Förfarande : 2015/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1077/2015

Ingivna texter :

B8-1077/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 70k
21.10.2015
PE570.908v01-00
 
B8-1077/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0764/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP))


Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jørn Dohrmann för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP))  
B8-1077/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av frågan till kommissionen om utsläppsmätningar i bilindustrin (O‑000113/2015 – B8-0764/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bilindustrin är en av de viktigaste bidragande faktorerna till tillväxt och innovation, och den bidrar även till sysselsättning i ett betydande antal medlemsstater.

B.  Förordningen om utsläppsgränser för personbilar (Euro 5 och Euro 6) (förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007) ålägger tillverkarna att utrusta fordonen på ett sådant sätt att de ”vid normal användning” överensstämmer med utsläppskraven (artikel 5.1) samt omfattar uttryckligen ett förbud mot användning av manipulationsanordningar (artikel 5.2), som definieras som ”del av konstruktion vilken mäter temperatur, fordonshastighet, motorns varvtal, växel, insugningsundertryck eller andra parametrar i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller inaktivera funktionen hos någon del i systemet för kontroll av utsläpp, och vilken försämrar effekten hos systemet för kontroll av utsläpp under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal användning av fordonet”. I förordningen uppmanas även kommissionen uttryckligen att införa tester, samt att anta åtgärder rörande användningen av manipulationsanordningar.

C.  Volkswagen har medgett att företaget installerat manipulationsanordningar i minst 11 miljoner av sina sålda dieselfordon. 8 miljoner av dessa fordon har sedan 2009 släppts ut på den europeiska marknaden. De Volkswagen-motorer som släppts ut på marknaden i EU var typgodkända enligt Euro 5-standarden.

D.  Att kringgå utsläppskraven genom användning av sådana anordningar strider entydigt mot de rättsliga bestämmelser som unionen antagit, och varje potentiellt bedrägeri bör utredas av de ansvariga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, vid behov även inom ramen för förfaranden ledda av brottsbekämpande organ.

E.  Euro 5-gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider (NOx) från dieselfordon är 180 mg/km. Detta gränsvärde är tillämpligt på fordon som typgodkändes under perioden från den 1 september 2009 till den 1 september 2014 samt alla fordon som såldes under perioden från den 1 januari 2011 till den 1 september 2015. Motsvarande värde för Euro 6 är 80 mg/km. Detta värde är tillämpligt på nya fordonstyper sedan den 1 september 2014 samt alla fordon som sålts sedan den 1 september 2015.

F.  I 2011 års analys från kommissionens gemensamma forskningscentrum drog man slutsatsen att NOx-utsläpp från dieselfordon som mätts med ombordsystem för utsläppsmätning (Pems) i betydande utsträckning överskrider Euro 3–5-standardernas respektive utsläppsgränser, med 2–4 gånger högre värden för genomsnittliga NOx-utsläpp under fullständiga testkörningar och med upp till 14 gånger högre värden under enskilda testavsnitt.

G.  Provningarna av produktionsöverensstämmelse och överensstämmelse hos fordon i drift omfattas inte av gemensamma standarder på EU-nivå, och det finns inga krav på att lämna ut uppgifter till kommissionen, övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter eller andra berörda parter gällande vare sig tester som tillämpats av de behöriga godkännandemyndigheterna eller resultaten av sådana tester.

H.  EU:s nuvarande system för typgodkännande medger inte att kommissionen eller andra medlemsstaters myndigheter gör en omprövning av fordons typgodkännande eller intyg om överensstämmelse och tillåter dem inte heller att återkalla fordon eller avbryta utsläppandet på marknaden av fordon som typgodkänts av en annan medlemsstat. Fordonstillverkarna har rätt att fritt välja provningsmyndighet inom EU.

I.  Kommission arbetar med att se över ramen för typgodkännande.

J.  Enligt direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier har konsumenterna rätt till en garantiperiod av minst två år från det att varan köptes, och säljaren ska till konsumenten leverera varor som är avtalsenliga. I fall av bristande avtalsenlighet ska konsumenten ha rätt att utan kostnad få varan reparerad eller utbytt, eller att få ett prisavdrag.

K.  Enligt direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter ska information om en varas huvudsakliga egenskaper tillhandahållas innan det ingås avtal i affärslokaler, avtal utanför fasta affärslokaler och distansavtal, och medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i nämnda direktiv.

L.  Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder omfattar i synnerhet ett förbud mot varje affärsmetod som ”innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden”, och det föreskrivs att affärsmetoder som under alla omständigheter ska betraktas som otillbörliga ska inbegripa att ”påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder) eller en produkt har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, rekommendationen eller sanktioneringen iakttas”. Enligt samma direktiv ska medlemsstaterna fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

M.  En eventuell utbredd användning av manipulationsanordningar får entydiga konsekvenser för folkhälsan. Enligt kommissionens uppskattningar leder NOx och partiklar, de två främsta avgaskomponenterna från dieselmotorer, till mer än 400 000 förtida dödsfall per år i EU, och de sammanlagda hälsorelaterade kostnaderna för luftföroreningar i EU uppgår till mellan 330 och 940 miljarder euro per år.

N.  NOx och deras derivat kan tränga djupt ned i lungorna och förorsaka cancer och kroniska andningsproblem. Utsläpp av NOx får även allvarliga konsekvenser för miljön och bidrar till försurning och eutrofiering. Dieselavgaser är en av de främsta källorna till NOx i tätorter i Europa.

O.  Upp till en tredjedel av tätortsbefolkningen i EU utsätts fortsatt för nivåer som överskrider gränsvärdena eller de målvärden som fastställts av EU. Transportsektorn är fortfarande en av de sektorer som mest bidrar till dålig luftkvalitet i städer och till därmed sammanhängande hälsoproblem.

P.  Koncentrationerna av NOx i Europa överskrider regelbundet luftkvalitetsnormerna, och sex medlemsstater har inte uppnått 2010 års nationella mål med avseende på utsläppstak för NOx.

Q.  EU:s övergång till det harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP) innebär att de mål för genomsnittliga koldioxidutsläpp från befintliga fordon som tillverkarna har att hålla sig till måste anpassas till det nya provningsförfarandet. Arbetet med en sådan korrelation är för närvarande föremål för ett kommittéförfarande. Det är viktigt att i detta sammanhang upprätthålla en jämförbar stränghetsgrad för tillverkarna.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över att EU:s konsumenter kan ha påverkats negativt av att de tillhandahållits produkter med olaglig utrustning eller mjukvara som gett höggradigt avvikande resultat jämfört med officiella uppgifter som kontrollerats under typgodkännandeförfarandet.

2.  Europaparlamentet anser att användningen av manipulationsanordningar undergräver effektiviteten i befintliga föreskrifter om luftföroreningar samt utsläppskontroller. Sådan olaglig verksamhet skulle kunna motivera ett ifrågasättande av relevansen i domstolens pågående överträdelseförfaranden mot 17 medlemsstater för överskridande av utsläppsgränser enligt direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa.

3.  Europaparlamentet välkomnar de utredningar som pågår i ett antal medlemsstater och andra länder världen över rörande manipulationer av resultaten från tester av utsläpp från fordon. Parlamentet ställer sig bakom kommissionens uppmaning till nationella tillsynsmyndigheter att fortsätta med de omfattande kontrollerna av ett stort antal olika fordonsmärken och fordonsmodeller. Kommissionen bör involveras i varje sådan utredning. Utredningarna bör genomföras på ett insynsvänligt och ändamålsenligt sätt, med vederbörligt beaktande av behovet för konsumenter som berörts direkt av någon typ av fastställd bristande överensstämmelse att till fullo hållas informerade.

4.  I fall där oegentligheter kunnat fastställas anser Europaparlamentet att konsumenterna tydligt bör få veta vilka möjligheter till prövning de har, och att prövningen bör ske snabbt så att vederbörande inte lider ytterligare skada.

5.  Europaparlamentet är oroat över att medlemsstaternas myndigheter och kommissionen kan ha gjort sig skyldiga till underlåtelse att vidta åtgärder med anledning av belägg för överskridande av de utsläppsgränsvärden som föreskrivs i EU:s lagstiftning (förordning 715/2007/EG om Euro 5 och Euro 6) för fordon vid normal användning.

6.  Europaparlamentet påminner om den roll som dieseldrivna fordon spelar när det gäller att uppnå EU:s mål för växthusgasutsläpp. Dessa fordon kommer även framöver att vara en väsentlig bidragande faktor till att målen för tiden efter 2021 uppnås. Parlamentet betonar emellertid att tillverkarna måste tillämpa den rena teknik som finns att tillgå för att minska förekomsten av NOx, partiklar och andra förorenande ämnen.

7.  Europaparlamentet stöder Girling-betänkandet (om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar) (A8-0249/2015), som antogs av dess miljöutskott den 15 juli 2015, och i synnerhet utskottets uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart slutföra arbetet med det förslag till en ny förordning om Euro 6-krav för utsläpp under faktiska körförhållanden (RDE) som för närvarande behandlas.

8.  Europaparlamentet framhåller vidare Deß-betänkandet (om minskning av förorenande utsläpp från vägfordon) (A8-0270/2015), som antogs av dess miljöutskott den 23 september 2015, och i synnerhet uppmaningen till kommissionen att ”införa ett test av utsläpp under faktiska körförhållanden för alla fordon som typgodkänns eller registreras från och med 2015 för att se till att systemen för kontroll av utsläpp är effektiva och gör det möjligt för fordonet att uppfylla bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser, med en efterlevnadsfaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning som ska införas senast 2017”.

9.  Följaktligen uppmanar Europaparlamentet eftertryckligen rådet och kommissionen att skyndsamt nå en överenskommelse om en ram för ett test av utsläpp under faktiska körförhållanden på grundval av det som nämnts ovan samt att utan dröjsmål få till stånd ett antagande inom ramen för ett kommittéförfarande efter det att man kommit överens om lagstiftningsförslaget. Parlamentet understryker att sekundärrätten på detta område måste utarbetas omsorgsfullt och vara klar och tydlig för nationella myndigheter och tillverkare samt ge dem tillräcklig tid för att de lättare ska kunna uppfylla kraven i fråga när dessa träder i kraft. Det är mycket viktigt att varje överensstämmelsefaktor som tillämpas som interimistisk åtgärd är begränsad till sin omfattning, och att skälen till tillämpningen samt förteckningen över de modeller som åtnjuter sådana toleranser redovisas klart och tydligt för konsumenterna. Lagstiftning som är avsedd att fastställa standarder men som vid tillämpningen medför olika överensstämmelsenivåer är ingen hjälp för konsumenterna. Parlamentet är även oroat över den rättsliga förutsebarheten i fall där överensstämmelsefaktorer medger olika överensstämmelsenivåer bland produkter.

10.  Europaparlamentet betonar behovet av förbättringar av EU:s nuvarande system för typgodkännande av motorfordon, inbegripet möjligheten till inbördes utvärdering av de testsystem som tillämpas i EU. Varje metod som bekräftats vara olaglig bör analyseras i syfte att bidra till att utforma framtida lagstiftning på ett sätt som förhindrar missbruk på detta område. Parlamentet understryker emellertid att inga kommande förslag till lagstiftning i onödan bör vara alltför betungande för bilindustrin i EU.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att själv förbättra övervakningen av de nationella myndigheterna för att säkerställa ett bättre genomförande av fordonsprovning i hela EU.

12.  Europaparlamentet anser att man inom ramen för varje form av översyn även bör göra en bedömning av huruvida kommissionen och alla medlemsstaters behöriga myndigheter bör ges rätten att ompröva typgodkännanden och intyg om överensstämmelse, att begära återkallelse av fordon och att avbryta utsläppandet på marknaden av fordon som de har berättigade och välgrundade skäl att anta inte överensstämmer med EU:s utsläppsgränsvärden enligt förordningen om Euro 5 och Euro 6 eller med andra krav som föreskrivs inom ramen för systemet för typgodkännande av motorfordon. Parlamentet efterlyser bättre tester av fordon i drift som godkänts genom ett förfarande som bygger på utsläpp under faktiska körförhållanden, för att kontrollera överensstämmelsen hos fordon i drift efter olika antal avverkade mil, i enlighet med kraven i förordningen.

13.  Europaparlamentet uppmanar de nationella myndigheterna att tillämpa nolltolerans mot så kallad optimerad fordonsprovning, som i många fall inbegriper t.ex. övertryck i däck, avlägsnande av sidobackspeglar, övertejpande av mellanrum mellan karossdelar för att minska luftmotståndet, användning av särskilda motor- och växellådesmörjmedel som annars inte används i motorer, avlägsnande av tilläggsutrustning (t.ex. stereoanläggningar) och provning vid högsta tillåtna omgivningstemperatur. Genom att tillämpa sådana metoder accentueras skillnaden mellan laboratorieprovning och konsumentens egna erfarenheter under faktiska körförhållanden.

14.  Europaparlamentet efterlyser en skyndsam infasning av WLTP, som utvecklats under beskydd av FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece).

15.  Europaparlamentet betonar att konsumenterna måste kunna utöva sina rättigheter utan svårigheter, i enlighet med direktiven 1999/44/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU. Medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter uppmanas att ge klara och tydliga råd till konsumenter som frågar om sådana rättigheter.

16.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av direktiv 1999/94/EG om märkning av bilar för att konsumenterna ska få information som är mera korrekt, relevant och jämförbar. Märkningen bör bygga på de utsläppsvärden som erhålls vid tester av utsläpp under faktiska körförhållanden.

17.  Europaparlamentet efterlyser en skyndsam överenskommelse om WLTP-korrelationen för målen för genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordonen, utan att man medger en oskälig flexibilitet inom ramen för det nuvarande provningsförfarandet så att ambitionsnivån med avseende på målet för 2021 sänks.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy