Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1079/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1079/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 194kWORD 134k
21.10.2015
PE570.910v01-00
 
B8-1079/2015

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0764/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))


Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katerina Konecna, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντινα Κούνεβα, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Dennis De Jong εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))  
B8-1079/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020(5),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, των ΗΠΑ, (EPA) και το Συμβούλιο Ατμοσφαιρικών Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την παραβίαση των κανόνων περί ρύπανσης που όφειλαν να εφαρμόζουν οι Volkswagen AG, Audi AG και Volkswagen Group of America (συλλογικά γνωστές ως «VW»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα άρχισε σε συνέχεια μελετών σχετικά με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) από οχήματα ντίζελ, που είχαν διεξαχθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ICCT) και υποβλήθηκαν στην EPA και στο CARB τον Μάιο του 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρήματα από την έρευνα του ICCT τέθηκαν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου (ΑΕΤ) και, ταυτόχρονα, στις αμερικανικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με τις κατηγορίες οχημάτων Euro 5 και Euro 6 όσον αφορά τα όρια εκπομπών των επιβατηγών οχημάτων (κανονισμός (ΕΚ) αριθ.715/2007) απαιτεί από τους κατασκευαστές να εξοπλίζουν κατά τέτοιο τρόπο τα οχήματα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εκπομπών «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» (άρθρο 5 παράγραφος 1) και απαγορεύει ρητώς την χρήση συστημάτων αναστολής (άρθρο 5 παράγραφος 2), τα οποία ορίζονται ως «κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (EK) αριθ. 715/2007 καλεί επίσης ρητώς την Επιτροπή να θεσπίσει δοκιμές και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη χρήση συστημάτων αναστολής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της έρευνας που διεξήγαγαν οι αρχές των ΗΠΑ, η VW έχει παραδεχθεί ότι εγκατέστησε συστήματα αναστολής σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια από τα οχήματα ντίζελ που έχει πωλήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι 8 εκατομμύρια από τα οχήματα αυτά πωλήθηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά από το 2009 και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητήρες VW που πωλήθηκαν στην αγορά της ΕΕ είχαν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο Euro 5·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και είχε προειδοποιηθεί από τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών το 2013 για την πιθανή ύπαρξη παράνομου λογισμικού στα αυτοκίνητα ντίζελ της εταιρείας Volkswagen· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν προειδοποίησε τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την επίπτωση των συστημάτων αναστολής στην αξιοπιστία των μετρήσεων εκπομπών των αυτοκινήτων ντίζελ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπεύθυνοι για την απάτη είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Volkswagen και όχι οι εργαζόμενοι των Volkswagen, Skoda, Auto, Seat και Audi, ούτε οι εργαζόμενοι των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης ή οι εργαζόμενοι των προμηθευτών αυτοκινήτων στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Euro 5 για εκπομπές NOx οχημάτων ντίζελ είναι 180 mg/km και ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και ότι η αντίστοιχη τιμή Euro 6 είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα Euro 6 που είχαν ταξινομηθεί πριν τη θέσπιση του προτύπου ως νόμιμου ορίου έχουν τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα ανεξάρτητων δοκιμών επιβεβαιώνουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τις εκπομπές των οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, και για τα δύο πρότυπα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα ομοσπονδιακά αμερικανικά πρότυπα όσο και τα πρότυπα της πολιτείας της Καλιφόρνιας για τις εκπομπές NOx των οχημάτων ντίζελ είναι κατά πολύ αυστηρότερα από τις οριακές τιμές Euro 6, δοκιμάζονται σε έναν πιο αντιπροσωπευτικό κύκλο δοκιμών, και παραμένουν πάντα εφικτά από τεχνική άποψη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής, του 2011, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές NOx από τα οχήματα ντίζελ, όπως υπολογίζονται από φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών (PEMS), υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όρια εκπομπών Euro 3-5, με υπέρβαση που κυμαίνεται από 2 έως 4 τάξεις μεγέθους για τις μέσες εκπομπές NOx σε ολόκληρες διαδρομές δοκιμών και φτάνει έως και 14 τάξεις μεγέθους σε επιμέρους φατνία δοκιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη έκθεση του ΚΚΕρ, του 2013, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα οχήματα Euro 6 υπερβαίνουν ενδεχομένως τα επίπεδα εκπομπών των οχημάτων Euro 5· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση του ICCT, του Οκτωβρίου του 2014, τεκμηριώνει ότι οι εκπομπές NOx υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε δοκιμασθέντα οχήματα ντίζελ είναι κατά μέσον όρο περίπου 7 φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει το πρότυπο Euro 6·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές για τη συμμόρφωση της παραγωγής και τη συμμόρφωση εν χρήσει δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, παρά την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή να θεσπίζει τις ειδικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες αυτές μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής και περί συμμόρφωσης εν χρήσει δεν εφαρμόζονται, σε γενικές γραμμές, επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή, στις αρχές έγκρισης τύπου (ΑΕΤ) άλλων κρατών μελών ή σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες ΑΕΤ και τα αποτελέσματά τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ΑΕΤ δεν είναι ανεξάρτητες από την αυτοκινητοβιομηχανία και ότι, μεταξύ άλλων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκ μέρους της χρηματοδότηση, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ, η Επιτροπή ή άλλες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να ανακαλούν την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχημάτων, να ανακαλούν οχήματα ή να αναστέλλουν τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά εάν αυτά έχουν λάβει έγκριση τύπου από άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασκευαστές οχημάτων είναι σε θέση να επιλέξουν οποιαδήποτε ελέγχουσα αρχή στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε επιζήμιο ανταγωνισμό μεταξύ ελεγχουσών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ασκείται εποπτεία επί των δοκιμών που πραγματοποιούν οι ΑΕΤ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή τη στιγμή το πλαίσιο χορήγησης έγκρισης τύπου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός Euro 5 και Euro 6 εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη μέλη και, ανάλογα με τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν χρήση ένδικων μέσων εναντίον κατασκευαστών οχημάτων για οποιαδήποτε παράβαση των απαιτήσεων προσφεύγοντας σε εθνικά δικαστήρια·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ), οι καταναλωτές δικαιούνται εγγύηση διάρκειας δύο ετών κατ’ ελάχιστον από την αγορά προϊόντος ενώ ο πωλητής οφείλει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση αυτή τεκμαίρεται εάν, μεταξύ άλλων, «ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα» και «έχουν την ποιότητα και τις επιδόσεις [...] τις οποίες μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής [...] λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγαθών, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήμισης ή της επισήμανσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν υπάρχει αυτή η συμμόρφωση, ο καταναλωτής δικαιούται να κάνει χρήση των διαθέσιμων μέσων επανόρθωσης δυνάμει της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, πράγμα που σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, και/ή, ανάλογα με τη χώρα ή τις περιστάσεις, τη μείωση του τιμήματος ή την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης και την επιστροφή του τιμήματος αγοράς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) ορίζει πως οι πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη εντός ή εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως συμβάσεων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν κανόνες για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι διατάξεις της οδηγίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε πρακτική η οποία «στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν», προβλέπει ότι εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες, περιλαμβάνουν «τον ισχυρισμό ότι ο εμπορευόμενος (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιο ισχυρισμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας» και απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ ορίζει πως «μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες (2014/24/ΕΕ) προβλέπει πως οι συμβάσεις πρέπει να ανατίθενται με γνώμονα την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και συμπεριλαμβάνει σε αυτή την αρχή τα περιβαλλοντικά κριτήρια, και πως, συνεπώς, μπορεί να έχουν ανατεθεί συμβάσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με βάση εσφαλμένα στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού οικονομικών φορέων όταν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής όσον αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (2007/66/ΕΚ) προβλέπει πως οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην άσκηση προσφυγών λόγω του ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν ληφθεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών ή των εθνικών κανόνων που μεταφέρουν την εν λόγω νομοθεσία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περισσότερους από 430.000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ το 2011 και κοστίζει 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω απώλειας παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 20 κράτη μέλη δεν τηρούν τα όρια ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που καθορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοξείδιο του αζώτου (NO2) είναι επικίνδυνος ρύπος και πρόδρομος ουσία άλλων (όζον, σωματίδια)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα NOx και τα παράγωγά τους προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα, άσθμα και πολλές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και πλήττουν ιδίως ευπαθείςομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα NOx έχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ευθύνονται για την οξίνιση, τον ευτροφισμό και τη διάβρωση των υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξατμίσεις των οχημάτων ντίζελ αποτελούν κύρια πηγή NOx στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οξείδια του αζώτου (NOx) δρουν εμμέσως ως αέρια θερμοκηπίου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο για τον Καρκίνο (IARC) του ΠΟΥ κατατάσσει τα αέρια της εξάτμισης των ντιζελοκινητήρων ως καρκινογόνα, και συστήνει, δεδομένων των επιπρόσθετων επιπτώσεων στην υγεία από τα σωματίδια ντίζελ, να μειωθεί παγκοσμίως η έκθεση στο μείγμα των εκπεμπόμενων χημικών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου των εκπομπών NOx από τα επιβατηγά οχήματα ντίζελ βασίζονται σε τρεις κύριες τεχνολογίες: εσωτερικές τροποποιήσεις του κινητήρα σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), διατάξεις απορρόφησης NOx φτωχού μείγματος (παγίδες NOx φτωχού μείγματος ή LNT), και επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα οχήματα είναι εφοδιασμένα με τουλάχιστον δύο από τις τρεις αυτές τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις οριακές τιμές Euro 6· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις αυτές τεχνολογίες μπορούν να απενεργοποιηθούν από το λογισμικό των συστημάτων αναστολής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών, θα απαιτηθούν για τα οχήματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα αναστολήςη αφαίρεση του συστήματος, τροποποιήσεις του λογισμικού των συστημάτων ελέγχου εκπομπών και, ανάλογα με την τεχνολογία του κινητήρα, υλικές επεμβάσεις·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών με αφαίρεση των συστημάτων αναστολής, επαναπρογραμματισμό και αναβαθμονόμηση·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των επιδόσεων του οχήματος κατά την κανονική χρήση δεν περιορίζονται στα NOx αλλά παρατηρούνται και για άλλους ρύπους, καθώς και για το CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ICCT (Σεπτέμβριος 2015), η απόκλιση μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά οχήματα στην Ευρώπη ανήλθε σε 40% το 2014·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην ΕΕ απαιτεί την προσαρμογή των στόχων που δεσμεύουν τους κατασκευαστές σε σχέση με τις μέσες εκπομπές CO2 των υφιστάμενων οχημάτωνστη νέα δοκιμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για την εν λόγω συσχέτιση βρίσκεται σε εξέλιξη στο στάδιο της επιτροπολογίας και θα πρέπει να παραμείνει συγκριτικά αυστηρή για τους κατασκευαστές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται στην ΕΕ μια εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση όσον αφορά τα εμπορικά σήματα και την κυριότητα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να αντιδράσει μέσω των εργαλείων ανταγωνισμού στην εν λόγω διαδικασία συγκέντρωσης, η οποία, ασφαλώς, είχε μεγάλο αντίκτυπο στην εξισορρόπηση των κινδύνων για τη βιομηχανία·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι υπερβάσεις εκπομπών έχουν προκαλέσει πρόωρους θανάτους, επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντική ζημία·

2.  αποδοκιμάζει τις σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ περί εσωτερικής αγοράς, οι οποίες αποκαλύφθηκαν χάρη στις ενέργειες των αρχών των ΗΠΑ·

3.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ολιγωρία των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής να αναλάβουν δράση μετά την αποκάλυψη των στοιχείων για υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπών που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ (Κανονισμός αριθ.715/2007/ΕΚ για τους τύπους Εuro 5 και Euro 6) από οχήματα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων του ΚΚΕρ, του 2011 και του 2013, οι οποίες περιείχαν στοιχεία για σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της επίδοσης των οχημάτων στο δρόμο σε σχέση με τα αποτελέσματα των δοκιμών, και επεσήμαιναν τη χρήση συστημάτων αναστολής ως εξήγηση·

4.  κατά συνέπεια, ζητεί τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των αντίστοιχων ευθυνών της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τη μη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και επιβολής του σχετικού δικαίου της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινήσουν αμέσως έρευνα σχετικά με τη χρήση συστημάτων αναστολής σε όλες τις μάρκες οχημάτων που πωλούνται στην ΕΕ και τις επιδόσεις των οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όσον αφορά τις οριακές τιμές ρύπων και τις διαφημιζόμενες τιμές CO2 g/km· θεωρεί ότι η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής, βάσει δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται από τις ΑΕΤ των κρατών μελών, και τα οποία αφορούν οχήματα που διατίθενται στην αγορά και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· επιμένει ότι η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια και πλήρη πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα· ζητεί να ενημερώσει η Επιτροπή εγγράφωςτο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, έως την 31η Μαρτίου 2016·

6.  ζητεί, όπου εντοπίζονται ή υπάρχουν συστήματα αναστολής, οι αρχές των κρατών μελών να ανακαλούν την έγκριση τύπου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και το άρθρο 10 του κανονισμού αριθ. 715/2007/ΕΚ, να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις, και να απαιτούν υποχρεωτικές ανακλήσεις για την αφαίρεση των συστημάτων αναστολής και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον σχετικό κανονισμό, και οι κατασκευαστές να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους πελάτες· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, για μη επιβολή των διατάξεων του κανονισμού αριθ. 715/2007/ΕΚ· ζητεί, οι ενδεχόμενες αποζημιώσειςή τα πρόστιμα να καλύπτονται με τρόπο που δεν θα βλάπτει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στις εν λόγω εταιρείες και/ή δεν θα οδηγεί σε απολύσεις εργαζομένων·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη που είχαν μειωμένα έσοδα από τη φορολόγηση οχημάτων με βάση τις εκπομπές ρύπων μπορούν πλέον να ζητήσουν αποζημίωση, και επιμένει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρυνθούν με το κόστος·

8.  ζητεί, όπου εντοπίζονται ή υπάρχουν συστήματα αναστολής, οι αρχές των κρατών μελών να απαιτούν από τους κατασκευαστές να επιστρέψουν τυχόν επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλα φορολογικά κίνητρα που ελήφθησαν λόγω των ισχυρισμών για περιβαλλοντικές επιδόσεις· πιστεύει ότι το αντίθετο θα οδηγούσε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση, γεγονός που θα επέβαλλε στην Επιτροπή να κινήσει διαδικασία για παράνομη κρατική ενίσχυση· προτείνει, οι επιστρεφόμενες επιδοτήσεις να διατίθενται σε σχέδιο αποεπένδυσης από τον άνθρακα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και σε σχέδια βιώσιμων μεταφορών σε πόλεις σε ολόκληρη την ΕΕ·

9.  καλεί τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που εφάρμοσε αθέμιτες πρακτικές να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει επικαιροποιήσεις ανεξάρτητων κατατάξεων οχημάτων βάσει των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την καλύτερη επιβολή των υποχρεωτικών κανόνων σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και να μεριμνήσουν ώστε κάθε ισχυρισμός σχετικά με την επίδοση των οχημάτων να συνοδεύεται από επεξηγηματικό στο οποίο να καθίσταται σαφές ότι τα υφιστάμενα επίσημα στοιχεία δοκιμών της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης·

11.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προβλέπονται στις οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις οικείες αρμόδιες αρχές να παρέχουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες και σαφείς συμβουλές στους καταναλωτές που ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα αυτά· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων·

12.  ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία 2005/29 προκειμένου να προσθέσει τους ψευδείς οικολογικούς ισχυρισμούς στον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και να επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν πρόσθετες πρακτικές στον παρόντα κατάλογο·

13.  πιστεύει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση καταδεικνύει την ανάγκη ενός ενωσιακού μηχανισμού συλλογικών προσφυγών στην Ευρώπη, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας μηχανισμών σε επίπεδο Ένωσης για την παροχή του εν λόγω ένδικου μέσου στους καταναλωτές της ΕΕ·

14.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες και τις σχετικές διαδικασίες προσφυγής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την οργάνωση των διαδικασιών ανάκλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δεν θα παραμένουν σε κυκλοφορία στο έδαφος της Ένωσης··

16.  ζητεί ανεξάρτητη επαλήθευση των προβλεπόμενων τροποποιήσεων για να εξασφαλιστεί ότι μετά την εφαρμογή τους τα τροποποιημένα οχήματα θα ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα· ζητεί να παρέχουν οι κατασκευαστές στους καταναλωτές σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τις επιδόσεις και τις εκπομπές των οχημάτων μετά την τροποποίηση·

17.  επισημαίνει την έκθεση Deß (A8-0270/2015) σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα την οποία ενέκρινε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 66 ψήφους υπέρ και 2 κατά, και, ειδικότερα, το αίτημα να θεσπίσει η Επιτροπή «δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και να δίνεται η δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017»· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταλήξουν σύντομα, σε αυτή τη βάση, σε συμφωνία για ένα πλαίσιο όσον αφορά τη δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), και ζητεί να εγκριθεί η εν λόγω διαδικασίαχωρίς καθυστέρηση σε επίπεδο επιτροπολογίας μετά τη συμφωνία στη νομοθετική πρόταση·

18.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαβουλεύσεις σε επίπεδο επιτροπολογίας σχετικά με την πρόταση για τη δοκιμή RDE, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών·

19.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά το υφιστάμενο καθεστώς έγκρισης τύπου στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επίβλεψης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση και επανεξέτασης των πιστοποιήσεων, όταν εγείρονται σημαντικές αμφιβολίες· για τον σκοπό αυτό, ζητεί μια ανεξάρτητη αρχή έγκρισης τύπου της ΕΕ για να υπάρχουν, μεταξύ άλλων, συνεκτικότερα πρότυπα δοκιμής και διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2·

20.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό, η Επιτροπή και όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν εγκρίσεις τύπου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης, να απαιτούν ανακλήσεις και να αναστέλλουν τη διάθεση στην αγορά οχημάτων όταν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία για μη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό Euro 5 και 6, όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν σημαντική απόκλιση μεταξύ των τιμών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου της έγκρισης τύπου και της πραγματικής επίδοσης, ή όσον αφορά κάθε άλλη απαίτηση που προβλέπεται από το καθεστώς έγκρισης τύπου·

21.  θεωρεί ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για την έγκριση τύπου πρέπει να διευρυνθούν και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα υποβάλλεται σε ανεξάρτητη επαλήθευση μέσω δοκιμών RDE, σε ετήσια βάση, επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα νέων μοντέλων το οποίο θα λαμβάνεται τυχαία από τις γραμμές παραγωγής, , προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή με τις οριακές τιμές ρύπων της ΕΕ, και ότι αυτές οι δοκιμές θα επεκταθούν περαιτέρω για να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου της έγκρισης τύπου·

22.  ζητεί, επιπλέον, να βελτιωθούν οι διαδικασίες δοκιμής εν χρήσει όσον αφορά τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, μεταξύ άλλων βάσει της διαδικασίας RDE, προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση εν χρήσει οχημάτων με διαφορετικούς αριθμούς διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό· ζητεί να βελτιωθεί η επιτήρηση στο οδικό δίκτυο μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό και την επισκευή οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνει ειδικότερα ότι το σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος μπορεί να προγραμματιστεί εύκολα ώστε να μην αναγνωρίζει σφάλματα, και ζητεί κατάλληλα μέτρα για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της αδυναμίαςαυτής·

23.  τονίζει ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών της περιβαλλοντικής επίδοσης των οχημάτων πρέπει να δημοσιοποιούνται·

24.  υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων του συστήματος ελέγχου του οχήματος, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουντην ύπαρξη λογισμικού συστήματος αναστολής· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα και τον πηγαίο κώδικα πρέπει να είναι διαφανής και ανοικτή, όπως η πρόσβαση και ο ελεγχος των μηχανικών μερών·

25.  τονίζει ότι οι χρήστες, οι ερευνητές και οι προγραμματιστέςθα πρέπει να έχουν το απεριόριστοδικαίωμα, τα τεχνολογικά μέσα και τη νομική προστασία για να προβαίνουν σε έλεγχο, δοκιμή και ανάλυση της λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ στα οχήματα και να διεξάγουν εγκληματολογική ανάλυση για την ανίχνευση αδήλωτων λειτουργιών ή λειτουργιών που προορίζονται να εξαπατήσουν το δημόσιο ή τις αρχές· καλεί την Επιτροπή να άρειτα νομικά εμπόδια για τον έλεγχο, την ανάλυση και την αποσυναρμολόγηση από χρήστες, ερευνητές και προγραμματιστές, των ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων πληροφορικής που είναι ενσωματωμένα στα οχήματα, και να λάβει μέτρα για την αποφυγή της αθέμιτης χρήσης νομοθετικών μέτρων προοριζόμενων για την προστασία νόμιμων συμφερόντων, προκειμένου να συγκαλυφθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

26.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για την επισήμανση των αυτοκινήτων (1999/94/ΕΚ) προκειμένου να βελτιωθούνη ακρίβεια, η συνάφεια, η ανεξαρτησία, η σαφήνεια και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές· θεωρεί ότι η σήμανση θα πρέπει να βασίζεται στις τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που προκύπτουν από δοκιμές RDE·

27.  ενθαρρύνει την ΕΕ να καθιερώσει επισήμανση για οχήματα που προκαλούν υψηλότερα επίπεδα σωματιδιακών εκπομπών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι δήμοι–για λόγους υγείας– να περιορίζουν την πρόσβαση των εν λόγω οχημάτων στις πυκνοκατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές τους·

28.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την απόκλιση μεταξύ των εκπομπών CO2 που δηλώνονται στα αποτελέσματα των δοκιμών και εκείνων που παρατηρούνται από τους οδηγούς σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για τη συσχέτιση με το πρότυπο WLTP όσον αφορά τους στόχους μέσου όρου εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου, χωρίς να πριμοδοτούνται αθέμιτες ρυθμίσεις ευελιξίας στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας δοκιμής, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ο στόχος του 2021· πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο με τις εκπομπές των οχημάτων καταδεικνύει σαφώς πωςοι δημόσιες αρχές πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητες από τον τομέα που ρυθμίζουν, και ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερες εξουσίες για την παρακολούθηση της υλοποίησης και της επιβολής της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να δείξει στους πολίτες της ΕΕ ότι η διαδικασία για τη βελτίωση της νομοθεσίας έχει ως φιλοδοξία την παροχή αποτελεσματικής και εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνει στο «Εγχειρίδιο του εξωτερικού κόστους στον τομέα των μεταφορών», με βάση τις νέες γνώσεις για τις πραγματικές εκπομπές και την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εκπομπές των οδικών οχημάτων·

30.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει αποκτήσει προνομιακή πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπολογίας, όσον αφορά τους κανόνες που προορίζονται για την ρύθμισή της· αμφισβητεί το κατά πόσο είναι ισόρροπος ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεταιη εν λόγω διαδικασία λήψης αποφάσεων· ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης όλων των εγγράφων που έχουν ανταλλάξει η Επιτροπή και το Συμβούλιο με την αυτοκινητοβιομηχανία από το 2004·

31.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) να διερευνήσουν τη χρηματοδότηση –συμπεριλαμβανομένων δανείων και επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη (R&D)– που χορηγήθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία για την ανάπτυξη καθαρότερων κινητήρων, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα αυτής της χρηματοδότησης και να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιήθηκε αθέμιτα για την ανάπτυξη συστημάτων αναστολής ελέγχου εκπομπών.· θεωρεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα κονδύλια πρέπει να επιστραφούν·

32.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αποφάσεις των διοικήσεων των κατασκευαστριών εταιρειών για την παράβαση νομικών προτύπωνμπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους εργαζομένους, όπως και το γεγονός ότι χιλιάδες εργαζόμενοι απειλούνται πλέον με απόλυση σε συνέχεια των πρόσφατων παραδοχών της εταιρείας Volkswagen·

33.  τονίζει ότι πριν από την εξέταση του ενδεχομένου απολύσεων οι κατασκευαστές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν δικούς τουςοικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων με την παρακράτηση κερδών αντί της διανομής μερίσματος, για να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κόστους από την παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου· επισημαίνει ότι η εταιρεία και οι μέτοχοί της πρέπει να απορροφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζημίες πριν χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος·

34.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποια κονδύλια της ΕΕ θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για την υποστήριξη των θιγόμενων εργαζομένων, και υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν τις ευθύνες κανενός κράτους μέλους ή εταιρείας και θα πρέπει να είναι συμβατά με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

35.  είναι πεπεισμένο ότι, για να παραμείνει ανταγωνιστική η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης στο μέλλον, πρέπει να εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο που θα ευνοεί την καινοτομία, την απασχόληση, την υγεία, το περιβάλλον και την κινητικότητα· καλεί τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να ευθυγραμμίσει τις στρατηγικές επένδυσης και ανάπτυξης με τις ανάγκες της κοινωνίας για καθαρότερο και ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή περιβάλλον, μεταξύ άλλων μέσω της παραγωγής ενεργειακά αποδοτικών και καθαρών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων·

36.  υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και εναρμονισμένης ευρωπαϊκής απόκρισης για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική και οι επενδυτικές στρατηγικές της βιομηχανίας θα προσανατολίζονται στην παράδοση ασφαλών, καθαρών, βιώσιμων και αξιόπιστων συστημάτων μεταφοράς·

37.  επισημαίνει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να οδηγούν στην μείωση των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας αλλά να συμβάλλουν στην ενίσχυσή τους στην ΕΕ και αλλού στον κόσμο·

38.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την TTIP, που βασίζονται στην εναρμόνιση αυτών των διαφορετικών συστημάτων ελέγχου μέσω της «αμοιβαίας αναγνώρισης» μπορεί να ενέχουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου όσον αφορά τις εκπομπές των επιβατηγών οχημάτων και ζητεί την άμεση αναστολή των διαπραγματεύσεων της TTIP·

39.  εκφράζει την αποδοκιμασία τουγια την υψηλή συγκέντρωση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και τονίζει ότι μια περισσότερο διαφοροποιημένη, εδαφικά ισόρροπηκαι λιγότερο συγκεντρωμένη αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να καταστήσει δυναμικότερο και περισσότερο καινοτόμο τον κλάδο· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την εν λόγω υψηλή συγκέντρωση·

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 22.

(4)

ΕΕ L 152, 11.6.2008, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 103, 5.4.2014, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου