Menetlus : 2015/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1078/2015

Esitatud tekstid :

B8-1078/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0375

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 80k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.909v01-00
 
B8-1078/2015

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0764/2015 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP))


Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (2015/2865(RSP))  
B8‑1078/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust heitkoguste mõõtmise kohta autotööstuses (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 18. septembril 2015 esitasid USA föderaalne keskkonnakaitseamet ja California õhuressursside komitee (California Air Resources Board – CARB) Volkswagen AG-le, Audi AG-le ja Ameerika Volkswageni kontsernile, keda ühiselt tähistatakse lühendiga VW, teatise kehtivate saaste-eeskirjade rikkumise kohta; arvestades, et uurimist alustati pärast seda, kui Rahvusvaheline puhta transpordi nõukogu (International Council of Clean Transportation – ICCT) oli viinud läbi diiselsõidukite lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguste uuringu ning esitanud 2014. aasta mais selle tulemused keskkonnakaitseametile ja CARB-ile;

B.  arvestades, et 2006. aasta detsembris kokkulepitud Euro 5/6 määruses sõiduautode heitkoguste piirväärtuste kohta (määrus (EÜ) nr 715/2007) nõutakse, et tootjad varustaksid sõidukid selliselt, et need vastaksid „normaalse kasutamise korral” heitenõuetele (artikli 5 lõige 1), ja keelatakse sõnaselgelt kasutada katkestusseadmeid (artikli 5 lõige 2), mis määratletakse järgmiselt: „konstruktsioonielement, mille abil mõõdetakse temperatuuri, sõiduki kiirust, mootori pöörlemiskiirust, ülekandemehhanismi, sisselasketorustiku rõhku või muid parameetreid, mis aktiveerivad, muudavad, lükkavad edasi või deaktiveerivad saastekontrollisüsteemi mis tahes osade toimet, vähendades nii saastekontrollisüsteemi tõhusust olukorras, mis võib kergesti tekkida sõiduki tavapärasel töötamisel ning kasutamisel”; arvestades, et lisaks palutakse määruses sõnaselgelt komisjonil kehtestada katsed ja võtta vastu meetmed katkestusmehhanismide kasutamise kohta;

C.  arvestades, et USA ametiasutuste uurimise tulemusena tunnistas VW, et on paigaldanud katkestusseadmed vähemalt 11 miljonile müüdud diiselsõidukile; arvestades, et ELi turul müüdud VW mootorid said heitenormile Euro 5 vastava tüübikinnituse;

D.  arvestades, et diiselsõidukite NOx heite Euro 5 piirväärtus on 180 mg/km, mida kohaldatakse sõidukitele, mis on saanud tüübikinnituse ajavahemikus 1. september 2009 kuni 1. september 2014, ning kõigile ajavahemikus 1. jaanuar 2011 kuni 1. september 2015 müüdud sõidukitele, ning arvestades, et vastav Euro 6 piirväärtus on 80 mg/km, mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2014 uutele sõidukitüüpidele ja alates 1. septembrist 2015 kõigile müüdud sõidukitele;

E.  arvestades, et komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse 2011. aasta analüüsis(1) jõuti järeldusele, et kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise seadmetega mõõdetud diiselsõidukite NOx heitkogused ületasid tunduvalt vastavaid Euro 3–5 heitkoguste piirväärtusi, olles kogu marsruudi keskmiste NOx heitkoguste puhul neist 2–4 korda ja üksikutes katseetappides kuni 14 korda suuremad; arvestades, et Teadusuuringute Ühiskeskuse ühes teises, 2013. aasta aruandes(2) jõutakse järeldusele, et (näiliselt) Euro 6 normidele vastavate sõidukite heitetasemed võivad ületada Euro 5 normidele vastavate sõidukite heitetasemeid; arvestades, et 2014. aasta oktoobris teostatud ICCT analüüsist nähtub, et kontrollitud diiselsõidukite teedel tekkivad heitkogused ületavad Euro 6 normidega ettenähtud tasemeid keskmiselt ligikaudu seitsmekordselt;

F.  arvestades, et toodangu nõuetele vastavusele ja kasutusel olevate sõidukite vastavusele ei ole ELi tasandil ühtseid norme kehtestatud, kuigi komisjonile on antud volitus kehtestada selliste menetluste jaoks komiteemenetluse teel erinõuded; arvestades, et seetõttu on toodangu nõuetele vastavuse ja kasutusel olevate sõidukite vastavuse nõuete jõustamine üldjuhul ebapiisav; arvestades, et puudub nõue avalikustada komisjonile, teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele või muudele huvitatud isikutele teavet pädevate tüübikinnitusasutuste kasutatavate katsete ja nende tulemuste kohta;

G.  arvestades, et praegune ELi tüübikinnituskord ei võimalda komisjonil või teiste liikmesriikide ametiasutustel sõidukite tüübikinnitusi või vastavustunnistusi tühistada, sõidukeid tagasi kutsuda või nende turulelaskmist peatada, kui sõidukid on saanud tüübikinnituse teises liikmesriigis; arvestades, et sõidukitootjad saavad valida, millise ELi katseasutuse poole pöörduda, mis põhjustab katseasutuste vahel ebatervet konkurentsi; arvestades, et tüübikinnitusasutuste tehtavate katsete üle puudub järelevalve;

H.  arvestades, et komisjon tegeleb praegu tüübikinnituseeskirjade raamistiku läbivaatamisega;

I.  arvestades, et autodes digiseadmete kasutamise tõttu annavad igasugused staatilised katsed absurdseid tulemusi, mistõttu tüübikinnituste andmisel tuleks lähtuda tegelikult teedel tekkivatest heitkogustest;

J.  arvestades, et Euro 5/6 määrus on liikmesriikides vahetult kohaldatav ning sõltuvalt liikmesriikide õigussüsteemidest saavad tarbijad mis tahes nõuete rikkumise korral taotleda sõidukitootjatelt hüvitust liikmesriikide kohtute kaudu, kuid kollektiivsed õiguskaitsemehhanismid ei ole kõigi liikmesriikide tarbijatele kättesaadavad ning üleeuroopalised õiguskaitsemehhanismid puuduvad;

K.  arvestades, et vastavalt direktiivile 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta on tarbijatel pärast toote ostmist õigus vähemalt kaheaastasele garantiile; arvestades, et müüjalt nõutakse, et ta annaks tarbijale üle kaubad, mis vastavad müügilepingu tingimustele; arvestades, et vastavuse all mõistetakse muu hulgas seda, et kaup vastab müüja esitatud kirjeldusele ning sellel on samad omadused nagu kaubal, mis müüja on esitanud tarbijale näidise või mudelina, ning „kaubal on ... omadused ja toimivus, mida tarbija võib põhjendatult eeldada, arvestades kauba laadi ning üldsusele tehtud avaldusi kauba liigitunnuste kohta, mis müüja, tootja või tootja esindaja on eelkõige reklaamis või etiketil kauba kohta esitanud”; arvestades, et sellise vastavuse puudumise korral on tarbijal õigus kauba tasuta parandamisele või ümbervahetamisele või hinnaalandusele;

L.  arvestades, et tarbija õiguste direktiivis (2011/83/EL) nõutakse, et teavet toote põhiomaduste kohta tuleb anda enne äriruumides või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute või kauglepingute sõlmimist, kauglepingute puhul jäetakse tarbijatele 14 päeva jooksul taganemisõigus ning liikmesriikidelt nõutakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi sätestavaid eeskirju juhuks, kui direktiivi sätteid ei järgita;

M.  arvestades, et ebaausate kaubandustavade direktiiviga (2005/29/EÜ) keelatakse eelkõige tava, mis „seoses mingi tootega moonutab oluliselt või tõenäoliselt moonutab oluliselt selle keskmise tarbija majanduskäitumist, kes tootega kokku puutub või kellele see on suunatud”, nähakse ette, et kõigil tingimustel ebaausateks loetavate kaubandustavade hulka kuulub „väide, et ettevõtja (sealhulgas tema kaubandustavad) või toode on heaks kiidetud, kinnitatud või lubatud avalik-õigusliku või eraõigusliku asutuse poolt, kuigi ta seda ei ole, või sellise väite esitamine ilma heakskiiduks, kinnitamiseks või loa saamiseks vajalikele tingimustele vastamata”, ning nõutakse, et liikmesriigid kehtestaksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused;

N.  arvestades, et NOx heide seondub negatiivse keskkonnamõju, eelkõige hapestumise ja eutrofeerumisega; arvestades, et NOx kontsentratsioonid Euroopas ületavad pidevalt ELi õhukvaliteedi norme;

O.  arvestades, et 2011. aastal põhjustas õhusaaste ELis enam kui 430 000 inimese enneaegse surma, ning et saastumisest põhjustatud kulud tootlikkuse languse näol on 940 miljardit eurot aastas; arvestades, et rohkem kui 20 liikmesriiki ei ole praeguseks veel täitnud ELi õhukvaliteedi piirnorme, seda eelkõige linnades; arvestades, et NO2 on ohtlik saasteaine, mis põhjustab kopsuvähki, astmat ja paljusid hingamisteede haigusi;

P.  arvestades, et sõidukitesse juba paigaldatud saastekontrollisüsteemide tulemuslikkust saab parandada katkestusseadmete eemaldamise, ümberprogrammeerimise ja ümberkalibreerimise abil;

Q.  arvestades, et praegused diiselmootoriga sõiduautode NOx heitkoguste kontrollimise süsteemid tuginevad peamiselt kolmele järgmisele tehnoloogiale: muudatused mootori siseehituses koos heitgaasitagastusega, lahja põlemisrežiimi NOx absorberid (lahja NOx püüdurid) ning valikuline katalüütiline redutseerimine; arvestades, et Euro 6 piirväärtustele vastamiseks varustatakse enamik sõidukeid vähemalt kahe tehnoloogiaga kolmest; arvestades, et tarkvara katkestusseadmete abil saab kõiki neid tehnoloogiaid deaktiveerida;

R.  arvestades, et erinevused katsetulemustes ja sõidukite normaalse kasutamise tulemusnäitajates ei piirdu vaid lämmastikoksiididega (NOx), vaid esinevad ka muude saasteainete ja CO2 puhul; arvestades, et uuringute kohaselt oli 2014. aastal Euroopas sõiduautode ametlike ja tegelike CO2 heitkoguste erinevus 40%;

S.  arvestades, et üleminek kergsõidukite ülemaailmsele ühtlustatud katsemenetlusele (WLTP) ELis eeldab autotootjate praeguse autopargi keskmiste CO2 heitkoguste sihttasemete kohandamist uue menetlusega; arvestades, et selline kohandamine on praegu komiteemenetluse kohaselt käimas ning et selle tulemusena peaks säilima võrreldav rangus tootjate suhtes ning vältida tuleks katsemenetluste lubamatut leevendamist võrreldes praeguse Euroopa uue sõidutsükli (NEDC) menetlusega, mille tulemuseks võib olla 2021. aasta CO2 sihteesmärgi alandamine;

1.  taunib ELi siseturgu reguleerivate õigusaktide tõsiselt puudulikku jõustamist, mis tuli ilmsiks USA ametiasutuste tegevuse tagajärjel;

2.  palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta ennetavaid meetmeid ja hakata viivitamata uurima katkestusseadmete kasutamist ELis müüdavatel sõidukitel ning sõidukite tulemusnäitajaid normaalse kasutamise korral võrrelduna nii saasteainete piirväärtuste kui ka väljareklaamitud CO2 väärtustega (g/km); on seisukohal, et komisjon peaks teostama asjaomase uurimise üle järelevalvet ning et uurimise aluseks peaksid olema liikmesriikide tüübikinnitusasutuste kogutud ja esitatud andmed turule lastud sõidukite kohta, lähtudes tegelikes sõidutingimustes läbiviidud katsetest; tarbijate usalduse taastamiseks Euroopa toodete vastu nõuab asjaomase uurimise täielikku läbipaistvust ja seda, et andmed oleksid üldsusele täiesti kättesaadavad;

3.  nõuab, et katkestusseadmete avastamise korral hindaksid liikmesriikide asutused uuesti selliste sõidukite tüübikinnitusi ja vastavustunnistusi kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikliga 30 ja määruse (EÜ) nr 715/2007 artikliga 10 ning et sellega seoses kaitstaks tarbijate õigusi ja vajaduse korral makstaks neile sooritatud pettuse eest hüvitist;

4.  rõhutab, et heitkoguste mõõtmisega manipuleerimise eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta; hoiatab, et sellise manipuleerimise tagajärgede eest ei tohiks lõppkokkuvõttes vastutada sõidukitootjate ja nende tarnijate (kellest paljud on VKEd) lihttöölised, ning on sügavalt mures juhtumi võimaliku negatiivse mõju pärast autotööstuse tarneahelale; seetõttu palub sotsiaalpartneritel tagada, et kõnealuse manipuleerimisskandaali tulemusena ei kaoks töökohad;

5.  mõistab otsustavalt hukka mis tahes ja ükskõik kui suurte ettevõtete teadlikult korraldatud pettused, kuna selgete keskkonnakahjude kõrval õõnestab selline tegevus ka tarbija usku Euroopa toodetesse;

6.  kordab 23. septembril 2015 vastu võetud Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni seisukohta tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise kohta ja kordab oma nõudmist viia sisse heitkoguste mõõtmine tegelikes sõidutingimustes kõigile alates 2015. aastast tüübikinnituse saanud või registreeritud sõidukitele, et tagada saastekontrollisüsteemide tulemuslikkus ja võimaldada viia sõidukid vastavusse kõnealuse määruse ja selle rakendusmeetmetega ning nii, et vastavustegur kajastaks ainult 2017. aastaks kehtestatud heitkoguste mõõtmise korra võimalikke tolerantse; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon lepiksid selle põhjal varakult kokku tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmiste raamistiku ja pärast seadusandliku ettepaneku suhtes üksmeelele jõudmist võtaksid menetluse komiteemenetluse korras kiiresti vastu;

7.  taunib läbipaistvuse puudumist aruteludes, mida komiteemenetluse raames peetakse tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmist käsitleva ettepaneku üle, ja eelkõige seda, et komisjon ei edasta teavet Euroopa Parlamendile samaaegselt liikmesriikide esindajatega; palub komisjonil tagada täielik läbipaistvus ja kohelda Euroopa Parlamenti liikmesriikidega võrdselt;

8.  rõhutab vajadust oluliselt tugevdada kehtivat ELi tüübikinnituskorda, sealhulgas ELi järelevalvet, pidades eeskätt silmas turujärelevalvet, koordineerimist ja liidus müüdud sõidukitega seotud järelmeetmeid; kutsub seepärast nõukogu ja komisjoni üles moodustama sõltumatu ELi tüübikinnitusasutuse, et tagada kogu süsteemi täielik sõltumatus ja aruandekohuslus;

9.  palub komisjonil ja liikmesriikidel püüda kõigi vahenditega tagada määruse (EÜ) nr 715/2007 artiklis 13 seatud eesmärkide tulemuslikum täitmine; kordab, et karistused, mis kehtestatakse tootjatele nimetatud määruse nõuete rikkumise, näiteks katkestusseadmete kasutamise eest, peaksid eelkõige olema tõhusad ja hoiatavad;

10.  rõhutab, et heitkoguste skandaal näitab struktuurireformide vajalikkust ja vajadust tuua teedele puhtad autod; ootab komisjonilt ettepanekuid tööstuspoliitika meetmeteks, mis tagaksid paremad struktuurid ning kindlustaksid Euroopa autotööstust ja sellega seotud töökohti kui Euroopa tööstuse üht tugisammast; rõhutab vajadust investeerida selles sektoris sihipärasemalt uurimis-. ja arendustegevusse, et minna kiiremini üle puhtamatele mootoritele, eeskätt Euroopa autopargi elektrifitseerimise teel;

11.  palub liikmesriikidel võtta meetmeid, et stimuleerida vanemate diiselsõidukite varustamist NOx kontrollisüsteemidega ja edendada vähesaastava linnaliikluse integreeritud kontseptsioone, arvestades seda, et diiselsõidukid tekitavad rohkem NOx heitkoguseid ning et linnades seostub õhusaaste kahjulik tase otseselt NOx heitega;

12.  on seisukohal, et tüübikinnituse raamdirektiivi eelseisval läbivaatamisel tuleb laiendada ja täpsustada toodangu vastavuse nõudeid, et tagada uute mudelite piisava ja esindusliku valimi (mis võetakse tootmisliinidelt juhuvaliku alusel) iga-aastane testimine tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmisega, et kontrollida sõidukite vastavust ELi saasteainete piirväärtustele; nõuab lisaks liikluses juba kasutusel olevate sõidukite katsetamise täiustamist, sealjuures tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmisega, et kontrollida asjaomase määruse alusel nõutud juba kasutusel olevate erineva läbisõiduga sõidukite nõuetelevastavust; nõuab maanteel toimuva järelevalve parandamist korraliste tehnoülevaatuste abil, et tuvastada ja parandada sõidukeid, mis ei vasta ELi õigusaktide nõuetele;

13.  palub, et komisjon jälgiks hoolikalt alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu direktiiviga seotud liikmesriikide 2016. aasta riiklike poliitikaraamistike esitlusi, sealjuures nende konkreetseid ja kaugeleulatuvaid eesmärke seoses elektrisõidukitega; tuletab komisjonile meelde tema lubadust võtta vastu strateegia „Puhas energia ja transport” rakendamise tegevuskava, et hakata ELis võimalikult laialdaselt kasutama alternatiivseid sõidukikütuseid ja edendada säästvat elektritransporti;

14.  palub komisjonil juurutada heitkoguste piiramisega seotud detailide täiesti uus tüübikinnituskord, võttes selle lähtealuseks teedel tekkivad tegelikud heitkogused;

15.  rõhutab, et ELi ja liikmesriikide pädevatel asutustel peab olema juurdepääs sõidukite kontrollisüsteemide arvutiprogrammide lähtekoodidele, et nad (kasutajaandmete ja ärisaladuste kaitse põhimõtteid järgides) saaksid kontrollida katkestusseadmete tarkvara;

16.  juhib tähelepanu sellele, et heitkoguste mõõtmisega manipuleerimist põhjustasid ka vead ettevõtete juhtimisel; palub komisjonil hinnata, kas on vaja Euroopa tasandi meetmeid selle tagamiseks, et Euroopa suurfirmade otsustusprotsessid tagaksid pikaajalise konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja tulevikusuunitlusega mõtteviisi; nõuab laialdasema kontrolli ja läbipaistvamate auditite sisseviimist ning rõhutab, et suuremat läbipaistvust tagavate, erinevaid ja erineva taustaga osapooli ning eri sidusrühmade esindajaid hõlmavate otsustusprotsesside tulemuseks on tagajärjekamad ja rohkem tulevikku suunatud otsused;

17.  rõhutab, et tarbijatel peab olema võimalik hõlpsasti kasutada oma õigusi, mis on sätestatud direktiivides 1999/44/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL; palub liikmesriikidel ja nende pädevatel asutustel anda selget nõu tarbijatele, kes küsivad teavet niisuguste õiguste kohta; lisaks palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et selliste õiguste rikkumise korral saaksid tarbijad, ka kollektiivsete mehhanismide kaudu, tulemuslikult taotleda hüvitust ning et pädevad riigiasutused tagaksid neile tulemusliku õiguskaitse;

18.  nõuab ELi sõidukite märgistamise direktiivi 1999/94/EÜ läbivaatamist, et parandada tarbijatele antava teabe täpsust ja võrreldavust; on seisukohal, et märgistuste aluseks peaksid olema tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise tulemused;

19.  on mures ka katsetulemustena esitatud ja juhtide poolt teel täheldatud CO2 heitkoguste erinevuste pärast; seepärast, et hoiduda 2021. aasta eesmärgi alandamisest, nõuab, et autopargi keskmiste CO2 sihttasemete WLTP korrelatsiooni osas sõlmitaks kiiresti kokkulepe, milles ei tunnustataks praeguses katsemenetluses sisalduvaid ebaausaid möönduste tegemise võimalusi;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Kergeveokite teedel tekkivate heitkoguste mõõtmine kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise seadmetega. Teadusuuringute Ühiskeskuse teaduslik-tehniline aruanne:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/docs/2011_pems_jrc_62639_en.pdf

 

(2)

Kergeveokite heitkoguste täiendav mõõtmine: võimalike menetluste tehnilise teostatavuse hindamine. Teadusuuringute Ühiskeskuse teaduslik-tehniline aruanne: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika