Postopek : 2015/2865(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1077/2015

Predložena besedila :

B8-1077/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 148kWORD 86k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8‑0764/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o emisijah v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o emisijah v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP))  
B8‑1077/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja 128(5) o emisijah v avtomobilskem sektorju (O-000113/2015 – B8‑0764/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je avtomobilska industrija med tistimi, ki bistveno prispevajo k rasti in inovacijam, in ker prispeva k zaposlovanju v številnih državah članicah;

B.  ker morajo proizvajalci na podlagi uredbe Euro 5 in 6 o emisijah iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Uredba (ES) št. 715/2007 z dne 20. junija 2007) vozila opremiti tako, da „med normalno uporabo“ (člen 5(1)) izpolnjujejo zahteve v zvezi z emisijami, in ker uredba izrecno prepoveduje uporabo odklopnih naprav (člen 5(2)), ki so opredeljene kot „vsak del vozila ki zaznava temperaturo, hitrost vozila, vrtilno frekvenco motorja, uporabljeno prestavo, podtlak v polnilnem zbiralniku ali kateri koli drug parameter z namenom aktiviranja, prilagajanja, zakasnitve ali prekinitve delovanja katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij, ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pod pogoji, pričakovanimi pri normalnem delovanju vozila in pri normalni uporabi“; ker uredba tudi izrecno poziva Komisijo k uvedbi preskusov in sprejetju ukrepov glede uporabe odklopnih naprav;

C.  ker je Volkswagen priznal, da je namestil odklopne naprave v vsaj 11 milijonov svojih prodanih dizelskih vozil; ker je bilo 8 milijonov teh vozil danih na evropski trg od leta 2009; ker so bili Volkswagnovi motorji, dani na trg v EU, homologirani kot skladni s standardom Euro 5;

D.  ker je izogibanje spoštovanju zahtev glede emisij z uporabo takšnih naprav očitno v nasprotju s pravnimi predpisi, ki jih je sprejela Unija, in bi morali pristojni organi v prizadetih državah članicah preiskati vsako morebitno tovrstno prevaro, tudi s postopki, ki bi jih po potrebi vodili organi kazenskega pregona;

E.  ker je mejna vrednost emisij dušikovih oksidov (NOx) za dizelska vozila na podlagi standarda Euro 5 180 mg/km ter velja za vozila, homologirana v obdobju od 1. septembra 2009 do 1. septembra 2014, in vsa vozila, prodana v obdobju od 1. januarja 2011 do 1. septembra 2015; ker je mejna vrednost pri standardu Euro 6 80 mg/km in velja za vse nove tipe vozil od 1. septembra 2014 in za vsa vozila, prodana po 1. septembru 2015;

F.  ker je Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC) v svoji analizi leta 2011 ugotovil, da emisije dušikovih oksidov dizelskih vozil, merjene s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS), občutno presegajo ustrezne mejne vrednosti emisij po standardih Euro 3–5, in sicer so na celotni testni progi povprečne emisije dušikovih oksidov dvakrat do štirikrat višje od mejnih vrednosti, na posameznih odsekih pa tudi 14-krat višje od mejnih vrednosti;

G.  ker se za preskuse skladnosti proizvodnje in skladnosti med uporabo ne uporabljajo skupni standardi na ravni EU; ker ni obveznosti, da se informacije o kakršnih koli preskusih, ki jih opravijo pristojni homologacijski organi, ali o rezultatih teh preskusov razkrijejo Komisiji, drugim homologacijskim organom držav članic ali kateri koli drugi zainteresirani strani;

H.  ker sedanja ureditev homologacij v EU ne dopušča Komisiji ali drugim organom držav članic, da ponovno ocenijo homologacije ali potrdila o skladnosti vozil, da vpokličejo vozila ali prekinejo njihovo dajanje na trg, če so bila homologirana v drugi državi članici; ker lahko proizvajalci vozil izberejo kateri koli organ za preskušanje v EU;

I.  ker je Komisija sredi postopka revizije okvirov homologacije;

J.  ker imajo potrošniki v skladu z direktivo o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (1999/44/ES) pravico do najmanj dveletne garancije po nakupu proizvoda in ker mora prodajalec potrošniku dobaviti blago, ki je skladno s prodajno pogodbo; ker je v primeru, da blago ni skladno s pogodbo, potrošnik upravičen do brezplačnega popravila ali zamenjave ali znižanja cene;

K.  ker direktiva o pravicah potrošnikov (2011/83/EU) zahteva, da se informacije o glavnih značilnostih proizvoda predložijo, preden se v poslovnih prostorih, izven njih ali na daljavo sklene pogodba, in ker morajo imeti v skladu s to direktivo države članice predpise o učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcijah za primere neizpolnjevanja določb te direktive;

L.  ker direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (Direktiva 2005/29/ES) zlasti prepoveduje vsako prakso, ki „v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga izdelek doseže ali je nanj usmerjen,“ in določa, da poslovne prakse, ki se v vseh okoliščinah štejejo za nepoštene, vključujejo trditve, da je bil trgovec (vključno z njegovimi poslovnimi praksami) ali izdelek potrjen, odobren ali dovoljen s strani javnega ali zasebnega organa, čeprav to ni res, ali zatrjevanje tega „brez upoštevanja pogojev potrditve, odobritve ali dovoljenja“, poleg tega direktiva nalaga državam članicam sprejetje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni;

M.  ker ima morebitna razširjena uporaba odklopnih naprav očitne posledice za javno zdravje, saj Komisija ocenjuje, da zaradi dušikovih oksidov in delcev, torej dveh prevladujočih sestavin izpuhov dizelskih motorjev, vsako leto v EU prezgodaj umre 400 000 ljudi, skupni z zdravjem povezani stroški, ki v EU nastanejo zaradi onesnaženja zraka, pa znašajo med 330 in 940 milijard EUR na leto;

N.  ker dušikovi oksidi in njihovi derivati lahko prodrejo globoko v pljuča in povzročijo raka in kronične težave z dihanjem; ker emisije dušikovih oksidov puščajo tudi globoke posledice na okolju in prispevajo k zakisljevanju in evtrofikaciji; ker so izpusti dizelskih motorjev glavni vir dušikovih oksidov na urbanih območjih v Evropi;

O.  ker je skoraj tretjina mestnega prebivalstva EU še vedno izpostavljena onesnaženosti, ki presega omejitve ali ciljne vrednosti, določene na ravni EU; ker je promet še naprej med glavnimi vzroki slabe kakovosti zraka v mestih in zdravstvenih posledic, ki so s tem povezane;

P.  ker koncentracije dušikovih oksidov v Evropi redno presegajo standarde kakovosti zraka in ker v šestih državah članicah ciljev o nacionalnih zgornjih mejah emisij dušikovih oksidov iz leta 2010 niso dosegli;

Q.  ker je treba v EU cilje povprečnih emisij ogljikovega dioksida iz voznega parka, ki veljajo za proizvajalce, zaradi prehoda na svetovni harmonizirani preskusni postopek za lahka vozila (WLTP) prilagoditi novim preskusom; ker postopek komitologije za takšno uskladitev še poteka in bi morala ohraniti primerljivo strogost za proizvajalce;

1.  izraža veliko zaskrbljenost, ker so bili evropski potrošniki nemara oškodovani s tem, ko se jim je prodajalo proizvode, opremljene z protizakonitimi sestavnimi deli ali programsko opremo, ti pa so potem delovali občutno drugače, kot so to obljubljali uradni podatki, preverjeni med homologacijskimi preskusi;

2.  meni, da uporaba odklopnih naprav ogroža učinkovitost obstoječih predpisov o onesnaženosti zraka in nadzora emisij; meni, da utegne biti zaradi te protizakonite dejavnosti sporen postopek za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem proti 17 državam članicam zaradi preseganja mejnih vrednosti onesnaževal iz Direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij in Direktive 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka;

3.  pozdravlja preiskave o izkrivljanju rezultatov preskusov emisij vozil, ki so se začele v več državah članicah, pa tudi v drugih država po svetu; poleg tega podpira Komisijo, ki je nacionalne nadzorne organe pozvala, naj opravijo obsežne preglede različnih znamk in modelov vozil; meni, da bi morala biti Komisija vključena v vsako tovrstno preiskavo; vztraja, da bi bilo treba preiskave opraviti pregledno in učinkovito ter pri tem ustrezno upoštevati, da morajo biti potrošniki, ki bi bili neposredno prizadeti zaradi morebitnih ugotovljenih neskladnosti, dobro obveščeni;

4.  meni, da bi bilo treba v primeru, da se potrdijo dokazi o nepravilnostih, potrošnike dobro obvestiti o pravnih sredstvih in te postopke hitro sprožiti ter da ti ne bi smeli potrošnikom še dodatno škodovati;

5.  izraža zaskrbljenost zaradi morebitne neuspešnosti organov držav članic in Komisije, da bi ukrepali na podlagi dokazov o preseganju mejnih vrednosti emisij, ki so določene v zakonodaji EU (Uredba 715/2007/ES o Euro 5 in Euro 6) za vozila pri normalni uporabi;

6.  opozarja na vlogo dizelskih vozil pri doseganju ciljev EU na področju emisij toplogrednih plinov; meni, da bodo ta vozila še naprej bistveno pripomogla k doseganju ciljev po letu 2021, a poudarja, da bodo morali proizvajalci uporabiti razpoložljivo čisto tehnologijo za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov, delcev in drugih onesnaževal;

7.  podpira poročilo Julie Girling (o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka)(A8‑0249/2015), ki ga 15. julija 2015 sprejel Odbor Evropskega parlamenta za okolje, in zlasti zahtevo odbora, naj Komisija in države članice nemudoma končajo delo na novem predlogu uredbe o standardu Euro 6 za emisije pri dejanski vožnji (Real Driving Emissions – RDE), ki je trenutno v obravnavi;

8.  nadalje opozarja na Dessovo poročilo (zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil) (A8-0270/2015), ki ga je 23. septembra 2015 sprejel Odbor Evropskega parlamenta za okolje, in zlasti na zahtevo Parlamenta, da „Komisija za vsa homologirana ali po letu 2015 registrirana vozila uvede preskuse emisij pri dejanski vožnji in tako zagotovi, da so vozila zaradi učinkovitih sistemov za nadzor emisij skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, pri čemer faktor skladnosti od leta 2017 odraža samo možno toleranco postopka za merjenje emisij“;

9.  odločno poziva Svet in Komisijo, naj se na tej podlagi hitro dogovorita o okviru za preskus dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo (RDE), in ko dosežeta dogovor o predlogu, naj hitro sprejmeta postopek v komitologiji; poudarja, da je treba vestno pripraviti sekundarno zakonodajo na tem področju ter da mora ta nacionalnim organom in proizvajalcem zagotavljati jasnost in dovolj časa, da se olajša izpolnjevanje tovrstnih zahtev, ko začnejo veljati; šteje za bistveno, da je morebiten faktor skladnosti, ki bi se uporabil kot prehodni ukrep, omejen ter da se potrošnikom jasno in vidno pojasnijo razlogi za njegovo uporabo in seznam modelov vozil, za katere veljajo odstopanja; meni, da potrošnikom ne koristi zakonodaja, ki naj bi sicer določala standarde, a so pri njenem izvajanju dovoljene drugačne ravni skladnosti; poleg tega izraža zaskrbljenost glede pravne varnosti, če faktorji skladnosti dovoljujejo različne ravni skladnosti proizvodov;

10.  poudarja, da je treba izboljšati sedanjo ureditev homologacij za motorna vozila v EU, vključno z možnostjo strokovnih pregledov ureditve preskusov, ki se izvajajo v EU; meni, da bi bilo treba vse potrjene nezakonite prakse analizirati in tako pomagati oblikovati prihodnjo zakonodajo, da se na tem področju preprečijo zlorabe; vseeno meni, da morebitni predlogi zakonodaje ne bi smeli nepotrebno obremeniti evropske avtomobilske industrije;

11.  poziva Komisijo, naj izboljša spremljanje nacionalnih organov, da bi zagotovila boljše izvajanje preskusov vozil po vsej EU;

12.  meni, da bi bilo treba ob morebitni reviziji oceniti tudi, ali naj se Komisija in vsi pristojni organi držav članic pooblastijo, da ponovno ocenijo homologacije in potrdila o skladnosti, zahtevajo vpoklice vozil in ustavijo dajanje na trg vozil, pri katerih upravičeno in utemeljeno sumijo nespoštovanje mejnih vrednosti EU za emisije iz uredbe Euro5/6 ali drugih zahtev, določenih s predpisi o homologaciji motornih vozil; poziva k boljšim preskusom med uporabo za vozila, odobrena na podlagi postopka preskusov dejanskih emisij med vožnjo (RDE), da se preveri skladnost vozil med uporabo po različnih količinah prevoženih kilometrov, kot se to zahteva v uredbi;

13.  poziva nacionalne organe, naj ne izkažejo nikakršnega razumevanja za tako imenovano „optimizacijo preskusov vozil“, pri kateri so običajni previsok tlak v pnevmatikah, odstranitev stranskih vzvratnih ogledal, prekrivanje odprtin na karoseriji z namenom zmanjšanja zračnega upora, uporaba posebnih maziv – ki se sicer ne uporabljajo – za motor in menjalnik, odstranitev dodatne opreme, denimo predvajalnikov glasbe, in opravljanje preskusov na najvišji dovoljeni temperaturi okolja, s tem pa se v nesprejemljivi meri poveča razlika med laboratorijskimi preskusi in izkušnjo potrošnikov v cestnem prometu;

14.  poziva k čim hitrejšemu uvajanju svetovnega harmoniziranega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP), ki je bil razvit v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE);

15.  poudarja, da morajo imeti potrošniki možnost enostavnega uveljavljanja svojih pravic, kot je določeno v direktivah 1999/44/ES, 2005/29/ES in 2011/83/EU; poziva države članice in njihove pristojne organe, naj potrošnikom, ki poizvedujejo o teh pravicah, dajo jasne nasvete;

16.  poziva k reviziji direktive EU o označevanju vozil (1999/94/ES), da se izboljšajo natančnost, ustreznost in primerljivost informacij, ki se zagotavljajo potrošnikom; meni, da bi morale oznake temeljiti na vrednostih emisij, pridobljenih s preskusi dejanskih emisij med vožnjo (RDE);

17.  poziva k čimprejšnjemu dogovoru o ustrezniku svetovnega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) za ciljne vrednosti povprečnih emisij CO2 v voznem parku, brez sklicevanja na nepošteno prilagodljivost v okviru sedanjega postopka preskušanja, da se ne oslabi cilj za leto 2021;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov