ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 124kWORD 63k
14.10.2015
PE568.570v01-00
 
B8-1072/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα υπολείμματα επεξεργασίας εσπεριδοειδών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα υπολείμματα επεξεργασίας εσπεριδοειδών  
B8‑1072/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 663/2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος της διάθεσης των λεγόμενων «πολτών», δηλαδή των σπόρων και των φλοιών που παραμένουν ως υπολείμματα από τη μεταποίηση των εσπεριδοειδών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία του σχεδίου που προωθήθηκε στη Σικελία με τίτλο «Ενέργεια εσπεριδοειδών», το οποίο έχει αναπτύξει ένα σύστημα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από «πολτό» μέσω πιλοτικής μονάδας: έχει υπολογιστεί ότι για να λυθεί το πρόβλημα των αποβλήτων εσπεριδοειδών στη Σικελία θα αρκούσαν 20 «χωνευτήρια» όπως αυτά της εγκατάστασης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, να εκπονήσει μελέτη για τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να παραγάγει ένα τέτοιο σύστημα σε μεγαλύτερη κλίμακα, και να ενθαρρύνει παρόμοια έργα με τη χρήση, για παράδειγμα, κίτρων περγαμόντο ή άλλων εσπεριδοειδών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου