Предложение за резолюция - B8-1001/2015Предложение за резолюция
B8-1001/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно смъртното наказание

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0761/2015
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Терез Комодини Какиа, Андрей  Пленкович, Ласло Тьокеш, Давор Иво Щир, Мирослав Миколашик, Дейвид Макалистър, Дубравка Шуйца, Михаел Галер, Патриция Шулин, Лудек Нидермайер, Адам Шейнфелд, Томаш Здеховски, Павел Свобода, Ивана Малетич, Яромир Щетина, Роберта Мецола, Михаела Шойдрова, Анна Мария Кораца Билд, Милан Звер, Франсиско Хосе Милян Мон, Иржи Поспишил, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Лара Коми от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0998/2015

Процедура : 2015/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1001/2015
Внесени текстове :
B8-1001/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1001/2015

Резолюция на Европейския парламент относно смъртното наказание

(2015/2879(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно премахването на смъртното наказание, и по-специално тази от 7 октомври 2010 г. относно Световен ден срещу смъртното наказание[1],

–       като взе предвид Протоколи 6 и 13 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид член 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Втория факултативен протокол към него,

–       като взе предвид заключителната декларация, приета от Петия световен конгрес срещу смъртното наказание, който се проведе в Мадрид на 12 – 15 юни 2013 г.,

–       като взе предвид проучването относно въздействието на световния проблем с наркотиците върху упражняването на правата на човека, издадено от върховния комисар на ООН по правата на човека през септември 2015 г.,

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че смъртното наказание е най-жестокото, нечовешко и унизително наказание, което нарушава правото на живот, заложено във Всеобщата декларация за правата на човека, и представлява акт на изтезание, недопустим за държави, спазващи правата на човека,

Б.     като има предвид, че Европейският съюз има силна и принципна позиция срещу смъртното наказание, която установява всеобщ мораториум с оглед премахването на смъртното наказание в световен мащаб като основна цел на политиката на Съюза в областта на правата на човека;

В.     като има предвид, че акцентът на Световния ден за борба срещу смъртното наказание на 10 октомври 2015 г. е да повиши осведомеността по отношение на прилагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици;

Г.     като има предвид, че смъртното наказание не оказва възпиращо въздействие върху престъпността или трафика на наркотици; като има предвид, че голямото мнозинство от осъдените на смърт във връзка с престъпления, свързани с наркотици, са на най-ниското стъпало в йерархията на трафика на наркотици;

Д.     като има предвид, че според Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН повече от 160 държави – членки на ООН, с различни правни системи, традиции, култури и религии или са премахнали смъртното наказание, или не го изпълняват;

Е.     като има предвид, че по последни данни е известно, че най-малко 2 466 души в 55 страни са били осъдени на смърт през 2014 г., което представлява увеличение с почти 23 % спрямо 2013 г.; като има предвид, че 33 държави налагат смъртно наказание за престъпления, свързани с наркотици, в резултат на което всяка година се изпълняват около 1000 екзекуции; като има предвид, че през 2015 г. продължават с тревожни темпове да се налагат и изпълняват смъртни присъди;

Ж.    като има предвид, че има десетки европейски граждани, застрашени от екзекуции в трети държави, много от тях за престъпления, свързани с наркотици;

1.      отново осъжда категорично налагането на смъртно наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; изтъква отново, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепване на човешкото достойнство; изказва своето дълбоко убеждение, че премахването на смъртното наказание представлява установен етичен стандарт;

2.      осъжда всички екзекуции, където и да се извършват; продължава да бъде дълбоко загрижен относно постановяването на смъртни присъди на непълнолетни лица и лица с психически или умствени увреждания, и призовава за незабавното и окончателно прекратяване на тези практики, които нарушават международните стандарти за правата на човека; изразява дълбоката си загриженост по повод на последните масови процеси, довели до постановяване на огромен брой смъртни присъди;

3.      остава твърдо убеден, че смъртните присъди не възпират лицата да извършат престъпление или да станат жертва на злоупотреба с наркотици; призовава държавите, запазили смъртното наказание, да въведат алтернативи на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, които да се съсредоточават по-специално върху програми за превенция на наркотиците;

4.      настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат борбата срещу налагането на смъртно наказание и настоятелно да призоват държавите, които все още изпълняват смъртни наказания, да спазват минималните международни стандарти и да намалят обхвата и използването на смъртното наказание; настоятелно призовава ЕСВД да остане бдителна по отношение на развитието във всички държави и да използва всички средства за оказване на влияние, с които разполага;

5.      отново препоръчва на Комисията и на държавите членки да превърнат премахването на смъртното наказание за престъпления, свързани с наркотици, в предварително условие за прилагането на политиката по отношение на наркотиците;

6.      подкрепя всички агенции на ООН, междуправителствени регионални органи и НПО в постоянните им усилия за насърчаване на държавите да премахнат смъртното наказание; призовава Комисията да продължава да финансира проекти в тази област по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

7.      приветства неотдавнашните ратификации на Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание, с което броят на държавите – страни по протокола, достигна 81, и призовава всички държави, които не са страни по протокола, да го ратифицират незабавно;

8.      приканва Комисията да отдели специално внимание по отношение на помощта и политическата подкрепа за държавите, които отбелязват напредък в премахването на смъртното наказание или които поддържат всеобщия мораториум върху смъртното наказание;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Общото събрание на ООН, както и на правителствата на държавите – членки на ООН.