RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 58k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tütarlaste kaitse kohta Euroopas ja maailmas


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tütarlaste kaitse kohta Euroopas ja maailmas  
B8-1073/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 66/170,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikleid 2, 3 ja 4,

 

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vaid viimase aasta jooksul on maailmas vägivalla ohvriks langenud umbes 5000 last, kusjuures 60 % neist olid tütarlapsed; arvestades, et 68 miljonit tüdrukut on orjastatud;

B.  arvestades, et 11. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist tüdrukute päeva, mille teema on käesoleval aastal „The power of the adolescent girl: vision for 2030” (Tütarlaste potentsiaal: nägemus aastaks 2030), et rõhutada erinevate osapoolte kaasamist tütarlaste kaitsesse 2030. aasta ülemaailmsete eesmärkide kontekstis;

C.  arvestades, et tegemist on ülemaailmse probleemiga, mis nõuab ikka veel riiklikest ja üleliidulistest oludest lähtuvaid kaitsemeetmeid;

1.  palub komisjonil välja pakkuda tegevusprogramme ja vahendeid selliste tegevuste toetamiseks, mis aitavad kaasa tütarlaste kaitsele Euroopas ja maailmas, edendada selleteemalist dialoogi kogukondade vahel ja rakendada õigusakte nimetatud elanikkonna rühma kaitseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika