Предложение за резолюция - B8-1078/2015Предложение за резолюция
B8-1078/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

  21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0764/2015
  съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

  Катлен Ван Бремпт, Матиас Гроте, Евелин Гебхарт, Дан Ника, Исмаил Ертуг от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1075/2015

  Процедура : 2015/2865(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-1078/2015
  Внесени текстове :
  B8-1078/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-1078/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

  (2015/2865(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид въпроса до Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (О-000113/2015 – В8-0764/2015),

  –  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. Федералната агенция за опазване на околната среда (EPA) и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси (CARB) публикуваха известие за нарушение на приложимите правила по отношение на замърсяването, адресирано до „Фолксваген АД“ (Volkswagen AG), „Ауди АД“ (Audi AG) и „Фолгсваген груп ъф Америка“ (Volkswagen Group of America) (известни под общото название „VW“); като има предвид, че разследването е започнало в резултат от изследване на емисиите на NOx от дизелови превозни средства, проведено от Международния съвет за чист транспорт (ICCT) и представено на EPA и на CARB през май 2014 г.;

  Б.  като има предвид, че регламентът за нормите Евро 5 и Евро 6 относно относно пределните стойности на емисиите от леките пътнически автомобили (Регламент (ЕО) № 715/2007, приет през декември 2006 г.) изисква от производителите да оборудват превозните средства така, че те да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1), и изрично забранява използването на измервателно-коригиращи устройства (член 5, параграф 2), определени като „каквото и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на системата за регулиране (контрол) на емисиите, която намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че регламентът също така изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки по отношение на използването на измервателно-коригиращи механизми;

  В.  като има предвид, че в резултат на разследване от страна на органите на САЩ от VW признаха, че измервателно-коригиращи устройства са монтирани в поне 11 милиона от дизеловите превозни средства, които дружеството е продало; като има предвид, че двигателите на VW, продавани на пазара на ЕС, са получили одобрение на типа като отговарящи на стандарта Евро 5;

  Г.  като има предвид, че пределно допустимата стойност за емисиите на NOx от дизелови превозни средства съгласно Евро 5 е 180 mg/km, като тази стойност е приложима за превозните средства, получили одобрение на типа в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., както и за всички автомобили, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че съответната стойност съгласно Евро 6 е 80 mg/km, приложима за новите типове от 1 септември 2014 г. и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам;

  Д.  като има предвид, че анализът на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия (2011 г.)[1] стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизеловите превозни средства, измерени с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS), значително надхвърля съответните пределно допустими стойности на емисиите съгласно нормите от Евро 3 до Евро 5, като превишаването варира от 2 до 4 пъти повече за средната стойност на емисиите на NOx за целите изпитвателни трасета до 14 пъти повече в отделните конфигурации на изпитването; като има предвид, че друг доклад на JRC[2]от 2013 г. стига до заключението, че превозните средства по нормата Евро 6 могат да надхвърлят равнищата на емисии за превозните средства по Евро 5; като има предвид, че в анализ на ICCT от октомври 2014 г. са документирани емисии на NOx в реална пътна обстановка от проверените дизелови превозни средства, които са около седем пъти по-високи от пределните стойности, определени в нормата Евро 6;

  Е.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са предмет на общи стандарти на равнище ЕС въпреки мандата, предоставен на Комисията с цел установяване на специални изисквания по отношение на тези процедури посредством процедурата на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация като цяло не се прилагат по подходящ начин; като има предвид, че липсва изискване за оповестяване на информация на Комисията, на органите по одобряването на типа в другите държави членки или на други заинтересовани страни относно изпитванията, проведени от компетентните органи по одобряването на типа, и резултатите от тях;

  Ж.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на другите държави членки да оттеглят одобрения на типа или сертификати за съответствие, издадени за превозни средства, да изпращат вече продадени превозни средства за наложителен ремонт или да преустановят тяхното предлагане на пазара, ако те са получили одобрение на типа в друга държава членка; като има предвид, че производителите на превозни средства могат да изберат който и да било изпитващ орган в ЕС, което води до нездравословна конкуренция между изпитващите органи; като има предвид, че не съществува надзор на дейността по изпитване, извършвана от органите по одобряването на типа;

  З.  като има предвид, че Комисията е в процес на преразглеждане на рамката за одобряване на типа;

  И.  като има предвид, че вследствие на цифровизацията в автомобилите всяка процедура на статично изпитване води до абсурдни резултати и следователно реалните емисии в пътна обстановка следва да се използват като отправна точка за одобряването на типа;

  Й.  като има предвид, че регламентът за Евро 5 и Евро 6 е пряко приложим в държавите членки и в зависимост от правните системи на държавите членки потребителите могат да искат обезщетение от производителите на превозните средства за всяко нарушение на изискванията чрез националните съдилища, но системи за колективна правна защита не са на разположение на потребителите във всички държави членки и не съществуват европейски системи за правна защита;

  К.  като има предвид, че съгласно Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции потребителите имат право на гаранция от най-малко две години след покупката на даден продукт; като имат предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стоки, които съответстват на договора за продажба; като има предвид, че се приема, че съответствието е налице, ако, наред с другото, те „отговарят на описанието, дадено от продавача и притежават характеристиките на стоките, представени от продавача под формата на мостра или образец“ и „притежават обичайните качества и характеристики ... , които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид ... публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или етикета.“; като има предвид, че ако не е налице такова съответствие, потребителят има право на безплатен ремонт или на замяна, или на намаляване на цената;

  Л.  като има предвид, че Директивата за правата на потребителите (2011/83/ЕС) изисква информация относно основните характеристики на продукта да се предоставя преди сключването на договори във или извън търговски обект и от разстояние и предвижда, че потребителите разполагат с 14-дневен срок за отказ по отношение на договорите от разстояние, както и че от държавите членки се изисква да имат правила за ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, ако разпоредбите на директивата не бъдат изпълнени;

  М.  като има предвид, че Директивата за нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“ и предвижда, че търговските практики, които се считат за нелоялни при всякакви обстоятелства, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или частен орган, което е невярно или предявяване на такова твърдение, без да са удовлетворени условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

  Н.  като има предвид, че емисиите на NOx се свързват с вредно въздействие върху околната среда, в частност повишаване на киселинното съдържание и еутрофикация; като има предвид, че концентрацията на NOx в Европа редовно надвишава стандартите на ЕС за качеството на въздуха;

  О.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е довело до преждевременната смърт на над 430 000 души в ЕС през 2011 г. и струва 940 милиарда евро годишно поради загуба на производителност; като има предвид, че повече от 20 от държавите членки не отговарят на пределните стойности на ЕС за качеството на въздуха, по-специално в градските зони; като има предвид, че NO2 е опасен замърсител, причиняващи рак на белия дроб, астма и респираторни заболявания;

  П.  като има предвид, че е възможно да се постигне подобряване на ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозни средства, чрез отстраняване на измервателно-коригиращите устройства, препрограмиране и повторно калибриране;

  Р.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от леките пътнически автомобили с дизелови двигатели се основават на три основни технологии: изменения във вътрешността на двигателя в съчетание с рециркулация на отработилите газове (EGR), устройства за поглъщане на NOx при сухо горене (уловители на NOx – LNT), и селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да отговарят на пределно допустимите стойности по Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от трите технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат изключени чрез софтуерни измервателно-коригиращи устройства;

  С.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и характеристиките на превозното средство при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а са налице и за други замърсители, както и за CO2; като има предвид, че според проучвания разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леките пътнически автомобили в Европа възлиза на 40% за 2014 г.;

  Т.  като има предвид, че преминаването към използване на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP) в ЕС налага целите относно средните емисии на СО2 от наличния автомобилен парк, поставени на производителите, да бъдат пригодени спрямо новото изпитване; като има предвид, че процедурата за подобно обвързване е в ход в рамките на процедурата на комитет, следва да поддържа съпоставимо строги изисквания по отношение на производителите и да предотврати включването на нелоялни възможности за гъвкавост от настоящата процедура по новия европейски цикъл на движение (NEDC), които могат да отслабят целта по отношение на CO2 за 2021 г.;

  1.  изразява съжаление относно сериозните пропуски при прилагането на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния пазар, станали видни в резултат на действията на органите на САЩ;

  2.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат превантивни мерки и незабавно да започнат разследване относно използването на измервателно-коригиращи устройства в превозните средства, продавани в ЕС, както и резултатите от превозните средства при нормална експлоатация по отношение на пределно допустимите стойности на замърсителите и обявените емисии CO2 g/km; счита, че това разследване следва да се наблюдава от Комисията и да се проведе въз основа на данните, събрани и представени от органите на държавите членка по одобряване на типа, за превозните средства на пазара, като се използват изпитвания в реални условия; настоява това разследване се извърши в условията на пълна прозрачност и при пълен публичен достъп до данните, за да се възстанови доверието на потребителите в европейската продукция;

  3.  изисква при откриване на измервателно-коригиращи устройства органите на държавите членки да извършват повторна оценка на одобрението на типа и сертификата за съответствие на такива превозни средства, в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент 715/2007/ЕО, да се спазват правата на потребителите в тази връзка и когато е целесъобразно, потребителите да се компенсират за извършената измама;

  4.  подчертава, че лицата, отговорни за манипулирането на измерването на емисиите, трябва да бъдат подведени под отговорност; предупреждава, че не следва обикновените работници, работещи за производителите на автомобили и техните доставчици, които най-често са МСП, да заплатят в крайна сметка цената на това манипулиране, и изразява силна загриженост по повод на възможните отрицателни въздействия върху веригата на доставки в сектора на автомобилостроенето; поради тази причина призовава социалните партньори да гарантират, че скандалът, свързан с това манипулиране, няма да доведе до загуба на работни места;

  5.  решително осъжда преднамерените измамни дейности, предприемани от дадено дружество, независимо от мащаба му, тъй като тези дейности не само причиняват ясни вреди за околната среда, но и нарушават доверието на потребителите в качеството на европейските продукти;

  6.  отново заявява позицията, приета на 23 септември 2015 г. от комисията на Европейския парламент по околна среда относно изпитването за емисиите при реални условия, и повтаря призива си за въвеждане на „изпитване за емисиите при реални условия за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на регламента и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава Съвета и Комисията да постигнат споразумение на ранен етап относно рамка за изпитването за емисиите при реални условия на тази основа и призовава за бързо приемане в рамките на процедурата за комитет след постигане на споразумение по законодателното предложение;

  7.  изразява съжаление поради липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедура на комитет относно предложението за изпитване за емисиите при реални условия, и по специално поради факта че Комисията не предаде информацията на Парламента едновременно с изпращането ѝ на държавите членки; призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност и да третира Европейския парламент при условия на равнопоставеност с държавите членки;

  8.  подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобряване на типа, включително по-голям надзор от страна на ЕС, по-специално по отношение на наблюдението и координирането на пазара и режима на проследяване на превозните средства, продавани в Съюза; в тази връзка призовава Съвета и Комисията да създадат независим орган на ЕС за одобряване на типа, за да се гарантира пълна отчетност и независимост на цялата система;

  9.  призовава Комисията и държавите членки да направят всичко възможно, за да гарантират, че целите, посочени в член 13 на Регламент (ЕО) № 715/2007, се изпълняват по-ефективно; отново подчертава, че санкциите за нарушаване от страна на производителите на разпоредбите на посочения по-горе регламент, като например използването на измервателно-коригиращи устройства, следва да бъдат преди всичко възпиращи и ефективни;

  10.  подчертава, че са необходими структурни реформи предвид скандала с емисиите и необходимостта автомобилите в движение да не замърсяват; призовава Комисията да представи мерки в областта на промишлената политика, за да се гарантират по-добри структури и да се защитят европейският автомобилен сектор и свързаните с него работни места като основен стълб на европейската промишленост; подчертава необходимостта да се инвестира в по-целенасочена научноизследователска и развойна дейност в сектора, за да се премине по-бързо към по-чисти двигатели, по-специално чрез електрифициране на европейския автомобилен парк;

  11.  призовава държавите членки да предприемат мерки за създаване на стимули за модернизирането на по-старите превозни средства с дизелови двигатели със системи за контрол на NOx и да насърчават интегрираните концепции за градска мобилност с ниски емисии, предвид факта, че превозните средства с дизелови превозни отделят повече емисии на азотни оксиди (NOx) и че вредните нива на замърсяване на въздуха в градските зони са пряко свързани с тези емисии;

  12.  счита, че предстоящото преразглеждане на Рамковата директива за типовото одобрение трябва да бъде разширено и да уточни изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че достатъчно голяма и представителна извадка нови модели, взети от производствените линии на случаен принцип, се подлагат на изпитване ежегодно, като се използват изпитвания за емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с пределно допустимите стойности на замърсители, определени в ЕС; призовава освен това за подобряване на изпитванията в експлоатация на превозните средства, които вече са в движение по пътищата, също въз основа на процедурата за изпитвания в реална среда, с цел проверка на съответствието в експлоатация на превозните средства при различни пробези, както се изисква съгласно регламента; призовава за подобряване на наблюдението по пътищата чрез периодични технически проверки за откриване и привеждане в съответствие на превозни средства, които не отговарят на изискванията на правото на ЕС;

  13.  призовава Комисията да следи отблизо представянето през 2016 г. от страна на държавите членки на националните политически рамки относно директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, включително наличието на конкретни и амбициозни цели, и по специално на цели по отношение на електрическата мобилност; припомня на Комисията нейния ангажимент да приеме план за действие за изпълнението на стратегията за чиста енергия за транспорта, с цел постигане на възможно най-широко използване на алтернативни горива за транспорта и насърчаването на устойчива електрическа мобилност в ЕС;

  14.  призовава Комисията да въведе изцяло нова система за одобряване на типа за частите, свързани с намаляването на емисиите, и да използва реалните емисии в движение като отправна точка за одобряването на типа;

  15.  подчертава необходимостта компетентните органи на ЕС и на държавите членки да имат достъп до изходните кодове на компютърните програми на системата за управление на превозното средство, с цел проверки за измервателно-коригиращо устройство, като същевременно се зачитат защитата на данните на потребителя и търговската тайна;

  16.  посочва, че манипулирането на измерването на емисиите се дължи също така и на слабости в корпоративното управлението; призовава Комисията да прецени дали са необходими действия на европейско равнище, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в големите европейски предприятия осигуряват дългосрочна конкурентоспособност и устойчивост и ориентиран към бъдещето подход; призовава за въвеждането на по-широк контрол и по-прозрачен одит и отново заявява, че процесите на вземане на решения, които гарантират по-голяма прозрачност и включват различни участници от различни области и представители на отделните заинтересовани страни, водят до по-ефективни и дългосрочни решения;

  17.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си лесно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; призовава държавите членки и техните компетентни органи да дават ясни съвети на потребителите, които искат информация за тези права; също така изисква от Комисията и държавите членки да гарантират, че потребителите могат ефективно да търсят обезщетение, също така чрез колективни механизми, в случаи на нарушаване на тези права, с ефективно прилагане от компетентните национални органи;

  18.  призовава за преразглеждане на Директивата за етикетирането на леки автомобили в ЕС (1999/94/ЕО), с цел да се подобри точността и съпоставимостта на информацията, предоставяна на потребителите; счита, че етикетите следва да се основават на стойностите на емисиите, получени при изпитванията при реални условия;

  19.  изразява също така загриженост във връзка с несъответствието на емисиите на CO2, обявявани в резултатите от изпитванията, и тези, наблюдавани от водачите на пътя; поради това призовава за бързо постигане на споразумение относно обвързването със Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP) на целите за средните стойности на емисиите на CO2 за автомобилния парк, като се изоставят нелоялните възможности за гъвкавост, предвидени в настоящата процедура за изпитване, за да не се навреди на целта за 2021 г.;

  20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.