Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1076/2015

Внесени текстове :

B8-1076/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0375

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 171kWORD 94k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.907v01-00
 
B8-1076/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-00764/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))


Франсоаз Гростет, Андреас Шваб, Петер Лизе, Кришианис Каринш, Вим ван де Камп, Пабло Салба Бидегайн, Буркард Балц от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))  
B8-1076/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000xxx/2015 – B8-0764/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно Регламента за нормите Евро 5 и Евро 6 (Регламент (ЕО) № 715/2007) се изисква от производителите да гарантират, че превозните средства „при нормална експлоатация“(член 5, параграф 1) отговарят на изискванията за емисиите, и се забранява изрично използването на измервателни коригиращи устройства (член 5, параграф 2), определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 715/2007 също така изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки относно използването на измервателно-коригиращи механизми; като има предвид, че справянето с измамите в това отношение трябва да бъде от компетентността на правоприлагащите органи и органите за надзор, като се гарантирана пълна прозрачност на производствата за провеждане на разследване;

Б.  като има предвид, че лоялната конкуренция, включително сред производителите на автомобили, предполага, че клиентът може да избира продукта, като основава своя избор на предоставените всеобхватни и безпристрастни технически характеристики;

В.  като има предвид, че автомобилният сектор е на челни позиции в областта на иновациите, като представлява най-големият дял от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в сравнение с други сектори на икономиката; като има предвид, че автомобилният сектор е един от основните работодатели в Съюза, като предоставя относително сигурни, високо квалифицирани и високо платени, продуктивни работни места; като има предвид, че автомобилният сектор допринася значително за икономическото възстановяване на Европа;

Г.  като има предвид, че малките и средни предприятия преобладават в сектора на автомобилните доставчици и допринасят за 50% от специфичната за сектора научноизследователска и развойна дейност; като има предвид, че икономическата мощ на много региони в Южна, Централна и Източна Европа произтича от автомобилната промишленост и сектора на автомобилните доставчици;

Д.  като има предвид, че настоящият инцидент трябва да бъде разследван и изяснен и че трябва да бъде ясно, че само отговорните лица трябва да бъдат подведени под отговорност; необходимо е да се избягва отнасянето към хиляди служители и техните семейства с подозрение и държането им за отговорни за дефектите в ограничен брой случаи;

Е.  като има предвид, че граничната стойност по Евро 5 за емисии NOx от дизелови превозни средства е 180 mg/km, приложима за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички превозни средства, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че стойността по Евро 6 е 80 mg/km и се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. насам и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам;

Ж.  като има предвид, че анализът на Съвместния изследователски център на Комисията от 2011 г. стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносими системи за измерване на емисиите, значително превишават съответните гранични стойности на емисиите по Евро 3 – 5, варирайки от коефициент 2 – 4 за средните емисии на NOx през цялото изпитване до коефициент 14 в отделни етапи на изпитването; като има предвид, че анализът на Международния съвет за чист транспорт (ICCT) от октомври 2014 г. установява, че емисиите на NOx на пътя от изпитаните дизелови превозни средства са средно около седем пъти по-големи от граничните стойности, определени с норма Евро 6;

З.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и изпитванията за съответствие в експлоатация не са били предмет на общи стандарти на равнището на ЕС; като има предвид, че липсва изискване за оповестяване на информация на Комисията, на органите по одобряването на типа от другите държави членки или на всяка друга заинтересована страна относно каквито и да било изпитвания, прилагани от компетентните органи по одобряването на типа, или относно резултатите от тях;

И.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на други държави членки да направят повторна оценка на одобренията на типа или на сертификатите за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства или да спрат тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че производителите на превозни средства могат да изберат всеки един орган за технически изпитвания в ЕС; като има предвид, че не съществува надзор върху дейността по изпитванията, извършвана от органите по одобрение на типа;

Й.  като има предвид, че Комисията е в процес на преглед на рамката за одобрение на типа; като има предвид, че този преглед е от първостепенно значение за възстановяването на доверието на потребителите в изпитванията на емисиите и на разхода на гориво;

К.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1999/44/ЕО) потребителите имат право на най-малко две години гаранция след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че ако няма такова съответствие, потребителят има право на безплатен ремонт или замяна, или на намаляване на цената;

Л.  като има предвид, че в Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕС) се поставя изискването информацията относно основните характеристики на даден продукт да се предоставя преди сключването на договор във или извън търговския обект или на договор от разстояние и изисква държавите членки да определят правила за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в случай че не са изпълнени разпоредбите на Директивата;

М.  като има предвид, че Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, предвижда, че търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

Н.  като има предвид, че според Комисията праховите частици и озоновите концентрации са причина за преждевременната смърт на над 400 000 души годишно в ЕС и че общият размер на разходите за здравеопазване, свързани със замърсяването на въздуха в ЕС, са от порядъка на 330 – 940 милиарда евро годишно;

О.  като има предвид, че замърсяването на въздуха продължава да допринася в голяма степен за бремето на рака на белите дробове и за дихателните и сърдечносъдовите заболявания в Европа, както и за увреждане на екосистемите чрез прекомерно замърсяване с азот (еутрофизация) и киселинен дъжд;

П.  като има предвид, че до една трета от градското население в ЕС продължава да бъде изложена на равнища над граничните или целевите стойности, определени от ЕС; като има предвид, че транспортът продължава да бъде основен фактор за лошото качество на въздуха в градовете и за свързаните с това последици за здравето;

Р.  като има предвид, че концентрациите на азотен оксид (NOx) в Европа редовно превишават стандартите за качество на въздуха, и като има предвид, че в шест държави членки не са спазени националните тавани за емисии за NOx от 2010 г.;

С.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки автомобили се основават на три основни технологии: вътрешнодвигателни модификации в съчетание с рециркулация на отработилите газове (EGR), филтри за NОx с ниска концентрация и селективна каталитична редукция (SCR);

Т.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и експлоатационните характеристики на превозното средство при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а съществуват и за други замърсители и за CO2; като има предвид, че според ICCT (септември 2015 г.) разликата между официалните емисии и емисиите при реални условия на CO2 от леки пътнически автомобили в Европа е възлизала на 40% през 2014 г.;

У.  като има предвид, че преминаването в ЕС към хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) изисква адаптиране на целите за средна стойност на емисиите на CO2 от съществуващия автомобилен парк по отношение на производителите към новото изпитване;

1.  приветства факта, че няколко европейски държави, както и други държави са започнали разследвания по отношение на манипулирането на резултати от изпитвания на емисии на превозни средства; подкрепя освен това призива на Комисията към националните надзорни органи да пристъпят към обстойни проверки на голямо разнообразие от марки и модели превозни средства; счита, че такова разследване следва да се наблюдава от Комисията и да се извърши въз основа на данните, събрани и представени от органите на държавите членки по одобрение на типа, относно превозни средства на пазара, като се използват изпитвания при реални условия; настоява, че такова разследване трябва да се извърши в условията на пълна прозрачност и при пълен публичен достъп до данните;

2.  припомня, че дизеловите автомобили са с по-ниски емисии на CO2 на километър в сравнение с аналогичните бензинови превозни средства и че те са важно средство, което позволява на производителите да постигнат целите на ЕС за 2021 г. по отношение на средните цели за емисии на CO2; припомня, че те ще също така продължават да бъдат основен фактор, допринасящ за изпълнението на целите след 2021 г., но подчертава, че производителите трябва да използват налични чисти технологии за намаляване на NOx, праховите частици и други замърсители;

3.  припомня, че европейските доставчици в автомобилостроенето са водещи в световен мащаб в разработването на дизеловата технология, като съчетават ефективност на горивата с ниски емисии на CO2, и подчертава, че това технологично лидерство следва да бъде подкрепено за в бъдеще;

4.  подчертава значението на текущия доклад „Дес“ относно намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства, приет от парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на 23 септември 2015 г. с 66 гласа „за“ и 2 „против“, и по-специално на призива към Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава Съвета и Комисията въз основа на това да постигнат споразумение на ранен етап относно рамка за изпитване на емисиите при реални условия и призовава за бързото приемане в рамките на процедурата на комитет след постигане на споразумение по законодателното след постигане на споразумение по законодателното предложение;

5.  подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобрение на типа, включително от по-голям надзор от страна на ЕС, по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване на превозни средства, продавани в Съюза; призовава Комисията да преработи настоящия режим за одобрение на типа с цел да осигури еднакви условия на конкуренция в целия ЕС и да гарантира, че одобренията на типа и сертификатите, издадени от националните компетентни органи, могат да бъдат проверени независимо и евентуално да бъдат повторно оценени от страна на Комисията, както и че прилагането на регламентите на ЕС могат да се прилагат ефективно и недостатъците на мерките за прилагане могат да се коригират , без да се увеличава административната тежест;

6.  приветства усилията на Комисията за разработване на изпитвания за емисии при реални условия и призовава за това работата в тази област да бъде ускорена и да бъде постигнато споразумение относно амбициозен фактор на гъвкавост, така че да стане възможно внедряването на горепосоченото изпитване; припомня обаче, че тази гъвкавост няма да се използва, за да се изменя съдържанието на съществуващия регламент; призовава за бързо преразглеждане на процедурата за официално признаване с цел тя да стане представителна и с цел намаляване на неоправданите възможности за гъвкавост, като например изпитване при максимална температура или изпитване на гуми с високи нива на налягане; призовава за бързо въвеждане на хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP), разработена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН);

7.  счита, че е от първостепенно значение Комисията и всички компетентни органи на държавата членка да имат право да оценяват повторно одобряването на типа и сертификатите за съответствие, да изискват изтегляне на превозни средства от пазара и спиране на пускането на пазара на превозни средства, когато имат доказателство за неспазване на граничните стойности на емисиите съгласно Регламента за нормите Евро 5 и 6 или на всяко друго изискване, предвидено в режима на одобрението на типа;

8.  счита, че предстоящият преглед на Рамковата директива за одобрение на типа трябва да разшири и уточни изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява на годишна база, като се използват изпитвания на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с пределните стойности на ЕС по отношение на замърсителите; призовава освен това за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозни средства, които вече се използват в пътното движение, въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриване и ремонт на превозни средства, които не са в съответствие с правото на ЕС;

9.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; отправя искане към държавите членки и техните компетентни органи да предоставят ясни съвети на потребителите, които отправят запитвания относно тези права; призовава Комисията и държавите членки да гарантират освен това, че тези права се спазват;

10.  призовава за преглед на Директивата за етикетиране на леки автомобили в ЕС (1999/94/EО), за да се подобри точността на информацията, предоставяна на потребителите; счита, че етикетите следва да се основават на стойностите на емисиите, получени при изпитване на емисиите при реални условия; подчертава необходимостта да се опазва общественото здраве и да се гарантира зачитането на правата на потребителите;

11.  призовава Комисията в качеството ѝ на отговорен орган за конкуренция в рамките на вътрешния пазар на ЕС и в сътрудничество с националните органи за надзор да гарантира еднакви условия на конкуренция между конкурентите, които обслужват пазара; подчертава, че до една трета от градското население в ЕС все още е изложено на равнища над граничните или целевите стойности, определени от ЕС; припомня, че транспортът продължава да бъде основен фактор, допринасящ за лошото качество на въздуха в градовете и за свързаните с това последици за здравето; подчертава, че бъдещото законодателство относно целите за емисиите трябва да премахне оставащите проблеми, свързани с качеството на въздуха в ЕС, и че законодателството относно емисиите при реални условия трябва да допринася за постигането на тази цел за качество на въздуха, като по този начин дава възможност на общините, които вече са изправени пред предизвикателства в това отношение, да изпълнят задълженията, предвидени в Директивата за качеството на въздуха; подчертава необходимостта от възстановяване на доверието на европейските граждани в автомобилната промишленост на ЕС; подчертава своята солидарност не само със служителите на производителите, но и с доставчиците и автомобилната промишленост по веригата за доставки, които, без да имат вина, понастоящем са изправени пред огромни предизвикателства, породени от измамите от страна на управители на някои производители; припомня необходимостта от пълно и цялостно транспониране и прилагане на европейските правила относно функционирането на вътрешния пазар във всички държави членки и освен това призовава европейските и националните органи за надзор на пазара да разследват решително всички твърдения за измами;

12.  призовава за бързо постигане на споразумение относно корелация за хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на емисиите на CO2 за автомобилния парк, без да се осигуряват несправедливи възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, за да не се отслабва целта за 2021 г.;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Правна информация - Политика за поверителност