Menettely : 2015/2865(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1077/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1077/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 76k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0764/2015 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoalan päästömittauksista (2015/2865(RSP))  
B8‑0000/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komissiolle osoitetun kysymyksen autoalan päästömittauksista (O‑000113/2015 – B8 0764/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että autoteollisuus on yksi keskeisistä kasvun ja innovoinnin lähteistä ja että sen työllistävä vaikutus monissa jäsenvaltiossa on huomattava;

B.  ottaa huomioon, että henkilöajoneuvojen päästörajoja koskevassa Euro 5/6 -asetuksessa (asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20. kesäkuuta 2007) autonvalmistajat velvoitetaan varustamaan ajoneuvot siten, että ne täyttävät päästövaatimukset ”tavanomaisessa käytössä” (5 artiklan 1 kohta), ja asetuksessa kielletään yksiselitteisesti käyttämästä estolaitteita (5 artiklan 2 kohta), jotka määritellään ”rakenteeseen kuuluviksi laitteiksi, jotka havainnoivat lämpötilaa, ajoneuvon nopeutta, moottorin pyörimisnopeutta ja/tai kuormitusta, vaihdetta, imusarjan painetta tai jotain muuta parametria aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai poistaakseen päästöjenrajoitus- tai pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän jonkin osan toiminnan ja vähentävät päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta sellaisissa olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana”, ottaa huomioon, että asetuksessa nimenomaisesti kehotetaan komissiota ottamaan käyttöön testejä ja toteuttamaan estolaitteiden käyttöä koskevia toimia;

C.  toteaa, että Volkswagen-yhtiö on myöntänyt asentaneensa estolaitteen ainakin 11 miljoonaan myymäänsä dieselajoneuvoon; toteaa, että vuodesta 2009 lähtien 8 miljoonaa tällaista ajoneuvoa on asetettu myyntiin Euroopan markkinoille; ottaa huomioon, että unionin markkinoille asetetuille Volkswagen-moottoreille oli myönnetty tyyppihyväksyntä, jonka mukaan ne täyttivät Euro 5 -normin;

D.  toteaa, että päästövaatimusten kiertäminen kyseisten laitteiden avulla on selkeästi unionin hyväksymien säädösten vastaista ja että asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisten olisi tutkittava näitä petoksia ja tarvittaessa käynnistettävä oikeusprosesseja lainvalvontaviranomaisten johdolla;

E.  ottaa huomioon, että dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjen (NOx) Euro 5 -normin mukainen raja-arvo on 180 mg/km ja sitä sovelletaan 1. syyskuuta 2009 ja 1. syyskuuta 2014 välisenä aikana tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin sekä kaikkiin 1. tammikuuta 2011 ja 1. syyskuuta 2015 välisenä aikana myytyihin ajoneuvoihin, ja toteaa, että vastaava Euro 6 -normin mukainen raja-arvo on 80 mg/km, jota sovelletaan uusiin moottorityyppeihin 1. syyskuuta 2014 alkaen ja kaikkiin syyskuun ensimmäisenä päivänä 2015 ja sen jälkeen myytyihin ajoneuvoihin;

F.  ottaa huomioon, että komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) analyysissa (2011) esitettiin johtopäätös, jonka mukaan kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä mitatut dieselajoneuvojen NOx-päästöt olivat huomattavasti suuremmat kuin asianomaisissa Euro 3–5 -normeissa on sallittu: ne olivat 2–4 kertaa suuremmat, kun kyse oli NOxpäästöjen keskiarvosta koko testireitin aikana, ja jopa 14 kertaa suuremmat yksittäisissä testivaiheissa;

G.  toteaa, että tuotannon vaatimustenmukaisuutta ja käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeviin testeihin ei ole unionin tasolla sovellettu yhteisiä vaatimuksia; ottaa huomioon, että toimivaltaisten tyyppihyväksyntäviranomaisten soveltamia testejä ja niiden tuloksia koskevien tietojen ilmoittamista komissiolle, jäsenvaltioiden muille tyyppihyväksyntäviranomaisille tai muille asianosaisille tahoille ei vaadita;

H.  ottaa huomioon, että voimassa olevassa unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmässä komissio tai muiden jäsenvaltioiden viranomaiset eivät voi uudelleenarvioida tyyppihyväksyntöjä tai vaatimustenmukaisuustodistuksia tai vetää ajoneuvoja pois markkinoilta tai keskeyttää niiden saattamista markkinoille, jos niille on myönnetty tyyppihyväksyntä jossakin toisessa jäsenvaltiossa; ottaa huomioon, että ajoneuvojen valmistajat voivat valita minkä tahansa testiviranomaisen unionissa;

I.  ottaa huomioon, että komissio on parhaillaan arvioimassa uudelleen tyyppihyväksynnän oikeudellista kehystä;

J.  ottaa huomioon, että kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun direktiivin (1999/44/EY) mukaisesti kuluttajilla on tuotteen ostamisen jälkeen oikeus vähintään kahden vuoden takuuaikaan, ja ottaa huomioon, että myyjän on luovutettava kulutustavarat kuluttajalle kauppasopimuksen mukaisina; ottaa huomioon, että jos nämä ehdot eivät täyty, kuluttajalla on oikeus saada ilmaiseksi suoritettu korjaus tai ilmaiseksi annettu korvaava tavara tai hinnanalennus;

K.  ottaa huomioon, että kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin (2011/83/EU) mukaisesti tuotteen pääasiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot on annettava ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai niiden ulkopuolella tai ennen etäsopimuksen tekemistä, ja jäsenvaltioiden on säädettävä direktiivin säännösten noudattamatta jättämiseen sovellettavista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista;

L.  ottaa huomioon, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä (2005/29/EY) kielletään erityisesti toiminta, joka ”vääristää olennaisesti tai on omiaan vääristämään olennaisesti menettelyn saavutettavissa tai kohteena olevan keskivertokuluttajan taloudellista käyttäytymistä tuotteeseen nähden”, ja säädetään, että kaupallisiin menettelyihin, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina, kuuluu ”elinkeinonharjoittajan perätön väite, että julkinen tai yksityinen elin on hyväksynyt tai sallinut elinkeinonharjoittajan toiminnan (tämän kaupalliset menettelyt mukaan lukien) tai tuotteen tai antanut tälle/sille luvan taikka tällaisen väitteen esittäminen ilman, että noudatetaan hyväksymiseen, sallimiseen tai luvan antamiseen liittyviä ehtoja”, ja vaaditaan jäsenvaltioita säätämään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia;

M.  ottaa huomioon, että estolaitteiden mahdollisella yleisellä käytöllä on selkeitä kansanterveydellisiä vaikutuksia, ja komission arvioiden mukaan tärkeimmät dieselmoottoreiden pakokaasujen elementit, kuten typen oksidit ja pienhiukkaset, ovat vuosittain vastuussa yli 400 000:sta ennenaikaisesta kuolemasta EU:ssa, ja että ilmansaasteiden vuosittaiset kokonaiskustannukset EU:n kansanterveydelle ovat 330‑940 miljardia euroa;

N.  ottaa huomioon, että typen oksidit ja niiden johdannaiset voivat tunkeutua syvälle keuhkoihin ja aiheuttaa syöpää ja kroonisia hengitysongelmia; toteaa, että typen oksidit aiheuttavat myös vakavia seurauksia ympäristölle ja vaikuttavat osaltaan happamoitumiseen ja rehevöitymiseen; toteaa, että dieselajoneuvojen pakokaasut ovat pääasiallinen typpioksidien lähde kaupunkialueilla Euroopassa;

O.  toteaa, että jopa kolmasosa EU:n kaupunkiväestöstä altistuu yhä EU:n asettamia enimmäismääriä tai tavoitearvoja suuremmille ilmansaasteiden tasoille; toteaa, että liikenne on yhä suurin syyllinen kaupunkien huonoon ilmanlaatuun ja siitä seuraaviin terveysvaikutuksiin;

P.  ottaa huomioon, että typen oksidien pitoisuudet Euroopassa ylittävät säännöllisesti EU:n ilmanlaatunormit ja että vuonna 2010 kuudessa jäsenvaltiossa ei saavutettu typen oksidien kansallisia päästötavoitteita;

Q.  katsoo, että siirtyminen uuteen WLTP-testimenettelyyn (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) EU:ssa vaatii valmistajien nykyisen autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästötavoitteiden mukauttamista uuteen testiin; ottaa huomioon, että tällaista vastaavuutta koskeva menettely on parhaillaan komiteamenettelyssä ja siinä olisi säilytettävä vastaava sitovuus valmistajien kannalta;

1.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että eurooppalaisille kuluttajille on saattanut aiheutua haittaa siitä, että heille on myyty tuotteita, joihin sisällytetyt komponentit tai ohjelmistot ovat antaneet merkittävästi erilaisen suorituskyvyn tyyppihyväksyntätesteissä varmennettuihin virallisiin arvoihin verrattuna;

2.  katsoo, että estolaitteiden käyttö heikentää voimassa olevien ilman epäpuhtauksia koskevien säännösten ja päästövalvonnan tehokkuutta; katsoo, että kyseisillä lainvastaisilla toimilla asetetaan kyseenalaiseksi EU:n tuomioistuimen rikkomismenettely niitä 17 jäsenvaltiota vastaan, jotka ovat ylittäneet ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direktiivin 2001/81/EY ja ilmanlaadusta annetun direktiivin 2008/50/EY enimmäisrajat;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että useat jäsenvaltiot ja muutkin maat eri puolilla maailmaa ovat käynnistäneet ajoneuvojen päästötestien tulosten manipulointia koskevia tutkimuksia; tukee komission kansallisille tarkastusviranomaisille esittämää kehotusta ryhtyä eri merkkisten ja mallisten ajoneuvojen laajoihin tarkastuksiin; katsoo, että komission olisi oltava mukana kaikissa tällaisissa tutkimuksissa; vaatii, että tutkimukset on tehtävä avoimesti ja tehokkaasti siten, että mahdollisesta vaatimustenmukaisuuden puuttumisesta suoraan kärsivät kuluttajat pidetään hyvin tilanteen tasalla;

4.  katsoo, että jos väärinkäytökset osoitetaan toteen, kuluttajien oikeussuojakeinoista olisi tiedotettava selkeästi ja ne olisi pantava täytäntöön pikaisesti ilman kuluttajille aiheutuvaa lisävahinkoa;

5.  ilmaisee huolensa siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio ovat saattaneet laiminlyödä reagoimisen todisteisiin, jotka koskevat unionin lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 715/2007 Euro 5/6 -standardeista) vahvistettujen päästöjen raja-arvojen ylittymistä ajoneuvoilta normaalissa käytössä;

6.  palauttaa mieliin, että dieselajoneuvoilla on merkittävä asema kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että niillä on yhä merkittävä asema vuoden 2012 jälkeisten tavoitteiden saavuttamisessa, mutta painottaa, että valmistajien on käytettävä saatavilla olevaa puhdasta teknologiaa typen oksidien ja pienhiukkasten sekä muiden epäpuhtauksien vähentämiseksi,

7.  kannattaa ympäristövaliokunnan 15. heinäkuuta 2015 hyväksymää Girlingin mietintöä tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista (A8–0249/2015) ja erityisesti valiokunnan kantaa, jossa komissiota ja jäsenvaltioita pyydetään viipymättä saattamaan valmiiksi valmisteilla oleva ehdotus asetukseksi uusista euro 6 -tason päästöistä todellisissa ajo-olosuhteissa (RDE);

8.  kiinnittää lisäksi huomiota parlamentin ympäristövaliokunnan 23. syyskuuta 2015 hyväksymään Dessin mietintöön maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisestä (A8-0270/2015) ja erityisesti parlamentin kantaan, jossa kehotetaan komissiota esittämään ”vuoteen 2017 mennessä todellisten ajo-olosuhteiden päästötestin kaikille vuodesta 2015 alkaen tyyppihyväksytyille tai rekisteröidyille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että päästöjenrajoitusjärjestelmät ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että ajoneuvot ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, ja että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku vastaa vain käytössä olevan päästömittausmenettelyn mahdollisia toleransseja”;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota vastaavasti sopimaan RDE-testejä (Real Driving Emissions) koskevasta kehyksestä tältä pohjalta ja hyväksymään menettelyn nopeasti komiteamenettelyssä lainsäädäntöehdotuksen hyväksymisen jälkeen; painottaa, että johdetun oikeuden on tällä alalla oltava huolellisesti valmisteltua ja tarjottava kansallisille viranomaisille ja valmistajille selkeä toimintakehys riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta kyseisten vaatimusten noudattaminen käy mahdolliseksi niiden voimaantuloon mennessä; pitää oleellisen tärkeänä, että vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja sovelletaan tilapäisesti vain rajoitetusti ja että soveltamisen perusteet ja luettelo malleista, jotka hyötyvät kyseisistä toleransseista selitetään kuluttajille selkeästi ja näkyvällä tavalla; katsoo, että lainsäädäntö, jossa ollaan määrittelevinään standardeja, mutta jonka soveltaminen mahdollistaa eri tasoisia vaatimuksenmukaisuuksia, ei palvele kuluttajien etuja; ilmaisee lisäksi huolensa oikeusvarmuudesta silloin kun vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut mahdollistavat eritasoisia vaatimustenmukaisuuksia tuotteiden välillä;

10.  korostaa, että moottoriajoneuvoihin sovellettavaa nykyistä EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmää on parannettava esimerkiksi EU:n testijärjestelyjen vertaisarvioinneilla; katsoo, että jokainen lainvastaiseksi todettu käytäntö on analysoitava siten, että tulevaisuudessa lainsäädännön suunnittelulla voidaan estää väärinkäytökset tällä alalla; painottaa silti, että minkään lainsäädännön aikaistaminen ei saisi ylikuormittaa Euroopan autoteollisuutta tarpeettomasti;

11.  kehottaa komissiota parantamaan kansallisten viranomaisten seurantaa, jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen testauksen tason parantaminen kaikkialla EU:ssa;

12.  katsoo, että uudelleentarkastelun yhteydessä olisi arvioitava, voidaanko komissiolle ja kaikille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille antaa oikeus arvioida uudelleen tyyppihyväksyntää ja vaatimustenmukaisuustodistusta sekä vaatia takaisinkutsuja ja estää markkinoille saattaminen ajoneuvoilta, jos niillä on oikeutettuja ja toteen näytettyjä perusteita epäillä, että Euro 5/6-asetuksen mukaisia unionin päästörajoja ei noudateta, tai kun poiketaan muista moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelyssä asetetuista vaatimuksista; kehottaa parantamaan RDE-menettelyn pohjalta hyväksyttyjen ajoneuvojen käytön aikaista testausta, jotta varmistetaan ajokilometreiltään erilaisten ajoneuvojen käytön aikainen vaatimustenmukaisuus asetuksessa vaaditulla tavalla;

13.  kehottaa kansallisia viranomaisia omaksumaan ankaran linjan niin kutsuttua ajoneuvojen testauksen optimointia kohtaan, jonka yhteydessä käytetään yleisesti renkaiden ylipaineistamista, taustapeilien poistamista, aerodynamiikkaa parantavaa korin rakojen teippausta, moottorin ja vaihteiston erityisvoiteluaineita (joita ei muutoin käytetä moottoreissa), stereoiden kaltaisten lisävarusteiden poistamista ja ajoneuvon testausta korkeimmassa mahdollisessa lämpötilassa, mikä korostaa laboratorio-oloissa aikaansaatujen ja kuluttajan maantiellä kokemien tulosten välisiä eroja;

14.  kehottaa ottamaan asteittain käyttöön YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) kehittämän maailmanlaajuisen WLTP-testimenetelmän (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure);

15.  korostaa, että kuluttajien on voitava helposti käyttää direktiivien 1999/44/EY, 2005/29/EY ja 2011/83/EU mukaisia oikeuksiaan; pyytää, että jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset antavat selkeitä neuvoja kuluttajille, jotka kysyvät tällaisista oikeuksista;

16.  kehottaa tarkistamaan autojen hiilidioksidimerkinnöistä annettua direktiiviä (1999/94/EY), jotta voidaan parantaa kuluttajille annettavien tietojen täsmällisyyttä, asiaankuuluvuutta ja vertailtavuutta; katsoo, että merkintöjen olisi perustuttava RDE‑testeissä saatuihin päästöarvoihin;

17.  kehottaa sopimaan nopeasti WLTP-vastaavuudesta autokannan hiilidioksiditavoitteiden keskiarvon osalta käyttämättä nykyisen testimenettelyn epäoikeudenmukaista joustavuutta, jotta vuoden 2021 tavoitteita ei vesitetä;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö