Postup : 2015/2801(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0989/2015

Predkladané texty :

B8-0989/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 17
CRE 07/10/2015 - 17

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0349

NÁVRH UZNESENIA
PDF 156kWORD 95k
2.10.2015
PE568.476v01-00
 
B8-0989/2015

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8-0757/2015 a B8-0758/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o ponaučení plynúcom z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (2015/2801(RSP))


György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini, József Nagy v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o ponaučení plynúcom z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (2015/2801(RSP))  
B8‑0989/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na zásady politiky Únie v oblasti životného prostredia stanovené v článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie(1), najmä na zásadu prijímania preventívnych opatrení a zásadu „znečisťovateľ platí“,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora (Barcelonský dohovor) a k nemu pripojené protokoly,

–       so zreteľom na smernicu Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade(2),

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch(3) (európsky katalóg odpadov),

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(4),

–       so zreteľom na odôvodnené stanovisko, ktoré v júni 2015 poslala Komisia Maďarsku a v ktorom ho žiadala, aby zlepšilo environmentálne normy v ďalšej lokalite v Maďarsku, v ktorej sa nachádzajú odkaliská červeného kalu(5),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES(6) (smernica o banskom odpade),

–       so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2001/331/ES zo 4. apríla 2001, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch(7),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch(8),

–       so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“(9) (7. environmentálny akčný program),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd(10) (smernica o environmentálnej zodpovednosti),

–       so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2009/335/ES z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu(11),

–       so zreteľom na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú vypracovala Komisia, o koncepcii nástroja na rozdelenie rizika priemyselných katastrof pre celú EÚ(12),

–       so zreteľom na správu s názvom Problémy a prekážky pri vykonávaní smernice o environmentálnej zodpovednosti (záverečná správa vypracovaná pre Komisiu – GR pre životné prostredie, 2013),

–       so zreteľom na otázky Rade a Komisii o ponaučení plynúcom z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (O-000096/2015 – B8‑0757/2015 a O-000097/2015 – B8‑0758/2015),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 4. októbra 2010 sa v Maďarsku pri pretrhnutí hrádze s odpadom uvoľnilo takmer milión metrov kubických vysoko alkalického červeného kalu, ktorý zaplavil niekoľko dedín, pričom desať ľudí zahynulo, takmer 150 sa zranilo a došlo k znečisteniu rozsiahlych pozemkov vrátane štyroch lokalít sústavy Natura 2000;

B.     keďže červený kal v tejto hrádzi s odpadom bol podľa smernice Rady 91/689/EHS nebezpečný odpad;

C.     keďže v rozhodnutí Komisie 2014/955/EÚ sa výslovne uvádza, že pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku, červený kal by sa mal klasifikovať ako nebezpečný odpad; keďže toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2015;

D.     keďže existuje riziko, že v minulosti mohol byť červený kal nesprávne klasifikovaný ako odpad, ktorý nie je nebezpečný, aj v iných členských štátoch, čo by viedlo k vydávaniu neoprávnených povolení;

E.     keďže podľa smernice o banskom odpade, v ktorej sa stanovujú bezpečnostné požiadavky na nakladanie s ťažobným odpadom vychádzajúce okrem iného z najlepších dostupných techník, je červený kal ťažobný odpad;

F.     keďže takisto existujú vážne problémy so znečistením životného prostredia v dôsledku iných ťažobných činností (napr. používanie kyanidu pri ťažbe zlata) alebo nevhodne spracovaného nebezpečného odpadu v rôznych členských štátoch;

G.     keďže cieľom odporúčania 2001/331/ES je posilňovať súlad a prispievať k jednotnejšiemu vykonávaniu a presadzovaniu právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia;

H.     keďže Parlament vo svojom uznesení z 20. novembra 2008 opísal vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia v členských štátoch ako neúplné a nejednotné a vyzval Komisiu, aby pred koncom roka 2009 predložila legislatívny návrh o environmentálnych inšpekciách;

I.      keďže v siedmom environmentálnom akčnom programe sa uvádza, že EÚ rozšíri požiadavky týkajúce sa inšpekcií a dohľadu na širší súbor právnych predpisov v oblasti životného prostredia a ďalej rozvinie kapacitu na podporu inšpekcií na úrovni EÚ;

J.      keďže smernica o environmentálnej zodpovednosti je zameraná na vytvorenie rámca environmentálnej zodpovednosti vychádzajúceho zo zásady „znečisťovateľ platí“ a od členských štátov sa v nej vyžaduje, aby podporili vytvorenie nástrojov a trhov finančného zabezpečenia prostredníctvom príslušných hospodárskych a finančných prevádzkovateľov; keďže v článku 18 ods. 2 sa požaduje, aby Komisia do 30. apríla 2014 predložila Parlamentu a Rade správu, ktorá ešte nebola predložená;

K.     keďže v správe vypracovanej pre Komisiu z roku 2013 o vykonávaní smernice o environmentálnej zodpovednosti sa dospelo k záveru, že „transpozícia smernice o environmentálnej zodpovednosti do vnútroštátneho práva členských štátov nevyústila do rovnakých podmienok“, ale „do mozaiky systémov zodpovednosti za prevenciu a odstraňovanie environmentálnych škôd v celej EÚ“;

L.     keďže v roku 2010 Komisia v reakcii na katastrofu s červeným kalom uviedla, že znovu zváži zavedenie harmonizovaného povinného finančného zabezpečenia, a to dokonca pred revíziou smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorá bola naplánovaná na rok 2014;

1.      konštatuje, že katastrofa spôsobená únikom červeného kalu, ku ktorej došlo v roku 2010 v Maďarsku, bola najhoršou priemyselnou katastrofou, a pri príležitosti piateho výročia tejto tragickej udalosti si pripomína jej obete;

2.      uznáva rýchly a účinný zásah vnútroštátnych orgánov vo fáze reakcie na krízu, ako aj veľké úsilie, ktoré počas tejto bezprecedentnej katastrofy vyvinula občianska spoločnosť;

3.      pripomína, že Maďarsko zaviedlo mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a prijalo európsky tím odborníkov poverených vypracovaním odporúčaní, okrem iného k tomu, ako nájsť optimálne riešenia na odstraňovanie a zmierňovanie škôd;

4.      konštatuje, že katastrofa spôsobená únikom červeného kalu môže súvisieť s nedostatočným vykonávaním právnych predpisov EÚ, nedostatkami v inšpekciách, medzerami v príslušných právnych predpisoch EÚ a činnosťou prevádzkovateľa lokality;

5.      vyjadruje znepokojenie nad tým, že za posledných päť rokov zrejme neboli získané takmer žiadne ponaučenia, keďže aj naďalej existuje nedostatočné vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov, ako aj nedostatky v inšpekciách a takmer žiadna z medzier v príslušných právnych predpisoch EÚ nebola odvtedy odstránená;

6.      označuje smernicu o banskom odpade a európsky katalóg odpadov za oblasti mimoriadneho záujmu;

7.      je znepokojený skutočnosťou, že podobné lokality existujú vo viacerých členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vykonávanie náležitých inšpekcií;

8.      vyzýva všetky členské štáty, v ktorých sa nachádzajú nádrže s červeným kalom, aby preskúmali, či sa červený kal správne klasifikuje ako nebezpečný odpad, a aby čo najskôr prehodnotili všetky povolenia, ktoré boli udelené na základe nesprávnej klasifikácie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty prijmú potrebné opatrenia a budú o tom informovať Komisiu, a vyzýva Komisiu, aby zverejnila správu o opatreniach prijatých členskými štátmi do konca roku 2016;

9.      považuje za nevyhnutné, aby sa kládol silnejší dôraz na prevenciu katastrof, keďže treba mať na pamäti, že k podobným environmentálnym nehodám došlo aj v iných členských štátoch;

10.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie a náležité uplatňovanie všetkých príslušných právnych predpisov EÚ a všetkých relevantných medzinárodných dohovorov so zreteľom nielen na výrobu hliníka a environmentálne vhodné nakladanie s červeným kalom, ale aj na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom vo všeobecnosti;

11.    zdôrazňuje, že treba dôsledne uplatňovať najlepšie dostupné metódy pri nakladaní s ťažobným odpadom, a požaduje úplný prechod na používanie tzv. suchých technológií zneškodňovania odpadu do konca roku 2016, pričom sa zabezpečí, že to nepovedie k znečisťovaniu ovzdušia alebo vody;

12.    vyzýva Komisiu, aby kládla väčší dôraz na výskum a vývoj v oblasti prevencie a spracovania nebezpečného odpadu;

13.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia na vykonávanie záťažových testov v existujúcich baniach s veľkými odkaliskami;

14.    domnieva sa, že účinná prevencia znečisťovania si vyžaduje prísne pravidlá environmentálnych inšpekcií a náležité opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania;

15.    vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje vnútroštátne orgány environmentálnej inšpekcie s cieľom umožniť im, aby vykonávali transparentné, pravidelné a systematické kontroly priemyselných areálov, okrem iného tým, že budú zabezpečovať nezávislosť, poskytovať primerané zdroje a stanovovať jasnú zodpovednosť, ako aj presadzovať posilnenú spoluprácu a koordinované opatrenia;

16.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili dohľad, pričom by mali vychádzať z existujúcich záväzných a nezáväzných nástrojov a mali by sa vyhýbať zbytočnej administratívnej záťaži;

17.    opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa environmentálnych inšpekcií, ktorý nepredstavuje ďalšiu finančnú záťaž pre priemysel;

18.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby rozšírila záväzné kritériá pre inšpekcie členských štátov tak, aby sa vzťahovali na širší súbor právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, a aby na úrovni EÚ rozvinula kapacitu na podporu environmentálnych inšpekcií;

19.    je znepokojený skutočnosťou, že značné rozdiely medzi systémami zodpovednosti v EÚ by mohli oslabiť spoločné normy a vystaviť niektoré členské štáty a regióny väčšiemu riziku environmentálnych katastrof a ich finančných dôsledkov;

20.    považuje za poľutovaniahodné, že Komisia ešte nepredložila svoju správu v súlade so smernicou o environmentálnej zodpovednosti; vyzýva Komisiu, aby tak urobila do konca roka 2015;

21.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsob vykonávania rozhodnutia Komisie 2009/335/ES v členských štátoch a to, či sú stropy pre zavedené nástroje finančného zabezpečenia dostatočné; naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla harmonizované povinné finančné zabezpečenie;

22.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť v rámci finančných aspektov nápravy environmentálnych katastrof vrátane finančnej náhrady pre obete;

23.    vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami siedmeho environmentálneho akčného programu; vyzýva Komisiu, aby tak urobila do konca roka 2016;

24.    zdôrazňuje význam zapájania miestnych orgánov, občanov a občianskej spoločnosti do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa zneškodňovania nebezpečného odpadu a do plánovania opatrení v oblasti riadenia rizík;

25.    vyzýva zodpovedné orgány, aby pravidelne informovali verejnosť o stave znečistenia a možných vplyvoch na faunu a flóru, ako aj na zdravie miestneho obyvateľstva;

26.    vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie rozpracovala koncepciu nástroja na rozdelenie rizika priemyselných katastrof pre celú EÚ pri plnom rešpektovaní zásady „znečisťovateľ platí“, a to s cieľom pokryť prípadné náklady nad rámec vysokej úrovne povinného finančného zabezpečenia;

27.    domnieva sa, že takýto špecializovaný nástroj na rozdelenie rizika priemyselných katastrof v EÚ by sa mal vzťahovať aj na nápravu starej environmentálnej záťaže, ktorá naďalej predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť a pre ktorú z dôvodu súčasného právneho rámca neexistuje žiadny objektívne zodpovedný subjekt, ktorý by mohol pokryť príslušné náklady na nápravu;

28.    zdôrazňuje význam spolupráce a solidarity na úrovni EÚ v prípade environmentálnych a priemyselných katastrof;

29.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

(3)

Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(4)

Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 44.

(5)

Európska komisia – Informačný prehľad: Júnový súbor prípadov porušenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_sk.htm.

(6)

Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

(7)

Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 41.

(8)

Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 67.

(9)

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.

(10)

Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.

(11)

Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 25.

(12)

Štúdia na preskúmanie uskutočniteľnosti vytvorenia fondu na pokrytie environmentálnej zodpovednosti a strát, ku ktorým dochádza na základe priemyselných havárií. Záverečná správa. Európska komisia, GR ENV, 17. apríla 2013; http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia