Πρόταση ψηφίσματος - B8-1001/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1001/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη θανατική ποινή

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0761/2015
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0998/2015

Διαδικασία : 2015/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1001/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1001/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1001/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θανατική ποινή

(2015/2879(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής[1],

–       έχοντας υπόψη τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Σύμφωνο αυτό,

–       έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη του πέμπτου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εξέδωσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Σεπτέμβριο του 2015,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 128 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή αποτελεί την έσχατη μορφή σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας που παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, όπως αυτό διατυπώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και πράξη βασανισμού, η οποία είναι απαράδεκτη για κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ισχυρή θέση, στη βάση αρχών, κατά της θανατικής ποινής, η οποία ορίζει ένα οικουμενικό μορατόριουμ με σκοπό την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής ως καίριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2015, είναι η «ευαισθητοποίηση σε σχέση με την εφαρμογή της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά»·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή δεν είναι αποτελεσματική όσον αφορά την αποτροπή του εγκλήματος ή της διακίνησης ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερα από 160 κράτη μέλη του ΟΗΕ, με μια ποικιλία νομικών συστημάτων, παραδόσεων, πολιτισμών και θρησκευτικών καταβολών, είτε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε δεν την εφαρμόζουν·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 2.466 άνθρωποι σε 55 χώρες είναι γνωστό ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο το 2014 - μια αύξηση κατά σχεδόν 23% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 κράτη εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά, γεγονός που οδηγεί σε περίπου 1.000 εκτελέσεις ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατικές καταδίκες και οι εκτελέσεις συνεχίζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς το 2015·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες ευρωπαίοι πολίτες απειλούνται με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλοί για αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά·

1.      επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· εκφράζει τη βαθιά πεποίθησή του ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί εδραιωμένο ηθικό πρότυπο·

2.      καταδικάζει κάθε εκτέλεση, οπουδήποτε κι αν πραγματοποιείται· εξακολουθεί να λυπάται βαθιά για την επιβολή θανατικής ποινής σε ανηλίκους ή σε άτομα με νοητική στέρηση και ζητεί την άμεση και οριστική διακοπή των πρακτικών αυτών που παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες μαζικές δίκες που κατέληξαν σε σωρεία θανατικών ποινών·

3.      παραμένει απολύτως πεπεισμένο ότι οι θανατικές καταδίκες δεν δρουν αποτρεπτικά σε σχέση με τη διάπραξη εγκλημάτων ή τη χρήση ναρκωτικών· καλεί τις χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή να εφαρμόσουν εναλλακτικές σε αυτήν λύσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, οι οποίες να εστιάζονται κυρίως σε προγράμματα για την πρόληψη της τοξικομανίας·

4.      καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μάχονται κατά της χρήσης της θανατικής ποινής και να παρακινήσουν τις χώρες που εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν να συμμορφωθούν με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα και να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση της· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλες τις χώρες του κόσμου και να χρησιμοποιεί κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

5.      επαναλαμβάνει τη σύστασή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την πολιτική κατά των ναρκωτικών·

6.      υποστηρίζει όλους τους οργανισμούς του ΟΗΕ, τους διακυβερνητικούς περιφερειακούς φορείς και τις ΜΚΟ στις συνεχείς προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν τα κράτη να καταργήσουν τη θανατική ποινή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα αυτόν, χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη κύρωση, εκ μέρους και νέων μερών, του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο αποβλέπει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, αυξάνοντας, έτσι, τον αριθμό των κρατών μερών σε 81, και καλεί όλα τα κράτη που δεν είναι μέρη του πρωτοκόλλου αυτού να το κυρώσουν άμεσα·

8.      καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τη βοήθεια και την πολιτική στήριξη, σε χώρες που σημειώνουν πρόοδο σε σχέση με την κατάργηση της θανατικής ποινής ή ενθαρρύνουν ένα οικουμενικό μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.