Menettely : 2015/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0880/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0880/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0319

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 67k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP))  
B8‑0880/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 29. maaliskuuta 2012(1), 16. helmikuuta 2012(2), 15. syyskuuta 2011(3), 12. toukokuuta 2011(4), 10. maaliskuuta 2011(5) ja 20. tammikuuta 2011(6) antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä vapautettiin äskettäin kuusi poliittista vankia – Mikola Statkevitš, Mikola Džiadok, Ihar Alinevitš, Juri Rubtsov, Euheni Vaskovitš ja Artjom Prakapenka,

–       ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on määrä pitää presidentinvaalit 11. lokakuuta 2015,

–       ottaa huomioon Ukrainassa jatkuvan kriisin, jolla on myös välillisiä ja välittömiä vaikutuksia Valko-Venäjään,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin antaman lausuman poliittisten vankien vapauttamisesta Valko-Venäjällä,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välillä 28. heinäkuuta 2015 käydyn ihmisoikeusvuoropuhelun,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan unioni on valmis parantamaan suhteitaan ja yhteistyötään Valko-Venäjän kanssa, kun maan sisäiset olosuhteet mahdollistavat tämän demokraattisten normien kunnioittamisen, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamisen osalta;

B.     katsoo, että kuuden poliittisen vangin äskettäin tapahtunut vapauttaminen on tervetullut ja kipeästi kaivattu askel oikeaan suuntaan ja että sitä toivottavasti täydennetään muilla toimenpiteillä;

C.     katsoo, että EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävät parannukset, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien täysi kunnioittaminen;

1.      katsoo, että kuuden poliittisen vangin vapauttaminen on eittämättä edistysaskel tavassa, jolla Valko-Venäjä kohtelee oppositioaktivisteja, mutta kehottaa viranomaisia toteuttamaan tämän jatkoksi uusia toimenpiteitä, joilla taataan täydellinen sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus sekä Valko-Venäjän kansalaisten ja valkovenäläisten aktivistien mahdollisuudet osallistua täysin maansa poliittiseen elämään;

2.      kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia luomaan kaikille ehdokkaille oikeudenmukaiset edellytykset ja mahdollisuudet aidon vaalikampanjan toteuttamiseen sekä varmistamaan, että kaikki vaaleihin osallistuvat puolueet ovat edustettuina kaikilla vaalilautakuntien tasoilla; suhtautuu kuitenkin epäillen siihen, että vaalit täyttävät kansainväliset normit, joihin Valko-Venäjä on sitoutunut;

3.      kehottaa kuitenkin Valko-Venäjän viranomaisia hyväksymään ja panemaan täytäntöön vaalilain suositellut muutokset ja tekemään tässä prosessissa yhteistyötä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Venetsian komission kanssa;

4.      korostaa, että unioni on edelleen valmis laajentamaan kauppayhteyksiä Valko-Venäjään ja että maan jäsenyys Euraasian unionissa ei ole yhteensopimaton tällaisten toimenpiteiden kanssa;

5.      kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjä tavalla, joka vastaa unionin ˮkriittistä lähentymispolitiikkaaˮ suhteissa Valko-Venäjään;

6.      pitää valitettavana, että Valko-Venäjä oli yksi niistä yhdestätoista maasta, jotka eivät hyväksyneet 27. maaliskuuta 2014 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaa 68/262, joka annettiin vastauksena Krimin Venäjään liittämiselle; panee kuitenkin merkille, että Valko-Venäjä on toiminut välittäjän roolissa Itä-Ukrainan nykyisessä kriisissä eikä ole tunnustanut Krimin liittämistä Venäjään; kehottaa Valko-Venäjän johtoa edelleen osallistumaan ponnisteluihin, joilla pyritään konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen Minskin sopimusta vastaavasti;

7.      panee merkille, että tammikuussa 2014 käynnistettiin viisumien saannin helpottamista koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja kannustamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa;

8.      tuomitsee sen, että Valko-Venäjä on viimeinen Euroopan maa, jossa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä, mikä on vastoin eurooppalaisia arvoja; vaatii keskeyttämään kuolemantuomioiden täytäntöönpanon välittömästi ja tekemään rikoslakiin vastaavia muutoksia, joilla kuolemanrangaistuksen käyttö lopetetaan;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän viranomaisille.

 

(1)

EUVL C 257 E, 6.9.13, s. 9.

(2)

EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 57.

(3)

EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 140.

(4)

EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 162.

(5)

EUVL C 199 E, 7.7.12, s. 182.

(6)

EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 57.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö