Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1076/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1076/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0375

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 166kWORD 99k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.907v01-00
 
B8-1076/2015

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0764/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))


Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Burkhard Balz εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))  
B8-1076/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (O-000113/2015 – B80764/2015),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός Euro 5 και 6 για τα όρια εκπομπών των επιβατηγών αυτοκινήτων (κανονισμός (EK) αριθ. 715/2007) απαιτεί από τους κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» (άρθρο 5 παράγραφος 1) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εκπομπών, ενώ απαγορεύει ρητώς την «χρήση συστημάτων αναστολής» (άρθρο 5 παράγραφος 2), δηλαδή οιουδήποτε στοιχείου «σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (EK) αριθ. 715/2007 επίσης καλεί ρητώς την Επιτροπή να θεσπίσει δοκιμές και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη χρήση μηχανισμών αναστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί από αρχές επιβολής του νόμου και αρχές εποπτείας, και να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των ερευνητικών διαδικασιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός, μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι ο πελάτης είναι σε θέση να επιλέγει το προϊόν με βάση σφαιρική και αμερόληπτη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας από τους κύριους εργοδότες στην Ένωση, παρέχοντας σχετικά ασφαλείς, υψηλά εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες, παραγωγικές θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυριαρχούν στον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και συμβάλλουν κατά 50 % στην ειδική για τον τομέα έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ισχύς σε πολλές περιφέρειες της Νότιας, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης απορρέει από την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον συμβάν πρέπει να διερευνηθεί και να διευκρινιστεί, και ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο τα άτομα που ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν· πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χιλιάδες εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους να αντιμετωπιστούν με καχυποψία και να θεωρηθούν υπόλογοι για τις αστοχίες λίγων εκλεκτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Euro5 για εκπομπές NOx οχημάτων με ντιζελοκινητήρα είναι 180 mg/km και ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή Euro6 είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και έπειτα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές NOx από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, όπως υπολογίζονται από φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών (PEMS), υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όρια εκπομπών Euro 3-5, με υπέρβαση που κυμαίνεται από 2 έως 4 τάξεις μεγέθους για τις μέσες εκπομπές NOx για δοκιμές στο σύνολο διαδρομών και που φτάνει έως και 14 τάξεις μεγέθους σε επιμέρους φατνία δοκιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση του ICCT του Οκτωβρίου 2014 τεκμηριώνει ότι οι εκπομπές NOx υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε δοκιμασθέντα οχήματα με ντιζελοκινητήρα είναι κατά μέσον όρο περίπου 7 φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει το πρότυπο Euro6·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής και οι δοκιμές συμμόρφωσης εν χρήσει δεν αποτελούν αντικείμενο κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή, στις αρχές έγκρισης τύπου (ΑΕΤ) άλλων κρατών μελών ή σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες ΑΕΤ και τα αποτελέσματά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ, η Επιτροπή ή άλλες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχημάτων, να ανακαλούν οχήματα ή να αναστέλλουν τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά εάν αυτά έχουν λάβει έγκριση τύπου από άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασκευαστές οχημάτων είναι σε θέση να επιλέξουν οποιαδήποτε αρμόδια για τις δοκιμές αρχή στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ασκείται εποπτεία επί των δοκιμών που πραγματοποιούν οι ΑΕΤ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το πλαίσιο χορήγησης έγκρισης τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η επανεξέταση είναι ύψιστης σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις δοκιμές εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, οι καταναλωτές δικαιούνται να λάβουν εγγύηση διάρκειας δύο ετών κατ`ελάχιστον από την αγορά προϊόντος ενώ ο πωλητής οφείλει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης· ότι, εάν δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμμόρφωση, ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ή μείωση της τιμής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη συμβάσεων εντός ή εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως συμβάσεων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν κανόνες για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση που οι διατάξεις της οδηγίας δεν πληρούνται·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε πρακτική «στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν», προβλέπει ότι εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες, περιλαμβάνουν «τον ισχυρισμό ότι ο έμπορος (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή διατυπώνουν παρόμοιο ισχυρισμό χωρίς να συμμορφώνονται με τους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας» και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Επιτροπή οι συγκεντρώσεις όζοντος και σωματιδίων είναι υπεύθυνες για περισσότερους από 400 000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην ΕΕ, και ότι το συνολικό σχετικό με την υγεία κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ είναι της τάξεως των 330-940 δισ. ευρώ ανά έτος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο άχθος του καρκίνου των πνευμόνων και των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νόσων στην Ευρώπη, ενώ επίσης προκαλεί βλάβη στα οικοσυστήματα λόγω της ρύπανσης από πλεονάζον άζωτο αζώτου (ευτροφισμός) και της όξινης βροχής.

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το ένα τρίτο του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα πάνω από τα όρια ή τις τιμές στόχους που έχει ορίσει η ΕΕ· ότι ο τομέας των μεταφορών παραμένει ένα από τα κύρια αίτια για την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου (NOx) στην Ευρώπη υπερβαίνουν τακτικά τα πρότυπα ποιότητας του αέρα και τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών του 2010 για τα NOx δεν έχουν επιτευχθεί σε έξι κράτη μέλη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου των εκπομπών NOx από τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα βασίζεται σε τρεις κύριες τεχνολογίες: τροποποιήσεις εσωτερικού κινητήρα σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), απορροφητές NOx φτωχού μείγματος (παγίδες NOx φτωχού μείγματος ή LNT), και της επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των επιδόσεων του οχήματος κατά την κανονική χρήση δεν περιορίζεται στα NOx αλλά υφίσταται επίσης για άλλους ρύπους και για το CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ICCT (Σεπτέμβριος 2015), η διαφορά μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη ανήλθε σε 40 % το 2014·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην ΕΕ απαιτεί οι στόχοι για τις μέσες εκπομπές CO2 των υφιστάμενων οχημάτων για τους κατασκευαστές να προσαρμοστούν στη νέα δοκιμή·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και άλλες χώρες έχουν δρομολογήσει έρευνες σχετικά με τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών οχημάτων· στηρίζει περαιτέρω την έκκληση της Επιτροπής προς τις εθνικές αρχές εποπτείας να προβούν σε εκτενείς ελέγχους σχετικά με ευρύ φάσμα κατασκευαστών και μοντέλων οχημάτων· θεωρεί ότι η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής, βάσει δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται από τις ΑΕΤ των κρατών μελών, και τα οποία αφορούν οχήματα που διατίθενται στην αγορά και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· επιμένει ότι μια τέτοια έρευνα πρέπει να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια και με πλήρη πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα·

2.  υπενθυμίζει ότι τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα έχουν χαμηλότερες εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο από ό,τι τα ισοδύναμα βενζινοκίνητα οχήματα και ότι αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προκειμένου να μπορέσουν οι κατασκευαστές να φθάσουν τους στόχους εκπομπών CO2 της ΕΕ για τον μέσο όρο του στόλου το 2021· υπενθυμίζει ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για την επίτευξη των στόχων για την περίοδο μετά το 2021, τονίζει όμως ότι οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη καθαρή τεχνολογία για τη μείωση των NOx, των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ρύπων·

3.  υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας διαδραματίζει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην ανάπτυξη τεχνολογιών ντίζελ, συνδυάζοντας αποδοτικότητα καυσίμου με χαμηλές εκπομπές CO2 και τονίζει ότι αυτή η τεχνολογική υπεροχή πρέπει να υποστηριχθεί για το μέλλον·

4.  τονίζει τη σημασία της υπό εξέλιξη έκθεσης Deß σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα την οποία ενέκρινε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 66 ψήφους υπέρ και 2 κατά, και, ειδικότερα, το αίτημα να εισαγάγει η Επιτροπή 'δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015 για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και παρέχει τη δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί στον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017'· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουν σύντομα, σε αυτή τη βάση, σε συμφωνία για ένα πλαίσιο όσον αφορά τη δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), και ζητεί να εγκριθεί η εν λόγω διεργασία χωρίς καθυστέρηση στη διαδικασία επιτροπής, έπειτα από συμφωνία σχετικά με τη νομοθετική πρόταση·

5.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το υφιστάμενο καθεστώς έγκρισης τύπου στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επίβλεψης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει το τρέχον καθεστώς έγκρισης τύπου προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ και να διασφαλίζεται ότι οι εγκρίσεις τύπου και τα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και, ενδεχομένως, να αναθεωρούνται από την Επιτροπή, και ότι η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ μπορεί να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να διορθώνονται οι ελλείψεις των εκτελεστικών μέτρων, χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και καλεί να επιταχυνθεί το σχετικό έργο και να συμφωνηθεί ένας φιλόδοξος συντελεστής ευελιξίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των εν λόγω δοκιμών· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η ευελιξία αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί για να τροποποιηθεί η ουσία του υφιστάμενου κανονισμού· ζητεί την ταχεία αναθεώρηση της διαδικασίας πιστοποίησης έτσι ώστε να καταστεί αντιπροσωπευτική και να μειωθούν τα αδικαιολόγητα στοιχεία ευελιξίας, όπως οι δοκιμές σε μέγιστες θερμοκρασίες ή η δοκιμή ελαστικών σε υψηλά επίπεδα πίεσης· ζητεί την ταχεία σταδιακή εφαρμογή της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP), που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)·

7.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Επιτροπή και όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν το δικαίωμα να επαναξιολογούν εγκρίσεις τύπου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης, να απαιτούν ανακλήσεις και να σταματούν τη διάθεση στην αγορά οχημάτων όταν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό Euro5/6 ή κάθε άλλη απαίτηση που προβλέπεται από το καθεστώς έγκρισης τύπου·

8.  θεωρεί ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για την έγκριση τύπου πρέπει να διευρυνθούν και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η τυχαία λήψη επαρκούς και αντιπροσωπευτικού δείγματος νέων μοντέλων από τις γραμμές παραγωγής, σε ετήσια βάση, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές ρύπων της ΕΕ μέσω δοκιμών RDE· ζητεί, επιπλέον, να βελτιωθούν οι διαδικασίες δοκιμής κατά τη χρήση όσον αφορά τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, μεταξύ άλλων βάσει της διαδικασίας RDE, προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση κατά τη χρήση όσον αφορά οχήματα με διαφορετικούς αριθμούς διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό· ζητεί να βελτιωθεί η επιτήρηση στο οδικό δίκτυο μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό και την επισκευή οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προβλέπονται στις οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις οικείες αρμόδιες αρχές να παρέχουν σαφείς συμβουλές στους καταναλωτές που ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα αυτά· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων·

10.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τη σήμανση αυτοκινήτων (1999/94/ΕΚ) προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές· θεωρεί ότι η σήμανση θα πρέπει να βασίζεται σε τιμές εκπομπών που προέρχονται από δοκιμές RDE· τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

11.  καλεί την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ανταγωνιστών προς όφελος της αγοράς· τονίζει ότι έως το ένα τρίτο του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα πάνω από τα όρια ή τις τιμές στόχους που έχει ορίσει η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια για την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και τα σχετικά προβλήματα υγείας· τονίζει ότι η μελλοντική νομοθεσία περί στόχων εκπομπών πρέπει να άρει τα προβλήματα ποιότητας του αέρα που παραμένουν στην ΕΕ και ότι η νομοθεσία για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα επιτρέποντας έτσι στους δήμους που βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με προκλήσεις στον τομέα αυτόν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία για την ποιότητα του αέρα· τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτώ στην αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ· τονίζει την αλληλεγγύη του όχι μόνο προς τους εργαζομένους των κατασκευαστών αλλά και προς τους προμηθευτές και την αυτοκινητοβιομηχανία κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, που αυτή τη στιγμή ενώ είναι αθώοι βρίσκονται αντιμέτπωποι με τεράστιες προκλήσεις που προκαλούνται από την απάτη των διευθυντικών στελεχών ορισμένων κατασκευαστών· υπενθυμίζει την ανάγκη για πλήρη και διεξοδική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη και επιπλέον καλεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διερευνήσουν ενεργητικά όλες τις καταγγελίες περί απάτης·

12.  ζητεί, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ο στόχος του 2021, να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία όσον αφορά τη συσχέτιση της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) με τους στόχους του μέσου όρου εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου όσον αφορά την αρχή της συγκρίσιμης αυστηρότητας, χωρίς όμως να πριμοδοτούνται οι αθέμιτες διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας δοκιμής·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου