Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1075/2015

Внесени текстове :

B8-1075/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0375

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 196kWORD 124k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.906v01-00
 
B8-1075/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0764/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))


Бас Ейкхаут, Карима Дели, Бенедек Явор, Джийн Ламбърт, Ернест Марагал, Жорди Себастиа, Моли Скот Кейто, Кийт Тейлър, Клод Тюрмес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))  
B8-1075/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(1),

–  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(2),

–  като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители(3),

–  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.(5),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. Федералната агенция на САЩ за защита на околната среда и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси публикуваха съобщение за нарушение на приложимите правила в областта на замърсяването от страна на Volkswagen AG, Audi AG и Volkswagen Group of America (известни съвкупно като „Фолксваген“ или „VW“); като има предвид, че разследването е започнало след проучване на емисиите на азотен оксид (NOx) от дизелови превозни средства, проведено от Международния съвет за чист транспорт (ICCT) и предоставено на Федералната агенция на САЩ за защита на околната среда и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси през май 2014 г.;

Б.  като има предвид, че резултатите от научните изследвания на ICCT са предоставени едновременно на Европейската комисия и на националните органи по одобряване на типа, както и на органите на САЩ;

В.  като има предвид, че съгласно Регламента за нормите Евро 5 и Евро 6 относно пределните стойности на емисиите на леки превозни средства за превоз на пътници (Регламент (ЕО) № 715/2007) се изисква производителите да оборудват превозните средства така, че те да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1), и изрично се забранява използването на измервателни коригиращи устройства (член 5, параграф 2), определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене и/или натоварването на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или друг параметър, с оглед да активира, модулира, забави или деактивира която и да е част на системата за контрол на емисиите или на системата за обработка на отработилите газове, и което намалява ефективността на системата за контрол на емисиите при условия, каквито могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 715/2007 също така изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки относно използването на измервателни коригиращи устройства;

Г.  като има предвид, че след разследването от страна на органите на САЩ Фолксваген призна, че е монтирано измервателно коригиращо устройство в поне 11 млн. продадени дизелови превозни средства; като има предвид, че 8 милиона от тези превозни средства са продадени на европейския пазар от 2009 г. насам; като има предвид, че двигателите Фолксваген, продадени на пазара на ЕС, са били одобрени като отговарящи на нормата Евро 5;

Д.  като има предвид, че пределно допустимата стойност за емисиите на NOx от дизелови превозни средства съгласно Евро 5 е 180 mg/км, приложима за превозни средства, одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички автомобили, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че съответната стойност съгласно Евро 6 е 80 mg/км и се прилага за новите видове превозни средства и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам; като има предвид, че превозните средства в съответствие с нормата Евро 6, регистрирани преди въвеждането на стандарта като правно ограничение, са се ползвали от данъчни облекчения; като има предвид, че резултатите от независими изпитвания потвърждават значителни несъответствия в емисиите на превозното средство при нормалната му експлоатация по отношение на двата стандарта;

Е.  като има предвид, че федералните стандарти в САЩ и стандартите в Калифорния за емисии на NOx от дизелови превозни средства са значително по-строги от пределните стойности съгласно Евро 6, се изпитват при по-представителен изпитвателен цикъл и са все още технически приложими;

Ж.  като има предвид, че чрез анализа на Съвместния изследователски център на Европейската комисия от 2011 г. се стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносима система за измерване на емисиите (PEMS), значително надвишават съответните гранични стойности на емисиите съгласно Eвро 3 – 5 – от два до четири пъти за средната стойност на емисиите на NOx през целия курс на изпитване до 14 пъти в отделни етапи на изпитването; като има предвид, че друг доклад на Съвместния изследователски център от 2013 г. заключава, че превозните средства съгласно Евро 6 могат да надхвърлят равнищата на емисии на превозните средства съгласно Евро 5; като има предвид, че анализът на ICCT от октомври 2014 г. доказва с факти, че емисиите на NOx от проверени дизелови превозни средства са средно около седем пъти по-високи от граничните стойности, определени от нормата Eвро 6; като има предвид обаче, че Комисията не постави под въпрос прилагането на нормите от страна на държавите членки въз основа на тези доказателства;

З.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са били предмет на общи стандарти на равнището на ЕС въпреки мандата, даден на Комисията, за установяване на специални изисквания по отношение на тези процедури посредством процедурата на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за установяване на съответствието на производството и на съответствието на експлоатацията обикновено не се прилагат адекватно; като има предвид, че липсва изискване за оповестяване на информация на Комисията, на други органи по одобряване на типа на държавите членки или на други заинтересовани страни относно всички изпитвания, извършени от компетентните органи по одобряване на типа, и резултатите от тях;

И.  като има предвид, че органите по одобряване на типа на няколко държави членки не са независими от автомобилната индустрия и са силно зависими от финансирането, като наред с другото това води до опасения във връзка с евентуални конфликти на интереси;

Й.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява на Комисията или на органите на други държави членки да отнемат одобрения на типа на превозни средства или сертификати за съответствие, да изтеглят превозни средства или временно да спират предлагането им на пазара, ако друга държава членка е издала одобрение на типа; като има предвид, че производителите на превозни средства могат да изберат който и да е орган, провеждащ изпитвания в ЕС, което води до нездравословна конкуренция между органите, провеждащи изпитвания; като има предвид, че не съществува надзор над работата по изпитване, извършвана от органите, издаващи одобрение на типа;

К.  като има предвид, че Комисията е в процес на преразглеждане на рамката за одобряване на типа;

Л.  като има предвид, че Регламентът за нормите Евро 5 и Евро 6 се прилага пряко в държавите членки, и като има предвид, че в зависимост от правните системи на държавите членки потребителите могат да искат обезщетение от страна на производителите на превозни средства за нарушаване на изискванията чрез националните съдилища;

М.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (Директива 1999/44/ЕО) потребителите имат право на гаранция най-малко две години след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че съответствието се приема, ако, наред с другото, те „отговарят на описанието, дадено от продавача и притежават характеристиките, представени от продавача под формата на мостра или образец“ и „притежават обичайните качества и характеристики [...], които потребителят може разумно да очаква, [...] като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или етикета“; като има предвид, че ако няма такова съответствие, потребителят има право на наличните средства за правна защита съгласно националното законодателство, които във всички случаи включват безплатен ремонт или замяна, и/или в зависимост от държавата и обстоятелствата – намаляване на цената или анулиране на договора за продажба и връщане на покупната цена;

Н.  като има предвид, че Директивата за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) въвежда изискване информацията относно основните характеристики на даден продукт да се предоставя преди сключване на договор във или извън търговския обект или на договори от разстояние, както и изискване държавите членки да имат правила за ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, ако разпоредбите на Директивата не са изпълнени;

O.  като има предвид, че Директивата за нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, предвижда, че търговските практики, които при всички обстоятелства се считат за неравноправни, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции; като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО гласи, че „заблуждаваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация и следователно е невярна, или по някакъв начин, включително когато посредством цялостното представяне заблуждава или е възможно да заблуди средният потребител, дори и ако съдържащата се в нея информацията е фактически точна“;

П.  като има предвид, че Директивата относно обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕО) предвижда, че поръчките трябва да се възлагат въз основа на принципа за икономически най-изгодна оферта, който включва критерии за опазване на околната среда, и като има предвид, че обществени поръчки в автомобилния сектор може впоследствие да са били възложени въз основа на предоставена невярна информация по отношение на екологичните характеристики на превозните средства; като има предвид, че същата директива предвижда, че икономическите оператори могат да бъдат изключени, ако са извършили тежко професионално нарушение, което поставя под въпрос почтеността им; като има предвид, че Директивата относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (Директива 2007/66/ЕО) предвижда, че решенията, взети от възлагащите органи, могат да бъдат преразгледани на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или националните норми, транспониращи това право;

Р.  като има предвид, че в резултат на замърсяването на въздуха над 430 000 човека са починали преждевременно в ЕС през 2011 г. и че разходите от загуба на производителност са в размер на 940 милиарда евро годишно; като има предвид, че над 20 държави – членки на ЕС, не успяват да постигнат съответствие с граничните стойности за качеството на въздуха, определени в Директива 2008/50/ЕО; като има предвид, че азотният диоксид (NO2) е опасен замърсител и предшественик на няколко други замърсители като озона и праховите частици; като има предвид, че NOx и неговите производни причиняват рак на белите дробове, астма и редица дихателни заболявания и засягат най-вече уязвими групи като децата и възрастните хора; като има предвид, че NOx оказва също така сериозно въздействие върху околната среда и допринася за окисляването, еутрофикацията и увреждането на материалите; като има предвид, че отработените газове на дизеловите превозни средства са основен източник на NOx в градските райони в Европа; като има предвид, че NOx действа като непряк парников газ;

С.  като има предвид, че от 2012 г. насам Международната агенция на СЗО за изследване на раковите заболявания класифицира отработените газове от дизелови двигатели като канцерогенни и посочи, че като се има предвид и допълнителното въздействие на дизеловите частици върху здравето, излагането на хората на тази смес от химикали следва да бъде намалено в световен мащаб;

Т.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки автомобили се основава на три основни технологии: вътрешнодвигателни модификации, съчетани с рециркулация на отработените газове, ауспуси със сухо горене на NOx (филтър за NОx с ниска концентрация или LNT) или селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да се постигне съответствие с пределните стойности на нормата Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от трите технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат деактивирани от софтуерни измервателни коригиращи устройства;

У.  като има предвид, че за да се гарантира спазването на стандартите в областта на емисиите, по отношение на превозните средства, в които са монтирани измервателни коригиращи устройства, ще се наложи въпросните устройства да бъдат отстранени, да се извършат софтуерни модификации на системата за контрол на емисиите и – в зависимост от технологията на двигателите – да се извърши хардуерна намеса;

Ф.  като има предвид, че е възможно да се постигне подобряване на ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозни средства, чрез отстраняване на измервателните коригиращи устройства, препрограмиране и повторно калибриране;

Х.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и експлоатационните характеристики на превозното средство при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а съществуват и във връзка с други замърсители и CO2; като има предвид, че според ICCT (септември 2015 г.) разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили в Европа възлиза на 40% през 2014 г.;

Ц.  като има предвид, че промяната в Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP) в ЕС налага съществуващата цел за производителите за средно количество емисии на СО2 да бъде приспособена към новото изпитване; като има предвид, че процедурата за тази зависимост е в ход в рамките на процедурата на комитет и че тя следва да запази съпоставимо строги изисквания към производителите;

1.  изразява съжаление, че тези прекомерни емисии са причинили ненужни случаи на преждевременна смърт и вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

2.  изразява съжаление във връзка със сериозната липса на прилагане на законодателството на ЕС относно регулирането на вътрешния пазар, която беше разкрита благодарение на действията на органите на САЩ;

3.  изразява дълбока загриженост относно факта, че органите на държавите членки и на Комисията не предприеха действия при появата на доказателства, че допустимите стойности на емисии, предписани от законодателството на ЕС (Регламент (ЕО) № 715/2007 относно нормите Евро 5 и Евро 6) за превозните средства при нормална експлоатация, са надвишени, като сред тези доказателства са докладите на Съвместния изследователски център от 2011 г. и 2013 г., които доказват наличието на значителни несъответствия в характеристиките на превозните средства на пътя в сравнение с резултатите от изпитванията и посочват използването на измервателни коригиращи устройства като обяснение;

4.  следователно призовава да се създаде анкетна комисия, която да разследва каква е съответната отговорност на Комисията и на органите на държавите членки за това, че съответното законодателство на ЕС не е било правилно въведено и прилагано;

5.  призовава Комисията и държавите членки да започнат незабавно разследване на използването на измервателни коригиращи устройства във всички марки превозни средства, продавани в ЕС, както и на показателите на превозните средства при нормална употреба спрямо пределните стойности на замърсители и обявените стойности за CO2 (g/km); счита, че това разследване следва да се наблюдава от Комисията и да се извърши въз основа на данните, събрани и представени от органите по одобрение на типа на държавите членки, относно превозни средства, предлагани на пазара, като се използват реални изпитвания; настоява, че такова разследване трябва да се извърши в условията на пълна прозрачност и при пълен публичен достъп до данните; изисква от Комисията да докладва в писмен вид пред Парламента относно резултатите от това разследване в срок до 31 март 2016 г.;

6.  изисква в случаите, когато са открити или са налице измервателни коригиращи устройства, органите на държавите членки да оттеглят одобрението на типа и сертификата за съответствие за такива превозни средства в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007, да прилагат подходящи санкции и да изискват задължително изземване с цел премахване на всякакви измервателни коригиращи устройства и осигуряване на съответствие със съответния регламент, а производителите да бъдат задължени да обезщетяват клиентите си; настоятелно призовава Комисията да открие производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу органите на съответната държава членка за това, че не са наложили спазването на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 15/2007;

7.  отправя искане в случаите, когато са открити или са налице измервателни коригиращи устройства, органите на държавите членки да изискват от производителите да възстановят всички субсидии, данъчни облекчения или други данъчни стимули, получени въз основа на заявените екологични показатели; счита, че непредприемането на такива мерки би представлявало нарушаване на конкуренцията и незаконна държавна помощ, което ще изисква Комисията да започне процедура относно незаконна държавна помощ; предлага върнатите субсидии да се разпределят за проекти за оттегляне на инвестиции от дейности с въглеродни емисии, насочени към подобряване на качеството на въздуха, както и за проекти за устойчив транспорт в градовете в целия ЕС;

8.  призовава сектора на автомобилната промишленост, който е участвал в нелоялни практики, да финансира и подпомага актуализациите на независими класации на пътните превозни средства въз основа на екологични показатели;

9.  призовава държавите членки да гарантират по-добро осигуряване на спазването на задължителните правила относно заблуждаващата реклама и нелоялните търговски практики в автомобилния сектор, както и да гарантират, че всички твърдения относно показателите на превозното средство са придружени от квалифициран текст, като се изяснява, че съществуващите официални данни на ЕС от изпитванията не отразяват действителните резултати;

10.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; призовава държавите членки и техните компетентни органи да предоставят леснодостъпна информация и ясни съвети на потребителите, които отправят запитвания относно тези права; призовава Комисията и държавите членки да гарантират освен това, че тези права се спазват;

11.  призовава Директива 2005/29/ЕО да бъде преразгледана с цел неверните декларации за безвредност за околната среда да бъдат добавени към списъка на нелоялните търговски практики и да се даде възможност на държавите членки да приемат или да продължат да прилагат практики в допълнение към този списък;

12.  счита, че този случай показва необходимостта от механизъм за получаване на колективно обезщетение на равнището на ЕС и призовава Комисията да представи законодателно предложение с цел да се гарантира, че на равнището на ЕС съществуват механизми, които предоставят възможност на потребителите в ЕС да получават такива обезщетения;

13.  подчертава необходимостта да се гарантира, че правилата за възлагане на обществени поръчки и свързаните с тях процедури за преразглеждане се прилагат изцяло от компетентните органи на ЕС и на държавите членки;

14.  изисква от Комисията да следи внимателно организацията на процедурите за изтегляне от пазара, за да се гарантира, че превозните средства, които не са в съответствие с правилата, не остават в обращение на територията на ЕС;

15.  призовава за независима проверка на планираните изменения с цел да се гарантира, че в резултат от тях превозните средства ще бъдат в съответствие със съответните стандарти; изисква след измененията производителят да предоставя на потребителите ясна и надеждна информация относно горивната ефективност, показателите и емисионните нива на превозните средства;

16.  подкрепя доклада на Дес (A8-0270/2015) относно намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства, приет от парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на 23 септември 2015 г. с 66 гласа „за“ и 2 „против“, и по-специално позицията на комисията, а именно че тя изисква от Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава Съвета и Комисията въз основа на това да постигнат споразумение на ранен етап относно рамка за изпитване на емисиите при реални условия и призовава тя да бъде приета бързо в рамките на процедурата на комитет след постигане на споразумение по законодателното предложение;

17.  изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедурата на комитет относно предложението за изпитване на емисиите при реални условия и в частност във връзка с факта, че Комисията не е предала информация на Парламента едновременно с предоставянето на информацията на представителите на държавите членки;

18.  подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобрение на типа на превозните средства, включително по-големи правомощия на ЕС за надзор и прилагане, и по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване, както и преразглеждането на сертифицирането при възникването на съществени съмнения; за тази цел призовава за създаване на независим орган на ЕС по одобряване на типа с оглед на, наред с другото, по-последователни норми и процедури за изпитване в целия ЕС по отношение на емисиите на замърсители на въздуха, потреблението на гориво и емисиите на CO2;

19.  счита, че е от първостепенно значение Комисията и всички компетентни органи на държавите членки да имат право да отнемат одобрения на типа и сертификати за съответствие, да изискват изтегляне и да спират пускането на пазара на превозни средства, когато имат доказателства за неспазване на европейските норми за допустими стойности по Регламента за Евро 5 и 6, когато е доказано значително разминаване между стойностите на CO2 за одобрението на типа или разхода на гориво и действителните стойности на експлоатационните показатели или всички други изисквания, предвидени в режима за одобрение на типа;

20.  счита, че предстоящото преразглеждане на Рамковата директива относно типовото одобрение трябва да бъде с по-широк обхват и да уточнява изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява независимо на годишна база, като се използва изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с пределните стойности на замърсители на ЕС, както и че обхватът на такива изпитвания се разширява допълнително с цел проверка на съответствието със стойностите на CO2 за одобрение на типа и разхода на гориво;

21.  призовава, освен това, за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозните средства, които вече се използват в пътното движение, въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриване и ремонт на превозни средства, които не са в съответствие с правото на ЕС; отбелязва по-специално, че системите за бордова диагностика могат лесно да бъдат програмирани да не разпознават дефекти, и призовава за подходящи мерки за проучването и разрешаването на този проблем;

22.  настоява, че трябва да се сложи край на настоящата ситуация в няколко държави членки, при която органите по одобрение на типа не са независими от автомобилната промишленост, с цел да се гарантира, че няма конфликт на интереси;

23.  подчертава, че резултатите от изпитванията на екологичните показатели на превозните средства трябва да бъдат публично достояние;

24.  подчертава необходимостта да се гарантира, че компетентните органи на ЕС и на държавите членки имат достъп до изходните кодове за компютърните програми на системата за управление на превозното средство, за да се проверява дали е налице софтуер за измервателни коригиращи устройства; във връзка с това счита, че достъпът до компютърните системи и изходните кодове следва да бъде прозрачен и открит, подобно на достъпа и проверката на механичните части;

25.  подчертава, че потребителите, изследователите и разработчиците следва да разполагат с невъзпрепятстваното право и необходимите технически средства и правна защита, за да извършват проверки, изпитвания и анализ на функционирането на информационните системи в превозните средства и за да извършват анализ за откриване на недекларирани функции или функции за заблуждаване на обществеността или на органите; призовава Комисията да премахне правните пречки пред потребителите, изследователите и разработчиците, които проверяват, анализират и разединяват цифровите услуги и информационно-технологичните системи, вградени в превозни средства, и да предотврати злоупотребата с цел прикриване на измамни търговски практики със законодателството, предназначено да защитава законните интереси;

26.  призовава за преразглеждане на Директивата относно наличието на потребителска информация (Директива 1999/94/EО), за да се подобрят точността, актуалността, независимостта, яснотата и съпоставимостта на информацията, предоставяна на потребителите; счита, че етикетите следва да се основават на стойностите на CO2 и разхода на гориво, получени при изпитване на емисиите при реални условия;

27.  насърчава ЕС да въведе етикетиране за превозни средства с по-високи нива на емисии на прахови частици, за да може градовете – по здравни съображения – да ограничат достъпа на тези превозни средства до гъсто населените и често посещавани области;

28.  изразява също така загриженост във връзка с несъответствието между емисиите на CO2, заявени в резултатите от изпитването, и емисиите, наблюдавани от водачи по пътищата; поради това призовава за бързото постигане на споразумение относно корелация за хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на CO2 за автомобилния парк, без да се осигуряват несправедливи възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, с цел да не се понижава целта за 2021 г.; счита, че скандалът във връзка с емисиите от превозни средства представлява ясно доказателство, че публичните органи трябва да бъдат независими от сектора, който те регулират, и че на равнището на ЕС те трябва да имат по-силни правомощия, за да наблюдават прилагането и привеждането в изпълнение на законодателството; призовава Комисията да покаже на гражданите на ЕС, че процесът на по-добро регулиране има амбицията да осигури ефективност и прилагане на законите в ЕС в полза на всички граждани на ЕС;

29.  призовава Комисията да направи преглед на данните в своя „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор“ на основата на новата информация относно действителните емисии и замърсяването на въздуха от пътните превозни средства;

30.  счита, че е повод за съжаление, че автомобилната промишленост си е извоювала привилегирован достъп до процеса на вземане на решения по отношение на правилата, които би трябвало да я регулират, включително в рамките на процедурата на комитет; поставя под въпрос дали начинът, по който се извършва вземането на такива решения, се характеризира с равновесие; настоява да се подобри прозрачността чрез публикуването на всички документи, които са разменени между Комисията и Съвета и автомобилната промишленост от 2004 г. насам;

31.  призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да разследват финансирането, включително заемите и безвъзмездните помощи от ЕИБ и ЕС за научноизследователска и развойна дейност, предоставяни на автомобилната промишленост за разработването на по-чисти двигатели, и да извършат оценка на ефективността на финансирането, както и да установят дали това финансиране е използвано неправомерно за разработването на измервателни коригиращи устройства за изпитване на емисии; счита, че в такива случаи финансирането трябва да бъде възстановено;

32.  изразява съжаление във връзка с факта, че решенията за нарушаване на правните стандарти, взети от производителите на управленско равнище, могат да имат сериозно отражение върху работниците;

33.  подчертава, че преди да обмислят възможностите за съкращаване на персонала, производителите трябва да използват своите собствени финансови ресурси, включително като задържат печалбите, вместо да ги разпределят като дивиденти, за да покрият възможно най-голяма част от разходите, произтичащи от нарушенията на приложимото право; посочва, че дружеството и неговите акционери трябва да поемат загубите във възможно най-голяма степен, преди да използват средства на данъкоплатците в държавите членки или на равнището на ЕС, с цел да се избегне моралният риск;

34.  призовава Комисията да проучи кои фондове на ЕС биха могли да бъдат мобилизирани в подкрепа на съответните работници и посочва, че тези мерки за помощ не следва да заместват отговорността на която и да е държава членка или дружество и че те следва да бъдат съвместими с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

35.  изразява убеждението си, че запазването на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост в бъдеще ще зависи от създаването на благотворно взаимодействие в полза на иновациите, заетостта, здравето, околната следа и мобилността; призовава автомобилния сектор да съгласува стратегиите за инвестиции и развитие с потребностите на обществото от по-чиста и устойчива по отношение на климата околна среда, наред с другото, чрез производството на енергийно ефективни и чисти превозни средства, включително електрически превозни средства; изразява съмнение, че в този контекст дизеловата технология ще изпълнява в бъдеще каквато и да е роля за мобилността;

36.  подкрепя разработването на последователен и съгласуван европейски подход, за да се гарантира, че промишлената политика и инвестиционните стратегии са насочени към предоставянето на безопасни, чисти, устойчиви и надеждни транспортни системи, като едновременно се извършва преход от изкопаемите горива към новите технологии и източници на енергия;

37.  подчертава, че международните споразумения за свободна търговия не трябва да водят до понижаване на стандартите за защита на климата, а трябва да спомагат за тяхното повишаване в ЕС и в други части на света;

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(4)

ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност