Procedūra : 2015/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1077/2015

Pateikti tekstai :

B8-1077/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 160kWORD 89k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0764/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))  
B8-1077/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi automobilių sektorius yra vienas iš pagrindinių sektorių, skatinančių augimą ir inovacijas, ir padeda kurti darbo vietas daugelyje valstybių narių;

B.  kadangi Reglamente dėl keleivinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamo teršalų kiekio (2007 m. birželio 20 d. Reglamentas 715/2007/EB) reikalaujama, kad gamintojai įrengtų transporto priemones taip, kad „įprastai naudojama“ transporto priemonė atitiktų išmetamųjų teršalų reikalavimus (5 straipsnio 1 dalis), ir aiškiai uždraudžiama naudoti valdiklius (5 straipsnio 2 dalis), kurie apibrėžiami kaip „bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį, perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti“; kadangi reglamente Komisija aiškiai raginama pradėti taikyti testus ir priimti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu;

C.  kadangi įmonė „Volkswagen“ pripažino bent 11 mln. parduotų dyzelinių automobilių įdiegusi valdiklius; kadangi nuo 2009 m. 8 mln. šių transporto priemonių buvo pateikti Europos rinkai; kadangi ES rinkai pateikti įmonės „Vokswagen“ varikliai buvo patvirtinti kaip atitinkantys Euro 5 standartą;

D.  kadangi vengimas laikytis išmetamųjų teršalų reikalavimų taikant tokius įtaisus aiškiai prieštarauja Sąjungos patvirtintoms teisinėms nuostatoms, o visas tokio pobūdžio galimas apgaules turi ištirti atsakingos atitinkamos valstybės narės institucijos, taip pat, jei tikslinga, teisėsaugos organai turi atlikti tyrimus;

E.  kadangi dyzeliniams automobiliams nustatyta NOx Euro 5 ribinė vertė yra 180 mg/km, kuri taikoma transporto priemonių tipams, patvirtintiems laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ir visoms transporto priemonėms, parduotoms laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., ir kadangi atitinkama Euro 6 vertė yra 80 mg, taikoma naujiems tipams nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir visoms transporto priemonėms, parduotoms nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.;

F.  kadangi Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. analizėje padaryta išvada, kad dyzelinių transporto priemonių išmetamo NOx kiekis, išmatuotas naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas, smarkiai viršijo atitinkamas Euro 3–5 išmetamųjų teršalų ribines vertes – nuo 2–4 kartų matuojant vidutinį išmetamą NOx kiekį per visą bandymo kelią iki 14 kartų atskirais bandymų etapais;

G.  kadangi gamybos ir eksploatacinės atitikties bandymams nebuvo taikomi bendri standartai ES lygmeniu; kadangi nėra reikalavimo Komisijai, kitoms valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ar kitiems suinteresuotiesiems subjektams atskleisti informaciją apie kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų atliktus bandymus ir jų rezultatus;

H.  kadangi pagal dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką Komisija ar kitos valstybių narių valdžios institucijos negali iš naujo įvertinti transporto priemonių tipo patvirtinimo ar atitikties sertifikato, atšaukti arba sustabdyti jų pateikimo į rinką, jei jų tipą patvirtino kita valstybė narė; kadangi transporto priemonių gamintojai gali pasirinkti bet kurią ES bandymų instituciją;

I.  kadangi šiuo metu Komisija persvarsto tipo patvirtinimo sistemą;

J.  kadangi pagal Direktyvą dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1999/44/EB) vartotojai turi teisę į mažiausiai 2 metų garantijos laikotarpį nuo produkto įsigijimo dienos ir kadangi pardavėjas privalo vartotojui pateikti prekes, kurios atitinka pardavimo sutartį; kadangi, jei nėra minėtos atitikties, vartotojas turi teisę į nemokamą remontą arba prekės pakeitimą kita ir (arba) į kainos sumažinimą;

K.  kadangi Vartotojų teisių direktyvoje (2011/83/ES) reikalaujama pateikti informaciją apie pagrindines produkto savybes prieš sudarant prekybos vietoje, ne prekybai skirtose patalpose ar nuotolines sutartis ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų;

L.  kadangi Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje (2005/29/EB) visų pirma draudžiama bet kokia veikla, kuri „iš esmės iškreipia arba gali iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra skirtas, [...] ekonominį elgesį produkto atžvilgiu“ ir numatyta, kad komercinė veikla, kuri visomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, apima „tvirtinimą, kad viešoji arba privati įstaiga prekybininką (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) arba gaminį patvirtino, pritarė ar suteikė leidimą jo gamybai (veiklai), jei tai iš tiesų nebuvo padaryta, arba tokį tvirtinimą nesilaikant tvirtinimo, pritarimo gamybai ar leidimo suteikimo sąlygų“, ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas;

M.  kadangi galimas plačiai paplitęs valdiklių naudojimas turi aiškių padarinių viešajai sveikatai – Komisijos vertinimu azoto oksidai (NOx) ir kietosios dalelės (pagrindiniai dyzelinių variklių sukuriami ir išmetami elementai) kasmet ES lemia daugiau kaip 400 000 ankstyvų mirčių ir visos dėl oro taršos ES su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos yra 330–940 mlrd. eurų per metus;

N.  kadangi NOx ir jo dariniai gali prasiskverbti giliai į plaučius ir sukelti vėžį bei lėtines kvėpavimo takų ligas; kadangi NOx taip pat turi didelį poveikį aplinkai ir didina rūgštėjimą bei eutrofikaciją; kadangi pagrindinis NOx šaltinis Europos miestuose yra dyzelinių variklių išmetamosios dujos;

O.  kadangi beveik trečdalis ES miestų gyventojų būna aplinkoje, kurioje tarša viršija ribines vertes arba ES nustatytas siektinas vertes; kadangi transportas tebėra pagrindinė prastos oro kokybės miestuose ir susijusio poveikio sveikatai priežastis;

P.  kadangi azoto oksido (NOx) koncentracijos Europoje nuolat viršija oro kokybės standartus ir kadangi šešiose valstybėse narėse neįgyvendinti 2010 m. nacionaliniai išmetamųjų teršalų viršutinės ribos tikslai, nustatyti NOx;

Q.  kadangi, norint pereiti prie pasaulinės lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), ES reikia gamintojams nustatytas esamo parko vidutines CO2 išmetimo normas pritaikyti naujam bandymui; kadangi dėl tokios atitikties šiuo metu vyksta komiteto procedūra ir turėtų būti išlaikyti gamintojams taikomi panašaus griežtumo reikalavimai;

1.  reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad Europos vartotojams galėjo pakenkti tai, kad jiems buvo parduoti produktai su įtaisytais nelegaliais komponentais ar programine įranga, kurie rodė visiškai kitokius rodiklius, palyginti su oficialiais skaičiais, patikrintais per tipo patvirtinimo bandymus;

2.  mano, kad valdiklių naudojimas kenkia esamų oro taršos taisyklių ir išmetamųjų teršalų kontrolės veiksmingumui; mano, kad tokia nelegali veikla gali sukelti abejonių dėl Teisingumo teisme vykstančios pažeidimų nagrinėjimo procedūros prieš 17 valstybių narių dėl teršalų ribinių verčių viršijimo pagal Direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų ir Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės;

3.  palankiai vertina tai, kad kelios valstybės narės ir kitos pasaulio šalys pradėjo tyrimus, susijusius su transporto priemonių išmetamųjų teršalų bandymų rezultatų klastojimu; pritaria Komisijos raginimui nacionalinėms priežiūros institucijoms atlikti išsamius įvairių tipų ir modelių transporto priemonių patikrinimus; mano, kad tokiame tyrime turi dalyvauti ir Komisija; primygtinai ragina atliekant tyrimą užtikrinti visišką skaidrumą ir veiksmingumą, deramai atsižvelgiant į būtinybę tinkamai informuoti vartotojus, tiesiogiai nukentėjusius nuo nustatyto atitikties reikalavimų nesilaikymo;

4.  mano, kad tais atvejais, kai patvirtinami pažeidimai, vartotojams turi būti aiškiai pranešama apie žalos atlyginimo priemones, šios priemonės turi būti taikomos nedelsiant ir vartotojui dėl to neturi būti daugiau pakenkta;

5.  reiškia susirūpinimą tuo, kad gali būti, jog valstybių narių institucijos ir Komisija nesugebėjimo imtis veiksmų tuo atveju, kai buvo pateikta įrodymų, kad buvo viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, numatytos ES teisės aktais (Reglamentas 715/2007/EB dėl Euro 5 ir Euro 6) įprastai naudojamoms transporto priemonėms;

6.  primena dyzelinu varomų transporto priemonių vaidmenį ES siekiant tikslų, susijusių su išmetamomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis; primena, kad jie ir toliau bus svarbus veiksnys, prisidedantis siekiant tikslų laikotarpiu po 2021 m., tačiau pabrėžia, kad gamintojai turi panaudoti esamas švarias technologijas NOx, kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekiui sumažinti;

7.  pritaria J. Girling pranešimui (dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų) (A8 0249/2015), kurį 2015 m. liepos 15 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ir ypač į komiteto poziciją Komisijos ir valstybių narių pareikalauti nedelsiant užbaigti šiuo metu svarstomą pasiūlymą dėl naujo Euro 6 reikalavimų dėl realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reglamento;

8.  be to, atkreipia dėmesį į A. Deßo pranešimą (kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas) (A8-0270/2015), kurį 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 66 nariams balsavus už, 2 – prieš, ir ypač į Komisijai pateiktą prašymą nustatyti „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“;

9.  todėl ragina Tarybą ir Komisiją kuo anksčiau remiantis šiuo pagrindu susitarti dėl realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo procedūros ir, susitarus dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagal komiteto procedūrą skubiai šią procedūrą priimti; pabrėžia, kad šios srities antrinės teisės aktai turi būti rengiami kruopščiai ir nacionalinėms institucijoms bei gamintojams užtikrinti aiškumą kartu suteikiant pakankamai laiko, kad iki šių teisės aktų įsigaliojimo jie galėtų užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams; mano, kad ypač svarbu riboti atvejus, kai atitikties veiksnys taikomas kaip laikina priemonė, ir kad vartotojams būtų aiškiai ir regimai paaiškinamos jo taikymo priežastys ir sąrašas modelių, kuriems tokia tolerancija taikoma; mano, kad vartotojams nenaudingi teisės aktai, kuriais neva siekiama nustatyti standartus ir kuriuos taikant sudaromos galimybės nevienodai šių standartų laikytis; be to, reiškia susirūpinimą teisiniu tikrumu tais atvejais, kai atitikties veiksniai sudaro galimybes skirtingiems produktams taikyti skirtingus atitikties reikalavimus;

10.  pabrėžia, kad būtina tobulinti dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką, taikomą motorinėms transporto priemonėms, įskaitant galimybę atlikti ES atliekamų bandymų tvarkos tarpusavio vertinimus; mano, kad, nustačius nelegalią praktiką, ji turėtų būti išnagrinėta siekiant padėti rengti būsimus teisės aktus taip, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui šioje srityje; tačiau pabrėžia, kad siūlomi tiesės aktai neturi sudaryti bereikalingos naštos Europos automobilių pramonei;

11.  ragina Komisiją pagerinti jos vykdomą nacionalinių institucijų stebėseną, siekiant, kad visoje ES būtų geriau atliekami automobilių bandymai;

12.  mano, jog atliekant peržiūrą svarbu įvertinti, ar Komisijai ir visoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms reikėtų suteikti teisę iš naujo įvertinti tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, reikalauti atšaukti transporto priemones ir sustabdyti jų pateikimą rinkai, jei jos turi tesėtą ir tinkamai pagrįstų pagrindą įtarti, kad nesilaikoma ES išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal Euro 5 ir Euro 6 reglamentą arba nukrypstama nuo bet kokio kito reikalavimo, numatyto pagal tipo patvirtinimo tvarką, taikomą motorinėms transporto priemonėms; ragina patobulinti transporto priemonių, patvirtintų remiantis realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo procedūra, eksploatacinius bandymus siekiant patikrinti skirtingos ridos transporto priemonių eksploatacinę atitiktį, kaip reikalaujama pagal reglamentą;

13.  ragina nacionalines institucijas visiškai netoleruoti vadinamojo transporto priemonių bandymo optimizavimo, kai taikoma tokia paplitusi praktika, kaip per stiprus padangų pripūtimas, šoninių veidrodėlių nuėmimas, plyšių tarp kėbulo plokščių panaikinimas siekiant sumažinti aerodinaminį pasipriešinimą, specialių tepalų, kurie paprastai nenaudojami varikliams, naudojimas varikliams ir pavarų dėžėms, pagalbinės įrangos, pvz., grotuvų, pašalinimas ir bandymai didžiausioje leidžiamoje aplinkos temperatūroje taip padidinant skirtumą tarp bandymų laboratorijoje ir vartotojo patirties kelyje;

14.  ragina skubiai laipsniškai pradėti taikyti pasaulinę lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą (angl. WLTP), parengtą vadovaujant JT Europos ekonominei komisijai (JT EEK);

15.  pabrėžia, kad vartotojai turi turėti galimybę lengvai naudotis savo teisėmis, kaip numatyta Direktyvose 1999/44/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES; ragina valstybes nares ir jų kompetentingas institucijas vartotojams, kurie teiraujasi apie tokias teises, teikti aiškių patarimų;

16.  ragina peržiūrėti ES automobilių ženklinimo Direktyvą (1999/94/EB) siekiant padidinti vartotojams teikiamos informacijos tikslumą, aktualumą ir palyginamumą; mano, kad ženklinimas turėtų būti grindžiamas išmetamųjų teršalų vertėmis, nustatytomis atliekant realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus;

17.  ragina kuo skubiau susitarti dėl pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūros (angl. WLTP) atitikties transporto priemonių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio aspektu, neperimant nesąžiningų dabartinės bandymų procedūros lankstumo nuostatų siekiant nesusilpninti 2021 m. tikslo;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika