Projekt rezolucji - B8-1001/2015Projekt rezolucji
B8-1001/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kary śmierci

5.10.2015 - (2015/2879(RSP))

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0761/2015
zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lara Comi w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0998/2015

Procedura : 2015/2879(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1001/2015
Teksty złożone :
B8-1001/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-1001/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kary śmierci

(2015/2879(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie zniesienia kary śmierci, a w szczególności rezolucję z dnia 7 października 2010 r. w sprawie Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci[1],

–       uwzględniając protokoły 6 i 13 europejskiej konwencji praw człowieka,

–       uwzględniając art. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci,

–       uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR) oraz jego dwa fakultatywne protokoły,

–       uwzględniając deklarację końcową przyjętą na 5. Światowym Kongresie Przeciw Karze Śmierci, który odbył się w Madrycie w dniach 12–15 czerwca 2013 r.,

–       uwzględniając badanie na temat wpływu ogólnoświatowego problemu narkotyków na korzystanie z praw człowieka opublikowane przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka we wrześniu 2015 r.,

–       uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że kara śmierci jest najbardziej okrutną, nieludzką i upokarzającą z kar, która narusza prawo do życia zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka i stanowi akt tortur niedopuszczalny dla państw przestrzegających praw człowieka;

B.     mając na uwadze, że Unia Europejska zajmuje zdecydowane i zasadnicze stanowisko przeciwko karze śmierci, w ramach którego ustanowiła powszechne moratorium na jej wykonywanie z myślą o powszechnym zniesieniu kary śmierci, które stanowi główny cel polityki Unii w zakresie praw człowieka;

C.     mając na uwadze, że tematem przewodnim Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci w dniu 10 października 2015 r. jest „uświadamianie na temat stosowania kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami”;

D.     mając na uwadze, że kara śmierci nie skutkuje zniechęcaniem do przestępstw lub przemytu narkotyków; mając na uwadze, że znaczna większość osób skazanych na śmierć w związku z przestępstwami narkotykowymi znajduje się na dole hierarchii handlarzy narkotyków;

E.     mając na uwadze, że według biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka ponad 160 państw członkowskich ONZ – o różnych systemach prawnych, tradycjach, kulturach i uwarunkowaniach religijnych – zniosło karę śmierci albo jej nie praktykuje;

F.     mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi danymi w 2014 r. na śmierć zostało skazanych co najmniej 2466 osób w 55 krajach, co stanowi wzrost o niemal 23% w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że 33 państwa stosują karę śmierci za przestępstwa związane z narkotykami, co prowadzi do około 1000 egzekucji rocznie; mając na uwadze, że wyroki śmierci i egzekucje postępują w alarmującym tempie w 2015 r.;

G.     mając na uwadze, że na wykonanie kary śmierci w państwach trzecich oczekują dziesiątki europejskich obywateli, a na wielu z nich wyrok ten wydano w związku z przestępstwami związanymi z narkotykami;

1.      jeszcze raz potępia stosowanie kary śmierci oraz zdecydowanie popiera wprowadzenie moratorium na tę karę jako rozwiązanie zmierzające do jej zniesienia; po raz kolejny podkreśla, że zniesienie kary śmierci przyczynia się do umocnienia godności ludzkiej; wyraża głębokie przekonanie, że zniesienie kary śmierci stanowi ustaloną normę etyczną;

2.      potępia wszelkie egzekucje niezależnie od tego, gdzie mają miejsce; jest nadal głęboko zaniepokojony skazywaniem na śmierć nieletnich i osób upośledzonych umysłowo lub intelektualnie oraz wzywa do natychmiastowego i ostatecznego zaprzestania takich praktyk, które naruszają międzynarodowe normy w zakresie praw człowieka; wyraża głęboki niepokój w związku z niedawnymi masowymi procesami, które doprowadziły do licznych wyroków śmierci;

3.      pozostaje całkowicie przekonany, że wyroki śmierci nie zapobiegają popełnianiu przestępstw lub popadnięciu w uzależnienie od narkotyków; wzywa kraje, które nadal stosują karę śmierci, do wprowadzenia rozwiązań alternatywnych wobec kary śmierci za przestępstwa narkotykowe, koncentrujących się zwłaszcza na programach zapobiegania narkomanii;

4.      wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i państwa członkowskie, aby w dalszym ciągu zwalczały stosowanie kary śmierci oraz stanowczo wezwały kraje, które nadal stosują karę śmierci, do przestrzegania minimalnych norm międzynarodowych oraz ograniczenia zakresu i stosowania kary śmierci; wzywa ESDZ do zachowania czujności w odniesieniu do rozwoju sytuacji we wszystkich krajach oraz do wykorzystania wszystkich środków oddziaływania pozostających do jej dyspozycji;

5.      ponawia swoje zalecenie dla Komisji i państw członkowskich, że zniesienie kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami powinno być warunkiem wstępnym polityki walki z narkotykami;

6.      popiera wszystkie agencje ONZ, regionalne organy międzyrządowe i organizacje pozarządowe w ich nieustannych wysiłkach, aby zachęcić państwa do zniesienia kary śmierci; wzywa Komisję, aby kontynuowała projekty finansowania w tej dziedzinie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

7.      wyraża zadowolenie w związku z niedawnymi ratyfikacjami drugiego protokołu fakultatywnego do ICCPR dotyczącego zniesienia kary śmierci, w wyniku których liczba jego państw-stron wzrosła do 81, i wzywa wszystkie państwa, które nie są stronami protokołu, aby go natychmiast ratyfikowały;

8.      wzywa Komisję, aby w odniesieniu do pomocy i wsparcia politycznego zwróciła szczególną uwagę na kraje, które czynią postępy w procesie znoszenia kary śmierci lub zachęcają do powszechnego moratorium na jej wykonywanie;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz rządom państw członkowskich ONZ.