Návrh uznesenia - B8-0880/2015Návrh uznesenia
B8-0880/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku

8.9.2015 - (2015/2834(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0866/2015

Postup : 2015/2834(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0880/2015
Predkladané texty :
B8-0880/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0880/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku

(2015/2834(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia z 29. marca 2012[1], 16. februára 2012[2], 15. septembra 2011[3], 12. mája 2011[4], 10. marca 2011[5] a 20. januára 2011[6],

–       so zreteľom na nedávne prepustenie šiestich politických väzňov v Bielorusku – Mikolu Statkeviča, Mikolu Dziadoka, Ihara Alineviča, Juryho Rubtsova, Euhenyho Vaskoviča a Artyoma Prakapenku,

–       so zreteľom na nadchádzajúce prezidentské voľby v Bielorusku, ktoré sú naplánované na 11. októbra 2015,

–       so zreteľom na prebiehajúcu krízu na Ukrajine, ktorá má priame aj nepriame dôsledky pre Bielorusko,

–       so zreteľom na stanovisko podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesa Hahna o prepustení politických väzňov v Bielorusku,

–       so zreteľom na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý sa uskutočnil 28. júla 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európska únia je pripravená zlepšiť vzťahy a spoluprácu s Bieloruskom, akonáhle to podmienky v krajine umožnia, pokiaľ ide o dodržiavanie demokratických noriem, právny štát a dodržiavanie základných práv;

B.     keďže nedávne prepustenie šiestich politických väzňov je vítaným a veľmi potrebným krokom správnym smerom a budí nádej, že budú nasledovať ďalšie opatrenia;

C.     keďže výrazné zlepšenie v súvislosti so slobodou prejavu a médií, rešpektovaním politických práv bežných občanov a tiež opozičných aktivistov a plné rešpektovanie zásady právneho štátu a základných práv sú predpokladmi pre zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom;

1.      víta prepustenie šiestich politických väzňov ako nesporné zlepšenie spôsobu, akým Bielorusko rieši opozičných aktivistov, naliehavo však vyzýva príslušné orgány, aby nadviazali na tento krok opatreniami, ktoré budú v plnej miere zaručovať slobodu prejavu a médií a možnosti pre občanov a aktivistov Bieloruska mať plnú účasť na politickom živote v ich krajine;

2.      vyzýva bieloruské orgány, aby vytvorili spravodlivé podmienky a príležitosti pre všetkých kandidátov na vedenie skutočnej volebnej kampane a zabezpečili, aby všetky strany, ktoré sa zúčastňujú na voľbách, boli zastúpené vo volebných komisiách na všetkých úrovniach; vyjadruje však pochybnosti, či budú voľby spĺňať medzinárodné normy, k čomu sa Bielorusko zaviazalo;

3.      napriek tomu žiada bieloruské orgány, aby prijali a vykonávali odporúčané zmeny volebného zákona a aby v rámci tohto procesu spolupracovali s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Benátskou komisiou;

4.      zdôrazňuje, že Európska únia je aj naďalej pripravená rozšíriť obchodné väzby s Bieloruskom a že členstvo krajiny v Eurázijskej únii nie je nezlučiteľné s takýmito opatreniami;

5.      vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby hľadali nové spôsoby podpory organizácií občianskej spoločnosti v Bielorusku v súlade s politikou kritickej angažovanosti EÚ voči Bielorusku;

6.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Bielorusko bolo jednou z 11 krajín, ktoré hlasovali proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 68/262 z 27. marca 2014, ktorá bola prijatá v reakcii na ruskú anexiu Krymu; konštatuje však, že Bielorusko zastáva umiernenú pozíciu v súčasnom konflikte vo východnej časti Ukrajiny a neuznáva ruskú anexiu Krymu; vyzýva bieloruské vedenie, aby sa naďalej zúčastňovalo na úsilí o mierové riešenie konfliktu v súlade s dohodou z Minska;

7.      berie na vedomie, že v januári 2014 začnú rokovania o zjednodušení vízového režimu zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov a podporu občianskej spoločnosti;

8.      odsudzuje skutočnosť, že Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa doteraz uplatňuje trest smrti, čo je v rozpore s európskymi hodnotami; žiada o okamžité moratórium na vykonávanie trestu smrti a o príslušné zmeny trestného zákonníka s cieľom zrušiť trest smrti;

9.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, Sekretariátu SNŠ a bieloruským úradom.