FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 57k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om behovet av att samordna de nationella strategiska ramarna för hållbar rörlighet


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om behovet av att samordna de nationella strategiska ramarna för hållbar rörlighet  
B8-0956/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl,

A.     Enligt Europeiska miljöbyrån har utsläppen av växthusgaser från vägtransportsektorn ökat med 29 procent under perioden 1990–2007, med en minskning på 6 procent mellan 2007 och 2011.

B.     Enligt färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 2050 och kommissionens vitbok om transporter ska transportsektorn senast 2050 minska koldioxidutsläppen med omkring 60 procent jämfört med 1990 års nivåer.

C.     Elfordon utgör ett bra alternativ till förbränningsmotorer tack vare deras ringare påverkan på den globala uppvärmningen, vilket framgår av resultaten av kommissionens initiativ ”Green eMotion”.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta elektromobilitetens enorma potential och att främja en samordning av samtliga medlemsstaters strategiska ramar för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy