Procedūra : 2015/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1076/2015

Pateikti tekstai :

B8-1076/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0375

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 162kWORD 92k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.907v01-00
 
B8-1076/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0764/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))


Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Burkhard Balz PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))  
B8-1076/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (O-000xxx/2015 – B8 0764/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Euro 5 ir Euro 6 reglamente (Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) reikalaujama, kad gamintojai užtikrintų, kad „įprastai naudojama“ transporto priemonė (5 straipsnio 1 dalis) atitiktų taršos reikalavimus, ir aiškiai draudžiama naudoti valdiklius (5 straipsnio 2 dalis), kurie apibrėžiami kaip „bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min –1 ), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti“; kadangi Reglamente (EB) Nr. 715/2007 Komisija aiškiai raginama pradėti taikyti bandymus ir priimti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu; kadangi sukčiavimą šioje srityje turi nagrinėti teisėsaugos ir priežiūros institucijos, užtikrindamos visišką tyrimo procesų skaidrumą;

B.  kadangi sąžininga konkurencija, įskaitant konkurenciją tarp automobilių gamintojų, reiškia, kad vartotojas turi galimybę rinktis produktą, atsižvelgdamas į išsamiai ir nešališkai pateiktas technines charakteristikas;

C.  kadangi automobilių sektorius pirmauja naujovių diegimo srityje ir daugiausia investuoja į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, palyginti su kitais ekonomikos sektoriais; kadangi automobilių sektorius yra vienas iš pagrindinių Sąjungos darbdavių, užtikrinantis palyginti saugų, aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokamą, našų darbą; kadangi automobilių sektorius svariai prisideda prie Europos ekonomikos atkūrimo;

D.  kadangi mažosios ir vidutinės įmonės dominuoja automobilių atsarginių dalių pramonėje ir 50 proc. prisideda prie šio sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros; kadangi stiprią daugelio Pietų, Vidurio ir Rytų Europos regionų ekonomiką lemia automobilių ir automobilių tiekimo pramonė;

E.  kadangi šį atvejį reikia ištirti ir išsiaiškinti ir, be abejonės, atsakomybę turi prisiimti tik atsakingi asmenys; reikia siekti, kad įtarimas nekristų ant tūkstančių darbuotojų ir jų šeimų ir kad jie neturėtų atsakyti už kelių pavienių asmenų klaidas;

F.  kadangi dyzelinėms transporto priemonėms nustatyta Euro 5 NOx ribinė vertė yra 180 mg/km, kuri taikoma transporto priemonių tipams, patvirtintiems laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ir visoms transporto priemonėms, parduotoms laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., ir kadangi atitinkama Euro 6 vertė yra 80 mg, taikoma naujiems tipams nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir visoms transporto priemonėms, parduotoms nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.;

G.  kadangi Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. analizėje padaryta išvada, kad dyzelinių transporto priemonių išmetamo NOx kiekis, pamatuotas naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas, labai viršijo atitinkamas Euro 3–Euro 5 išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kito nuo vidutinio išmetamo NOx kiekio rodiklio 2–4 vertinant visą bandymo kelią iki 14 atskirais bandymų etapais; kadangi 2014 m. spalio mėn. Tarptautinės švaraus transporto tarybos (angl. International Council on Clean Transportation, ICCT) analizėje užregistruota, kad bandytų dyzelinių transporto priemonių kelyje išmetamas NOx kiekis yra vidutiniškai 7 kartus didesnis negu Euro 6 standartu nustatytos ribinės vertės;

H.  kadangi gamybos atitikties bandymams ir eksploatacinės atitikties bandymams nebuvo taikomi bendri standartai ES lygmeniu; kadangi Komisijai, kitoms valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ar kitiems suinteresuotiesiems subjektams nėra nustatyta reikalavimo atskleisti informaciją apie kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų atliktus bandymus ir jų rezultatus;

I.  kadangi pagal dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką Komisija ar kitos valstybių narių valdžios institucijos negali iš naujo įvertinti transporto priemonių tipo patvirtinimo ar atitikties sertifikatų, atšaukti transporto priemonių ar sustabdyti jų pateikimo į rinką, jei jų tipą patvirtino kita valstybė narė; kadangi transporto priemonių gamintojai gali pasirinkti bet kurią bandymų instituciją ES; kadangi tipo patvirtinimo institucijų vykdoma bandymų veikla neprižiūrima;

J.  kadangi šiuo metu Komisija persvarsto tipo patvirtinimo sistemą; kadangi šis persvarstymas yra itin svarbus siekiant atkurti vartotojų pasitikėjimą išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo nustatymo bandymais;

K.  kadangi pagal Direktyvą dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1999/44/EB) vartotojai turi teisę į mažiausiai 2 metų garantijos laikotarpį nuo produkto įsigijimo dienos ir kadangi pardavėjas privalo vartotojui pateikti prekes, kurios atitinka pardavimo sutartį; kadangi, jei nėra minėtos atitikties, vartotojas turi teisę į nemokamą remontą arba prekės pakeitimą kita ir (arba) į kainos sumažinimą;

L.  kadangi Vartotojų teisių direktyvoje (2011/83/ES) reikalaujama pateikti informaciją apie pagrindines produkto savybes prieš sudarant sutartis prekybos vietoje, ne prekybai skirtose patalpose ar nuotolines sutartis ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų;

M.  kadangi direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės veiklos (2005/29/EB) draudžiama, visų pirma, bet kokie veiksmai, kurie „iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra skirtas, ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu“, nustatoma, kad komercinė veikla, kuri bet kuriomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, apima tvirtinimą „ kad viešoji arba privati įstaiga prekybininką (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) arba gaminį patvirtino, pritarė ar suteikė leidimą jo gamybai (veiklai), jei tai iš tiesų nebuvo padaryta, arba toks tvirtinimas padarytas nesilaikant tvirtinimo, pritarimo gamybai ar leidimo suteikimo sąlygų“ ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas;

N.  kadangi, Komisijos nuomone, kietųjų dalelių ir ozono koncentracijos ES kasmet lemia daugiau kaip 400 000 ankstyvų mirčių, o visos dėl oro taršos ES su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos siekia 330–940 mlrd. eurų per metus;

O.  kadangi oro tarša ir toliau didele dalimi prisideda prie plaučių vėžio ir kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligų Europoje, taip pat dėl pernelyg didelės taršos azotu (eutrofikacijos) ir rūgščiojo lietaus pažeidžiamos ekosistemos;

P.  kadangi beveik trečdalis ES miestų gyventojų toliau susiduria su ribines vertes arba ES nustatytas siektinas vertes viršijančia tarša; kadangi transportas tebėra pagrindinė prastos oro kokybės miestuose ir susijusio poveikio sveikatai priežastis;

Q.  kadangi azoto oksido (NOx) koncentracijos Europoje nuolat viršija oro kokybės standartus ir kadangi šešiose valstybėse narėse neįgyvendinti 2010 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų viršutinės ribos, nustatytos NOx, tikslai;

R.  kadangi dabartinės dyzelinu varomų keleivinių automobilių išmetamo NOx kiekio kontrolės sistemos remiasi trimis pagrindinėmis technologijomis: vidiniai variklio pakeitimai derinami su išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), taupaus deginimo NOx gaudyklė (mažo NOx kiekio sugėriklis, LNT) ir pasirenkamasis katalizinis mažinimas (SCR);

S.  kadangi bandymų rezultatų ir įprastai naudojamų transporto priemonių veikimo rezultatų skirtumai susiję ne tik su NOx, bet ir su kitais teršalais bei CO2; kadangi ICCT duomenimis (2015 m. rugsėjo mėn.), Europoje keleivinių automobilių išmetamo CO2 oficialaus ir faktinio kiekio skirtumas 2014 m. buvo 40 %;

T.  kadangi, norint pereiti prie pasaulinės suderintos lengvųjų automobilių bandymų procedūros (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), ES reikia gamintojams nustatytas esamo parko vidutines CO2 išmetimo normas pritaikyti prie naujo bandymo;

1.  palankiai vertina tai, kad kelios Europos šalys, taip pat kitos šalys, pradėjo tyrimus, susijusius su transporto priemonių išmetamųjų teršalų bandymų rezultatų klastojimu; be to, pritaria Komisijos raginimui, kad nacionalinės priežiūros institucijos atliktų išsamius įvairių tipų ir modelių transporto priemonių patikrinimus; mano, kad Komisija turėtų prižiūrėti tokį tyrimą, kuris turėtų būti atliekamas remiantis valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų pateiktais duomenimis apie rinkoje esančias transporto priemones, surinktais atliekant bandymus įprastinėmis važiavimo sąlygomis; primygtinai ragina atliekant minėtą tyrimą užtikrinti visišką skaidrumą, suteikiant visuomenei visapusišką prieigą prie duomenų;

2.  primena, kad dyzelinu varomų automobilių išmetamo CO2 kiekis vienam kilometrui yra mažesnis, nei išmetamas benzinu varomų transporto priemonių, ir kad šie automobiliai yra svarbi priemonė, suteikianti gamintojams galimybę įgyvendinti ES 2021 m. automobilių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslus; primena, kad jie ir toliau išliks svarbūs laikotarpiu po 2021 m. prisidedant prie tikslų įgyvendinimo, tačiau pabrėžia, kad gamintojai turi naudoti esamas švarias technologijas NOx, kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekiui sumažinti;

3.  primena, kad Europos automobilių pramonės tiekėjai pasaulyje pirmauja vystant dyzelio technologijas, kurios derina efektyvų dyzelinių degalų vartojimą ir mažą išmetamo CO2 kiekį, ir pabrėžia, kad galvojant apie ateitį šią technologinę lyderystę reikėtų remti;

4.  pabrėžia, kad labai svarbus A. Deß pranešimas dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, kurį 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė Parlamento aplinkos komitetas 66 nariams balsavus už, 2 – prieš, ir ypač Komisijai pateiktas prašymas nustatyti „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones ir kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimus išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“; ragina Tarybą ir Komisiją kuo anksčiau, remiantis šiuo pagrindu, susitarti dėl įprastomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo sistemos ir ragina, susitarus dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagal komiteto procedūrą skubiai šią procedūrą priimti;

5.  pabrėžia, kad būtina gerokai sustiprinti dabartinę ES tipo patvirtinimo sistemą, įskaitant didesnį ES vadovavimą, ypač vykdant rinkos priežiūrą, koordinavimą ir Sąjungoje parduotų transporto priemonių tolesnę priežiūrą; ragina Komisiją pakeisti esamą tipo patvirtinimo tvarką siekiant visoje ES nustatyti vienodas sąlygas ir užtikrinti, kad nacionalinių kompetentingų institucijų tipo patvirtinimus ir sertifikatus būtų galima nepriklausomai tikrinti ir kad galbūt Komisija galėtų juos iš naujo įvertinti, ir kad ES taisyklių taikymas būtų veiksmingai įgyvendinamas, o įgyvendinimo priemonių trūkumai ištaisyti nedidinant administracinės naštos;

6.  palankiai vertina Komisijos pastangas parengti įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus ir ragina paspartinti susijusį darbą ir sutarti dėl ambicingų užmojų lankstumo koeficiento tam, kad būtų galima pradėti minėtus bandymus; vis dėlto primena, kad šiuo lankstumu nebus naudojamasi siekiant iš esmės pakeisti esamas taisykles; ragina skubiai persvarstyti lygiavertiškumo patvirtinimo procedūrą siekiant ją padaryti pavyzdinę ir sumažinti nepagrįstų lankstumo priemonių, kaip antai bandymai aukščiausioje temperatūroje arba padangų bandymai esant didelio lygio slėgiui, taikymą; ragina skubiai laipsniškai pradėti taikyti pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (WLTP), parengtą vadovaujant JT Europos ekonominei komisijai (JT EEK);

7.  mano, jog itin svarbu, kad Komisija ir visos kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų teisę iš naujo įvertinti tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, reikalauti atšaukti transporto priemones ir sustabdyti jų pateikimą į rinką, jei jos turi įrodymų, kad nesilaikoma ES išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal Euro 5 ir Euro 6 reglamentą arba nukrypstama nuo bet kokio kito reikalavimo, numatyto pagal tipo patvirtinimo tvarką;

8.  mano, kad ateityje persvarstant Tipo patvirtinimo sistemos direktyvą būtina išplėsti ir patikslinti gamybos atitikties reikalavimus siekiant užtikrinti, kad atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų paimta pakankama ir pavyzdinė naujų modelių imtis kasmet būtų tikrinama atliekant įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus, skirtus patikrinti jų atitiktį ES išmetamų teršalų ribinėms vertėms; be to, ragina patobulinti keliuose jau naudojamų transporto priemonių eksploatacinius bandymus, taip pat remiantis įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūra, siekiant patikrinti skirtingos ridos transporto priemonių eksploatacinę atitiktį, kaip reikalaujama pagal reglamentą. ragina pagerinti stebėjimą keliuose atliekant periodines technines apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti transporto priemones, kurios neatitinka ES teisės aktų reikalavimų;

9.  pabrėžia, kad vartotojai turi turėti galimybę lengvai naudotis savo teisėmis, kaip numatyta Direktyvose 1999/44/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES; ragina valstybes nares ir jų kompetentingas institucijas vartotojams, kurie teiraujasi apie tokias teises, aiškiai patarti; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant savo politiką užtikrinti, kad šios teisės būtų gerbiamos;

10.  ragina peržiūrėti ES automobilių ženklinimo Direktyvą 1999/94/EB siekiant padidinti vartotojams teikiamos informacijos tikslumą; mano, kad ženklinimas turėtų būti grindžiamas išmetamųjų teršalų vertėmis, nustatytomis atliekant įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus; pabrėžia, kad reikia apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos vartotojų teisės;

11.  ragina Komisiją, kuri atsakinga už konkurenciją ES vidaus rinkoje, bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis užtikrinti vienodas sąlygas rinkoje veikiantiems konkurentams; pabrėžia, kad beveik trečdalį ES miestų gyventojų vis dar veikia tarša, viršijanti ribines vertes arba ES nustatytas siektinas vertes; primena, kad transportas tebėra pagrindinė prastos oro kokybės miestuose ir susijusių sveikatos problemų priežastis; pabrėžia, kad būsimi teisės aktai dėl išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslų privalo panaikinti likusias oro kokybės ES problemas ir kad teisės aktai dėl įprastomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio privalo prisidėti prie šio oro kokybės tikslo ir taip suteikti savivaldybėms, kurios jau patiria sunkumų šioje srityje, galimybę įvykdyti Oro kokybės direktyvoje nustatytus įsipareigojimus; pabrėžia, kad reikia atkurti Europos piliečių pasitikėjimą ES automobilių pramone; pabrėžia savo solidarumą ne tik su gamintojų darbuotojais, bet taip pat ir su tiekėjais ir automobilių pramone visoje tiekimo grandinėje, kuri šiuo metu nepelnytai susiduria su dideliais sunkumais, kilusiais dėl kai kurių gamintojų vadovų sukčiavimo; primena, kad reikia visapusiškai ir nuosekliai į nacionalinę teisę perkelti ir taikyti Europos taisykles dėl vidaus rinkos veikimo visose valstybėse narėse, ir taip pat ragina Europos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas išsamiai tirti visus skundus dėl sukčiavimo;

12.  ragina kuo skubiau susitarti dėl transporto priemonių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslų atitikties pasaulinių suderintų lengvųjų automobilių bandymo procedūroms (WLTP), laikantis panašaus griežtumo principo, bet neperimant nesąžiningo dabartinės bandymų procedūros lankstumo tam, kad nebūtų susilpnintas 2021 m. tikslas;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika