Postup : 2015/2865(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1077/2015

Predkladané texty :

B8-1077/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 166kWORD 85k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑07614/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP))  
B8-1077/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o meraní emisií v automobilovom priemysle (O-000113/ 2015 – B8 0764/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže automobilový priemysel je jedným z kľúčových prispievateľov k rastu, inováciám a zamestnanosti v značnom počte členských štátov;

B.  keďže nariadenie Euro 5 a Euro 6 o emisných limitoch ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (nariadenie (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007) vyžaduje, aby výrobcovia vybavili vozidlá tak, aby spĺňali požiadavky na emisie „pri bežnom používaní“ (článok 5 ods. 1), a výslovne zakazuje používanie rušiaceho zariadenia (článok 5 ods. 2), ktoré je vymedzené ako „konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému regulácie emisií, ktorá znižuje účinnosť systému regulácie emisií za podmienok, ktoré sa môžu odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke a používaní vozidla“; keďže nariadenie tiež výslovne vyzýva Komisiu, aby zaviedla skúšky a prijala opatrenia týkajúce sa používania rušiacich mechanizmov;

C.  keďže Volkswagen pripustil nainštalovanie rušiacich zariadení najmenej v 11 miliónoch svojich predaných dieselových vozidiel; keďže 8 miliónov týchto vozidiel bolo od roku 2009 umiestnených na európskom trhu; keďže motory Volkswagenu uvádzané na trh v EÚ boli typovo schválené ako motory dodržiavajúce normu Euro 5;

D.  keďže obchádzanie emisných požiadaviek použitím takýchto zariadení je jasne v rozpore s právnymi ustanoveniami, ktoré prijala Únia, a každý takýto pravdepodobný podvod by sa mal podrobiť vyšetrovaniu zodpovedných orgánov v dotknutých členských štátoch vrátane konaní, ktoré budú viesť orgány presadzovania práva;

E.  keďže limitná hodnota emisií oxidov dusíka (NOx) z dieselových vozidiel je podľa normy Euro 5 180 mg/km a uplatňuje sa na vozidlá typovo schválené od 1. septembra 2009 do 1. septembra 2014 a na všetky vozidlá predávané od 1. januára 2011 do 1. septembra 2015, pričom zodpovedajúca hodnota pre Euro 6 je 80 mg/km a uplatňuje sa na nové typy od 1. septembra 2014 a na všetky vozidlá predané od 1. septembra 2015;

F.  keďže zo záverov   analýzy Spoločného výskumného centra Európskej komisie (2011) vyplýva, že emisie NOx vypúšťané vozidlami na naftový pohon, ktoré sa merali pomocou prenosných systémov merania emisií, výrazne prekročili príslušné emisné limity Euro 3 – 5, pričom v prípade celej testovacej trasy to bol v priemere 2- až 4-násobok emisií NOx a v prípade jednotlivých testovacích okien dokonca až 14-násobok;

G.  keďže skúšky na overovanie zhody výroby a zhody v prevádzke neboli predmetom spoločných noriem na úrovni EÚ; keďže neexistuje žiadna požiadavka, aby sa Komisii, schvaľovacím úradom iných členských štátov alebo ďalším zainteresovaným stranám poskytovali informácie o akýchkoľvek testoch, ktoré vykonáva príslušný schvaľovací úrad, ani o ich výsledkoch;

H.  keďže súčasný systém EÚ v oblasti typového schvaľovania neumožňuje Komisii ani iným orgánom členských štátov opätovne posudzovať typové schválenie vozidiel ani osvedčenie o zhode, zrušiť alebo pozastaviť uvádzanie vozidiel na trh, ak sú typovo schválené v inom členskom štáte; keďže výrobcovia vozidiel majú možnosť vybrať si ktorýkoľvek skúšobný orgán v EÚ;

I.  keďže Komisia v súčasnosti skúma rámec typového schvaľovania;

J.  keďže podľa smernice o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (1999/44/ES) majú spotrebitelia po nákupe výrobku právo na minimálne dvojročnú záruku a predávajúci je povinný dodať spotrebiteľovi tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou; keďže v prípade, že zhoda neexistuje, spotrebiteľ má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu, alebo zníženie ceny;

K.  

keďže v smernici o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ) sa vyžaduje, aby boli poskytnuté informácie o hlavných vlastnostiach výrobku pred uzavretím zmlúv v prevádzkových priestoroch i mimo prevádzkových priestorov a zmlúv na diaľku, a členské štáty musia mať pravidlá pre účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípade, že ustanovenia tejto smernice nie sú splnené;

L.  keďže smernica o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES) zakazuje najmä akúkoľvek prax, ktorá „podstatne narušuje alebo je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná“, stanovuje, že obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, zahŕňajú „tvrdenie, že obchodník (vrátane jeho obchodných praktík) alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo súkromným subjektom, pričom to tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia“, a vyžaduje, aby členské štáty zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie;

M.  keďže prípadné rozsiahle používanie rušiacich zariadení má jednoznačné dôsledky pre verejné zdravie, pričom Európska komisia odhaduje, že oxidy dusíka (NOx) a tuhé častice ako dve základné súčasti výfukových plynov dieselových motorov sú zodpovedné v EÚ za viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne a celkové zdravotné náklady súvisiace so znečistením ovzdušia v EÚ sú v rozmedzí 330 – 940 miliárd EUR ročne;

N.  keďže NOx a ich deriváty môžu vniknúť hlboko do pľúc a spôsobiť rakovinu a chronické dýchacie problémy; keďže emisie NOx majú tiež vážny vplyv na životné prostredie a prispievajú k acidifikácii a eutrofizácii pôdy; keďže výfukové plyny z dieselových motorov sú hlavným zdrojom emisií NOx v mestských oblastiach Európy;

O.  keďže až tretina obyvateľov miest v EÚ je naďalej vystavená úrovniam vyšším, než sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty, ktoré stanovila EÚ; keďže doprava je naďalej hlavným faktorom podieľajúcim sa na zlej kvalite ovzdušia a súvisiacich vplyvoch na zdravie;

P.  keďže koncentrácie oxidov dusíka (NOx) v Európe pravidelne prekračujú normy kvality ovzdušia a vnútroštátne ciele z roku 2010 v oblasti emisných stropov pre NOx neboli dosiahnuté v šiestich členských štátoch;

Q.  keďže prechod na celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP) v EÚ si vyžaduje, aby sa súčasné ciele výrobcov v oblasti priemerných emisií CO2 pre vozové parky prispôsobili novým skúškam; keďže postup pre takúto vzájomnú súvislosť je v súčasnosti predmetom komitologického postupu a mala by sa zachovať porovnateľná prísnosť pre výrobcov;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že európski spotrebitelia boli pravdepodobne poškodení predajom týchto výrobkov, ktoré boli vybavené nelegálnymi súčasťami alebo softvérmi, ktoré ukazovali podstatne odlišné vlastnosti v porovnaní s oficiálnymi údajmi overenými počas skúšok na typové schválenie;

2.  domnieva sa, že používanie rušiacich zariadení oslabuje účinnosť platných právnych predpisov v oblasti znečisťovania ovzdušia a kontroly emisií; je presvedčený, že takáto nezákonná činnosť môže spochybniť prebiehajúce konania Európskeho súdneho dvora vo veci porušenia právnych predpisov proti 17 členským štátom v súvislosti s prekročením hraničných hodnôt znečisťujúcich látok podľa smernice 2001/81/ES o národných emisných stropoch a podľa smernice 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia;

3.  víta vyšetrovania uskutočňované vo viacerých členských štátoch a v ďalších krajinách sveta v súvislosti s manipuláciou výsledkov testov na emisie vozidiel; podporuje výzvu Komisie, aby vnútroštátne orgány dohľadu vykonali rozsiahle kontroly rôznych značiek a modelov vozidiel; domnieva sa, že do všetkých takýchto vyšetrovaní by mala byť zapojená Komisia; trvá na tom, aby sa vyšetrovania vykonávali transparentne a efektívne, s náležitým prihliadnutím na nutnosť, aby spotrebitelia, ktorých sa priamo týka akákoľvek zistená nezhoda s predpismi, boli riadne informovaní;

4.  je presvedčený, ak dôkazy potvrdia protiprávne konanie, že opravné konanie by sa malo spotrebiteľovi riadne oznámiť, rýchlo vykonať a nemalo by ďalej byť na úkor spotrebiteľa;

5.  vyjadruje obavy, že mohlo dôjsť k nekonaniu orgánov členských štátov a Komisie na základe dôkazu o prekročení limitných hodnôt emisií stanovených v právnych predpisoch EÚ (nariadenie 715/2007/ES o Euro 5 a Euro 6) pre vozidlá pri bežnom používaní;

6.  pripomína úlohu, akú majú vozidlá poháňané naftou pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov; domnieva sa, že budú aj naďalej významne prispievať k plneniu cieľov po roku 2021, ale zdôrazňuje, že výrobcovia musia používať na znižovanie NOx, tuhých častíc a iných znečisťujúcich látok dostupné čisté technológie;

7.  podporuje Girlingovej správu (Národné emisné stropy pre určité znečisťujúce látky) (A8 0249/2015), ktorú prijal Výbor EP pre životné prostredie 15. júla 2015, a najmä pozíciu výboru, ktorou žiada Komisiu a členské štáty, aby urýchlene sfinalizovali nový návrh nariadenia o norme Euro 6 a o emisiách z jazdy v reálnej prevádzke (RDE), o ktorom sa v súčasnosti rokuje;

8.  poukazuje ďalej na Dessovu správu (Zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel) (A8-0270/2015), ktorú prijal Výbor EP pre životné prostredie 23. septembra 2015, a najmä na žiadosť Komisii, aby zaviedla emisnú skúšku z jazdy v reálnej prevádzke pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017;

9.  naliehavo preto žiada Radu a Komisiu, aby na základe toho dospeli k rýchlej dohode o rámci pre emisie z jazdy v reálnej prevádzke (RDE) a aby po dosiahnutí dohody o tomto legislatívnom návrhu bol rýchlo prijatý postup v rámci komitológie; zdôrazňuje, že sekundárne právne predpisy v tejto oblasti sa musia starostlivo pripraviť v dostatočnom predstihu a musia byť zrozumiteľné, aby sa pomohlo vnútroštátnym orgánom a výrobcom pri dodržiavaní požiadaviek, keď predpisy nadobudnú účinnosť; považuje za nevyhnutné, aby bol každý faktor zhody, uplatňovaný ako dočasné opatrenie, limitovaný a aby sa dôvody jeho uplatňovania a zoznam modelov využívajúcich povolené odchýlky spotrebiteľom jasne a zreteľne vysvetlili; je presvedčený, že spotrebiteľom neslúži dobre právny predpis, ktorý má za cieľ stanoviť normy, avšak v praxi pripúšťa rôzne stupne zhody; vyjadruje tiež znepokojenie nad právnou istotou, keď faktory zhody umožňujú pri výrobkoch rôznu úroveň dodržiavania predpisov;

10.  zdôrazňuje potrebu zlepšenia súčasného systému EÚ platného v oblasti typového schvaľovania motorových vozidiel, a to vrátane možnosti využívania partnerského preskúmania príslušných systémov skúšok vykonávaných v EÚ; je presvedčený, že všetky potvrdené nezákonné postupy by sa mali analyzovať, čo by pomohlo pri tvorbe budúcich právnych predpisov, aby sa predchádzalo zneužívaniu v tejto oblasti; pritom však zdôrazňuje, že žiadne predložené právne predpisy by nemali zbytočne zaťažovať európsky automobilový priemysel;

11.  vyzýva aj Komisiu, aby zlepšila monitorovanie vnútroštátnych orgánov s cieľom zabezpečiť v celej EÚ lepšie vykonávanie skúšok vozidiel;

12.  je presvedčený, že v každej revízii by sa malo tiež posúdiť, či by Komisia a príslušné orgány všetkých členských štátov mali mať právo prehodnotiť typové schvaľovanie a osvedčenia o zhode, s cieľom požadovať zrušenie a zastavenie uvádzania vozidiel na trh, ak získajú oprávnené a dobre podložené podozrenie o nedodržiavaní limitných hodnôt emisií EÚ podľa nariadenia Euro 5 a Euro 6 alebo akýchkoľvek iných požiadaviek stanovených režimom typového schvaľovania motorových vozidiel; požaduje lepšie skúšky v prevádzke, pokiaľ ide o vozidlá schválené na základe postupu RDE, s cieľom overiť zhodu vozidiel v prevádzke s rôznym počtom najazdených kilometrov, ako sa to vyžaduje podľa nariadenia;

13.  vyzýva vnútroštátne orgány, aby netolerovali tzv. optimalizáciu pri testovaní vozidiel, v prípade ktorej sa bežne používajú postupy – ako je napríklad nadmerné nafúkanie pneumatík, odstránenie bočných zrkadiel, stlačenie medzier medzi panelmi karosérie na zníženie aerodynamického odporu, použitie osobitných mazív na motor a prevodovku, ktoré sa inak v motoroch nepoužívajú, odstránenie prídavných zariadení, napr. stereoprehrávačov, skúšky pri maximálnej povolenej teplote prostredia – ktoré neprijateľne zvyšujú rozdiel medzi laboratórnymi skúškami a skúsenosťami spotrebiteľa na ceste;

14.  žiada rýchle postupné zavedenie celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá   (WLTP), ktorý bol vypracovaný pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE);

15.  zdôrazňuje, že spotrebitelia musia mať možnosť uplatňovať svoje práva jednoducho, ako je stanovené v smerniciach 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ; žiada členské štáty a ich príslušné orgány, aby poskytovali spotrebiteľom, ktorí sa informujú o takýchto právach, zrozumiteľné poradenstvo;

16.  žiada preskúmanie smernice EÚ o označovaní automobilov (1999/94/ES) s cieľom zvýšiť presnosť, relevantnosť a porovnateľnosť informácií poskytovaných spotrebiteľom; domnieva sa, že označovanie by sa malo zakladať na emisných hodnotách získaných z testov RDE;

17.  žiada, aby sa urýchlene dospelo k dohode o korelácii celosvetových harmonizovaných skúšobných postupov pre ľahké vozidlá, pokiaľ ide o ciele priemerných emisií CO2 pre vozidlá, bez toho, aby sa uznávala nespravodlivá flexibilita súčasného skúšobného postupu, s cieľom neoslabiť cieľ na rok 2021;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia