Postup : 2015/2740(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0987/2015

Predkladané texty :

B8-0987/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0347

NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 90k
2.10.2015
PE568.474v01-00
 
B8-0987/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0755/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov a o rizikových finančných nástrojoch v Španielsku (na základe doručených petícií) (2015/2740(RSP))


Cecilia Wikström v mene Výboru pre petície

Uznesenie Európskeho parlamentu o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov a o rizikových finančných nástrojoch v Španielsku (na základe doručených petícií) (2015/2740(RSP))  
B8‑0987/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na petíciu č. 626/2011 a 15 ďalších o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov v Španielsku (179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 a 2610/2013),

–       so zreteľom na petíciu č. 513/2011 a 21 ďalších o rizikových finančných nástrojoch v Španielsku (548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 0169/2013, 0171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 a 2274/2013),

–       so zreteľom na rokovania svojho Výboru pre petície s príslušnými predkladateľmi petícií, z ktorých posledné sa uskutočnilo 16. apríla 2015,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o spotrebiteľských zmluvách o úvere týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a na pozmeňujúce smernice 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a na pozmeňujúce smernice 2002/92/ES a 2011/61/EÚ(2),

–       so zreteľom na smernicu Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách(3),

–       so zreteľom na vyhlásenie Komisie – v spoločnej rozprave o konkurznom konaní z 19. mája 2015 – týkajúce sa revízie a rozšírenia oznámenia Komisie z 12. Marca 2014 o novom prístupe k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti, s ohľadom na platobnú neschopnosť rodín a tzv. druhé šance pre jednotlivcov a domácnosti,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii(4),

–       so zreteľom na otázku Komisii o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov a rizikových finančných nástrojov v Španielsku (na základe doručených petícií) (O-000088/2015 – B8‑0755/2015),

–       so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre petície,

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže viaceré z doručených petícií poukazujú na tisíce tragických prípadov, kedy občania čiastočne alebo úplne stratili celoživotné úspory, a keďže sa v nich zdôrazňuje, že spotrebitelia čelia prekážkam pri získavaní presných a nevyhnutných informácií o finančných nástrojoch;

B.     keďže organizácie občianskej spoločnosti naďalej protestujú proti státisícom príkazov na vysťahovanie, nepatričným podmienkam v zmluvách o hypotekárnych úveroch a nedostatočnej ochrane dlžníkov; keďže podľa jednej z týchto organizácií, platformy pre obete hypotekárnych úverov (Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH), došlo v Španielsku v prvom štvrťroku 2015 k 19 261 prípadom vysťahovania (čo je o 6 % viac v porovnaní s prvým štvrťrokom v roku 2014); keďže platforma PAH odhaduje, že v Španielsku došlo od roku 2008 k 397 954 prípadom vysťahovania; keďže o bývanie prišlo viac ako 100 000 domácností;

C.     keďže následky krízy zhoršili situáciu vysťahovaných rodín, ktoré musia aj naďalej platiť splátky hypoték a čoraz väčšie úroky z nich; keďže španielska vláda zaviedla možnosť využiť zásadu „datio in solutum“ ako mimoriadne opatrenie v zákone č. 6/2012; pripomína, že podľa oficiálnych údajov z druhého štvrťroka 2014 bola zásada „datio in solutum“ schválená len v 1 467 prípadoch z 11 407 žiadostí, čo predstavuje 12,86 % všetkých žiadostí;

D.     keďže vnútroštátne a európske súdy zistili v odvetví hypotekárnych úverov v Španielsku viacero nepatričných klauzúl a praktík (pozri rozsudky Súdneho dvora C-243/08 Pannon GSM; C-618/10, Banco Español de Crédito a C‑415/11, Catalunyacaixa), ktorým by sa malo predchádzať pomocou smerníc 93/13/EHS, 2004/39/ES a 2005/29/ES, pokiaľ sa tieto smernice v Španielsku v plnej miere transponovali a vykonávali;

E.     keďže smernica 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie (smernica o hypotekárnych úveroch) sa bude vzťahovať na hypotekárne úvery, ktoré vzniknú po 21. marci 2016 a od poskytovateľov úverov bude vyžadovať, aby informovali zákazníkov o hlavných charakteristikách úverovej zmluvy;

F.     keďže v dôsledku rozsudku vo veci Aziz (vec C-415/11) španielske úrady v rámci zrýchleného postupu schválili zákon 1/2003 zo 14. mája 2013 o opatreniach na posilnenie ochrany hypotekárnych veriteľov, reštrukturalizácie dlhu a sociálneho nájomného (Ley 1/2013, medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social);

G.     keďže v dôsledku rozsudku vo veci C-169/14 španielske úrady novelizovali národný systém odvolávania v prípade hypoték prostredníctvom záverečného ustanovenia v zákone 9/2015 z 25. mája 2015 o naliehavých opatreniach v konkurzných otázkach (Ley 9/2015, de medidas urgentes en material concursal) s cieľom uviesť ho do súladu so smernicou 93/13/EHS;

H.     keďže španielsky parlament schválil „kódex osvedčených postupov pre funkčnú reštrukturalizáciu dlhov v súvislosti s hypotékami na obvyklé bydlisko“, ktorý finančné inštitúcie z väčšej časti ignorujú z dôvodu jeho dobrovoľnosti a ktorý má veľmi obmedzené výsledky týkajúce sa predchádzania vysťahovaniu, pričom sa v ňom podporuje využívanie zásady „datio in solutum“ keďže na základe požiadaviek oprávnenosti je vylúčených až 80 % subjektov, ktorých sa to týka;

I.      keďže v mnohých prípadoch banky riadne neinformovali spotrebiteľov o rozsahu rizík spojených s navrhovanými investíciami a keďže v týchto prípadoch banky taktiež neuskutočnili testy vhodnosti, na základe ktorých by zistili, či spotrebitelia majú primerané vedomosti na porozumenie finančným rizikám, ktoré podstupujú; keďže mnohí občania, ktorých sa to týka, sú starší ľudia, ktorí investovali svoje celoživotné úspory do produktov, o ktorých im bolo povedané, že nie sú rizikové investície;

J.      keďže za ostatné roky sa podľa odhadov viac ako 700 000 španielskych občanov stalo obeťami finančných podvodov, keď im ich banky v zlej viere predali riskantné finančné nástroje bez toho, aby ich informovali o rozsahu rizík a reálnych dôsledkoch, keď prídu o prístup k svojim úsporám;

K.     keďže mechanizmus rozhodcovského konania zavedený španielskymi orgánmi odmietlo veľa obetí finančného podvodu;

L.     keďže smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi 2004/39/ES (STFN) (smernica 2004/39/ES) sa upravuje poskytovanie investičných služieb investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami v súvislosti s finančnými nástrojmi vrátane prioritných akcií („preferentes”); keďže v článku 19 MiFID sa upravujú povinnosti podnikov pri poskytovaní investičných služieb klientom;

M.    keďže politiky úsporných opatrení v južnej Európe, najmä v Španielsku a Grécku, priviedli milióny občanov EÚ k chudobe; keďže v Španielsku príde každodenne o bývanie 95 rodín a celkový počet stratových hypotekárnych úverov v Grécku prekročilo 21 miliárd eur;

N.     keďže je potrebné chrániť dlžníkov v EÚ, ktorí s bankami uzavreli hypotekárne úvery vo švajčiarskych frankoch, najmä vo Francúzsku a Grécku; keďže 75 000 gréckych občanov hrozí, že prídu o svoje domovy;

1.      vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch monitorovala vykonávanie rozsudku vo veci C-415/11 (Aziz) a smernice 93/13/EHS o hypotekárnych právnych predpisoch v Španielsku, aby sa zaručilo plné dodržiavanie zo strany vnútroštátnych orgánov;

2.      vyzýva finančné subjekty v celej Únii, aby sa prestali voči klientom v oblasti hypotekárnych úverov, sofistikovaných finančných produktov a kreditných kariet správať nepatrične vrátane uvaľovania neprimeraných úrokových sadzieb a svojvoľného zrušenia služby;

3.      vyzýva finančné subjekty v celej Únii, aby sa neuchyľovali k vysťahúvaniu rodín žijúcich v ich jedinom obydlí, a aby sa namiesto toho zaoberali reštrukturalizáciou dlhu a sociálnym nájomným;

4.      vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú celoeurópsku čiernu listinu finančných subjektov, ktoré pravidelne vykonávajú nesprávne bankové postupy;

5.      vyzýva španielsku vládu, aby využívala nástroje, ktoré má k dispozícii, na hľadanie komplexného riešenia, ako radikálne znížiť neprijateľný počet obetí;

6.      vyzýva Komisiu, aby vo všetkých členských štátoch EÚ dôsledne sledovala transpozíciu smernice 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie (smernica o hypotekárnych úveroch);

7.      vyzýva Komisiu, aby iniciovala právne predpisy, ktorými by sa harmonizovali zmluvné podmienky hypoték a postupy splácania úveru s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľov v celej EÚ vrátane možnosti zavedenia „datio in solutum“ vo všetkých členských štátoch;

8.      vyzýva Komisiu, aby sa podelila o najlepšie postupy týkajúce sa uplatňovania zásady „datio in solutum“ v určitých členských štátoch a posúdila jej vplyv na spotrebiteľov a podnikanie;

9.      upozorňuje, že používanie referenčného indexu pre hypotekárne úvery v prípade úverov je v rozpore so smernicou 93/13/EHS, ako sa zdôrazňuje v petícii č. 1249/2013;

10.    upozorňuje Komisiu na pochybnosti, ktoré vyjadril generálny advokát EÚ v súvislosti so zákonnosťou opatrení prijatých španielskou vládou s cieľom vyriešiť porušenia predpisov, na ktoré poukázal Súdny dvor 14. marca 2013, a zabrániť nečestným praktikám v oblasti hypotekárnych úverov;

11.    vyzýva Komisiu, aby dôkladne sledovala účinné vykonávanie nových opatrení, ktoré prijala španielska vláda s cieľom riešiť existujúce problémy a predchádzať nečestným praktikám bánk a obchodníkov;

12.    vyzýva Komisiu, aby začala informačné kampane o finančných produktoch a zvýšila finančnú gramotnosť prostredníctvom vzdelávania s cieľom zaručiť, že európski občania budú lepšie informovaní o podstupovaných rizikách pri podpisovaní zmlúv o finančných produktoch;

13.    vyzýva Komisiu, aby sa podelila o najlepšie postupy, ktoré zvýšia ochranu občanov vo finančných ťažkostiach; nazdáva sa, že základné finančné vzdelávanie by sa malo považovať za doplnkový prínos k predchádzaniu následkom nadmerného zadlženia;

14.    vyzýva Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsku centrálnu banku (ECB), aby usporiadali kampaň týkajúcu sa najlepších postupov s cieľom prinútiť banky a ich zamestnancov, aby poskytovali jasné, zrozumiteľné a správne informácie; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia prijať informované rozhodnutie na základe plného pochopenia rizík, ktoré môžu nastať, a že banky nesmú spotrebiteľov zavádzať;

15.    vyzýva EBA a ECB, aby v záujme zachovania sily finančného sektora EÚ podnikli ďalšie kroky, ktorými by od bánk požadovali oddeliť potenciálne rizikové obchodovanie od podnikania v oblasti vkladov, ak vykonávanie takýchto činností oslabuje finančnú stabilitu;

16.    vyzýva Komisiu a ECB, aby vyhodnotili španielsky mechanizmus rozhodcovského konania, zavedený v záujme občanov, ktorí sa stali obeťami finančných podvodov;

17.    vyzýva Komisiu, aby monitorovala správnu transpozíciu a uplatňovanie právnych predpisov EÚ zo strany Španielska v súvislosti s finančnými nástrojmi vrátane prioritných akcií;

18.    vyzýva Komisiu, aby sledovala následné opatrenia vyplývajúce z doručených sťažností a vykonala potrebné vyšetrovania;

19.    žiada Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o platobnej neschopnosti rodín a druhých šanciach pre jednotlivcov a domácnosti;

20.    vyzýva Komisiu, aby pouvažovala nad prípadnou revíziou rozsahu pôsobnosti smernice 2014/17/EÚ, v súlade s doložkou o revízii tejto smernice, s cieľom zabezpečiť, aby sa konania na vyrovnanie dlhu a zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a veriteľom začlenili do všetkých zmluvných fáz;

21.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie španielskej vláde, Rade, Komisii a Európskej centrálnej banke.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34.

(2)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(3)

Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0246.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia