Procedure : 2015/2801(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0989/2015

Indgivne tekster :

B8-0989/2015

Forhandlinger :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0349

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 145kWORD 78k
2.10.2015
PE568.476v01-00
 
B8-0989/2015

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8‑0757/2015 og B8‑0758/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5,


om erfaringer fra katastrofen med rødt slam fem år efter ulykken i Ungarn (2015/2801(RSP))


György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om erfaringer fra katastrofen med rødt slam fem år efter ulykken i Ungarn (2015/2801(RSP))  
B8‑0989/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til principperne for Unionens miljøpolitik som fastsat i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde(1), særlig princippet om forebyggende indsats og om, at forureneren betaler,

–       der henviser til, at EU er part i konventionen om beskyttelse af havmiljø og kystområder i Middelhavet ("Barcelona-konventionen") og dens protokoller,

–       der henviser til Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(2),

–       der henviser til Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000, der erstatter afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a, i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald(3) (den europæiske affaldsliste),

–       der henviser til Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF(4),

–       der henviser til den begrundede udtalelse, som Kommissionen i juni 2015 sendte til Ungarn med anmodning om at opdatere miljøstandarderne på et andet affaldsanlæg for rødt slam(5),

 

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF (direktivet om minedriftsaffald)(6),

 

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne(7),

–       der henviser til sin beslutning af 20. november 2008 om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne(8),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"(9) (syvende miljøhandlingsprogram),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader(10) (miljøansvarsdirektivet),

–       der henviser til Kommissionens beslutning 2009/335/EF af 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for beregning af den finansielle sikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien(11),

–       der henviser til Kommissionens gennemførlighedsundersøgelse af idéen med en EU- facilitet for risikodeling ved industrikatastrofer(12),

–       der henviser til rapporten "Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive", endelig rapport udarbejdet for Kommissionen - GD for Miljø, 2013,

–       der henviser til spørgsmålene til Rådet og Kommissionen om erfaringer fra katastrofen med rødt slam fem år efter ulykken i Ungarn (O-000096/2015 – B8‑0757/2015 and O-000097/2015 – B8‑0758/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at et kollaps af en spildevandsdam den 4. oktober 2010 udløste et udslip af næsten en million kubikmeter stærkt basisk rødt slam, oversvømmede adskillige landsbyer, dræbte 10 personer, sårede næsten 150 og forurenede store landområder, heriblandt fire Natura 2000-områder;

B.     der henviser til, at rødt slam i denne spildevandsdam var farligt affald i henhold til Rådets direktiv 91/689/EØF;

C.     der henviser til, at Kommissionens afgørelse 2014/955/EU udtrykkeligt anfører, at rødt slam bør klassificeres som farligt affald i mangel af bevis på det modsatte; der henviser til, at denne afgørelse finder anvendelse siden den 1. juni 2015;

D.     der henviser til, at der er risiko for, at rødt slam tidligere er blevet forkert klassificeret som ikke-farligt affald også i andre medlemsstater og dermed har givet anledning til fejlbehæftede tilladelser;

E.     der henviser til, at rødt slam er udvindingsaffald i henhold til direktivet om minedriftsaffald, der fastsætter sikkerhedskrav for håndtering af udvindingsaffald, bl.a. baseret på den bedste tilgængelige teknik;

F.     der henviser til, at der også er alvorlige problemer med miljøforurening på grund af anden minedrift (f.eks. anvendelse af cyanid i guldminedrift) eller forkert behandlet farligt affald i forskellige medlemsstater;

G.     der henviser til, at henstilling 2001/331/EF tilstræber at øge overholdelsen af og bidrage til en mere konsekvent gennemførelse og håndhævelse af EU's miljølovgivning;

H.     der henviser til, at Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 beskrev gennemførelsen af miljølovgivningen i medlemsstaterne som ufuldstændig og inkonsekvent, og at Kommissionen indtrængende opfordredes til at fremsætte lovforslag om miljøinspektioner inden udgangen af 2009;

I.      der henviser til, at det i det syvende miljøhandlingsprogram erklæres, at EU vil udvide kravene vedrørende kontrol og overvågning til at omfatte Unionens samlede miljølovgivningskompleks og udvikle kontrolstøttekapaciteten på EU-plan yderligere;

J.      der henviser til, at miljøansvarsdirektivet har til formål at opstille rammebestemmelser om miljøansvar, der bygger på princippet om, at forureneren betaler, og fastsætter, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at anspore de relevante økonomiske og finansielle aktører til at udvikle instrumenter og markeder for finansiel sikkerhed; der henviser til, at det i artikel 18, stk. 2, kræves, at Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet inden den 30. april 2014, som endnu ikke er blevet forelagt;

K.     der henviser til, at det i den af Kommissionen udarbejdede rapport fra 2013 om gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet blev konkluderet at "medlemsstaternes nationale lovgivning ikke har resulteret i lige vilkår, men i et sammensurium af ansvarsordninger for at undgå og afhjælpe miljøskade i hele EU";

L.     der henviser til, at Kommissionen i 2010 som reaktion på katastrofen med rødt slam meddelte, at den ville genoverveje at indføre harmoniseret obligatorisk finansiel sikkerhedsstillelse, tilmed før revisionen af miljøansvarsdirektivet, der skulle finde sted i 2014;

1.      bemærker, at katastrofen med rødt slam i 2010 var Ungarns værste industrikatastrofe, og mindes ofrene i anledning af femårsdagen for denne tragiske begivenhed;

2.      anerkender de nationale myndigheders hurtige og effektive intervention i krisehåndteringsfasen og den store indsats fra civilsamfundet under den hidtil usete katastrofe;

3.      minder om, at Ungarn udløste EU-civilbeskyttelsesmekanismen og modtog et europæisk eksperthold, der fik til opgave at udarbejde henstillinger, bl.a. med henblik på at finde optimale løsninger for at hindre eller begrænse skader;

4.      bemærker, at katastrofen med rødt slam kan forbindes med den ringe gennemførelse af EU's love, mangler i forbindelse med inspektioner, huller i den relevante EU-lovgivning og operatørens arbejde;

5.      er bekymret over, at man de seneste fem år tilsyneladende slet ikke har lært af erfaringen, eftersom en ringe gennemførelse af relevante EU-love og internationale konventioner og mangelfulde inspektioner fortsætter, og næsten ingen af hullerne i den relevante EU-lovgivning er blevet lukket siden;

6.      betragter direktivet om minedriftsaffald og den europæiske affaldsliste som områder af særlig bekymring;

7.      er bekymret over, at der findes lignende anlæg i flere medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der gennemføres passende inspektioner;

8.      opfordrer alle medlemsstater, der har damme med rødt slam, til at efterprøve, om rødt slam er korrekt klassificeret som farligt og hurtigst muligt revidere eventuelle tilladelser baseret på forkerte klassificeringer; opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger og rapporterer tilsvarende til Kommissionen; opfordrer Kommissionen til senest ved udgangen af 2016 at offentliggøre en rapport om de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet;

9.      anser det for væsentligt at lægge større vægt på katastrofeforebyggelse i lyset af, at lignende miljøhændelser også er foregået i andre medlemsstater;

10.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at sikre fuld gennemførelse og korrekt anvendelse af al relevant EU-lovgivning og af alle relevante internationale konventioner, ikke kun hvad angår aluminiumsproduktion og miljøvenlig håndtering af rødt slam, men også miljøvenlig håndtering af farligt affald generelt;

11.    påpeger, at anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med håndteringen af udvindingsaffald skal sikres nøje, og opfordrer til at gå over til udelukkende at anvende teknologier for tør deponering senest ved udgangen af 2016, samtidig med at det sikres, at dette ikke medfører luft- eller vandforurening;

12.    opfordrer Kommissionen til at lægge mere vægt på forskning i og udvikling af forebyggelse og behandling af farligt affald;

13.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for udførelsen af stresstest af eksisterende miner med store affaldsdamme;

14.    mener, at en effektiv miljøforebyggelse kræver strenge regler for miljøinspektioner og passende foranstaltninger til at sikre deres anvendelse;

15.    opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres nationale miljøinspektionsorganer for at sætte dem i stand til at foretage gennemsigtig, regelmæssig og systemisk kontrol af industrianlæg, bl.a. ved at sikre uafhængighed, tildele tilstrækkelige ressourcer og definere klare ansvarsområder og ved at fremme styrket samarbejde og koordinerede tiltag;

16.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre overvågning baseret på bindende og ikke-bindende eksisterende instrumenter og samtidig undgå unødvendige administrative byrder;

17.    gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte et lovforslag om miljøinspektioner, der ikke pålægger industrien yderligere finansielle byrder;

18.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide bindende kriterier for medlemsstaternes inspektioner til at omfatte EU's samlede miljølovgivningskompleks og til at udvikle miljøkontrolstøttekapacitet på EU-plan;

19.    er bekymret over, at betydelige forskelle mellem ansvarsordninger i EU kan undergrave fælles standarder og udsætter visse medlemsstater og regioner for en større risiko for miljøkatastrofer og de finansielle konsekvenser heraf;

 

20.    finder det beklageligt, at Kommissionen endnu ikke har forelagt sin rapport i medfør af miljøansvarsdirektivet; opfordrer Kommissionen til at gøre dette inden udgangen af 2015;

21.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan Kommissionens beslutning 2009/335/EF er blevet gennemført i medlemsstaterne, og hvorvidt lofterne for etablerede instrumenter for finansiel sikkerhed er tilstrækkelige; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå harmoniseret obligatorisk finansiel sikkerhedsstillelse;

22.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed i de finansielle aspekter af afhjælpningen af miljøkatastrofer, herunder den finansielle kompensation til ofre;

23.    opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovforslag om adgang til domstolsprøvelse i overensstemmelse med bestemmelserne i det syvende miljøhandlingsprogram; opfordrer Kommissionen til at gøre dette inden udgangen af 2016;

24.    understreger betydningen af at inddrage lokale myndigheder, borgere og civilsamfundet i beslutningstagningsprocessen vedrørende deponering af farligt affald og i planlægningen af risikohåndteringsforanstaltninger;

25.    opfordrer de ansvarlige myndigheder til regelmæssigt at underrette offentligheden om forureningens omfang og de mulige indvirkninger på dyre- og plantelivet samt på de lokale befolkningers sundhed;

26.    opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle idéen med en EU- facilitet for risikodeling ved industrikatastrofer under fuld overholdelse af princippet om, at forureneren betaler, for at dække eventuelle omkostninger ud over et højt niveau af obligatoriske finansielle sikkerhedsstillelser;

27.    mener, at en sådan specifik EU- facilitet for risikodeling ved industrikatastrofer også bør omfatte afhjælpning af gamle miljøbyrder, der fortsat udgør en fare for samfundet, og for hvilke den eksisterende lovramme ikke fastsætter nogen objektivt ansvarlig, som kan dække afhjælpningsomkostningerne;

28.    understreger betydningen af samarbejde og solidaritet på EU-niveau i tilfælde af miljø- og industrikatastrofer;

29.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 83 af 30.3.2010, s. 1.

(2)

EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(3)

EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.

(4)

EUT L 370 af 30.12.2014, s. 44.

(5)

Europa-Kommissionen - Faktablad: June infringements package (overtrædelsessager i juni): key decisions (vigtige afgørelser); http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm

(6)

EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(7)

EFT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

(8)

EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 67.

(9)

EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.

(10)

EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

(11)

EUT L 101 af 21.4.2009, s. 25.

(12)

Undersøgelse af gennemførligheden af at oprette en fond, der skal dække miljøansvar og tab som følge af industriulykker. Endelig rapport. Kommissionen, GD ENV, den 17. april 2013; http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik