Menetlus : 2015/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1077/2015

Esitatud tekstid :

B8-1077/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 142kWORD 74k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0764/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP))  
B8‑1077/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et autotööstus on üks tähtsamaid panustajaid majanduskasvu ja innovatsiooni ning aitab kaasa tööhõivele märkimisväärses arvus liikmesriikides;

B.  arvestades, et Euro 5/6 määruses sõiduautode heitkoguste piirväärtuste kohta (20. juuni 2007. aasta määrus 715/2007/EÜ) nõutakse, et tootjad varustaksid sõidukid selliselt, et need vastavad „normaalse kasutamise korral” heitenõuetele (artikli 5 lõige 1), ja keelatakse sõnaselgelt kasutada katkestusseadmeid (artikli 5 lõige 2), mis määratletakse järgmiselt: „konstruktsioonielement, mille abil mõõdetakse temperatuuri, sõiduki kiirust, mootori pöörlemiskiirust, ülekandemehhanismi, sisselasketorustiku rõhku või muid parameetreid, mis aktiveerivad, muudavad, lükkavad edasi või deaktiveerivad saastekontrollisüsteemi mis tahes osade toimet, vähendades nii saastekontrollisüsteemi tõhusust olukorras, mis võib kergesti tekkida sõiduki tavapärasel töötamisel ning kasutamisel”; arvestades, et määruses palutakse komisjonil sõnaselgelt ka kehtestada katsed ja võtta vastu meetmed katkestusmehhanismide kasutamise kohta;

C.  arvestades, et Volkswagen on tunnistanud katkestusseadmete paigaldamist vähemalt 11 miljonile müüdud diiselsõidukile; arvestades, et nendest sõidukitest 8 miljonit on lastud alates 2009. aastast Euroopa turule; arvestades, et ELis turule lastud Volkswageni mootorid said heitenormile Euro 5 vastava tüübikinnituse;

D.  arvestades, et heitenõuetest möödahiilimine selliste seadmete kasutamise teel on selgelt vastuolus liidus vastu võetud õigussätetega ning iga sellist võimalikku pettust peaksid uurima asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused, sealhulgas tuleks vajaduse korral alustada õiguskaitseorganite juhitavaid kohtumenetlusi;

E.  arvestades, et diiselsõidukite lämmastikoksiidi (NOx) heite Euro 5 piirnorm on 180 mg/km, mida kohaldatakse sõidukitele, mis on saanud tüübikinnituse ajavahemikul 1. september 2009 kuni 1. september 2014, ning kõigile ajavahemikus 1. jaanuar 2011 kuni 1. september 2015 müüdud sõidukitele, ning arvestades, et vastav Euro 6 piirnorm on 80 mg/km, mida kohaldatakse uutele tüüpidele alates 1. septembrist 2014 ja kõikidele alates 1. septembrist 2015 müüdud sõidukitele;

F.  arvestades, et komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2011. aasta analüüsis jõuti järeldusele, et diiselsõidukite NOx heitkogused, mida mõõdeti kaasaskantava heitkoguste mõõtmise süsteemi abil, ületasid tunduvalt vastavaid Euro 3–5 heitkoguste piirvärtusi, olles kogu marsruudi keskmiste NOx heitkoguste puhul neist 2–4 korda ja üksikutes katseetappides kuni 14 korda suuremad;

G.  arvestades, et tootmise vastavuse ja kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse katsete suhtes ei ole kehtestatud ühiseid standardeid ELi tasandil; arvestades, et puudub nõue avalikustada komisjonile, teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele või muudele huvitatud isikutele teavet pädevate tüübikinnitusasutuste kasutatavate katsete või nende tulemuste kohta;

H.  arvestades, et praegune ELi tüübikinnituskord ei võimalda komisjonil või teiste liikmesriikide asutustel ümber hinnata sõidukite tüübikinnitusi või vastavustunnistusi, kutsuda sõidukeid tagasi või peatada nende turulelaskmine, kui need on saanud tüübikinnituse teises liikmesriigis; arvestades, et sõidukitootjad võivad valida ükskõik millise katseasutuse ELis;

I.  arvestades, et komisjon vaatab praegu läbi tüübikinnituseeskirjade raamistikku;

J.  arvestades, et tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavaid aspekte käsitleva direktiivi (1999/44/EÜ) kohaselt on tarbijatel õigus vähemalt kaheaastasele garantiile pärast toote ostmist, ning arvestades, et müüja peab andma tarbijale üle kaubad, mis on vastavuses müügilepinguga; arvestades, et sellise vastavuse puudumise korral on tarbijal õigus tasuta parandamisele või ümbervahetamisele või hinna alandamisele;

K.  arvestades, et tarbija õiguste direktiivis (2011/83/EL) nõutakse, et teavet toote põhiomaduste kohta antaks enne äriruumides või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute või kauglepingute sõlmimist, ning nõutakse, et liikmesriikidel oleks eeskirjad tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kohta juhuks, kui direktiivi sätteid ei järgita;

L.  arvestades, et ebaausate kaubandustavade direktiiviga (2005/29/EÜ) keelatakse eelkõige tava, mis „seoses mingi tootega moonutab oluliselt või tõenäoliselt moonutab oluliselt selle keskmise tarbija majanduskäitumist, kes tootega kokku puutub või kellele see on suunatud”, nähakse ette, et kõigil tingimustel ebaausateks loetavate kaubandustavade hulka kuulub „[v]äide, et ettevõtja (sealhulgas tema kaubandustavad) või toode on heaks kiidetud, kinnitatud või lubatud avalik-õigusliku või eraõigusliku asutuse poolt, kuigi ta seda ei ole, või sellise väite esitamine ilma heakskiiduks, kinnitamiseks või loa saamiseks vajalikele tingimustele vastamata”, ning nõutakse, et liikmesriigid võtaksid vastu tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused;

M.  arvestades, et katkestusseadmete võimalikul laialt levinud kasutamisel on selge mõju rahvatervisele, kuna komisjoni hinnangul põhjustavad lämmastikoksiidid (NOx) ja tahked osakesed (mis on kaks tähtsaimat diiselmootorite tekitatavat heitelementi) ELis igal aastal enam kui 400 000 enneaegset surma ning õhusaaste tervisega seotud kogukulud ELis jäävad vahemikku 330–940 miljardit eurot aastas;

N.  arvestades, et NOx ja selle tuletised võivad tungida sügavale kopsudesse ning põhjustada vähki ja kroonilisi hingamisprobleeme; arvestades, et NOx heited mõjutavad tõsiselt ka keskkonda ning soodustavad hapestumist ja eutrofeerumist; arvestades, et diiselmootorite heitgaasid on peamiseks NOx allikaks Euroopa linnaaladel;

O.  arvestades, et kuni kolmandik ELi linnaelanikkonnast puutub jätkuvalt kokku heitkoguste tasemetega, mis ületavad ELi kehtestatud piir- või sihtväärtusi; arvestades, et transport on jätkuvalt linnades halva õhukvaliteedi ja sellega seotud tervisemõjude peapõhjustaja;

P.  arvestades, et lämmastikoksiidi (NOx) kontsentratsioon ületab Euroopas regulaarselt õhukvaliteedistandardeid, ning arvestades, et kuues liikmesriigis ei ole täidetud 2010. aasta riiklikke NOx heitkoguste ülemmäära eesmärke;

Q.  arvestades, et üleminek kergsõidukite ülemaailmsele ühtlustatud katsemenetlusele (WLTP) ELis eeldab autotootjate kehtivate autopargi keskmiste CO2 heitkoguste sihttasemete kohandamist uuele katsele vastavalt; arvestades, et niisuguse korrelatsiooni saavutamise menetlust arutatakse praegu komiteemenetluse raames ning selle puhul peaksid tootjaid käsitlevad normid jääma ka edaspidi ranguse poolest võrreldavateks;

1.  väljendab sügavat muret, et Euroopa tarbijatele võib olla kahjulikult mõjunud see, et neile müüdi ebaseaduslike komponentide või tarkvaraga varustatud tooteid, mille sooritus erines tunduvalt tüübikinnituskatsete käigus kontrollitud ametlikest arvudest;

2.  on seisukohal, et katkestusseadmete kasutamine kahjustab olemasolevate õhusaaste-eeskirjade ja saastekontrolli tulemuslikkust; on arvamusel, et selline ebaseaduslik tegevus võib muuta küsitavaks Euroopa Kohtus käimasoleva rikkumismenetluse 17 liikmesriigi vastu teatavate õhusaasteainete siseriiklikke ülemmäärasid käsitleva direktiivi 2001/81/EÜ ja välisõhu kvaliteeti käsitleva direktiivi 2008/50/EÜ kohaste saasteainete piirtasemete ületamise tõttu;

3.  peab tervitatavaks mitmes liikmesriigis ja muus riigis toimuvat uurimist seoses üldiselt sõidukite heitkoguste katsete tulemuste manipuleerimisega; toetab komisjoni üleskutset riiklikele järelevalveasutustele jätkata erinevate sõidukimarkide ja -mudelite ulatuslikku kontrollimist; on seisukohal, et igasse sellisesse uurimisse tuleks kaasata komisjon; nõuab kindlalt, et uurimine viidaks läbi läbipaistvalt ja tõhusalt ning võetaks arvesse vajadust hoida hästi kursis tarbijaid, keda avastatud vastavuse puudumine otseselt puudutab;

4.  on arvamusel, et kui väärteo tõendid leiavad kinnitust, tuleks tarbijatele suunatud heastamist hästi tutvustada ja see kiiresti läbi viia ning see ei tohiks olla täiendavalt tarbija kahjuks;

5.  väljendab muret, et võib olla ei ole liikmesriikide asutused ja komisjon reageerinud tõenditele ELi õiguses (määrus 715/2007/EÜ Euro 5/6 kohta) sõidukitele normaalse kasutamise korral ette nähtud heite piirnormide ületamiste kohta;

6.  tuletab meelde rolli, mis on diiselmootoriga sõidukitel ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste eesmärkide täitmisel; on seisukohal, et need on ka edaspidi tähtsad panustajad 2021. aasta järgsete eesmärkide saavutamisse, kuid rõhutab, et tootjad peavad kasutama kättesaadavat puhast tehnoloogiat NOx, tahkete osakeste ja muude saasteainete vähendamiseks;

7.  toetab Girlingi raportit (teatavate saasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta) (A8‑0249/2015), mille Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon võttis vastu 15. juulil 2015, ning eriti keskkonnakomisjoni seisukohta, milles nõutakse, et komisjon ja liikmesriigid vormistaksid kiiresti lõplikult uue Euro 6 tegelikes sõidutingimustes tekkivaid heitkoguseid käsitleva määruse ettepaneku, mis on praegu arutamisel;

8.  juhib lisaks tähelepanu Dessi raportile (maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamise kohta) (A8-0270/2015), mille keskkonnakomisjon võttis vastu 23. septembril 2015, ja eelkõige nõudmisele, et komisjon kehtestaks „tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise testi kõigile alates 2015. aastast tüübikinnituse saanud või registreeritud sõidukitele, et tagada saastekontrollisüsteemide tulemuslikkus ja võimaldada viia sõiduk vastavusse käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega, vastavusteguriga, mis kajastab ainult 2017. aastaks kehtestatud heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse”;

9.  nõuab seepärast tungivalt, et nõukogu ja komisjon lepiksid selle põhjal varakult kokku tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste katse raamistiku ja võtaksid menetluse pärast seadusandliku ettepaneku suhtes üksmeelele jõudmist komiteemenetluse teel kiiresti vastu; rõhutab, et selle valdkonna teisesed õigusaktid tuleb hoolikalt välja töötada ning need peavad pakkuma selgust siseriiklikele asutustele ja tootjatele piisavalt varakult, et hõlbustada vastavust sellistele nõuetele nende jõustumisel; peab oluliseks, et võimalik ajutise meetmena kohaldatav vastavustegur oleks piiratud ning selle kohaldamise põhjused ja nimekiri mudelitest, mille puhul selliseid tolerantse kohaldatakse, esitataks tarbijatele selgelt ja silmapaistvalt; on arvamusel, et tarbijatel ei ole suurt kasu õigusaktist, mille mõte on kehtestada standardid, kuid mis kohaldamisel lubab erinevat vastavustaset; lisaks väljendab muret õiguskindluse pärast juhul, kui vastavustegurid lubavad toodete vahel erinevaid vastavustasemeid;

10.  rõhutab vajadust parandada mootorsõidukitele kehtivat praegust ELi tüübikinnituskorda, sealhulgas näha ette ELis tehtud katsetuskordade vastastikuse hindamise võimalus; on arvamusel, et kõiki kinnitatud ebaseaduslikke tavasid tuleks analüüsida, et aidata kujundada tulevasi õigusakte selles valdkonnas kuritarvitamise vältimiseks; toonitab siiski, et võimalikud esitatud õigusaktid ei tohiks Euroopa autotööstust tarbetult üle koormata;

11.  kutsub komisjoni ennast üles parandama siseriiklike asutuste järelevalvet, et tagada sõidukikatsete parem rakendamine kogu ELis;

12.  on arvamusel, et võimaliku läbivaatamise käigus tuleks hinnata ka seda, kas komisjonile ja kõikidele liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks anda õigus hinnata ümber tüübikinnitust ja vastavustunnistusi, nõuda sõidukite tagasikutsumist ja peatada nende turulelaskmine, kui neil on seaduspärased ja hästi tõendatud põhjused kahtlustada mittevastavust Euro 5/6 määruse kohastele ELi heite piirnormidele või muule nõudele, mis on ette nähtud mootorsõidukite tüübikinnituskorras; nõuab kinnituse saanud kasutusel olevate sõidukite katsete parandamist tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise korra kohaselt, et kontrollida nimetatud määruse alusel nõutud kasutusel olevate sõidukite vastavust erineva läbisõidu korral;

13.  palub siseriiklikel asutustel suhtuda sallimatult niinimetatud sõidukikatsete optimeerimisse, mille puhul on harilikud sellised tavad nagu rehvide liiga täis pumpamine, küljepeeglite eemaldamine, korpuse paneelide vaheliste lõhede kleeplindiga kinnikleepimine aerodünaamilise takistuse vähendamiseks, eriliste mootori ja käigukasti määrdeainete kasutamine, mida muidu mootorites ei kasutata, lisaseadmete nagu stereosüsteemide eemaldamine ning katsetamine maksimaalsel lubatud ümbritseva õhu temperatuuril, kuna nii rõhutatakse vastuvõetamatult erinevust laborikatsete ja tarbija sõidukogemuse vahel;

14.  nõuab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) egiidi all välja töötatud kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (WLTP) kiiret järkjärgulist kasutuselevõttu;

15.  rõhutab, et tarbijatel peab olema võimalik hõlpsasti kasutada oma õigusi, mis on sätestatud direktiivides 1999/44/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL; palub liikmesriikidel ja nende pädevatel asutustel anda selget nõu tarbijatele, kes küsivad teavet niisuguste õiguste kohta;

16.  nõuab ELi sõidukite märgistamise direktiivi (1999/94/EÜ) läbivaatamist, et parandada tarbijatele antava teabe täpsust, asjakohasust ja võrreldavust; on arvamusel, et märgistuste aluseks peaks olema tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste katsetes saadud heitkoguste väärtused;

17.  nõuab kiiret kokkulepet autopargi keskmiste CO2 sihttasemete WLTP korrelatsiooni suhtes, tunnustamata ebaõiglast paindlikkust praeguses katsemenetluses, et mitte nõrgendada 2021. aasta eesmärki;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika