Päätöslauselmaesitys - B8-1001/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1001/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kuolemanrangaistuksesta

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0761/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0998/2015

Menettely : 2015/2879(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1001/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1001/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑1001/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma kuolemanrangaistuksesta

(2015/2879(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja erityisesti 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä[1],

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuudennen ja kolmannentoista lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan,

–       ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä sen toisen valinnaisen pöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Madridissa 12.–15. kesäkuuta 2013 järjestetyn kuolemantuomion vastaisen viidennen maailmankongressin loppujulkilausuman,

–       ottaa huomioon maailman huumeongelman vaikutuksesta ihmisoikeuksien toteutumiseen tehdyn tutkimuksen, jonka YK:n ihmisoikeusvaltuutettu julkaisi syyskuussa 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kuolemanrangaistus on äärimmäisen julma, epäinhimillinen ja halventava rangaistus, jolla rikotaan oikeutta elämään sellaisena kuin se on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, sekä kidutusmuoto, jota ihmisoikeuksia kunnioittavat valtiot eivät voi hyväksyä,

B.     toteaa, että Euroopan unionilla on voimakas ja periaatteellinen kuolemanrangaistuksen vastainen kanta, jonka mukaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpano on keskeytettävä yleismaailmallisesti, ja että kuolemanrangaistuksen maailmanlaajuinen poistaminen on sen ihmisoikeuspolitiikan keskeinen tavoite;

C.     panee merkille, että 10. lokakuuta 2015 vietettävän kansainvälisen kuolemanrangaistuksen vastaisen päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kuolemanrangaistuksen soveltamisesta huumausainerikosten yhteydessä;

D.     toteaa, ettei kuolemanrangaistuksella ole mitään vaikutusta rikosten tai huumekaupan estämiseen; toteaa, että valtaosa huumerikosten vuoksi kuolemaan tuomituista henkilöistä on huumekaupan hierarkiassa alimmilla portailla;

E.     panee merkille, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan yli 160 Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiota on joko poistanut kuolemanrangaistuksen tai ei sovella sitä, ja toteaa, että nämä valtiot ovat hyvin erilaisia oikeusjärjestelmiltään, perinteiltään, kulttuureiltaan sekä uskonnollisilta taustoiltaan;

F.     huomauttaa, että uusimpien tilastojen mukaan ainakin 2 466 ihmistä 55 maassa on tiedettävästi tuomittu kuolemaan vuonna 2014, ja toteaa, että kuolemaantuomittujen määrä on kasvanut lähes 23 prosentilla vuodesta 2013; toteaa, että 33 valtiota soveltaa kuolemanrangaistusta huumausainerikosten yhteydessä, mikä johtaa noin 1 000 teloitukseen vuosittain; panee merkille, että kuolemanrangaistukset ja teloitukset jatkuvat hälyttävästi myös vuonna 2015;

G.     toteaa, että kymmenet unionin kansalaiset odottavat teloitusta kolmansissa maissa ja monet heistä huumeisiin liittyvien rikosten vuoksi;

1.      toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä askeleena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista; korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvon kunnioittamista; on vahvasti vakuuttunut siitä, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edustaa vakiintunutta eettistä standardia;

2.      tuomitsee kaikki teloitukset riippumatta siitä, missä ne suoritetaan; on edelleen erittäin huolissaan kuolemantuomion määräämisestä alaikäisille ja henkisesti tai älyllisesti jälkeenjääneille henkilöille ja vaatii, että tällaisista kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja rikkovista käytännöistä luovutaan välittömästi ja lopullisesti; on erittäin huolissaan viimeaikaisista joukko-oikeudenkäynneistä, joissa on annettu lukuisia kuolemantuomioita;

3.      on edelleen täysin vakuuttunut siitä, että kuolemantuomiot eivät estä ihmisiä tekemästä rikoksia tai lankeamasta huumeiden väärinkäyttöön; kehottaa kuolemanrangaistuksen säilyttämistä kannattavia maita ottamaan käyttöön sellaisia vaihtoehtoja kuolemanrangaistuksen määräämiselle huumausainerikoksista, joissa keskitytään erityisesti huumausaineiden ennaltaehkäisyohjelmiin;

4.      kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita jatkamaan kuolemanrangaistuksen käytön vastaista toimintaa ja vaatimaan voimakkaasti, että ne maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä, noudattavat kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia ja vähentävät kuolemanrangaistuksen soveltamisalaa ja käyttöä; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan yhä tarkasti kehitystä kaikissa maissa ja käyttämään kaikkia käytössään olevia vaikutuskeinoja;

5.      toistaa komissiolle ja jäsenvaltioille esittämänsä suosituksen, että kuolemanrangaistuksen poistaminen huumausainerikosten yhteydessä olisi asetettava lainvalvontapolitiikan ennakkoehdoksi huumausaineiden alalla;

6.      tukee kaikkia YK:n järjestöjä, hallitustenvälisiä alueellisia elimiä sekä valtiosta riippumattomia järjestöjä toimissa, joita ne toteuttavat jatkuvasti kannustaakseen valtioita poistamaan kuolemanrangaistuksen; kehottaa komissiota jatkamaan tämän alan hankkeiden rahoittamista demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla;

7.      panee tyytyväisenä merkille kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn, kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan toisen valinnaisen pöytäkirjan äskettäiset ratifioinnit, jotka ovat nostaneet pöytäkirjan osapuolten lukumäärän nyt 81 valtioon, ja kehottaa kaikkia valtioita, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia, ratifioimaan sen välittömästi;

8.      kehottaa komissiota avun ja poliittisen tuen antamisen yhteydessä kiinnittämään erityistä huomiota maihin, jotka edistyvät kuolemanrangaistuksen poistamisessa tai jotka ajavat kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallista keskeyttämistä;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle sekä YK:n jäsenvaltioiden hallituksille.