Resolutsiooni ettepanek - B8-0880/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0880/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes

  8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0866/2015

  Menetlus : 2015/2834(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0880/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0880/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0880/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes

  (2015/2834(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 29. märtsi 2012. aasta[1], 16. veebruari 2012. aasta[2], 15. septembri 2011. aasta[3], 12. mai 2011. aasta[4], 10. märtsi 2011. aasta[5] ja 20. jaanuari 2011. aasta[6] resolutsiooni,

  –       võttes arvesse kuue poliitvangi – Mikola Statkevitši, Mikola Dziadoki, Ihar Alinevitši, Juri Rubtsovi, Euheni Vaskovitši and Artjom Prakapenka hiljutist vabastamist Valgevenes,

  –       võttes arvesse eesseisvaid presidendivalimisi Valgevenes 11. oktoobril 2015,

  –       võttes arvesse jätkuvat kriisi Ukrainas, millel on otsesed ja kaudsed tagajärjed ka Valgevene jaoks,

  –       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste voliniku Johannes Hahni avaldust poliitvangide vabastamise kohta Valgevenes,

  –       võttes arvesse 28. juulil 2015 toimunud Euroopa Liidu ja Valgevene inimõiguste teemalist dialoogi,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et Euroopa Liit on valmis parandama suhteid ja koostööd Valgevenega niipea, kui tingimused riigis demokraatlike standardite järgimise ning õigusriigi ja põhiõiguste austamise osas seda võimaldavad;

  B.     arvestades, et kuue poliitvangi hiljutine vabastamine on teretulnud ja väga vajalik samm õiges suunas, millele loodetavasti järgnevad ka muud meetmed;

  C.     arvestades, et ELi ja Valgevene paremate suhete eeltingimus on olukorra märkimisväärne paranemine sõna- ja ajakirjandusvabaduse, tavaliste kodanike ja opositsiooniaktivistide poliitiliste õiguste austamise ning õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste täieliku järgimise osas;

  1.      tervitab kuue poliitvangi vabastamist, mis on kahtlemata edasiminek selles, kuidas Valgevene kohtleb opositsiooniaktiviste, kuid nõuab samas tungivalt Valgevene võimudelt, et sellele järgneksid meetmed, mis tagavad täieliku sõna- ja ajakirjandusvabaduse ning Valgevene kodanikele ja aktivistidele võimaluse täiel määral osaleda oma maa poliitilises elus;

  2.      palub Valgevene võimudel luua kõikidele kandidaatidele õiglased tingimused ja võimalused viia läbi tõeline valimiskampaania, samuti tagada, et kõik valimistel osalevad erakonnad oleksid esindatud valimiskomisjoni kõikidel tasanditel; väljendab siiski kahtlust, kas valimised vastavad rahvusvahelistele standarditele, mida Valgevene on kohustunud täitma;

  3.      kutsub Valgevene ametivõime üles võtma vastu ja rakendama soovituslikke muudatusi valimisseaduses ning tegema selles protsessis koostööd Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning Veneetsia komisjoniga;

  4.      rõhutab, et EL on endiselt valmis laiendama kaubandussidemeid Valgevenega ning riigi kuulumine Euraasia Liitu ei ole selliste meetmetega vastuolus;

  5.      palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil leida uusi võimalusi Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamiseks kooskõlas ELi kaalutletud koostöö poliitikaga Valgevene suhtes;

  6.      kahetseb, et Valgevene oli nende 11 riigi seas, kes hääletasid vastu ÜRO Peaassamblee 27. märtsi 2014. aasta resolutsioonile 68/262, mis võeti vastu reaktsioonina Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt; märgib samas, et Valgevene on täitnud Ukraina idaosas käimasolevas konfliktis vahendaja rolli ning ei ole tunnustanud Krimmi annekteerimist Venemaa poolt; palub Valgevene juhtidel jätkata osalemist jõupingutustes selleks, et saavutada konfliktile rahumeelne lahendus kooskõlas Minski protokolliga;

  7.      märgib, et 2014. aasta jaanuaris algasid viisalihtsustusläbirääkimised, mille eesmärk on parandada inimestevahelisi kontakte ja ergutada kodanikuühiskonda;

  8.      mõistab hukka asjaolu, et Valgevene on ainus riik Euroopas, kus vastuolus üleeuroopaliste väärtustega kehtib endiselt surmanuhtlus; nõuab, et hukkamistele kehtestataks viivitamata moratoorium ning muudetaks karistusseadustikku, et surmanuhtlus kaotada;

  9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele, SRÜ sekretariaadile ning Valgevene ametivõimudele.