Forslag til beslutning - B8-1001/2015Forslag til beslutning
B8-1001/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om dødsstraf

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0055/2015
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5,

Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0998/2015

Procedure : 2015/2879(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1001/2015
Indgivne tekster :
B8-1001/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1001/2015

Europa-Parlamentets beslutning om dødsstraf

(2015/2879(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om afskaffelse af dødsstraf, navnlig beslutning af 7. oktober 2010 om verdensdagen mod dødsstraf[1],

–       der henviser til protokol nr. 6 og 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–       der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og anden valgfri protokol hertil,

–       der henviser til sluterklæringen fra den femte verdenskongres mod dødsstraf, der blev afholdt i Madrid den 12.-15. juni 2013,

–       der henviser til studien om det verdensomspændende narkotikaproblems indvirkning på menneskerettighederne, der blev offentliggjort af FN's Højkommissær for Menneskerettigheder i september 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at dødsstraf er den ultimative grusomme, umenneskelige og nedværdigende straf, der krænker retten til livet som forankret i verdenserklæringen om menneskerettigheder og udgør en form for tortur, som er uacceptabel for stater, der respekterer menneskerettighederne;

B.     der henviser til, at Den Europæiske Union indtager et stærkt og principfast standpunkt imod dødsstraf, der indebærer et universelt moratorium for dødsstraf med henblik på en global afskaffelse af dødsstraf som et afgørende mål for EU's menneskerettighedspolitik;

C.     der henviser til, at verdensdagen mod dødsstraf den 10. oktober 2015 vil fokusere på at skabe opmærksomhed om anvendelsen af dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser;

D.     der henviser til, at dødsstraf ikke har nogen afskrækkende virkning på forbrydelser eller narkotikahandel; der henviser til, at de fleste personer, der dømmes til døden i forbindelse med narkotikaforbrydelser, står nederst i narkotikahandlens hierarki;

E.     der henviser til, at over 160 af FN's medlemsstater med en række forskellige retssystemer, traditioner, kulturer og religiøse baggrunde ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder enten har afskaffet dødsstraf eller ikke anvender den;

F.     der henviser til, at de seneste tal viser, at mindst 2.466 personer i 55 lande er blevet idømt dødsstraf i 2014 - en stigning på næsten 23 % i forhold til 2013; der henviser til, at 33 stater anvender dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser, hvilket resulterer i omtrent 1.000 henrettelser om året; der henviser til, at antallet af dødsstraffe og henrettelser fortsat stiger i alarmerende grad i 2015;

G.     der henviser til, at snesevis af europæiske statsborgere risikerer dødsstraf i tredjelande, heraf mange i forbindelse med narkotikarelaterede lovovertrædelser;

1.      gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf, og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse; understreger endnu en gang, at afskaffelsen af dødsstraf bidrager til at øge den menneskelige værdighed; udtrykker sin dybe overbevisning om, at afskaffelse af dødsstraffen repræsenterer en etableret etisk standard;

2.      fordømmer alle henrettelser, hvor de end finder sted; er fortsat dybt bekymret over, at mindreårige og personer med mentalt eller intellektuelt handicap idømmes dødsstraf, og opfordrer til omgående og definitivt at gøre en ende på denne form for praksis, der krænker internationale menneskerettighedsnormer; udtrykker sin dybe bekymring over de masseretssager, der for nylig har ført til et kæmpestort antal dødsstraffe;

3.      er fortsat helt overbevist om, at dødsstraf ikke forhindrer personer i at begår en forbrydelse eller i at blive offer for narkotikamisbrug; opfordrer lande, der stadig har dødsstraf, til at indføre alternativer til dødsstraf for narkotikamisbrug, som især fokuserer på programmer til forebyggelse af narkotikamisbrug;

4.      opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til fortsat at bekæmpe anvendelsen af dødsstraf og til kraftigt at opfordre de lande, der stadig eksekverer dødsstraf til at overholde internationale minimumsnormer og indskrænke anvendelsesområdet for og brugen af dødsstraf; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til fortsat at holde et vågent øje med udviklingen i alle lande og benytte alle til rådighed stående midler til at få indflydelse;

5.      gentager sin henstilling til Kommissionen og medlemsstaterne om, at afskaffelse af dødsstraf for narkotikarelaterede lovovertrædelser bør gøres til en forudsætning for narkotikabekæmpelsespolitikken;

6.      støtter alle FN-organisationer, mellemstatslige regionale organer og NGO'er i deres fortsatte bestræbelser på at anspore stater til at afskaffe dødsstraf; opfordrer Kommissionen til at fortsætte finansieringsprojekter på dette område via det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

7.      glæder sig over de nylige ratifikationer af den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der har til formål at afskaffe dødsstraf, hvormed antallet af deltagerstater er steget til 81, og opfordrer alle stater, der ikke deltager i protokollen, til at ratificere den omgående;

8.      opfordrer Kommissionen til at give særlig opmærksomhed, for så vidt angår bistand og politisk støtte, til lande, der gør fremskridt med hensyn til afskaffelse af dødsstraf, eller som tilskynder til et universelt moratorium for dødsstraf;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling og regeringerne i FN's medlemsstater.