Rezolūcijas priekšlikums - B8-1001/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-1001/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par nāvessodu

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0761/2015, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0998/2015

Procedūra : 2015/2879(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1001/2015
Iesniegtie teksti :
B8-1001/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑1001/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nāvessodu

(2015/2879(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par nāvessoda atcelšanu, jo īpaši 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par Pasaules dienu pret nāvessodu[1],

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. un 13. protokolu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 2. pantu,

–       ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā Otro fakultatīvo protokolu,

–       ņemot vērā noslēguma deklarāciju, kas pieņemta 2013. gada 12.–15. jūnijā Madridē rīkotajā 5. pasaules kongresā pret nāvessodu,

–       ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada septembrī publicēto pētījumu par pasaules mēroga narkotiku problēmas ietekmi uz cilvēktiesību ievērošanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā nāvessods ir cietsirdīgākais, necilvēcīgākais un pazemojošākais soda veids, kas pārkāpj tiesības uz dzīvību, kā noteikts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, un spīdzināšana, kas nav pieņemama valstij, kura ievēro cilvēktiesības;

B.     tā kā Eiropas Savienībai ir stingra un principiāla nostāja pret nāvessodu, kura paredz vispārēju moratoriju, lai panāktu nāvessoda atcelšanu visā pasaulē, kas būtu viens no galvenajiem Savienības cilvēktiesību politikas mērķiem;

C.     tā kā 2015. gada 10. oktobrī atzīmētajā Pasaules dienā pret nāvessodu īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnes palielināšanai attiecībā uz nāvessoda piemērošanu par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām;

D.     tā kā nāvessods neattur no nozieguma vai narkotiku tirdzniecības; tā kā lielākā daļa personu, kas notiesātas uz nāvi saistībā ar nodarījumiem narkotiku jomā, atrodas narkotiku tirdzniecības hierarhijas zemākajā līmenī;

E.     tā kā saskaņā ar ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja sniegtajiem datiem vairāk nekā 160 ANO dalībvalstis, kurās ir dažādas tiesību sistēmas, tradīcijas, kultūra un reliģiskā piederība, vai nu ir atcēlušas nāvessodu, vai to nepiemēro;

F.     tā kā jaunākie dati liecina, ka 2014. gadā nāvessods ir piespriests 55 valstīs vismaz 2466 personām, kas ir gandrīz par 23 % vairāk nekā 2013. gadā; tā kā 33 valstis nāvessodu piemēro par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām, un katru gadu šāda iemesla dēļ nāvessodu izpilda vismaz 1000 cilvēku; tā kā arī 2015. gadā biedējošā apjomā turpinās nāvessoda piespriešana un izpilde;

G.     tā kā desmitiem Eiropas valstspiederīgo gaida nāvessoda izpildi trešās valstīs un daudzi no tiem uz nāvi ir notiesāti par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām,

1.      atkārtoti izsaka nosodījumu nāvessoda izmantošanai un stingri atbalsta nāvessoda moratorija ieviešanu kā soli tā atcelšanas virzienā; vēlreiz uzsver, ka nāvessoda atcelšana veicina cilvēka cieņas principu ievērošanu; pauž stingru pārliecību, ka nāvessoda atcelšana ir vispāratzīts ētikas standarts;

2.      nosoda visus nāvessoda izpildes gadījumus, lai arī kur tie notiktu; joprojām ir ļoti nobažījies par nāvessoda piespriešanu nepilngadīgām personām un personām ar garīgu vai intelektuālu invaliditāti un prasa nekavējoties un negrozāmi izbeigt šādu praksi, ar ko tiek pārkāpti starptautiskie cilvēktiesību standarti; pauž nopietnas bažas par nesen notikušajiem masveida tiesas procesiem, kas ir būtiski palielinājuši piespriesto nāvessodu skaitu;

3.      joprojām ir pilnībā pārliecināts, ka nāvessoda piespriešana nevar atturēt cilvēkus no nozieguma izdarīšanas vai nonākšanas narkotiku atkarībā; aicina nāvessodu saglabājušās valstis nāvessodam par nodarījumiem narkotiku jomā ieviest alternatīvas, kurās īpaša uzmanība būtu pievērsta narkomānijas novēršanas programmām;

4.      mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un dalībvalstis turpināt cīņu pret nāvessoda izmantošanu un stingri iesaka valstīm, kas joprojām piespriež nāvessodu, ievērot obligātos starptautiskos standartus un samazināt nāvessoda piemērošanas jomu un izmantošanu; mudina EĀDD saglabāt modrību saistībā ar notikumiem visās valstīs un izmantot visus tā rīcībā esošos ietekmes līdzekļus;

5.      atkārto Komisijai un dalībvalstīm sniegto ieteikumu, ka nāvessoda atcelšana par nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām, būtu jāizvirza par narkotiku apkarošanas politikas īstenošanas priekšnosacījumu;

6.      atbalsta visus ANO aģentūru, starpvaldību reģionālo struktūru un NVO pastāvīgos centienus pārliecināt valstis par nāvessoda atcelšanu; aicina Komisiju arī turpmāk projektus šajā jomā finansēt ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu;

7.      atzinīgi vērtē to, ka nesen vairākas valstis ir ratificējušas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otro fakultatīvo protokolu, kas paredz nāvessoda atcelšanu, un līdz ar to protokola dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 81 valstij, un prasa visām valstīm, kuras nav protokola dalībvalstis, to ratificēt nekavējoties;

8.      aicina Komisiju saistībā ar palīdzību un politisko atbalstu īpašu uzmanību pievērst valstīm, kas panāk progresu nāvessoda atcelšanā vai kas veicina vispārēju nāvessoda moratoriju;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam un ANO dalībvalstu valdībām.