Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0880/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0880/2015

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje

  8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0866/2015

  Procedūra : 2015/2834(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0880/2015
  Pateikti tekstai :
  B8-0880/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0880/2015

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje

  (2015/2834(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. kovo 29 d.[1], 2012 m. vasario 16 d.[2], 2011 m. rugsėjo 15 d.[3], 2011 m. gegužės 12 d.[4], 2011 m. kovo 10 d.[5] ir 2011 m. sausio 20 d.[6] rezoliucijas,

  –       atsižvelgdamas į tai, kad neseniai Baltarusijoje buvo paleisti šeši politiniai kaliniai: Mikalajus Statkevičius, Mikalajus Dziadokas, Iharis Alinevičius, Juras Rubcovas, Jauhenas Vaskovičius ir Arciomas Prakapenka,

  –       atsižvelgdamas į artėjančius Baltarusijos prezidento rinkimus, kurie įvyks 2015 m. spalio 11 d.,

  –       atsižvelgdamas į besitęsiančią krizę Ukrainoje, kuri taip pat turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį Baltarusijai,

  –       atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimą dėl politinių kalinių paleidimo Baltarusijoje,

  –       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Baltarusijos žmogaus teisių dialogą, įvykusį 2015 m. liepos 28 d.,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.     kadangi Europos Sąjunga pasiruošusi gerinti santykius ir bendradarbiavimą su Baltarusija, kai tik tam bus sudarytos sąlygos šalies viduje atsižvelgiant į demokratinius standartus, teisės viršenybę ir pagrindinių teisių paisymą;

  B.     kadangi neseniai įvykęs politinių kalinių paleidimas – tai sveikintinas ir labai reikalingas žingsnis teisinga kryptimi, po kurio tikimasi kitų priemonių;

  C.     kadangi pastebimas žodžio ir žiniasklaidos laisvės pagerėjimas, tiek eilinių piliečių, tiek opozicijos aktyvistų politinių teisių paisymas ir visiškas teisės viršenybės principo laikymasis – visa tai būtinos geresnių ES ir Baltarusijos santykių sąlygos;

  1.      teigiamai vertina tai, kad buvo paleisti šeši politiniai kaliniai – tai neginčytina pažanga kalbant apie tai, kaip Baltarusijoje elgiamasi su opozicijos aktyvistais, bet ragina valdžios institucijas tęsti šį žingsnį įgyvendinant priemones, kuriomis būtų visiškai užtikrinama žodžio ir žiniasklaidos laisvė, kad Baltarusijos piliečiai ir Baltarusijos aktyvistai galėtų pilnateisiškai dalyvauti savo šalies politiniame gyvenime;

  2.      ragina Baltarusijos valdžios institucijas sukurti sąžiningas sąlygas ir galimybes visiems kandidatams parengti tikrą rinkiminę kampaniją ir užtikrinti, kad visų rinkimuose dalyvaujančių partijų atstovai būtų paskirti į rinkimų komisijas visais lygmenimis; tačiau išreiškia abejonę, ar rinkimai atitiks tarptautinius standartus, kuriems įsipareigojo Baltarusija;

  3.      nepaisant to ragina Baltarusijos valdžios institucijas patvirtinti ir įgyvendinti rekomenduojamas rinkimų teisės pataisas ir bendradarbiauti su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Venecijos komisija vykstant šiam procesui;

  4.      pabrėžia, kad ES vis dar pasiruošusi plėtoti komercinius ir prekybos ryšius su Baltarusija ir kad šalies narystė Eurazijos sąjungoje suderinama su tokiomis priemonėmis;

  5.      ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją rasti naujus pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Baltarusijoje būdus laikantis kritinio požiūrio ES politikoje Baltarusijos atžvilgiu;

  6.      apgailestauja dėl to, kad Baltarusija buvo viena iš 11 šalių, balsavusių prieš JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 68/262, patvirtintą 2014 m. kovo 27 d. reaguojant į Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją; tačiau, pažymi, kad Baltarusija atliko tarpininkės vaidmenį dabartiniame konflikte rytinėje Ukrainos dalyje ir nepripažino Rusijos Krymo aneksijos; ragina Baltarusijos vadovybę toliau dalyvauti pastangose siekiant taikaus konflikto sprendimo pagal Minsko protokolą;

  7.      pažymi, kad 2014 m. pradėtomis derybomis dėl vizų tvarkos supaprastinimo siekiama pagerinti žmogaus tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinę visuomenę;

  8.      smerkia tai, kad Baltarusija – vienintelė Europos valstybė, kurioje tebevykdoma mirties bausmė, o tai prieštarauja Europos vertybėms; ragina nedelsiant paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą ir atitinkamai pakeisti baudžiamąjį kodeksą, kad mirties bausmės būtų atsisakyta;

  9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) parlamentinėms asamblėjoms ir Europos Tarybai, NVS sekretoriatui ir Baltarusijos valdžios institucijoms.