Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1077/2015

Внесени текстове :

B8-1077/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 167kWORD 91k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0764/2015

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно измерване на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))


Даниел Далтон, Джули Гърлинг, Робертс Зиле, Вики Форд, Евжен Тошеновски, Йорн Дорман от името на групата групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))  
B8-1077/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че автомобилната промишленост е един от ключовите фактори за растеж и иновации и допринася за заетостта в значителен брой държави членки;

Б.  като има предвид, че в Регламента относно граничните стойности на емисиите от леки превозни средства (Евро 5 и Евро 6) (Регламент 715/2007/ЕО от 20 юни 2007 г.) се изисква от производителите да оборудват превозните средства така, че да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“(член 5, параграф 1) и изрично се забранява използването на измервателни коригиращи устройства (член 5, параграф 2), определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че в Регламента Комисията се приканва изрично да въведе тестове и да приеме мерки по отношение на използването на измервателни коригиращи устройства;

В.  като има предвид, че „Фолксваген“ признава, че в най-малко 11 милиона от продадените дизелови моторни превозни средства са монтирани измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че 8 милиона от тези превозни средства са пуснати на европейския пазар от 2009 г. насам; като има предвид, че двигателите на „Фолксваген“, пуснати на пазара на ЕС, са били типово одобрени като отговарящи на нормата Евро 5;

Г.  като има предвид, че заобикалянето на изискванията за емисиите чрез използване на подобни устройства е в явно противоречие с правните разпоредби, приети от Съюза, и че всички такива възможни измами следва да бъдат предмет на разследване от страна на компетентните органи в засегнатите държави членки, включително производства от страна на правоприлагащите органи, когато това е целесъобразно;

Д.  като има предвид, че граничната стойност по Евро 5 за емисии на азотен оксид (NOx) от дизелови превозни средства е 180 mg/km, приложима за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г. и за всички превозни средства, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че съответната стойност по Евро 6 е 80 mg/km и се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. насам и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам;

Е.  като има предвид, че анализът на Съвместния изследователски център на Европейската комисия от 2011 г., стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносима система за измерване на емисиите, значително превишават съответните норми за гранични стойности на емисиите по Евро 3 – 5, варирайки от коефициент 2 – 4 за средните емисии на NOx през цялото изпитване до коефициент 14 в отделни етапи на изпитването;

Ж.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са били предмет на общи стандарти на равнището на ЕС; като има предвид, че липсва изискване за оповестяване на Комисията, на органите по одобряването на типа на другите държави членки или на всяка друга заинтересована страна на информация относно каквито и да било изпитвания, прилагани от компетентните органи по одобряването на типа или относно резултатите от тях;

З.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на други държави членки да преразглеждат одобренията на типа или сертификатите за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства или да преустановят тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че производителите на превозни средства имат възможност да изберат всеки един орган за технически изпитвания в ЕС;

И.  като има предвид, че Комисията е в процес на преразглеждане на рамката за одобрение на типа;

Й.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1999/44/ЕО) потребителите имат право на най-малко две години гаранция след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че ако няма такова съответствие, потребителят има право на безплатен ремонт или замяна, или на намаляване на цената;

К.  като има предвид, че в Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕС) се поставя изискването информацията относно основните характеристики на даден продукт да се предоставя преди сключването на договор във или извън търговския обект или на договор от разстояние и изисква държавите членки да определят правила за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в случай че не са изпълнени разпоредбите на Директивата;

Л.  като има предвид, че в Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) се забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, че в същата директива се посочва, че търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и че в нея се изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

М.  като има предвид, че евентуалното широко използване на измервателно-коригиращи устройства има ясни последици за общественото здраве, тъй като според оценката на Комисията азотните оксиди (NOx) и праховите частици, т.е. двата основни елемента, които изпускат дизеловите двигатели, са отговорни за преждевременната смърт на над 400 000 души годишно в ЕС, а общият размер на разходите за здравеопазване, свързани със замърсяването на въздуха в ЕС, е от порядъка на 330 до 940 милиарда евро годишно;

Н.  като има предвид, че NOx и неговите производни могат да проникват дълбоко в дробовете и да причинят рак и хронични дихателни проблеми; като има предвид, че емисиите на NOx имат също тежки последици за околната среда и допринасят за подкиселяването и за еутрофикацията; като има предвид, отработени газове от дизелови двигатели са основен източник на NOx в градските зони в Европа;

О.  като има предвид, че до една трета от градското население в ЕС продължава да бъде изложено на равнища над граничните или целевите стойности, определени от ЕС; като има предвид, че транспортът продължава да бъде основен фактор, допринасящ за лошото качество на въздуха в градовете и за свързаните с това последици за здравето;

П.  като има предвид, че концентрациите на азотен оксид (NOx) в Европа редовно превишават стандартите за качество на въздуха, и като има предвид, че в шест държави членки не са спазени националните тавани за емисии за NOx от 2010 г.;

Р.  като има предвид, че преминаването в ЕС към хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) изисква адаптиране на целите за средна стойност на емисиите на CO2 от съществуващия парк по отношение на производителите към новото изпитване; като има предвид, че процедурата за такава корелация е понастоящем предмет на процедурата на комитет и че следва да се запазят съпоставимо строги изисквания към производителите;

1.  изразява силна загриженост във връзка с факта, че продажбата на продукти, оборудвани с незаконни компоненти или софтуер, които са показали характеристики, съществено различаващи се от официалните данни, установени по време на изпитване за одобрение на типа, вероятно е навредила силно на европейските потребители;

2.  счита, че използването на измервателно-коригиращи устройства подкопава ефективността на съществуващите разпоредби относно замърсяването на въздуха и контрола на емисиите; счита, че такава незаконна дейност може да постави под въпрос решението на Съда по текущите процедури за нарушение срещу 17 държави членки за превишаване на пределно допустимите стойности на замърсителите съгласно Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисии и Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух;

3.  приветства разследванията, предприети в редица държави членки на ЕС и други страни в световен мащаб по отношение на манипулирането на резултатите от изпитвания за емисии на превозни средства; подкрепя призива на Комисията към националните надзорни органи да пристъпят към обстойни проверки на голямо разнообразие от марки и модели превозни средства; счита, че във всяко такова разследване следва да участва Комисията; настоява разследванията да се провеждат по прозрачен и ефективен начин, като се обръща надлежно внимание на необходимостта от добро осведомяване на потребителите, засегнати пряко от всяка установена липса на съответствие;

4.  счита, че в случаите, в които доказателството за нарушения се потвърди, на потребителя следва да се изпрати информация относно възможностите за получаване на обезщетение и бързо да му се предостави такова, без то да бъде допълнително в ущърб на потребителя;

5.  изразява загриженост, че вероятно органите на държавите членки и Комисията не са предприели действия във връзка с доказателствата за превишаване на граничните стойности на емисиите, предвидени в законодателството на ЕС (Регламент № 715/2007/ЕО относно Евро 5 и 6) за превозни средства при нормална експлоатация;

6.  припомня ролята, която превозните средства с дизелов двигател изпълняват за постигането на целите на ЕС, свързани с емисиите на парникови газове; счита, че те ще продължават да бъдат основен фактор, допринасящ за изпълнението на целите след 2021 г., но подчертава, че производителите трябва да използват налични чисти технологии за намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), прахови частици и други замърсители;

7.  подкрепя доклада Гърлинг (относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители) (A8‑0249/2015), приет от комисията по околна среда на 15 юли 2015 г., и по-специално позицията на парламентарната комисия, която призовава Комисията и държавите членки бързо да финализират новото предложение за регламент относно емисиите при реални условия на движение (Евро 6), което се разглежда понастоящем;

8.  обръща внимание също така на доклада Дес (намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства) (A8-0270/2015), приет от комисията по околна среда на 23 септември 2015 г., и по-специално на призива, отправен към Комисията, да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“;

9.  настоятелно призовава съответно Съвета и Комисията въз основа на това да постигнат на ранен етап споразумение по рамката за изпитване на емисиите при реални условия и призовава за бързо приемане по процедура на комитет след постигане на споразумение по законодателното предложение; подчертава, че вторичното законодателство в тази област трябва да бъде подготвено внимателно и трябва да осигурява своевременно яснота за националните органи и производителите, за да се улесни спазването на тези изисквания при влизането им в сила; счита, че е от съществено значение всеки коефициент на съответствие, прилаган като временна мярка, да бъде ограничен и причините за неговото прилагане, както и списъкът на моделите, които се ползват от подобни отклонения, да бъдат ясно и изрично обяснени на потребителите; счита, че потребителите нямат полза от законодателството, което претендира да установява стандарти, но при чието прилагане се позволява различно равнище на съответствие; освен това изразява загриженост относно правната сигурност в случаи, в които коефициентите на съответствие позволяват различни равнища на съответствие между продуктите;

10.  подчертава необходимостта от подобряване на сегашния режим на ЕС на одобрение на типа, приложим по отношение на моторните превозни средства, включително възможността за извършване на партньорски оценки на режимите за изпитване, приети в ЕС; счита, че всички потвърдени незаконни практики следва да се анализират с цел да се допринесе за предотвратяване на злоупотребите в тази област при изготвянето на бъдещото законодателство; въпреки това подчертава, че всяко едно предложение за законодателство не трябва да натоварва ненужно и прекомерно европейската автомобилна промишленост;

11.  призовава самата Комисия да подобри наблюдението на националните органи с цел да се гарантира по-добро прилагане в целия ЕС на изпитването на превозни средства;

12.  счита, че при всяко преразглеждане следва също така да се прецени дали на Комисията и всички компетентни органи на държавите членки следва да се предостави правото да преразглеждат одобренията на типа или сертификатите за съответствие, да изискват изтегляне и да спират пускането на пазара на превозни средства, когато разполагат с основателни и добре обосновани причини да предполагат, че е налице неспазване на граничните стойности на емисиите съгласно Регламента за нормите Евро 5 и 6 или всяко друго изискване, предвидено от режима за одобрение на типа на моторните превозни средства; призовава за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозни средства, одобрени въз основа на процедура за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, съгласно изискванията на регламента;

13.  призовава националните органи да покажат нулева толерантност към т.нар. „оптимизиране на изпитването на превозното средство“, при което обичайни практики са например прекаленото напомпване на гумите, премахването на страничните огледала, запушване на отворите между отделните части на каросерията с цел намаляване на аеродинамично съпротивление, използването на специални моторни и трансмисионни масла, които обикновено не се използват в двигателите, премахването на спомагателно оборудване като стереоуредби и провеждането на изпитванията при максималната допустима околна температура, като по този начин се засилва неприемливо разликата между изпитването в лаборатория и опита на потребителя на пътя;

14.  призовава за бързо въвеждане на хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP), разработена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН);

15.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; отправя искане към държавите членки и техните компетентни органи да предоставят ясни съвети на потребителите, които отправят запитвания относно тези права;

16.  призовава за преразглеждане на Директивата относно наличието на потребителска информация (1999/94/EC), за да се подобри точността, актуалността и съпоставимостта на информацията, предоставяна на потребителите; счита, че етикетите следва да се основават на стойностите на емисиите, получени при изпитване на емисиите при реални условия;

17.  призовава за бързото постигане на споразумение относно корелация за хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на емисиите на CO2 за автомобилния парк, без да се осигуряват несправедливи възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, за да не се отслабва целта за 2021 г.;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност