Förfarande : 2015/2834(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0880/2015

Ingivna texter :

B8-0880/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0319

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 131kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0866/2015
8.9.2015
PE565.848v01-00
 
B8-0880/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP))  
B8-0880/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionerna av den 29 mars 2012(1), 16 februari 2012(2), 15 september 2011(3), 12 maj 2011(4), 10 mars 2011(5) och 20 januari 2011(6),

–       med beaktande av den senaste frigivningen av sex politiska fångar i Vitryssland – Mikalaj Statkevitj, Mikalaj Dziadok, Ihar Alinevitj, Jurij Rubtsov, Jauhen Vaskovitj och Artsiom Prakapenka,

–       med beaktande av det kommande presidentvalet i Vitryssland som planeras äga rum den 11 oktober 2015,

–       med beaktande av den pågående krisen i Ukraina som leder till direkta och indirekta konsekvenser även för Vitryssland,

–       med beaktande av uttalandet av vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini, och Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om frigivningen av politiska fångar i Vitryssland,

–       med beaktande av den människorättsdialog mellan Europeiska unionen och Vitryssland som ägde rum den 28 juli 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska unionen är redo att förbättra förbindelserna och samarbetet med Vitryssland när väl förhållandena i landet gör detta möjligt i fråga om respekten för demokratiska standarder, rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna.

B.     Den senaste frigivningen av sex politiska fångar är ett välkommet och välbehövligt steg i rätt riktning och kommer förhoppningsvis att följas av ytterligare åtgärder.

C.     Betydande förbättringar vad gäller yttrandefriheten och mediefriheten, respekten för vanliga medborgares och oppositionsaktivisters politiska rättigheter samt full respekt för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är alla förutsättningar för bättre förbindelser mellan EU och Vitryssland.

1.      Europaparlamentet välkomnar frigivningen av sex politiska fångar och ser den som en klar förbättring av det sätt som Vitryssland hanterar oppositionsaktivister på, men uppmanar myndigheterna att följa upp detta steg med åtgärder som garanterar yttrandefriheten och mediefriheten till fullo och ger vitryska medborgare och aktivister möjlighet att delta fullt ut i det politiska livet i deras land.

2.      Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att skapa rättvisa villkor och möjligheter för alla kandidater så att de kan bedriva en äkta valkampanj och att se till att alla partier som deltar i valen är företrädda på alla nivåer i valnämnden. Parlamentet uttrycker emellertid tvivel om huruvida valen kommer att uppfylla de internationella normer som Vitryssland har förbundit sig till.

3.      Europaparlamentet uppmanar ändå de vitryska myndigheterna att anta och genomföra de rekommenderade ändringarna i vallagstiftningen och att arbeta tillsammans med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Venedigkommissionen i en sådan process.

4.      Europaparlamentet betonar att EU är fortsatt redo att utöka sina affärsmässiga och handelsmässiga förbindelser med Vitryssland och att landets medlemskap i Eurasiska unionen är oförenligt med sådana åtgärder.

5.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att hitta nya sätt att stödja organisationer från det civila samhället i Vitryssland som går i linje med EU:s politiskt ifrågasättande dialog med Vitryssland.

6.      Europaparlamentet beklagar att Vitryssland hörde till de elva länder som röstade emot FN:s generalförsamlings resolution 68/262 av den 27 mars 2014, som antogs som svar på Rysslands annektering av Krim. Parlamentet noterar att Vitryssland har spelat en roll som moderator i den nuvarande konflikten i de östra delarna av Ukraina och inte erkänt den ryska annekteringen av Krim. Det vitryska ledarskapet uppmanas fortsätta delta i ansträngningarna för en fredlig lösning av konflikten i linje med Minsköverenskommelsen.

7.      Europaparlamentet noterar att förhandlingar om viseringslättnader inleddes i januari 2014 i syfte att förbättra den mellanmänskliga kontakten och att främja det civila samhället.

8.      Europaparlamentet fördömer att Vitryssland som enda land i Europa har kvar dödsstraffet, något som strider mot de europeiska värderingarna. Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart moratorium för avrättningar och motsvarande ändringar i strafflagen för att avskaffa dödsstraff.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar, sekretariatet för OSS samt till de vitryska myndigheterna.

(1)

EUT C 257 E, 6.9.2013, s. 9.

(2)

EUT C 249 E, 30.8.2013, s.57.

(3)

EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 140.

(4)

EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 162.

(5)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 182.

(6)

EUT C 136 E, 11.5.2012, s.57.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy