Postupak : 2015/2865(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1077/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1077/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 157kWORD 87k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0764/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP))  
B8-1077/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji u vezi s mjerenjem emisija u automobilskom sektoru O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da automobilska industrija daje ključan doprinos rastu i inovacijama te da doprinosi i zaposlenosti u velikom broju država članica;

B.  budući da se Uredbom Euro 5/6 o graničnim vrijednostima emisija iz osobnih vozila (Uredba (EZ) br. 715/2007. od 20. lipnja 2007.) od proizvođača zahtijeva da vozila opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima u pogledu emisija „u uobičajenoj uporabi” (članak 5. stavak 1.) te se izričito zabranjuje uporaba poremećajnih uređaja (članak 5. stavak 2.) koji su definirani kao „svaki dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, brzinu vrtnje motora (RPM), stupanj prijenosa u mjenjaču, podtlak u cjevovodu, ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije, pri čemu se smanjuje djelotvornost sustava za kontrolu emisija u uvjetima koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenom radu i upotrebi vozila”; budući da se u Uredbi također izrijekom poziva Komisiju da uvede ispitivanja i donese mjere u pogledu uporabe poremećajnih uređaja;

C.  budući da je Volkswagen priznao da je ugradio poremećajne uređaje u najmanje 11 milijuna prodanih vozila s dizelskim motorima; budući da je od 2009. osam milijuna tih vozila pušteno u prodaju na europskom tržištu; budući da su Volkswagenovi motori pušteni u prodaju na tržištu EU-a homologirani u skladu s normom Euro 5;

D.  budući da je zaobilaženje uvjeta u pogledu emisija ispušnih plinova korištenjem tih uređaja jasno u suprotnosti sa zakonskim propisima koje je donijela Unija i da bi svaku eventualnu prijevaru u tom smislu trebala istražiti nadležna tijela u zahvaćenim državama članicama, što po potrebi može uključivati i postupke koje pokreću tijela javne vlasti;

E.  budući da u skladu s normom Euro 5 granična vrijednost dušikovih oksida (NOx) za dizelska vozila iznosi 180 mg/km i primjenjuje se na vozila homologirana u razdoblju između 1. rujna 2009. i 1. rujna 2014., kao i na sva vozila koja su prodana u razdoblju između 1. siječnja 2011. i 1. rujna 2015., dok odgovarajuća vrijednost za normu Euro 6 iznosi 80 mg i primjenjuje se od 1. rujna 2014. na nove tipove vozila te na sva vozila prodana nakon 1. rujna 2015.;

F.  budući da se u analizi Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije iz 2011. došlo do zaključka da emisije dušikovih oksida (NOx) dizelskih vozila koje su izmjerene prijenosnim sustavima za mjerenje emisija u znatnoj mjeri premašuju odgovarajuća ograničenja emisija propisana u okviru normi Euro 3 – Euro 5, od dva do četiri puta ako se u obzir uzimaju prosjeci ostvareni na cijelim ispitnim dionicama, odnosno do 14 puta na nekim dijelovima ispitnih dionica;

G.  budući da ispitivanja za sukladnost proizvodnje i uporabnu sukladnost na razini EU-a ne podliježu jednakim standardima; budući da ne postoji zahtjev prema kojem se Komisiji, nadležnim tijelima za homologaciju u drugim državama članicama ili zainteresiranim stranama moraju proslijediti informacije o ispitivanjima koja provode nadležna tijela za homologaciji u pojedinim državama ili o rezultatima tih ispitivanja;

H.  budući da postojeći sustav za homologaciju u EU-u ne dopušta Komisiji ili tijelima drugih država članica da preispitaju homologaciju vozila ili potvrde o sukladnosti, da povuku vozila s tržišta ili da obustave njihovo stavljanje na tržište ako je homologacija tipa izvršena u nekoj drugoj državi članici; budući da proizvođači vozila mogu odabrati bilo koje tijelo za ispitivanje u EU-u;

I.  budući da Komisija trenutno provodi reviziju homologacijskog okvira;

J.  budući da u skladu s Direktivom o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pripadajućim jamstvima (1999/44/EZ) potrošači imaju pravo na najmanje dvogodišnje jamstvo nakon kupnje proizvoda te da je prodavatelj obvezan potrošaču dostaviti proizvod koji je u skladu s ugovorom o prodaji; budući da, u slučaju nesukladnosti, potrošač ima pravo na besplatan popravak ili zamjenu, ili pak pravo na sniženje cijene;

K.  budući da se u Direktivi o pravima potrošača (2011/83/EU) zahtijeva da se podaci o glavnim značajkama proizvoda moraju pružiti prije sklapanja ugovora na mjestu prodaje ili izvan njega ili pak ugovora na daljinu te se od država članica u slučajevima neispunjavanja odredbi Direktive zahtijeva da raspolažu učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama;

L.  budući da se u Direktivi o nepoštenoj poslovnoj praksi (2005/29/EZ) naročito zabranjuje svaka praksa koja „bitno narušava ili je vjerojatno da će narušiti gospodarsko ponašanje prosječnog potrošača do kojeg dopire odnosno kojem je namijenjena, u odnosu na proizvod” te se predviđa da se trgovačkim praksama koje se u svim okolnostima smatraju nepoštenima smatra „tvrdnja da je trgovca (uključujući njegovu poslovnu praksu) ili proizvod odobrilo ili preporučilo ili potvrdilo neko javno ili drugo tijelo, iako to nije slučaj, odnosno takva tvrdnja u slučaju kada on ne udovoljava zahtjevima za izdavanje tog odobrenja, preporuke ili dopuštenja” i od država članica se zahtijeva donošenje učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih kazni;

M.  budući da su posljedice po zdravlje ljudi potencijalno široko rasprostranjene uporabe poremećajnih uređaja jasne, s obzirom na to da su prema procjenama Komisije dušikovi oksidi i čestične tvari, dva ključna elementa u ispušnim plinovima dizelskih motora, u EU-u odgovorni za više od 400 000 preuranjenih smrtnih slučajeva godišnje te da se ukupni zdravstveni troškovi onečišćenja zraka u EU-u kreću između 330 i 940 milijardi EUR godišnje;

N.  budući da dušikovi oksidi i derivati mogu prodrijeti duboko u pluća te da izazivaju rak i kronične poteškoće s disanjem; budući da emisije dušikovih oksida značajno utječu na okoliš i pridonose acidifikaciji i eutrofikaciji; budući da su ispušni plinovi dizelskih vozila glavni izvor dušikovih oksida u urbanim područjima Europe;

O.  budući da je do trećine stanovništva u urbanim područjima EU-a još uvijek izloženo razinama emisija koje prelaze granične ili ciljne vrijednosti koje je utvrdio EU; budući da je promet i dalje jedan od glavnih uzročnika loše kakvoće zraka u gradovima i povezanih zdravstvenih tegoba;

P.  budući da koncentracije dušikovih oksida u Europi redovito premašuju propisane norme kakvoće zraka te budući da nacionalni ciljevi za 2010. u pogledu emisija dušikovih oksida nisu ostvareni u šest država članica;

 

Q.  budući da prijelaz na Svjetski postupak testiranja za laka osobna i gospodarska vozila (WLTP) unutar EU-a zahtijeva da se ciljane vrijednosti prosječnih emisija CO2 za postojeći vozni park proizvođača prilagode novom postupku ispitivanja; budući da je utvrđivanje tih međuodnosa trenutačno u postupku komitologije te da bi se njime trebala očuvati odgovarajuća razina zahtjeva prema proizvođačima;

1.  iznimno je zabrinut zbog mogućih negativnih posljedica na potrošače u Europi od prodaje proizvoda u koje su ugrađene ilegalne komponente ili računalni programi kojima se postižu bitno različiti rezultati u odnosu na službene podatke dobivene tijekom homologacijskog ispitivanja;

2.  smatra da korištenje poremećajnih uređaja potkopava djelotvornost postojećih uredbi o onečišćenju zraka i kontroli emisija ispušnih plinova; drži da takvo nezakonito djelovanje može dovesti u pitanje postupke zbog povrede prava Unije koji se pred Sudom Europske unije vode protiv 17 država članica zbog prekoračenja razine onečišćujućih tvari utvrđenih Direktivom 2001/81/EZ o nacionalnim gornjim granicama emisija za određene onečišćujuće tvari te Direktivom 2008/50/EZ o kakvoći zraka;

3.  pozdravlja istrage pokrenute u nekoliko država članica i drugim zemljama u pogledu manipulacija rezultatima ispitivanja emisija ispušnih plinova iz vozila; podupire poziv Komisije nacionalnim nadzornim tijelima da provedu provjere širokih razmjera na velikom broju vozila raznih proizvođača i modela; smatra da bi Komisija trebala biti uključena u te istrage; traži da se istrage provedu na transparentan i učinkovit način te da se tijekom njih vodi računa o potrebi da se potrošačima koji su osobno oštećeni bilo kakvim utvrđenim nedostatkom sukladnosti s normama pruže sve potrebne informacije;

4.  vjeruje da, u slučajevima u kojima se potvrde nezakonite radnje, informacije o kompenzacijskim mjerama potrošačima trebaju biti jasno priopćene, a same mjere izvršene u kratkom roku i na način koji neće biti na štetu potrošača;

5.  izražava zabrinutost zbog mogućnosti da su nadležna tijela država članica i Komisija propustili reagirati na dokaze o premašivanju graničnih vrijednosti emisija propisanih pravom EU-a (Uredba 715/2007/EZ o normama Euro 5 i Euro 6) za vozila u uobičajenoj upotrebi;

6.  podsjeća na ulogu koju vozila na dizelski pogon imaju za postizanje ciljeva EU-a u pogledu emisije stakleničkih plinova; smatra da će doprinos tih vozila i dalje bili biti važan za postizanje ciljeva nakon 2021. godine no naglašava da proizvođači moraju koristiti dostupnu „čistu” tehnologiju kako bi se smanjile emisije dušikovih oksida, čestičnih tvari i drugih onečišćivača;

7.  pruža podršku izvješću Julie Girling (o nacionalnim gornjim granicama za određene onečišćivače) (A8‑0249/2015), koje je u Odboru za okoliš usvojeno 15. srpnja 2015. te, posebice, stajalištu Odbora prema kojem se od Komisije i država članica zahtijeva da hitno dovrše novi Prijedlog uredbe o normi Euro 6 u stvarnim uvjetima vožnje (RDE) koji se trenutačno razmatra;

8.  nadalje skreće pozornost na Deßovo izvješće (o smanjenju emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila)(A8-0270/2015) koje je u Odboru za okoliš usvojeno 23. rujna 2015. te, posebice, na stajalište Odbora prema kojem se od Komisije zahtijeva da uvede „ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju ili su registrirana od 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo vozilima da budu usklađena s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz uvođenje do 2017. godine faktora sukladnosti koji odražava samo odstupanja zbog postupka mjerenja emisija”;

9.  traži od Vijeća i Komisije da, sukladno tomu, što prije postignu dogovor o okviru za ispitivanje u stvarnim uvjetima vožnje te da ga, čim se postigne dogovor o zakonodavnom prijedlogu, žurno usvoje u postupku komitologije; ističe da je nužno pažljivo pripremiti sekundarno zakonodavstvo u tom području te nacionalnim tijelima i proizvođačima pružiti jasan uvid i dovoljno vremena kako bi se olakšalo postizanje sukladnosti s iznesenim zahtjevima nakon njihova stupanja na snagu; smatra da je ključno da faktor sukladnosti koji bi se primjenjivao kao privremena mjera bude ograničen te da se potrošačima jasno istakne i objasni razlog njegove primjene te popis modela za koje bi vrijedila ta dozvoljena odstupanja; vjeruje da zakonski propisi kojima se uspostavljaju standardi, a koji u primjeni dopuštaju različite razine sukladnosti, nisu na korist potrošačima; izražava, nadalje, zabrinutost u pogledu pravne sigurnosti u slučajevima u kojima faktori sukladnosti dopuštaju različite razine sukladnosti za različite proizvode;

10.  naglašava potrebu za poboljšanje trenutačnog sustava EU-a za homologaciju koji se primjenjuje na motorna vozila, što uključuje i mogućnost stručne ocjene postupaka ispitivanja koji se provode u EU; vjeruje da bi svako potvrđeno nezakonito djelovanje trebalo analizirati radi poboljšanja budućeg zakonodavstva i sprječavanja zloporaba u tom području; ističe, međutim, da moguće buduće zakonodavstvo ne bi smjelo bez razloga opteretiti europsku automobilsku industriju;

11.  poziva da sama Komisija poboljša praćenje rada nacionalnih tijela kako bi se na razini EU-a zajamčila bolja provedba ispitivanja vozila;

12.  vjeruje da bi potencijalnim izmjenama trebalo ocijeniti i treba li Komisiji i svim nadležnim tijelima država članica dati pravo preispitati homologaciju tipa i potvrde o sukladnosti vozila, zahtijevati povlačenje i prestanak stavljanja na tržište vozila u slučajevima opravdane i potkrijepljene sumnje u neispunjavanje graničnih vrijednosti emisija u skladu s Uredbom EU-a o normama Euro 5 i Euro 6 ili bilo kojeg drugog zahtjeva utvrđenog postupkom za homologaciju motornih vozila; poziva na poboljšano ispitivanje vozila tijekom uporabe koje će se provoditi na temelju postupka za ispitivanje u stvarnim uvjetima vožnje, kako bi se u skladu s Uredbom potvrdila sukladnost vozila i tijekom uporabe, neovisno o prijeđenom broju kilometara;

13.  poziva nacionalna tijela na nultu razinu tolerancije prema tzv. „optimiranju prilikom ispitivanja vozila”, odnosno pritom često korištenim radnjama poput previsokog tlaka u gumama, uklanjanja vanjskih retrovizora, pokrivanja spojeva karoserije samoljepljivom trakom u cilju smanjivanja otpora zraka, korištenja posebnih maziva u motoru i mjenjaču, uklanjanja dodatne opreme poput radijskih uređaja i ispitivanja na gornjoj granici temperature zraka, kojim se do neprihvatljive razine povećavaju razlike između ispitivanja u laboratorijskim uvjetima i uvjeta u kojima voze potrošači na cesti;

14.  poziva na brzo uvođenje Svjetskog postupka testiranja za laka osobna i gospodarska vozila razvijenog pod vodstvom Gospodarske komisije UN-a za Europu;

15.  ističe da potrošači moraju moći lako ostvariti svoja prava, kako je predviđeno direktivama 1999/44/EZ, 2005/29/EZ i 2011/83/EU; traži od država članica i njihovih nadležnih tijela da pružaju jasne savjete potrošačima koji se raspituju o tim pravima;

16.  poziva na reviziju Direktive EU-a o označavanju vozila (1999/94/EZ) radi poboljšanja točnosti, relevantnosti i usporedivosti informacija koje se pružaju potrošačima; smatra da bi se oznake trebale temeljiti na vrijednostima emisija utvrđenih ispitivanjima emisija u stvarnim uvjetima vožnje;

17.  poziva na brzo postizanje dogovora o prilagodbi ciljnih vrijednosti prosječnih emisija CO2 za vozni park Svjetskom postupku testiranja za laka osobna i gospodarska vozila (WLTP) kojom će se zatvoriti nepošten manevarski prostor prisutan u postojećem postupku ispitivanja i omogućiti postizanje ciljeva za 2021. godinu;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti