Διαδικασία : 2015/2754(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0988/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0988/2015

Συζήτηση :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0350

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 173kWORD 110k
2.10.2015
PE568.475v01-00
 
B8-0988/2015

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0762/2015 και Β8-0763/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2015/2754(RSP))


Linda McAvan εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2015/2754(RSP))  
B8-0988/2051

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που κατοχυρώνουν την ισότητα των φύλων ως μια από τις κυριότερες αρχές στις οποίες είναι θεμελιωμένη η ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ) που θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–       έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010 και 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–       έχοντας υπόψη την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε το 1994 στο Κάιρο και στην οποία η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε και διαβεβαίωσε ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη,

–       έχοντας υπόψη τη Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 (CΟΜ(2010)0491),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015), την έκθεση εφαρμογής του 2013 (SWD 1743/13) και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2014 και τη συναφή έκθεση εφαρμογής (SWD 2015(11)),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(1),

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ενίσχυσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών στις χώρες εταίρους(2),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325 (2000) και 1820 (2008)του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–       έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης (O-0001092015 – B8-0762/2015 και O-0001102015 – B8-0763/2015),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προωθήσει την ισότητα των φύλων και θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015 και συνιστούν ταυτόχρονα αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα ο σεβασμός του οποίου πρέπει να επιδιωχθεί ασχέτως από τα οφέλη που συνεπάγεται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση· ότι η βία λόγω φύλου συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πρέπει ποτέ να δικαιολογείται για θρησκευτικούς, πολιτιστικούς ή παραδοσιακούς λόγους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επισκόπηση της 20ετούς εφαρμογής της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου προέκυψε ότι η πορεία προς την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών προόδευε με αργό ρυθμό και άνισο τρόπο και ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν είχε καλύψει πλήρως το χάσμα μεταξύ των φύλων· ότι η επισκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η έλλειψη προόδου είχε οξυνθεί λόγω της συνεχιζόμενης και χρόνιας ανεπαρκούς επένδυσης στην ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), που αφορούν ρητά τα δικαιώματα των γυναικών, και πιο συγκεκριμένα την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών (ΑΣΧ 3) και τη βελτίωση της υγείας των μητέρων (ΑΣΧ 5), παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπίτευκτοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι καθημερινά 800 γυναίκες στον κόσμο πεθαίνουν λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό· και ότι 222 περίπου εκατομμύρια γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού ενώ μειώνεται το μερίδιο της αναπτυξιακής βοήθειας που προορίζεται για οικογενειακό προγραμματισμό σε σύγκριση με τη συνολική βοήθεια για τον τομέα της υγείας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των φτωχών της υφηλίου είναι γυναίκες ή μέλη νοικοκυριών με αρχηγό γυναίκα· ότι αυξάνεται η τρωτότητα των περιθωριοποιημένων γυναικών· ότι 62 εκατομμύρια νεαρά κορίτσια στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει πιθανότητα να πέσει μία φορά στη ζωή της θύμα σωματικής και σεξουαλικής βίας· ότι κάθε χρόνο 14 εκατομμύρια κορίτσια εξαναγκάζονται σε γάμο· ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε ατόμου να ελέγχει πλήρως και να κρίνει ελεύθερα τα ζητήματα που άπτονται της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής του υγείας, απαλλαγμένο από δυσμενείς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση(3) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι επενδύσεις δεν επαρκούν καθόλου για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων παρά το γεγονός ότι τριπλασιάστηκε η βοήθεια που τα μέλη του προορίζουν για το σκοπό αυτό και που ανήρθε το 2012 σε 28 δισ. δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων συγκεντρώνεται κυρίως στους κοινωνικούς τομείς, με αποτέλεσμα ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής, ενώ οι αναλύσεις του ΟΟΣΑ καθιστούν σαφές ότι οι επενδύσεις στην ισότητα των φύλων σημειώνουν, από όλες τις επενδύσεις στην ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη απόδοση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι, παραμένουν αποκλεισμένοι από τον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα·

Ουσιαστική αλλαγή του GAP2

1.      είναι πεπεισμένο ότι τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του GAP 1 καθιστούν σαφή την ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για να τροποποιηθεί η δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών καθώς και ότι χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή για να βελτιωθεί η απόδοση· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των κύριων συστάσεων αξιολόγησης στο διάδοχο σχήμα του ισχύοντος σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, ξεκινώντας με ένα εφ' όλης της ύλης διαχειριστικό σχέδιο·

2.      χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να κινήσει μεταρρυθμιστική στροφή με το νέο GAP και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το GAP2 πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής και όχι μόνο εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές χρονικό περιθώριο για κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο·

3.      πιστεύει ότι το GAP2 πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ - ανάπτυξη, συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια, εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές υποθέσεις, μετανάστευση και παροχή ασύλου, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη - και να εφαρμόζεται εξίσου σε αναπτυσσόμενες, γειτονικές και υποψήφιες για προσχώρηση χώρες·

4.      είναι πεπεισμένο ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών πρέπει να αποτελέσουν κύρια θέματα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν σαφείς διαχειριστικές αρμοδιότητες τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αρχηγοί αντιπροσωπειών, προϊστάμενοι τμημάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη οφείλουν να ενημερώνουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε περιγραφή της φύσης των θέσεων εργασίας και στην εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού·

5.      είναι της άποψης ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Επίτροποι που είναι αρμόδιοι για την εξωτερική δράση θα παράσχουν την απαραίτητη καθοδήγηση για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του GAP2· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2015 τα οποία υπογραμμίζουν τη δέσμευση των κρατών μελών όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων της Επιτροπής/ ΕΥΕΔ και αυτών των κρατών μελών·

6.      εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο δεν θίγονται στην ετήσια έκθεση της ΓΔ DEVCO του 2014 και ζητεί να συμπεριλαμβάνονται στο μέλλον τα θέματα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις ετήσιες εκθέσεις όλων των Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ) της Επιτροπής οι οποίες εμπλέκονται στην εξωτερική δράση και της ΕΥΕΔ· καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για το GAP και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να υποβάλλουν περίληψη των επιδόσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις ετήσιες εκθέσεις τους, στις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις και στις αξιολογήσεις σε επίπεδο χώρας· πιστεύει ότι τα συμπεράσματα πρέπει να ενσωματώνονται στην παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων (ROM)·

7.      λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση των εγγράφων προγραμματισμού του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) του 2017 αποτελεί ενδεδειγμένη αφορμή για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων μέσω του ΜΑΣ προγραμμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, να διαπιστωθεί ποιο μερίδιο των χρηματοδοτούμενων μέσω του ΜΑΣ προγραμμάτων ευνοεί τις γυναίκες και τα κορίτσια και να πραγματοποιηθούν οι ανακατανομές εφόσον αυτό αποδειχθεί αναγκαίο·

8.      υπενθυμίζει την αρχή της ΕΕ για την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής μεταξύ του νέου GAP και του επόμενου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει ότι τα θέματα της ισότητας των φύλων πρέπει να αποτελούν συστηματικό και ολοκληρωμένο μέρος όλων των διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί την ΕΥΕΔ να προβαίνει σε διαλόγους με θέμα την ισότητα των φύλων παράλληλα με τους διαλόγους με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

9.      επαναλαμβάνει ότι ο πλήρης συντονισμός μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών, των αντιπροσωπειών και των πρεσβειών των κρατών μελών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του GAP2, με την χρήση των προφίλ των χωρών από την άποψη της ισότητας των φύλων και άλλων εργαλείων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση του προγραμματισμού του ΕΤΑ ανά χώρα προσφέρει ευκαιρία για να διασφαλιστεί η έναρξη πλήρους εφαρμογής του GAP2 και να πραγματοποιηθούν αναπροσαρμογές εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες·

Συλλογή δεδομένων και στόχοι

10.    ζητεί αποτελεσματικότερες στρατηγικές εφαρμογής και εμμένει στην χρήση των βασιζομένων στο φύλο ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών καθώς και στην συστηματική και έγκαιρη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε όλες τις δράσεις ως μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης· ζητεί επιτακτικά να έχει πρόσβαση το κοινό στα δεδομένα, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η χρηματοπιστωτική λογοδοσία και η διαφάνεια· πιστεύει ότι η υποβολή αναφορών θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να ενσωματωθεί στα καθιερωμένα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως το πλαίσιο αποτελεσμάτων της Γενικής Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCΟ) της Επιτροπής· υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε εθνικές στατιστικές και καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα παρακολούθησης που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

11.    καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να δώσουν προτεραιότητα και να επενδύσουν σε μια υψηλής ποιότητας ανάλυση των δεδομένων για τα δύο φύλα, ως βάση για τη στρατηγική σε επίπεδο χώρας και τον προγραμματισμό· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα υπό το φως του νέου GAP·

12.    αναγνωρίζει ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και διατρέχουν κινδύνους, και ότι απαιτείται να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, για να μπορέσουν να ζήσουν χωρίς βία, να καταργηθούν οι νομοθετικές διατάξεις και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και των νέων γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα·

13.    τονίζει την ανάγκη για σαφείς στόχους και δείκτες, μετρήσιμους και κατανεμημένους ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία και άλλους παράγοντες καθώς και για καλύτερη παρακολούθηση των δημοσιονομικών πιστώσεων· υπογραμμίζει ότι οι στόχοι και οι μέθοδοι παρακολούθησης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το αναπτυξιακό πλαίσιο για μετά το 2015 και με άλλα συναφή διεθνή πλαίσια·

14.    τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ορίσει και να διασφαλίσει επαρκείς χρηματοπιστωτικούς και ανθρώπινους πόρους για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα δημόσια οικονομικά μέσω προϋπολογισμών που να λαμβάνουν υπόψη τα φύλα και να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες·

Βασικές πτυχές του νέου GAP

15.    πιστεύει ότι το GAP πρέπει να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών, και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας· ζητεί μια συνολική ενωσιακή προσέγγιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και αύξηση των προσπαθειών και πόρων για την πρόληψη και εξάλειψη όλων των πρακτικών διακρίσεων κατά των γυναικών, και για την καταπολέμηση και δίωξη όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της καταναγκαστικής στείρωσης, της φυλοκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και του βιασμού εκ μέρους συζύγου, των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων και της βίας λόγω φύλου κατά τη διάρκεια συρράξεων και μετά από αυτές · ζητεί την ανάπτυξη ειδικών δράσεων της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων διαφόρων ομάδων γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή για τις νέες γυναίκες, τις μετανάστριες, τις γυναίκες που ζουν με τον ιό HIV, τις λεσβίες, τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ) και τα άτομα με αναπηρίες·

16.    υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της πρόσβασης των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και η άρση των φραγμών στη μάθηση λόγω φύλου·

17.    τονίζει το γεγονός ότι η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να εξαλειφθεί, και ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε περιοχές όπου παρατηρείται παρόμοιου τύπου βία κατά των γυναικών, προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική, να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες, και να υπάρξει συνεργασία με τους επιζώντες, τις γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί και τις κοινότητες για να βοηθηθούν, ώστε να θεραπευθούν και να αναρρώσουν·

18.    υπογραμμίζει την τρωτότητα των μεταναστριών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, και την ανάγκη ειδικής προστασίας τους· ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων για την ενίσχυση και πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών που ζητούν άσυλο· ζητεί την ανάληψη τολμηρών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης της μετανάστευσης και προσφυγιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας ολιστικής και ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης της μετανάστευσης και του ασύλου, που είναι συνεκτική σε όλα τα κράτη μέλη·

19.    αναγνωρίζει την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα· υπογραμμίζει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διευρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην υγεία, την υγειονομική εκπαίδευση, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προγεννητική περίθαλψη και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και πιο συγκεκριμένα για να αντιμετωπιστεί ο σε μεγάλο βαθμό ανεπίτευκτος ΑΣΧ 5 της υγείας των μητέρων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόσβαση συμβάλλει στην επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων που συνδέονται με την υγεία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2015·

20.    υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον, κυρίως με την εξάλειψη των κοινωνικών και νομικών φραγμών στην πρόσβαση των γυναικών σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η γη και άλλοι φυσικοί και οικονομικοί πόροι, και να προωθηθούν η χρηματοοικονομική ένταξη, τα αξιοπρεπή πρότυπα εργασίας, η κατάλληλη κοινωνική προστασία με γνώμονα το φύλο, και η ίση αμοιβή για ίση εργασία·

21.    πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω δράσεων που συμβάλλουν στην οικονομική χειραφέτηση και τα οικονομικά δικαιώματα των γυναικών, διασφαλίζοντας π.χ. αξιοπρεπή εργασία για τις γυναίκες, ίση αμοιβή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τραπεζικές δραστηριότητες και ευκαιρίες συμμετοχής σε ηγεσία και λήψη αποφάσεων, και προστατεύοντάς τις από διακρίσεις και καταχρήσεις στον χώρο εργασίας καθώς και μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, ιδιαίτερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· τονίζει τον θετικό ρόλο που η μικροχρηματοδότηση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα ταμεία αλληλασφάλισης και οι συνεταιρισμοί, εξακολουθούν να έχουν στον τομέα της οικονομικής χειραφέτησης και της ένταξης των γυναικών·

22.    αναγνωρίζει την ανάγκη πρόληψης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών λόγω γάμου ή μητρότητας, και διασφάλισης του ουσιαστικού δικαιώματός τους στην εργασία·

23.    λαμβάνει υπό σημείωση ότι η χειραφέτηση των γυναικών και η επισιτιστική ασφάλεια αλληλοϋποστηρίζονται· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών της υπαίθρου με την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε γη, νερό, παιδεία, κατάρτιση, αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· ζητεί μια ουσιαστική αύξηση της δημόσιας επένδυσης στην γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου με έμφαση στις μικρές εκμεταλλεύσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα δίκτυα γεωργών·

24.    τονίζει την ανάγκη ένταξης και εκπροσώπησης των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και των κυκλικών τομέων της οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΤΠΕ·

25.    επαναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική σφαίρα· τονίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση στην ανάπτυξη που να ενισχύει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, της συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, της δια βίου εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και του ρόλου της τέχνης στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές·

26.    υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του πλαισίου μετά το 2015· ζητεί την χορήγηση μεγαλύτερης χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων που ενισχύουν τις ικανότητες με σκοπό τη συνεργασία και την αυξημένη συμμετοχή των οργανώσεων βάσης της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως των οργανώσεων γυναικών σε διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων, πάντοτε και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

27.    σημειώνει ότι το GAP πρέπει να εξετάσει την κατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε τρίτες χώρες, και να περιλαμβάνει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων ΛΟΑΔΜ·

28.    τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των νομικών δικαιωμάτων των γυναικών και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω μεταρρύθμισης του νόμου που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· πιστεύει ότι η στοχοθετημένη χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων στην νομική συνδρομή συμβάλλει στην ενίσχυση του κράτους δικαίου·

29.    καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης και σε αποστολές διαχείρισης των κρίσεων, τόσο στρατιωτικού όσο και μη στρατιωτικού χαρακτήρα· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την παράκλησή του προς την ΕΕ να προωθήσει τις αποφάσεις 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας·

30.    καλεί την ΕΕ να προωθήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, όπως κατοχυρώνονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος όλων των γυναικών και των κοριτσιών στη ζωή και στην αξιοπρέπεια με την ενεργό καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως η φυλοκτονία·

31.    υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων ενίσχυσης της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων στο πολιτικό βίο, ειδικότερα μέσω της ενσωμάτωσης των προσπαθειών αυτών σε όλα τα προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης στήριξης της δημοκρατίας (ΟΠΣΔ) του Κοινοβουλίου·

32.    υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ανδρών και αγοριών και να προωθηθεί η ενεργός τους συνεργασία και η ευθύνη τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προτύπων που εισάγουν διακρίσεις και την καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

33.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Μονάδα των ΗΕ για τις Γυναίκες.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.

(2)

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en

(3)

 https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου