Procedură : 2015/2865(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1076/2015

Texte depuse :

B8-1076/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0375

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 163kWORD 91k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.907v01-00
 
B8-1076/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0764/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor (2015/2865(RSP))


Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Burkhard Balz în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor (2015/2865(RSP))  
B8-1076/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul automobilelor (O-000xxx/2015 - B8-0764/2015),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul Euro5/6 (Regulamentul (CE) nr. 715/2007) impune producătorilor să echipeze vehiculele astfel încât să îndeplinească cerințele privind emisiile „în condiții normale de utilizare” (articolul 5 alineatul (1)) și interzice în mod explicit utilizarea dispozitivelor de manipulare (articolul 5 alineatul (2)), definite ca „orice element de proiectare care măsoară temperatura, viteza vehiculului, turația motorului (RPM), raportul de transmisie, depresiunea în galeria de admisie sau orice alt parametru în scopul activării, modulării, întârzierii sau dezactivării funcționării oricărei părți a sistemului de control al emisiilor, care reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în condiții care pot fi regăsite, în mod rezonabil, în timpul funcționării și al utilizării normale a vehiculului”; întrucât Regulamentul (CE) nr. 715/2007 solicită explicit Comisiei să introducă teste și să adopte măsuri cu privire la utilizarea dispozitivelor de manipulare; întrucât cazurile de fraudă în acest sens trebuie tratate de autoritățile de aplicare a legii și de supraveghere, în condiții de transparență deplină a proceselor de investigație;

B.  întrucât concurența loială, inclusiv între producătorii de automobile, presupune posibilitatea clientului de a alege produsul pe baza unor caracteristici tehnice complete și imparțiale;

C.  întrucât sectorul automobilelor este unul dintre cele mai inovatoare, reprezentând cea mai mare parte a investițiilor în cercetare și dezvoltare comparativ cu alte sectoare ale economiei; întrucât sectorul automobilelor este unul din principalii angajatori din Uniune, care asigură locuri de muncă relativ sigure, de înaltă calificare, bine plătite și productive; întrucât sectorul automobilelor contribuie în mod semnificativ la refacerea economică europeană;

D.  întrucât întreprinderile mici și mijlocii domină sectorul de aprovizionare din sectorul automobilelor și contribuie în proporție de 50% la cercetarea și dezvoltarea specifică sectorului; întrucât forța economică a multor regiuni din Europa de Sud, Centrală și de Est se datorează industriei automobilelor și industriei de aprovizionare aferentă;

E.  întrucât incidentul actual trebuie să fie investigat și clarificat și trebuie să fie clar că numai persoanele responsabile vor fi trase la răspundere; întrucât trebuie să se evite ca mii de angajați și familiile lor să fie priviți cu suspiciune și considerați responsabili pentru greșelile unui număr mic de persoane;

F.  întrucât valoarea limită Euro 5 pentru emisiile de NOx la vehiculele pe motorină este de 180mg/km și se aplică vehiculelor omologate de tip între 1 septembrie 2009 și 1 septembrie 2014, precum și tuturor vehiculelor vândute între 1 ianuarie 2011 și 1 septembrie 2015, și întrucât valoarea corespunzătoare a Euro 6 este de 80mg/km și se aplică noilor tipuri începând cu 1 septembrie 2014 și tuturor vehiculelor vândute începând cu 1 septembrie 2015;

G.  întrucât analiza efectuată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene din 2011 a concluzionat că emisiile de NOx ale vehiculelor pe motorină echipate cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) depășesc în mod semnificativ limitele de emisie Euro 3-5, variind de la o depășire de 2 la 4 ori pentru emisiile medii de NOx pe parcursul itinerariilor întregi de testare și cu un factor de până la 14 în intervale de testare individuale; întrucât analiza CITE din octombrie 2014 a relevat că emisiile la drum de NOx ale vehiculelor pe motorină testate sunt, în medie, de șapte ori mai mari decât limitele stabilite de standardul Euro 6;

H.  întrucât cerințele privind conformitatea producției și conformitatea în funcționare nu sunt supuse unor standarde comune la nivelul UE; întrucât nu există nicio cerință de comunicare a informațiilor către Comisie, către alte autorități de omologare ale statelor membre sau alte părți interesate, cu privire la testele utilizate de autoritățile de omologare competente și la rezultatele acestora;

I.  întrucât actualul regim de omologare UE nu permite Comisiei sau altor autorități ale statelor membre să reevalueze omologările de tip sau certificatele de conformitate ale vehiculelor, să retragă vehicule sau să suspende introducerea lor pe piață în cazul în care sunt omologate de către un alt stat membru; întrucât producătorii de vehicule au posibilitatea de a alege orice autoritate de testare din UE; întrucât nu există nicio verificare a activităților de testare ale autorităților de omologare;

J.  întrucât Comisia revizuiește în prezent cadrul pentru omologarea de tip; întrucât această revizuire este extrem de importantă pentru a restabili încrederea consumatorilor în testele privind emisiile și consumul de carburant;

K.  întrucât, în temeiul Directivei privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (1999/44/CE), consumatorii au dreptul la o garanție minimă de doi ani după achiziționarea unui produs și întrucât vânzătorul are obligația de a livra consumatorului bunuri conforme cu contractul de vânzare; întrucât, dacă nu există o astfel de conformitate, consumatorul este îndreptățit la reparații sau înlocuire gratuite, ori la o reducere de preț;

L.  întrucât Directiva privind drepturile consumatorilor (2011/83/UE) prevede ca informațiile referitoare la principalele caracteristici ale unui produs să fie furnizate înainte de încheierea contractelor în interiorul/în afara spațiilor comerciale și a contractelor la distanță și prevede că statele membre trebuie să dispună de norme pentru sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în cazul în care dispozițiile directivei nu sunt respectate;

M.  întrucât Directiva privind practicile comerciale neloiale (2005/29/CE) interzice, în special, orice practici care „denaturează sau pot denatura semnificativ comportamentul economic cu privire la un produs al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia îi este adresat” și prevede că printre practicile comerciale considerate neloiale în orice situație se numără și faptul de „a afirma că un comerciant (inclusiv practicile sale comerciale) sau un produs a fost agreat, aprobat sau autorizat de un organism public sau privat fără un temei real sau fără a îndeplini condițiile necesare pentru agrearea, aprobarea sau autorizarea obținută” și impune ca statele membre să adopte sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive;

N.  întrucât particulele în suspensie și concentrațiile de ozon cauzează anual peste 400 000 de decese premature în UE și generează costuri legate de sănătate estimate între 330 și 940 miliarde EUR pe an;

O.  întrucât poluarea atmosferică contribuie în mare măsură la gravele probleme legate de cancerul pulmonar și de bolile respiratorii și cardiovasculare din Europa și dăunează ecosistemelor prin excesul de poluare cu azot (eutrofizare) și ploaia acidă;

P.  întrucât până la o treime din populația urbană a UE continuă să fie expusă unor niveluri superioare limitelor sau valorilor-țintă stabilite de UE; întrucât transporturile continuă să fie principalul responsabil pentru nivelurile scăzute ale calității aerului și efectele lor asupra sănătății;

Q.  întrucât concentrațiile de oxid de azot (NOx) din Europa depășesc în mod regulat standardele de calitate a aerului și întrucât în 2010 obiectivele privind plafoanele naționale de emisie pentru NOx nu au fost îndeplinite în șase state membre;

R.  întrucât sistemele actuale de control al emisiilor de NOx care provin de la automobilele pe motorină se bazează, în principal, pe trei tehnologii: modificarea internă a motorului cuplată cu recircularea gazelor de eșapament (EGR), tehnica amestecului sărac pentru absorbția NOx (captatoare de NOx sau LNT) și reducerea catalitică selectivă (SCR);

S.  întrucât discrepanțele dintre rezultatele testelor și performanța vehiculelor în condiții normale de utilizare nu se limitează la NOx, ci există și pentru alți poluanți, precum și pentru CO2; întrucât, conform CITE (septembrie 2015), diferența dintre emisiile oficiale și cele reale de CO2 ale automobilelor în Europa era de 40% în 2014;

T.  întrucât modificarea procedură de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP) în UE necesită adaptarea la noua testare a obiectivelor actuale impuse producătorilor pentru emisiile medii de CO2 ale parcului de automobile;

1.  salută faptul că mai multe țări europene precum și alte țări au deschis anchete cu privire la manipularea rezultatelor testelor privind emisiile vehiculelor; sprijină, de asemenea, apelul Comisiei adresat autorităților naționale de supraveghere de a realiza controale detaliate ale unei game largi de modele de vehicule; consideră că o astfel de anchetă ar trebui supravegheată de Comisie și realizată pe baza datelor colectate și transmise de către autoritățile de omologare ale statelor membre pentru vehiculele aflate pe piață, utilizând teste de conducere reale; insistă asupra realizării acestei anchete în condiții de transparență deplină și cu acces public integral la informații;

2.  reamintește faptul că automobilele pe motorină au emisii de CO2 mai reduse pe kilometru decât vehiculele pe benzină echivalente și că sunt un mijloc important care creează condiții pentru producători să atingă obiectivele UE pentru 2012 pentru emisiile medii de CO2 ale parcului de automobile; reamintește că acestea vor continua, de asemenea, să contribuie în mod esențial la realizarea obiectivelor post-2021, dar subliniază că producătorii trebuie să utilizeze tehnologiile curate disponibile pentru reducerea de NOx, PM și alți poluanți;

3.  reamintește că furnizorii de componente din industria automobilelor europeană sunt lideri la nivel mondial în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei pentru motorină, combinând eficiența combustibililor cu emisii scăzute de CO2, și subliniază că această poziție de lider în domeniul tehnologiei ar trebui sprijinită în viitor;

4.  subliniază importanța raportului în curs Deß privind reducerea emisiilor poluante provenind de la vehiculele rutiere adoptat de Comisia pentru mediu a Parlamentului la 23 septembrie 2015 cu 66 de voturi pentru și 2 împotrivă și în special apelul adresat Comisiei de a „introduce testarea emisiilor generate în condiții reale de trafic pentru toate vehiculele omologate de tip sau înmatriculate din 2015 pentru a asigura eficiența sistemelor de control al emisiilor și a permite vehiculelor să fie în conformitate cu prezentul regulament și cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, factorul de conformitate reflectând numai toleranțele posibile ale procedurii de măsurare a emisiilor valabile până în 2017”; invită insistent Consiliul și Comisia să ajungă la un acord rapid asupra unui cadru pentru emisiile generate în condiții reale de trafic (RDE) pe această bază și solicită adoptarea rapidă a procedurii în comitologie în urma unui acord cu privire la propunerea legislativă;

5.  subliniază că este necesară consolidarea semnificativă a actualului regim de omologare UE, inclusiv verificări mai bune la nivelul UE, în special în ceea ce privește supravegherea pieței, coordonarea și monitorizarea regimului pentru vehiculele vândute în Uniune; invită Comisia să prezinte o nouă concepție a regimului de omologare actual pentru a asigura condiții de concurență echitabilă la nivelul UE și pentru a garanta faptul că omologările de tip și certificatele de conformitate ale autorităților naționale competente pot fi verificate în mod independent și eventual reevaluate de către Comisie, precum și că punerea în aplicare a reglementărilor UE poate fi efectiv realizată, iar deficiențele măsurilor de punere în aplicare pot fi corectate fără creșterea sarcinii administrative;

6.  salută eforturile Comisiei de a dezvolta teste pentru emisiile generate în condiții reale de trafic și solicită accelerarea activității în acest sens, precum și găsirea unui consens privind un factor de flexibilitate ambițios pentru a permite aplicarea testelor menționate mai sus; reamintește totuși că această flexibilitate nu va fi utilizată pentru a modifica substanța reglementării actuale; solicită revizuirea rapidă a procedurii de omologare pentru a o face reprezentativă și pentru a reduce flexibilitățile nejustificate, cum ar fi testarea la temperaturi maxime sau testarea anvelopelor la niveluri ridicate de presiune; solicită eliminarea rapidă a procedurii de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP) dezvoltată sub egida Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE);

7.  consideră că este extrem de important ca Comisia și toate autoritățile competente din statele membre să aibă dreptul să reevalueze procesul de omologare de tip și certificatele de conformitate, să solicite rechemarea unor vehicule sau să stopeze introducerea lor pe piață atunci când dețin probe legate de nerespectarea valorilor-limită de emisii în UE, în conformitate cu Regulamentul Euro 5 și 6 sau cu orice altă cerință prevăzută de către regimul de omologare;

8.  consideră că viitoarea revizuire a Directivei privind cadrul pentru omologarea de tip trebuie să extindă și să specifice cerințele privind conformitatea producției pentru a se asigura că un eșantion suficient și reprezentativ de modele noi selecționate aleatoriu de pe benzile de producție sunt testate anual prin folosirea testelor RDE pentru a se verifica dacă respectă valorile-limită pentru poluanți în UE; solicită, în plus, o mai bună testare a conformității în funcționare a vehiculelor deja utilizate pe drumuri și pe baza procedurii RDE pentru a se verifica conformitatea în funcționare a vehiculelor la diferite contoare de kilometraj, conform cerințelor din reglementare; solicită îmbunătățirea supravegherii drumurilor prin inspecții tehnice periodice în vederea identificării și reparării vehiculelor care nu corespund cerințelor dreptului UE;

9.  subliniază faptul că consumatorii trebuie să fie în măsură să își exercite drepturile cu ușurință, conform dispozițiilor Directivelor 1999/44/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE; solicită statelor membre și autorităților lor competente să ofere recomandări clare consumatorilor care solicită detalii cu privire la aceste drepturi; solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să asigure respectarea drepturilor în cauză;

10.  solicită revizuirea Directivei 1999/94/CE privind etichetarea autovehiculelor pentru a îmbunătăți exactitatea informațiilor oferite consumatorilor; consideră că etichetele ar trebui să se bazeze pe valorile de emisii obținute în urma testării RDE; subliniază necesitatea protejării sănătății publice și garantarea respectării drepturilor consumatorilor;

11.  invită Comisia, care este responsabilă pentru concurența pe piața internă a UE, ca, în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, să asigure condiții de concurență echitabilă între concurenții de pe piață; subliniază că până la o treime din populația urbană a UE continuă să fie expusă unor niveluri superioare limitelor sau valorilor-țintă stabilite de UE; reamintește că transporturile continuă să fie principalul responsabil pentru nivelurile scăzute ale calității aerului și efectele lor asupra sănătății; subliniază că viitoarea legislație referitoare la obiectivele privind emisiile trebuie să elimine problemele care mai există legate de calitatea aerului în UE și că legislația referitoare la emisiile efective în trafic trebuie să contribuie la atingerea obiectivului privind calitatea aerului, permițând în acest fel municipalităților, care se confruntă deja cu probleme în acest sens, să-și respecte obligațiile stipulate în Directiva privind calitatea aerului; subliniază că este necesară restabilirea încrederii cetățenilor europeni în industria de automobile din UE; își exprimă solidaritatea cu angajații producătorilor, dar și cu furnizorii și industria automobilelor din întregul lanț de aprovizionare care, în prezent, deși inocenți, se confruntă cu probleme enorme cauzate de frauda unor manageri ai producătorilor; reamintește că sunt necesare transpunerea și punerea în aplicare pe deplin a normelor europene privind funcționarea pieței interne în toate statele membre și invită, de asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței de la nivel național și european să investigheze ferm toate afirmațiile de fraudă;

12.  solicită un acord rapid privind corelația WLTP pentru obiectivele pentru emisiile medii de CO2 ale parcului de automobile cu respectarea principiului stricteții comparabile, dar fără a credita flexibilitățile neloiale ale procedurii de testare actuale pentru a nu slăbi obiectivul pentru 2021;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate