Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1079/2015

Внесени текстове :

B8-1079/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 209kWORD 131k
21.10.2015
PE570.910v01-00
 
B8-1079/2015

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0764/2015

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))


Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Фабио Де Мази, Люк Минг Фланаган, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Денис де Йонг от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))  
B8-1079/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(1),

–  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(2),

–  като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители(3),

–  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.(5),

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. Федералната агенция за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съветът на Калифорния по атмосферните ресурси (CARB) публикуваха известие за нарушение на приложимите правила относно замърсяването от страна на Volkswagen AG, Audi AG и Volkswagen Group of America (известни общо като „VW“); като има предвид, че разследването е започнало след изследване на емисиите на азотни оксиди (NOx) от дизеловите превозни средства, проведено от Международния съвет за чист транспорт (ICCT) и представено на EPA и на CARB през май 2014 г.;

Б.  като има предвид, че резултатите от изследването на ICCT са били предоставени на разположение на Европейската комисия и на националните органи по одобряване на типа по същото време, по което са били предоставени и на органите в САЩ;

В.  като има предвид, че Регламент Евро 5 и Евро 6 относно пределните стойности на емисиите на леки превозни средства (Регламент (ЕО) № 715/2007) изисква от производителите да оборудват превозните средства така, че те да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1) и изрично забранява използването на измервателно-коригиращи устройства (член 5, параграф 2), определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 715/2007 също така изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки по отношение на използването на измервателно-коригиращи механизми;

Г.  като има предвид, че след разследване от страна на органите на САЩ VW е признал, че измервателно-коригиращи устройства са монтирани в поне 11 милиона дизелови автомобила, продадени от него; като има предвид, че 8 милиона такива автомобила са били продадени на европейския пазар от 2009 г. насам; като има предвид, че двигателите на VW, продавани на пазара на ЕС, са типово одобрени като изпълняващи изискванията на норма Евро 5;

Д.  като има предвид, че Комисията бе информирана с доклада на Съвместния изследователски център от 2013 г. за потенциалното наличие на незаконен софтуер при дизеловите превозни средства на корпорация „Volkswagen“; като има предвид, че Комисията не предупреди компетентните национални органи на държавите членки за въздействието на измервателно-коригиращите устройства върху надеждността на измервания на емисиите на дизеловите превозни средства;

Е.  като има предвид, че отговорност за измамата носят изпълнителните директори на „Volkswagen“, а не работниците на „Volkswagen“, „Audi“ „Skoda Auto“ „Seat“ и „Audi“, нито наетите чрез агенции за временна заетост работници или работниците на доставчиците на коли в Чешката република, Испания, Португалия и Германия;

Ж.  като има предвид, че пределно допустима стойност за емисиите на NOx от дизелови превозни средства съгласно Евро 5 е 180 mg/km, приложими за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички превозни средства, продавани в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че съответната стойност съгласно Евро 6 е 80 mg/km и тя се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. и за всички продадени от 1 септември 2015 г.; като има предвид, че превозните средства по Евро 6, регистрирани, преди нормата да бъде въведена като законово определено ограничение, се ползваха от данъчни облекчения; като има предвид, че резултатите от независимите изпитвания потвърждават значителни несъответствия в емисиите на превозните средства при нормалната им експлоатация по отношение и на двете норми;

З.  като има предвид, че федералните норми на САЩ и калифорнийските норми за емисии на NOx от дизелови превозни средства са значително по-строги от граничните стойности на Евро 6 и се изпитват при по-представителен изпитвателен цикъл, като все пак са технически осъществими;

И.  като има предвид, че в анализа на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) от 2011 г. е направено заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносима система за измерване на емисиите (PEMS) значително надвишават съответните гранични стойности на емисиите за Евро 3 – 5, като варират от коефициент 2 – 4 като средна стойност на емисиите на NOx за целия маршрут на изпитването до коефициент 14 в отделни части от изпитването; като има предвид, че в друг доклад на JRC от 2013 г. се заключава, че е възможно превозните средства по Евро 6 да надхвърлят нивата на емисиите на превозните средства по Евро 5; като има предвид, че анализът на ICCT от октомври 2014 г. документира емисии на NOx при реално движение на превозни средства с дизелови двигатели, които са средно около седем пъти по-високи от граничните стойности, определени от норма Евро 6;

Й.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са предмет на общи стандарти на равнище ЕС въпреки дадения на Комисията мандат за установяване на специфични изисквания по отношение на тези процедури посредством процедура на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация като цяло не се прилагат в достатъчна степен; като има предвид, че липсва изискване за предоставяне на информация на Комисията, на органите по одобряване на типа на другите държави членки или на други заинтересовани страни по отношение на всички изпитвания, изпълнявани от компетентните органи по одобряване на типа, и на резултатите от тях;

К.  като има предвид, че органите по одобряване на типа на няколко държави членки не са независими от автомобилната промишленост и са силно зависими от финансирането, предоставяно от промишлеността, като това наред с другото води до опасения относно потенциални конфликти на интереси;

Л.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на други държави членки да оттеглят одобрения на типа или сертификати за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства от движение или да преустановяват тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че производителите на превозни средства могат да изберат всеки от изпитващите органи в ЕС, което води до нездравословна конкуренция между изпитващите органи; като има предвид, че не съществува надзор на работата по изпитването, извършвана от органите по одобряване на типа;

М.  като има предвид, че Комисията е в процес на преразглеждане на уредбата за типово одобрение;

Н.  като има предвид, че Регламентът за Евро 5 и Евро 6 се прилага пряко в държавите членки, и като има предвид, че в зависимост от правните системи на държавите членки потребителите могат да търсят обезщетение от страна на производителите на превозни средства чрез националните съдилища за нарушаване на изискванията;

О.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1999/44/ЕО) потребителите имат право на най-малко две години гаранция след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че съответствието се приема, ако наред с другото стоките „отговарят на описанието, дадено от продавача и притежават характеристиките, представени от продавача под формата на мостра или образец“ и „притежават обичайните качества и характеристики [...], които потребителят може разумно да очаква, [...] като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните ѝ характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или етикета“; като има предвид, че ако няма такова съответствие, потребителят има право да прибегне към съществуващите средства за правна защита съгласно националното законодателство, които във всички случаи включват безплатен ремонт или замяна и/или в зависимост от държавата и обстоятелствата – намаляване на цената или анулиране на договора за продажба и възстановяване на покупната цена;

П.  като има предвид, че Директивата относно правата на потребителите (2011/83/ЕС) изисква преди сключване на договори във или извън търговски обект или на договори от разстояние да се предоставя информация относно основните характеристики на даден продукт и изисква държавите членки да имат правила за ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, ако разпоредбите на директивата не са изпълнени;

Р.  като има предвид, че Директивата за нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, предвижда, че търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции; като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО гласи, че „заблуждаваща е тази търговска практика, която съдържа невярна информация и следователно е невярна, или по някакъв начин, включително когато посредством цялостното представяне заблуждава или е възможно да заблуди средният потребител, дори и ако съдържащата се в нея информацията е фактически точна“;

С.  като има предвид, че Директивата за обществените поръчки (2014/24/ЕО) предвижда, че поръчките следва да се възлагат въз основа на принципа за най-доброто съотношение качество/цена, което включва критерии за опазване на околната среда, и като има предвид, че следователно е възможно обществени поръчки в автомобилния сектор да са били възложени на основата на предоставена невярна информация относно екологичните характеристики на превозните средства; като има предвид, че същата директива предвижда, че икономическите оператори могат да бъдат изключени, ако са извършили тежко професионално нарушение, което е поставило под въпрос честността им; като има предвид, че директивата относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (2007/66/ЕО) предвижда, че решенията, взети от възлагащите органи, могат да бъдат преразгледани на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или на националните норми, транспониращи това право;

Т.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е довело до преждевременната смърт на над 430 000 души в ЕС през 2011 г., както и до разходи в размер на 940 милиарда евро годишно в резултат от загубата на производителност; като има предвид, че над 20 държави членки не успяват да постигнат граничните стойности за качеството на въздуха, определени в Директива 2008/50/ЕО; като има предвид, че азотният диоксид (NO2) е опасен замърсител и прекурсор на няколко други замърсителя като озона и праховите частици; като има предвид, че NOx и неговите производни причиняват рак на белите дробове, астма и многобройни дихателни заболявания и засягат по-специално уязвимите групи като децата и възрастните хора; като има предвид, че NOx също така има сериозно въздействие върху околната среда и е причина за окисляването, еутрофикацията и увреждането на материалите; като има предвид, че отработените газове от дизеловите превозни средства са основен източник на NOx в градските зони в Европа; като има предвид, че азотните оксиди (NOx) действат като непреки емисии на парникови газове;

У.  като има предвид, че от 2012 г. Международната агенция за изследване на рака към СЗО (IARC) класифицира отработените газове от дизелови двигатели като канцерогенни и препоръча, като се има предвид допълнителното въздействие на дизеловите частици върху здравето, излагането на хората на емисиите от тази смес от химикали да бъде намалено в световен мащаб;

Ф.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки превозни средства се основават на три основни технологии: изменения във вътрешността на двигателя в съчетание с рециркулация на отработените газове (EGR), устройства за поглъщане на NOx при сухо горене (уловители на NOx или LNT) и селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да отговарят на граничните стойности на Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от трите технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат деактивирани от софтуера на измервателно-коригиращите устройства;

Х.  като има предвид, че за да се осигури съответствие с нормите за емисиите, ще е необходимо отстраняване на устройството, модификации на софтуерната система за контрол на емисиите и в зависимост от технологията на двигателите – промени в хардуера на превозните средства, на които са монтирани измервателно-коригиращи устройства;

Ц.  като има предвид, че е възможно да се постигне подобряване на ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозни средства, чрез отстраняване на измервателно-коригиращите устройства, препрограмиране и ново калибриране;

Ч.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и експлоатационните характеристики на превозните средства при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а са налице и за други замърсители и за CO2; като има предвид, че според ICCT (септември 2015 г.) разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леки превозни средства в Европа възлиза на 40% през 2014 г.;

Ш.  като има предвид, че промяната на Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP) в ЕС налага средните цели за производителите за емисиите на CO2 на съществуващия парк да бъдат приведени в съответствие с новия метод на изпитване; като има предвид, че процедурата за тази корелация е в ход в рамките на процедурата на комитет и следва да запази съпоставимо строги изисквания по отношение на производителите;

Щ.  като има предвид, че през последните години в ЕС се наблюдава изключителен по характера си процес на концентрация на марките и собствеността в автомобилната промишленост; като има предвид, че Комисията отказва да реагира чрез инструменти за защита на конкуренцията в този процес на концентрация, което, разбира се, имаше огромно въздействие върху баланса на рисковете за промишлеността;

1.  изразява съжаление, че тези прекомерни емисии са причинили ненужни случаи на преждевременна смърт, вредни ефекти върху човешкото здраве и околната среда;

2.  изразява съжаление относно сериозната степен на неприлагане на законодателството на ЕС относно регулирането на вътрешния пазар, която бе разкрита благодарение на действията на властите на САЩ;

3.  изразява дълбока загриженост относно невъзможността на органите на държавите членки и на Комисията да действат във връзка с доказателствата, че нормите за допустими емисии, предписани от законодателството на ЕС (Регламент 715/2007/ЕО за Евро 5 и Евро 6) за превозни средства при нормална експлоатация са надвишени, включително докладите на Съвместния изследователски център от 2011 г. и 2013 г., които съдържаха доказателства за значителни несъответствия в показателите на превозните средства в пътна обстановка в сравнение с резултатите от изпитванията и посочиха използването на измервателно-коригиращи устройства като обяснение;

4.  следователно призовава за създаването на анкетна комисия за разследване на съответната отговорност на Комисията и на органите на държавите членки за това, че не са осигурили правилното въвеждане и прилагане на съответното законодателство на ЕС;

5.  призовава Комисията и държавите членки да започнат незабавно разследване на използването на измервателно-коригиращи устройства във всички марки превозни средства, продавани в ЕС, както и показателите на превозните средства при нормална експлоатация по отношение на пределните стойности на замърсители и обявените стойности за CO2 (g/km); счита, че такова разследване следва да се наблюдава от Комисията и да се извърши въз основа на данните, събрани и представени от органите по одобряване на типа на държавите членки за превозни средства на пазара, като се използват реални изпитвания; настоява, че такова разследване трябва да се извърши в условията на пълна прозрачност и при пълен публичен достъп до данните; изисква от Комисията да докладва на Парламента относно резултатите от това разследване, в писмена форма, до 31 март 2016 г.;

6.  изисква, в случаите, когато са открити или са налице измервателно-коригиращи устройства, органите на държавите членки да оттеглят одобрението на типа и сертификата за съответствие за такива превозни средства в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент 715/2007/ЕО, да прилагат подходящи санкции и да изискват задължително изземване с цел премахване на всякакви измервателно-коригиращи устройства, да осигурят съответствие със съответния регламент, а производителите да са задължени да обезщетяват клиентите си; настоятелно призовава Комисията да започне процедура за нарушение срещу органите на съответната държава членка за това, че не са приложили разпоредбите на Регламент 715/2007/ЕО; изисква всяко обезщетение или глоби да се покриват по начин, който няма да навреди на съществуващите длъжности в тези предприятия и/или да доведе до съкращения на работници;

7.  изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че държавите членки, които получиха по-малко приходи поради данъчно облагане на автомобили, основано на емисиите на замърсители, сега могат да поискат обезщетение и настоява, че потребителите не следва при никакви обстоятелства да поемат този разход;

8.  отправя искане, в случаите, когато са открити или са налице измервателно-коригиращи устройства, органите на държавите членки да изискват от производителите да възстановят всички субсидии, данъчни облекчения или други данъчни стимули, получени въз основа на заявените екологични показатели; счита, че непредприемането на такива мерки би представлявало нарушаване на конкуренцията и незаконна държавна помощ, което ще наложи Комисията да започне процедура относно незаконна държавна помощ; предлага върнатите субсидии да се разпределят за проекти за оттегляне на инвестиции от дейности с въглеродни емисии, насочени към подобряване на качеството на въздуха, както и за проекти за устойчив транспорт в градовете в целия ЕС;

9.  призовава сектора на автомобилната промишленост, който е участвал в нелоялни практики, да финансира и подпомага актуализации на независими класации на пътни превозни средства въз основа на екологични показатели;

10.  призовава държавите членки да гарантират по-добро прилагане на задължителните правила относно заблуждаващата реклама и нелоялните търговски практики в автомобилния сектор, както и да гарантират, че всички твърдения относно показатели на превозното средство са придружени от квалифициран текст, изясняващ, че съществуващите официални данни на ЕС за изпитване не отразяват действителните резултати;

11.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; призовава държавите членки и техните компетентни органи да предоставят леснодостъпна информация и ясни съвети на потребителите, които отправят запитвания за тези права; призовава Комисията и държавите членки освен това да гарантират, че тези права се спазват;

12.  призовава Директива 2005/29 да бъде преразгледана с цел неверните декларации за безвредност за околната среда да бъдат добавени към списъка на нелоялните търговски практики и да се даде възможност на държавите членки да приемат или да продължат да прилагат практики в допълнение към този списък;

13.  счита, че този случай показва необходимостта от механизъм за получаване на колективно обезщетение на равнище ЕС и призовава Комисията да внесе законодателно предложение, за да гарантира, че на равнище ЕС съществуват механизми за потребителите в ЕС да получават такива обезщетения;

14.  подчертава необходимостта да се гарантира, че правилата за възлагане на обществени поръчки и свързаните с тях процедури за преразглеждане се прилагат изцяло от компетентните органи на ЕС и на държавите членки;

15.  изисква от Комисията да следи внимателно организацията на процедурите за изтегляне, за да се гарантира, че несъответстващите превозни средства не остават в движение на територията на ЕС;

16.  призовава за независима проверка на планираните изменения с цел да се гарантира, че резултатът ще са превозни средства, които съответстват на съответните стандарти; изисква след измененията производителят да предоставя на потребителите ясна и надеждна информация относно горивната ефективност, показателите и емисионните нива на превозните средства;

17.  обръща внимание на доклада Дес (A8-0270/2015) относно намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства, приет от парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на 23 септември 2015 г. с 66 гласа „за“ и 2 „против“, и по-специално на призива към Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава Съвета и Комисията въз основа на това да постигнат на ранен етап споразумение по рамката за изпитване на емисиите при реални условия; призовава за бързо приемане по процедура на комитет след постигане на споразумение по законодателното предложение;

18.  изразява съжаление поради липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедурата на комитет относно предложението за изпитване на емисиите при реални условия, и в частност факта, че Комисията не е предала информацията на Парламента едновременно с предоставянето ѝ на представителите на държавите членки;

19.  подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобрение на типа на превозните средства, включително по-големи правомощия за надзор и прилагане на ЕС, и по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване, както и преразглеждането на сертифицирането при възникването на съществени съмнения; за тази цел призовава за независим орган на ЕС по одобряване на типа, с оглед, наред с другото, на по-последователни норми и процедури за изпитване в целия ЕС по отношение на емисиите на замърсители на въздуха, потреблението на гориво и емисиите на CO2;

20.  счита, че е от първостепенно значение Комисията и всички компетентни органи на държавите членки да имат право да отнемат одобрения на типа и сертификати за съответствие, да изискват изтегляне и да спират пускането на пазара на превозни средства, когато имат доказателство за неспазване на европейските норми за допустими стойности по регламента за Евро 5 и 6, когато е доказано значително отклонение между стойностите на CO2 на одобрението на типа или разхода на гориво и действителните стойности на експлоатационните показатели, или на всички други изисквания, предвидени в режима на одобрението на типа;

21.  счита, че предстоящото преразглеждане на рамковата директива за одобрение на типа трябва да бъде с по-широк обхват и да уточнява изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява независимо на годишна база, като се използва изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с пределните стойности на замърсители на ЕС, както и че обхватът на такива тестове са разширява допълнително с цел проверка на съответствието със стойностите на CO2 на одобрението на типа и разхода на гориво;

22.  призовава, освен това, за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозни средства, които вече се използват в пътното движение, въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриването и ремонта на превозни средства, които не са в съответствие с правото на ЕС; отбелязва по-специално, че системите за бордова диагностика могат лесно да бъдат програмирани да не разпознават дефекти, и призовава за подходящи мерки за разследването и разрешаването на този проблем;

23.  подчертава, че резултатите от изпитванията на екологичните показатели на превозните средства трябва да бъдат направени публично достояние;

24.  подчертава необходимостта да се гарантира, че компетентните органи на ЕС и на държавите членки имат достъп до изходните кодове за компютърните програми на системата за управление на превозното средство, за да се проверява за софтуер за измервателно-коригиращи устройства; във връзка с това счита, че достъпът до компютърните системи и изходните кодове следва да бъде прозрачен и открит, подобно на достъпа и проверката на механичните части;

25.  подчертава, че потребителите, изследователите и разработчиците следва да имат право, технически средства и правна защита за проверки, изпитване и анализ на функционирането на информационните системи в превозните средства и за провеждане на анализ за откриване на недекларирани функции или функции за заблуждаване на обществеността или на органите; призовава Комисията да премахне правните пречки пред потребителите, изследователите и разработчиците, които проверяват, анализират и разединяват цифрови услуги и информационно-технологични системи, вградени в превозни средства, и да предотврати злоупотреба със законодателство, насочено към запазване на законните интереси, с цел прикриване на измамни търговски практики;

26.  призовава за преразглеждане на Директивата относно наличието на потребителска информация (1999/94/EC), за да се подобрят точността, актуалността, независимостта, яснотата и съпоставимостта на информацията, предоставяна на потребителите; счита, че етикетите следва да се основават на стойностите на CO2 и разхода на гориво, получени при изпитване на емисиите при реални условия;

27.  насърчава ЕС да въведе етикетиране за превозни средства с по-високи нива на емисии на прахови частици, за да може градовете – по здравословни причини – да ограничат достъпа на тези превозни средства до гъсто населените и често посещавани области;

28.  изразява също така загриженост във връзка с несъответствието между емисиите на CO2, заявени в резултатите от изпитването, и тези, които се наблюдават от водачи на пътя; поради това призовава за бързото постигане на споразумение относно корелация за хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на CO2 за автомобилния парк, без да се осигуряват несправедливи възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, с цел да не се понижава целта за 2021 г.; счита, че скандалът във връзка с емисиите от превозни средства съдържа ясно доказателство, че публичните органи трябва да останат независими от сектора, който регулират, и че на равнището на ЕС те трябва да имат по-силни правомощия да наблюдават прилагането и привеждането в изпълнение на законодателството; призовава Комисията да покаже на европейските граждани, че процесът на по-добро регулиране има амбиция да осигури ефективност и прилагане на законите в ЕС в полза на всички граждани на ЕС;

29.  призовава Комисията да направи преглед на данните в своя „Наръчник за оценка на външните разходи в транспортния сектор“ на основата на нови знания относно действителните емисии и замърсяването на въздуха от пътните превозни средства;

30.  изразява съжаление, че автомобилната промишленост си извоюва привилегирован достъп до процеса на вземане на решения по отношение на правилата, които се предполага да регулират сектора, включително в рамките на процедурата на комитет; оспорва равновесието в начина, по който се извършва вземането на такива решения; настоява да се подобри прозрачността чрез публикуването на всички документи, които са разменени между Комисията и Съвета с автомобилната промишленост от 2004 г. насам;

31.  призовава Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да разследват финансирането, включително заемите и безвъзмездните помощи от ЕИБ и ЕС за НИРД, предоставяни на автомобилната промишленост за разработването на по-чисти двигатели, за оценка на ефективността на финансирането, както и да се установи дали това финансиране е използвано за разработването на измервателно-коригиращи устройства за изпитване на емисии; счита, че в такива случаи финансирането трябва да бъде възстановено;

32.  изразява съжаление поради факта, че управленските решения на производителите да нарушават правни стандарти могат да имат сериозно въздействие върху работниците, включително факта, че хиляди служители са застрашени от уволнение вследствие на неотдавнашните признания от страна на корпорация „Volkswagen“;

33.  подчертава, че преди да се обмислят подобни съкращения, производителите трябва да използват своите собствени финансови ресурси, включително чрез задържане на печалби, вместо разпределяне на дивиденти, за да покрият възможно най-голяма част от разходите, произтичащи от нарушенията на приложимото право; посочва, че дружеството и неговите акционери трябва да поемат загубите във възможно най-голяма степен, преди да използват средства на данъкоплатците в държавите членки или на равнището на ЕС, с цел да се избегне моралният риск;

34.  призовава Комисията да проучи кои фондове на ЕС биха могли да бъдат мобилизирани в подкрепа на съответните работници и посочва, че тези мерки за помощ не следва да заместват отговорността на никоя държава членка или дружество и че те следва да бъдат съвместими с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

35.  изразява убеждението си, че запазването на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост в бъдеще ще зависи от създаването на непорочен кръг, който създава предимства за иновациите, заетостта, здравето, околната следа и мобилността; призовава автомобилния сектор да съгласува стратегиите за инвестиции и развитие с потребностите на обществото от по-чиста и устойчива по отношение на климата околна среда, наред с другото, чрез производството на енергийно ефективни и чисти превозни средства, включително електрически превозни средства;

36.  подкрепя разработването на последователна и съгласувана европейска реакция, за да се гарантира, че промишлената политика и инвестиционните стратегии са насочени към предоставянето на безопасни, чисти, устойчиви и надеждни транспортни системи;

37.  подчертава, че международните споразумения за свободна търговия не трябва да водят до занижаване на стандартите за защита на климата, а да спомагат за тяхното повишаване в ЕС и в други части на света;

38.  подчертава факта, че текущите преговори за ТПТИ въз основа на хармонизирането на тези различни системи за контрол чрез „взаимно признаване“ може да предполага по-висок риск по отношение на емисиите на леки автомобили и призовава за незабавно прекратяване на преговорите за ТПТИ;

39.  изразява съжаление във връзка с високата концентрация в автомобилния сектор и подчертава, че една по-диверсифицирана и балансирана в териториално отношение и не толкова концентрирана автомобилна промишленост би могла да гарантира по-динамичен и новаторски автомобилен сектор; призовава Комисията да разследва високата степен на концентрация;

40.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

 

(1)

ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(4)

ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност