ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 60k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно защитата на момичетата в Европа и по света


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на момичетата в Европа и по света  
B8-1073/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Резолюция 66/170 на Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид Конвенцията на Общото събрание на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид членове 2, 3 и 4 от ЕКПЧ,

 

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че само през последната година около 5 000 деца по света са били обект на насилие и че 6 от всеки десет от тези деца са момичета и девойки; като има предвид, че има 68 милиона момичета роби;

Б.  като има предвид, че на 11 октомври се отбелязва Световният ден на момичетата и младите жени и че темата тази година е „Силата на младите жени: визия за 2030 г.“ (The power of the adolescent girl: vision for 2030), като се подчертава ангажиментът на участниците по отношение на действията за защита на момичетата в рамките на глобалните цели за 2030 г.;

В.  като има предвид, че това е една световна драма, за която обаче се налага предприемането на мерки за защита, основаващи се на националните и общностите реалности;

1.  приканва Комисията да предложи програми за действие и средства за подкрепа на всички дейности, допринасящи за защитата на момичетата в Европа и по света, за насърчаване на диалога между общностите по тази тема, както и за прилагане на правна рамка в защита на тази конкретна категория лица.

Правна информация - Политика за поверителност