Päätöslauselmaesitys - B8-1079/2015Päätöslauselmaesitys
B8-1079/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS autoalan päästömittauksista

21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0764/2015 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2865(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1079/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1079/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑1079/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoalan päästömittauksista

(2015/2865(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20. kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007[1],

–  ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5. syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY[2],

–  ottaa huomioon tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23. lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY[3],

–  ottaa huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21. toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY[4],

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 333/2014[5],

–  ottaa huomioon komissiolle osoitetun kysymyksen autoteollisuuden päästömittauksista (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 18. syyskuuta 2015 Yhdysvaltain liittovaltion ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ja Kalifornian ilmanlaadusta vastaava viranomainen (California Air Resource Board, CARB) julkistivat ilmoituksen, jonka mukaan Volkswagen AG, Audi AG ja Volkswagen Group of America -yhtiöt (tunnetaan yhteisellä nimellä ”VW-yhtiö”) eivät olleet noudattaneet ympäristön pilaamista koskevia sääntöjä; toteaa, että tutkinta käynnistettiin kansainvälisen puhtaiden liikennejärjestelmien neuvoston (ICCT) luovutettua dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjä (NOx) koskevien tutkimustensa tulokset EPA:lle ja CARB:lle toukokuussa 2014;

B.  ottaa huomioon, että ICCT:n tutkimustulokset luovutettiin samanaikaisesti niin Yhdysvaltain viranomaisille kuin komissiolle ja kansallisille tyyppihyväksyntäviranomaisillekin;

C.  ottaa huomioon, että henkilöajoneuvojen päästörajoja koskevassa Euro 5/6 -asetuksessa (asetus (EY) N:o 715/2007) autonvalmistajat velvoitetaan varustamaan ajoneuvot siten, että ne täyttävät päästövaatimukset ”tavanomaisessa käytössä” (5 artiklan 1 kohta), ja asetuksessa kielletään yksiselitteisesti käyttämästä estolaitteita (5 artiklan 2 kohta), jotka määritellään ”rakenteeseen kuuluviksi laitteiksi, jotka havainnoivat lämpötilaa, ajoneuvon nopeutta, moottorin pyörimisnopeutta ja/tai kuormitusta, vaihdetta, imusarjan painetta tai jotain muuta parametria aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai poistaakseen päästöjenrajoitus- tai pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän jonkin osan toiminnan ja vähentävät päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta sellaisissa olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana”, ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 7152/2007 nimenomaisesti kehotetaan komissiota ottamaan käyttöön testejä ja toteuttamaan toimia estolaitteiden käytön osalta;

D.  toteaa, että Yhdysvaltain viranomaisten tutkimusten julkistamisen jälkeen VW-yhtiö on myöntänyt asentaneensa estolaitteen ainakin 11 miljoonaan myymäänsä dieselajoneuvoon; toteaa, että Euroopan markkinoilla on vuodesta 2009 lähtien myyty 8 miljoonaa tällaista ajoneuvoa; ottaa huomioon, että unionin markkinoilla myydyille VW‑moottoreille oli myönnetty tyyppihyväksyntä, jonka mukaan ne täyttivät Euro 5 ‑normin;

E.  ottaa huomioon, että yhteinen tutkimuskeskus varoitti komissiota vuonna 2013 siitä, että Volkswagenin dieselautoissa käytettiin mahdollisesti laittomia ohjelmistoja; ottaa huomioon, että komissio ei varoittanut jäsenvaltioiden asiasta vastaavia kansallisia viranomaisia siitä, miten estolaitteet vaikuttivat dieselautojen päästömittausten luotettavuuteen;

F.  ottaa huomioon, että vastuun petoksesta kantavat Volkswagenin johtajat eivätkä Volkswagenin, Skoda Auton, Seatin ja Audin työntekijät eivätkä tilapäiset työntekijät tai Tšekin tasavallassa, Espanjassa, Portugalissa ja Saksassa toimivien autojen toimittajien työntekijät;

G.  ottaa huomioon, että dieselajoneuvojen typpioksidipäästöjen Euro 5 -normin mukainen raja-arvo on 180 mg/km ja sitä sovelletaan 1. syyskuuta 2009 ja 1. syyskuuta 2014 välisenä aikana tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin sekä kaikkiin 1. tammikuuta 2011 ja 1. syyskuuta 2015 välisenä aikana myytyihin ajoneuvoihin, ja toteaa, että vastaava Euro 6 -normin mukainen raja-arvo on 80 mg/km, jota sovelletaan uusiin moottorityyppeihin 1. syyskuuta 2014 alkaen ja kaikkiin syyskuun ensimmäisenä päivänä 2015 ja sen jälkeen myytyihin ajoneuvoihin; ottaa huomioon, että Euro 6 -normin ajoneuvoille, jotka on otettu käyttöön ennen kuin normin raja-arvosta tuli lakisääteinen, myönnettiin verohelpotuksia; toteaa riippumattomien testien vahvistaneen, että ajoneuvojen tavanomaisen käytön aikaiset päästöt poikkesivat huomattavasti molemmista normeista;

H.  ottaa huomioon, että dieselajoneuvojen NOx-päästöjä koskevat Yhdysvaltain liittovaltion ja Kalifornian normit ovat huomattavasti tiukemmat kuin Euro 6 -normi, että ne testataan edustavammassa testisyklissä ja että ne ovat tästä huolimatta teknisesti toteuttamiskelpoisia;

I.  ottaa huomioon, että komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) analyysissa (2011) esitettiin johtopäätös, jonka mukaan kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä mitatut dieselajoneuvojen NOx-päästöt olivat huomattavasti suuremmat kuin asianomaisissa Euro 3­5 -normeissa on sallittu: ne olivat 24 kertaa suuremmat, kun kyse oli NOx-päästöjen keskiarvosta koko testireitin aikana, ja jopa 14 kertaa suuremmat yksittäisissä testivaiheissa; ottaa huomioon, että toisessa yhteisen tutkimuskeskuksen tutkimuksessa (2013) todetaan, että Euro 6 -normin ajoneuvojen päästöt voivat ylittää Euro 5 -normin ajoneuvojen päästöt; ottaa huomioon, että ICCT:n lokakuussa 2014 suorittamassa tutkimuksessa ilmeni, että testattujen dieselajoneuvojen keskimääräiset NOx-päästöt maantieajossa olivat keskimäärin noin seitsemän kertaa suuremmat kuin Euro 6 ‑normissa vahvistetut raja-arvot;

J.  toteaa, että tuotannon vaatimustenmukaisuutta ja käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeviin testeihin ei ole unionin tasolla sovellettu yhteisiä vaatimuksia, vaikka komissiolle on annettu valtuudet vahvistaa tällaisia menettelyjä koskevat erityisvaatimukset komiteamenettelyllä; ottaa huomioon, että tämän seurauksena tuotannon vaatimustenmukaisuutta ja käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskevien velvoitteiden noudattamista ei yleensä valvota asianmukaisesti; ottaa huomioon, että toimivaltaisten tyyppihyväksyntäviranomaisten soveltamia testejä ja niiden tuloksia koskevien tietojen ilmoittamista komissiolle, muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille tai muille asianosaisille tahoille ei vaadita;

K.  toteaa, että useissa jäsenvaltioissa tyyppihyväksyntäviranomaiset eivät ole riippumattomia suhteessa autoteollisuuteen ja ovat hyvin riippuvaisia muun muassa alalta saadusta rahoituksesta, mikä on herättänyt huolta mahdollisista eturistiriidoista;

L.  ottaa huomioon, että voimassa olevassa unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmässä komissio tai muiden jäsenvaltioiden viranomaiset eivät voi vetää takaisin tyyppihyväksyntöjä tai vaatimustenmukaisuustodistuksia tai vetää ajoneuvoja pois markkinoilta tai keskeyttää niiden saattamista markkinoille, jos niille on myönnetty tyyppihyväksyntä jossakin toisessa jäsenvaltiossa; ottaa huomioon, että ajoneuvojen valmistajat voivat valita minkä tahansa testiviranomaisen unionissa, mikä aiheuttaa epätervettä kilpailua testiviranomaisten välillä; ottaa huomioon, että tyyppihyväksyntäviranomaisten testitoimintaa ei valvota;

M.  ottaa huomioon, että komissio on parhaillaan arvioimassa uudelleen tyyppihyväksynnän oikeudellista kehystä;

N.  ottaa huomioon, että Euro 5/6 -asetusta sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa ja että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmistä riippuen kuluttajat voivat nostaa kansallisissa tuomioistuimissa ajoneuvojen valmistajia vastaan kanteita vaatimusten rikkomisen johdosta;

O.  ottaa huomioon, että kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annetun direktiivin (1999/44/EY) mukaisesti kuluttajilla on tuotteen ostamisen jälkeen oikeus vähintään kahden vuoden takuuaikaan, ja ottaa huomioon, että myyjän on luovutettava kulutustavarat kuluttajalle kauppasopimuksen mukaisina; toteaa, että tavaroiden oletetaan olevan vaatimusten mukaisia, jos ne muun muassa ”ovat myyjän niistä antaman kuvauksen mukaisia ja niillä on samat ominaisuudet kuin myyjän kuluttajalle esittämällä näytteellä tai mallilla” ja ”niiden laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin […] kuluttaja voi kohtuudella edellyttää ottaen huomioon […] myyjän, tuottajan tai tämän edustajan erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä niistä antamat tavaroiden erityisiä ominaisuuksia koskevat julkiset maininnat”; ottaa huomioon, että jos nämä ehdot eivät täyty, kuluttajalla on oikeus turvautua asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin oikeussuojakeinoihin, joihin sisältyy kaikissa tapauksissa ilmaiseksi suoritettu korjaus tai ilmaiseksi annettu korvaava tavara ja/tai maasta tai olosuhteista riippuen hinnanalennus tai kauppasopimuksen purkaminen ja ostohinnan palauttaminen;

P.  ottaa huomioon, että kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin mukaisesti tuotteen pääasiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot on annettava ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai niiden ulkopuolella tai ennen etäsopimuksen tekemistä, ja jäsenvaltioiden on säädettävä direktiivin säännösten noudattamatta jättämiseen sovellettavista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista;

Q.  ottaa huomioon, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä (2005/29/EY) kielletään erityisesti toiminta, joka ”vääristää olennaisesti tai on omiaan vääristämään olennaisesti menettelyn saavutettavissa tai kohteena olevan keskivertokuluttajan taloudellista käyttäytymistä tuotteeseen nähden”, ja säädetään, että kaupallisiin menettelyihin, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina, kuuluu ”elinkeinonharjoittajan perätön väite, että julkinen tai yksityinen elin on hyväksynyt tai sallinut elinkeinonharjoittajan toiminnan (tämän kaupalliset menettelyt mukaan lukien) tai tuotteen tai antanut tälle/sille luvan taikka tällaisen väitteen esittäminen ilman, että noudatetaan hyväksymiseen, sallimiseen tai luvan antamiseen liittyviä ehtoja”, ja vaaditaan jäsenvaltioita säätämään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia; ottaa huomioon, että direktiivin 2005/29/EY mukaan ”kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tietoa ja on siten totuuden vastainen tai jos se millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan luettuna, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa, vaikka tieto olisikin tosiasiallisesti virheetön”;

R.  ottaa huomioon, että julkisia hankintoja koskevan direktiivin (2014/24/EY) mukaisesti sopimukset olisi tehtävä noudattaen parasta mahdollista hinta-laatusuhdetta koskevaa periaatetta, johon sisältyy myös ympäristöä koskevia kriteereitä, ja että näin ollen autoalalla on voitu tehdä hankintasopimuksia, jotka perustuvat virheellisiin tietoihin ajoneuvojen ympäristöominaisuuksista; ottaa huomioon, että mainitussa direktiivissä säädetään, että taloudelliset toimijat voidaan sulkea sopimuksentekomenettelyn ulkopuolelle, jos ne ovat syyllistyneet vakaviin ammatin harjoittamiseen liittyviin virheisiin, jotka voivat kyseenalaistaa niiden luotettavuuden; ottaa huomioon, että julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyviä muutoksenhakumenettelyjä koskevassa direktiivissä (2007/66/EY) säädetään, että hankintaviranomaisten tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta sillä perusteella, että kyseiset päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai vastoin kansallisia säännöksiä, jotka on annettu kyseisen oikeuden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä;

S.  ottaa huomioon, että vuonna 2011 ilman pilaantuminen aiheutti EU:ssa yli 430 000 ennenaikaista kuolemantapausta ja maksaa vuosittain 940 miljardia euroa alentuneena tuottavuutena; ottaa huomioon, että yli 20 jäsenvaltiota on laiminlyönyt direktiivissä 2008/50/EY asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen; ottaa huomioon, että typpidioksidi (NO2) on vaarallinen epäpuhtaus ja useiden epäpuhtauksien kuten otsonin ja hiukkasten esiaste; ottaa huomioon, että NOx ja sen johdannaiset aiheuttavat keuhkosyöpää, astmaa ja lukuisia hengitystiesairauksia ja vaikuttavat erityisesti haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja vanhuksiin; ottaa huomioon, että typpioksideilla on myös vakava vaikutus ympäristöön ja ne ovat vastuussa happamoitumisesta, rehevöitymisestä sekä materiaalien heikkenemisestä; toteaa, että dieselajoneuvojen pakokaasut ovat pääasiallinen typpioksidien lähde kaupunkialueilla Euroopassa; ottaa huomioon, että typpioksidit (NOx) toimivat välillisesti kasvihuonekaasuna;

T.  ottaa huomioon, että vuodesta 2012 alkaen WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (IARC) on luokitellut dieselpakokaasut karsinogeeniksi ja ohjeistanut, että koska dieselpäästöjen hiukkaset aiheuttavat lisää terveyshaittoja, altistumista päästettyjen kemikaalien yhdistelmälle olisi alennettava maailmanlaajuisesti;

U.  ottaa huomioon, että dieselhenkilöajoneuvojen NOx-päästöjen hallintaan nykyisin käytettävät järjestelmät perustuvat kolmeen pääteknologiaan: moottorin sisäiset muutokset yhdessä pakokaasujen kierrätyksen (EGR), puhtaan palamisen NOx-katalysaattoreiden (LNT (lean NOx trap)) tai valikoivan katalyyttisen vähentämisen (SCR) kanssa; ottaa huomioon, että Euro 6 -normin raja-arvojen täyttämiseksi useimpiin ajoneuvoihin on asennettu vähintään kaksi kolmesta teknologiasta; ottaa huomioon, että kaikki nämä tekniikat voidaan deaktivoida ohjelmistopohjaisilla estolaitteilla;

V.  ottaa huomioon, että estolaitteilla varustettujen ajoneuvojen päästönormien noudattamisen varmistaminen edellyttää laitteen poistamista, päästöjä valvovan järjestelmän ohjelmistoon tehtäviä muutoksia ja moottoriteknologiasta riippuen myös komponenttien vaihtoja;

W.  ottaa huomioon, että ajoneuvoihin jo asennettujen päästöjä valvovien järjestelmien suorituskykyä voidaan parantaa poistamalla estolaitteet, uudelleenohjelmoimalla ja uudelleenkalibroimalla;

X.  ottaa huomioon, että testitulosten ja normaalissa käytössä olevien ajoneuvojen suorituskyvyn väliset erot eivät rajoitu typpioksideihin vaan koskevat myös muita epäpuhtauksia ja hiilidioksidia; ottaa huomioon, että ICCT:n (syyskuu 2015) mukaan henkilöautojen virallisten ja todellisten hiilidioksidipäästöjen ero oli 40 prosenttia vuonna 2014;

Y.  katsoo, että siirtyminen uuteen WLTP-testimenettelyyn (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) EU:ssa vaatii valmistajien nykyisen autokannan keskimääräisten hiilidioksidipäästötavoitteiden mukauttamista uuteen testiin; ottaa huomioon, että tällaista vastaavuutta koskeva menettely on parhaillaan komiteamenettelyssä ja siinä olisi säilytettävä vastaava sitovuus valmistajien kannalta;

Z.  ottaa huomioon, että unionissa on viime vuosina tapahtunut poikkeuksellista autoalan merkkien ja omistusten keskittymistä; ottaa huomioon, että komissio ei ole reagoinut kilpailuvälineiden avulla tähän keskittymisprosessiin, millä luonnollisesti on ollut suuri vaikutus alan riskitasapainoon;

1.  pitää valitettavana, että nämä liialliset päästöt ovat voineet aiheuttaa tarpeettomia ennenaikaisia kuolemantapauksia, haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle sekä ympäristövahinkoja;

2.  pitää valitettavana, että unionin sisämarkkina-asetuksen täytäntöönpanon valvonnassa on ollut vakavia puutteita, jotka ovat paljastuneet Yhdysvaltain viranomaisten toimien ansiosta;

3.  on vakavasti huolissaan siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio eivät ole reagoineet todisteisiin siitä, että unionin lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 715/2007 Euro 5/6 -standardeista) vahvistetut päästöjen raja-arvot ylittyvät ajoneuvoilta normaalissa käytössä; ottaa huomioon yhteisen tutkimuskeskuksen vuosina 2011 ja 2013 esittämät raportit, jotka osoittavat, että ajoneuvot suoriutuvat liikenteessä testituloksiin verrattuna huomattavasti eri tavalla, ja joissa viitattiin estolaitteisiin mahdollisena selityksenä;

4.  kehottaa siksi asettamaan tutkintavaliokunnan tutkimaan komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten vastuuta asiaa koskevan unionin lainsäädännön puutteellisen käyttöönoton ja täytäntöönpanon valvonnan laiminlyömisestä;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita välittömästi käynnistämään estolaitteiden tutkimuksen kaikkien unionissa myytävien automerkkien osalta sekä tutkimaan ajoneuvojen suorituskyvyn normaalissa käytössä epäpuhtauksien raja-arvojen ja ilmoitettujen hiilidioksidipäästöjen (g/km) osalta; katsoo, että komission olisi valvottava tätä tutkimusta ja sen olisi perustuttava jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisten markkinoilla olevista ajoneuvoista todellisten ajotestien pohjalta keräämiin ja toimittamiin tietoihin; vaatii, että nämä tutkimukset toteutetaan täyden avoimuuden vallitessa ja siten, että tiedot ovat täysin julkisia; vaatii, että komissio raportoi parlamentille tutkimuksen tuloksista kirjallisesti 31. maaliskuuta 2016 mennessä;

6.  vaatii, että jos estolaitteita havaitaan tai ilmenee, jäsenvaltioiden viranomaiset peruuttavat tyyppihyväksynnän ja vaatimustenmukaisuustodistuksen tällaisilta ajoneuvoilta direktiivin 2007/46/EY 30 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 10 artiklan mukaisesti, soveltavat asianmukaisia seuraamuksia, vaativat pakollisia takaisinkutsuja kaikkien estolaitteiden poistamiseksi ja varmistavat kyseisen asetuksen mukaisuuden, ja että valmistajia vaaditaan hyvittämään tämä asiakkaille; kehottaa komissiota käynnistämään rikkomismenettelyn sellaisia jäsenvaltioiden viranomaisia vastaan, jotka laiminlyövät asetuksen (EY) N:o 715/2007 säännösten noudattamisen valvonnan; vaatii, että kaikki hyvitykset tai sakot katetaan tavalla, joka ei vaaranna näissä yrityksissä olevia työpaikkoja ja/tai johda työntekijöiden irtisanomisiin;

7.  on vakavasti huolissaan siitä, että jäsenvaltiot, jotka ovat saaneet vähemmän tuloja epäpuhtauksien päästöihin perustuvan autojen verotuksen vuoksi, voivat nyt vaatia korvauksia, ja vaatii, että kuluttajat eivät missään tapauksessa joudu maksamaan näitä kustannuksia;

8.  vaatii, että jos estolaitteita havaitaan tai ilmenee, jäsenvaltioiden viranomaiset vaativat valmistajia maksamaan takaisin kaikki tuet, veroedut tai muut verotukselliset kannustimet, joita ne ovat vastaanottaneet väitetyn ympäristösuorituskyvyn pohjalta; uskoo, että jos näin ei toimita, tämä vääristää kilpailua ja muodostaa laittoman valtion tuen, mikä vaatisi komissiota käynnistämään laitonta valtion tukea koskevan menettelyn; ehdottaa, että palautetut tuet voitaisiin osoittaa hiilidioksidin vähentämishankkeeseen, jolla parannetaan ilman laatua ja kaupunkien kestäviä liikennehankkeita kaikkialla unionissa;

9.  kehottaa sopimattomiin käytäntöihin syyllistynyttä autoalan osaa rahoittamaan maantieajoneuvojen ympäristösuorituskykyyn perustuvia riippumattomia vertailuluetteloita ja tukemaan niiden päivittämistä;

10.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan harhaanjohtavaa mainontaa ja sopimattomia kaupallisia käytäntöjä koskevien pakollisten sääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan autoalalla ja varmistamaan, että kaikkiin ajoneuvojen suorituskykyä koskeviin väitteisiin liitetään maininta, jolla tehdään selväksi, että olemassaolevat unionin viralliset testiluvut eivät heijasta todellisia ajotuloksia;

11.  korostaa, että kuluttajien on voitava helposti käyttää heillä direktiivien 1999/44/EY, 2005/29/EY ja 2011/83/EU mukaisesti olevia oikeuksia; pyytää, että jäsenvaltiot ja niiden toimivaltaiset viranomaiset antavat helposti saatavissa olevaa tietoa ja selkeitä neuvoja kuluttajille, jotka kysyvät tällaisista oikeuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäksi varmistamaan, että näitä oikeuksia noudatetaan;

12.  kehottaa tarkistamaan direktiiviä 2005/29/EY, jotta virheelliset ympäristöväittämät voidaan lisätä sopimattomien kaupallisten käytäntöjen luetteloon ja jotta jäsenvaltiot voivat hyväksyä tähän luetteloon muita käytäntöjä tai säilyttää siinä muita käytäntöjä;

13.  uskoo, että tämä tapaus havainnollistaa, että Eurooppaan tarvitaan unionin laajuinen kollektiivinen suojamekanismi ja kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jolla varmistetaan, että unionin laajuiset mekanismit ovat olemassa tarjoamaan unionin kuluttajille tällaista suojaa;

14.  korostaa tarvetta varmistaa, että unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset panevat julkisia hankintoja ja julkisten hankintojen tarkastelumenettelyjä koskevat säännöt täysin täytäntöön;

15.  vaatii, että komissio valvoo tiiviisti takaisinkutsumenettelyjen järjestämistä, jotta varmistetaan, että sääntöjen vastaiset ajoneuvot eivät jatka liikkumista unionin alueella;

16.  kehottaa varmentamaan kaavaillut muutokset riippumattomasti, jotta varmistetaan, että tämä johtaa siihen, että ajoneuvot täyttävät asiaankuuluvat normit; vaatii, että valmistaja antaa kuluttajille selkeitä ja uskottavia tietoja ajoneuvojen polttoainetehokkuudesta, suorituskyvystä ja päästötasoista muutosten jälkeen;

17.  kiinnittää huomiota parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 23. syyskuuta 2015 äänin 66 puolesta ja 2 vastaan hyväksymään Deßin mietintöön (A8-0270/2015) maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisestä ja erityisesti komissiolle esitettyyn kehotukseen esittää "vuoteen 2017 mennessä todellisten ajo-olosuhteiden [päästötesti] kaikille vuodesta 2015 alkaen tyyppihyväksytyille tai rekisteröidyille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että päästöjenrajoitusjärjestelmät ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että ajoneuvot ovat tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, ja että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku vastaa vain käytössä olevan päästömittausmenettelyn mahdollisia toleransseja"; kehottaa neuvostoa ja komissiota pääsemään varhaiseen sopuun RDE-testejä (Real Driving Emissions) koskevasta kehyksestä tältä pohjalta ja hyväksymään menettelyn nopeasti komiteamenettelyssä lainsäädäntöehdotuksen hyväksymisen jälkeen;

18.  pitää valitettavana komiteamenettelyssä olevan RDE-testausta koskevan ehdotuksen käsittelyn puutteellista avoimuutta ja erityisesti sitä, että komissio ei ole välittänyt tietoja Euroopan parlamentille samanaikaisesti kuin jäsenvaltioiden edustajille;

19.  korostaa, että unionin nykyistä ajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelyä on vahvistettava merkittävästi, mukaan luettuna unionin valvonta ja täytäntöönpanovaltuuksien lisääminen erityisesti markkinavalvonnan, koordinoinnin ja hyväksyntien jälkitarkastelujärjestelmän osalta, kun merkittäviä epäilyjä ilmenee; kehottaa tätä varten perustamaan riippumattoman unionin tyyppihyväksyntäviranomaisen muun muassa huolehtimaan ilman epäpuhtauksien päästöjen sekä polttoaineenkulutuksen/hiilidioksidipäästöjen yhdenmukaisemmista testinormeista ja ‑menettelyistä kaikkialla unionissa;

20.  pitää erittäin tärkeänä, että komissiolle ja kaikille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille annetaan oikeus peruuttaa tyyppihyväksyntä ja vaatimustenmukaisuustodistus sekä vaatia takaisinkutsuja ja estää markkinoille saattaminen ajoneuvoilta, jos niillä on todisteita siitä, että Euro 5/6 -asetuksen mukaisia unionin päästörajoja ei noudateta, kun on todisteita siitä, että tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästöjä/polttoaineenkulutusta koskevat arvot poikkeavat merkittävästi todellisista arvoista, tai kun poiketaan muista tyyppihyväksyntäjärjestelyssä asetetuista vaatimuksista;

21.  katsoo, että tyyppihyväksyntää koskevan puitedirektiivin tulevassa tarkastelussa on laajennettava ja tarkennettava tuotannon vaatimustenmukaisuutta, jotta varmistetaan, että uusista malleista otetaan tuotantolinjoilta satunnaisesti riittävä ja edustava näyte, joka testataan riippumattomasti RDE-testejä käyttäen vuosittain, jotta voidaan varmistaa, täyttävätkö ne epäpuhtauksia koskevat unionin raja-arvot, ja että tällaisia testejä on laajennettava edelleen, jotta voidaan tarkistaa, noudatetaanko tyyppihyväksynnän hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta koskevia arvoja;

22.  kehottaa lisäksi parantamaan jo liikennekäytössä olevien ajoneuvojen käytön aikaista testausta RDE-menettelyn pohjalta, jotta varmistetaan erilaisia ajokilometrejä taittaneiden ajoneuvojen käytön aikainen vaatimustenmukaisuus asetuksessa vaaditulla tavalla; kehottaa parantamaan käytön aikaista valvontaa katsastusjärjestelmillä, jotta voidaan havaita ja korjata ajoneuvot, jotka eivät vastaa unionin lainsäädäntöä; toteaa erityisesti, että OBD-diagnostiikka voidaan helposti ohjelmoida siten, että se ei havaitse vikoja, ja kehottaa asianmukaisiin toimenpiteisiin tämän tutkimiseksi ja korjaamiseksi;

23.  korostaa, että ajoneuvojen ympäristösuorituskykyä koskevien testien tulokset on julkistettava;

24.  korostaa tarvetta varmistaa, että unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus tutustua ajoneuvojen hallintajärjestelmien tietokoneohjelmistojen lähdekoodiin tarkistaakseen ne estolaitteiden ohjelmistojen varalta; katsoo tältä osin, että oikeuden tutustua tietokonejärjestelmiin ja lähdekoodiin olisi oltava läpinäkyvä ja avoin samalla tavalla kuin oikeuden tutkia ja tarkastaa mekaanisia osia;

25.  korostaa, että käyttäjillä, tutkijoilla ja kehittäjillä olisi oltava esteetön oikeus, teknologiset keinot ja oikeudellinen suoja tarkastaa, testata ja analysoida ajoneuvojen IT-järjestelmien toiminta sekä suorittaa rikostekninen analyysi ilmoittamattomien toimintojen taikka yleisöä tai viranomaisia harhauttamaan tarkoitettujen toimintojen olemassaolon toteamiseksi; kehottaa komissiota poistamaan käyttäjiltä, tutkijoilta ja kehittäjiltä oikeudelliset esteet ajoneuvoihin sisällytettyjen digitaalisten palvelujen ja IT-järjestelmien tarkastamiselta, analysoinnilta ja purkamiselta sekä estämään legitiimien etujen suojaksi tarkoitetun lainsäädännön väärinkäytön epärehellisten liiketoimintakäytäntöjen peittelemiseen;

26.  kehottaa tarkistamaan autojen hiilidioksidimerkinnöistä annettua direktiiviä 1999/94/EY, jotta voidaan parantaa kuluttajille annettavien tietojen täsmällisyyttä, asiaankuuluvuutta, riippumattomuutta, selkeyttä ja vertailtavuutta; katsoo, että merkinnän olisi perustuttava RDE-testeissä saatuihin hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta koskeviin arvoihin;

27.  kannustaa unionia ottamaan käyttöön merkinnät ajoneuvoille, jotka aiheuttavat enemmän hiukkaspäästöjä, jotta kaupungit voivat terveyssyistä rajoittaa näiden ajoneuvojen pääsyä tiiviisti asutuille ja usein vierailluille alueilleen;

28.  on myös huolissaan testituloksissa ilmoitettujen ja kuljettajien liikenteessä toteamien todellisten hiilidioksidipäästöjen välisestä epäsuhdasta; kehottaa siksi sopimaan nopeasti WLTP-vastaavuudesta autokannan hiilidioksiditavoitteiden keskiarvon osalta käyttämättä nykyisen testimenettelyn epäoikeudenmukaista joustavuutta, jotta vuoden 2021 tavoitteita ei vesitetä; uskoo, että tämä ajoneuvojen päästöskandaali todistaa selvästi, että viranomaisten on säilyttävä riippumattomina alasta, jota ne säätelevät, ja että unionin tasolla tarvitaan vahvempia valtuuksia lainsäädännön käyttöönoton ja täytäntöönpanon valvontaa varten; kehottaa komissiota osoittamaan unionin kansalaisille, että parempaa sääntelyä koskevan prosessin tavoitteena on huolehtia vaikuttavasta ja valvotusta lainsäädännöstä kaikkialla unionissa kaikkien unionin kansalaisten eduksi;

29.  kehottaa komissiota tarkistamaan liikenteen alan ulkoisia kustannuksia koskevan käsikirjansa tietoja maantieajoneuvojen todellisista päästöistä ja ilman pilaantumisesta saatujen uusien tietojen pohjalta;

30.  pitää valitettavana, että autoala on saavuttanut etuoikeutetun pääsyn päätöksentekoprosessiin, jossa päätetään säännöistä, joilla alaa pitäisi säädellä, mukaan luettuna komiteamenettely; pitää tällaisen päätöksenteon tasapuolisuutta kyseenalaisena; vaatii parempaa avoimuutta siten, että kaikki komission ja neuvoston autoalan kanssa vuoden 2004 jälkeen vaihtamat asiakirjat julkistetaan;

31.  kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia (EIP) tutkimaan autoalalle puhtaampien moottoreiden kehittämistä varten myönnettyä rahoitusta, mukaan luettuna EIP:n ja unionin T&K-lainat ja ‑tuet, arvioimaan näiden varojen vaikuttavuutta ja toteamaan, onko näitä varoja käytetty väärin päästötesteissä huijaavien laitteiden kehittämiseen; katsoo, että tällaisissa tapauksissa varat on maksettava takaisin;

32.  pitää valitettavana, että valmistajien johdon päätökset rikkoa laillisia normeja voivat vaikuttaa vakavasti työntekijöihin, mukaan luettuna se, että tuhansia työntekijöitä uhkaa nyt irtisanominen Volkswagenin äskettäisten tunnustusten johdosta;

33.  korostaa, että valmistajien on osinkojen jakamisen sijasta käytettävä omia taloudellisia resurssejaan, mukaan luettuna jakamaton voitto, täyttämään mahdollisimman suuri osa sovellettavan lainsäädännön rikkomisesta aiheutuvista kustannuksista ennen mahdollisten irtisanomisten harkitsemista; korostaa, että yrityksen ja sen osakkeenomistajien on kannettava mahdollisimman suuri osa tappioista ennen kuin käytetään veronmaksajien varoja jäsenvaltion tai unionin tasolla moraalikadon välttämiseksi;

34.  kehottaa komissiota tutkimaan, mitä unionin varoja voitaisiin käyttää tukemaan kyseisiä työntekijöitä, ja muistuttaa, että tällaisten tukitoimenpiteiden ei pitäisi korvata mitään jäsenvaltioiden tai yritysten vastuita ja niiden olisi oltava yhteensopivia resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

35.  uskoo vakaasti, että Euroopan autoalan kilpailukyvyn säilyttäminen tulevaisuudessa riippuu siitä, pystytäänkö luomaan positiivinen kierre, joka edistää innovointia, työllisyyttä, terveyttä, ympäristöä ja liikkuvuutta; kehottaa autoalaa saattamaan investointi- ja kehitysstrategiat vastaamaan yhteiskunnan tarvetta puhtaampaan ja ilmastollisesti kestävään ympäristöön esimerkiksi valmistamalla energiatehokkaita ja puhtaita ajoneuvoja, mukaan luettuina sähköiset ajoneuvot;

36.  kehottaa kehittämään johdonmukaisen ja yhteisen eurooppalaisen vastauksen, jolla varmistetaan, että teollisuuspolitiikka ja investointistrategiat suunnataan turvallisten, puhtaiden, kestävien ja luotettavien liikennejärjestelmien tarjoamiseen;

37.  korostaa, että kansainväliset vapaakauppasopimukset eivät saa johtaa ilmastonsuojelunormien alentamiseen vaan niiden pitää johtaa niiden korottamiseen unionissa ja muualla maailmassa;

38.  korostaa, että meneillään olevat TTIP-neuvottelut perustuvat näiden erilaisten valvontajärjestelmien yhdenmukaistamiseen ”vastavuoroisen tunnustamisen” kautta, mikä voi merkitä henkilöajoneuvojen päästöjen korkeampien tasojen vaaraa, ja kehottaa välittömästi jäädyttämään TTIP-neuvottelut;

39.  pitää autoalan suurta keskittymistä valitettavana ja korostaa, että monimuotoisempi, alueellisesti tasapainoisempi ja vähemmän keskittynyt autoala voisi mahdollistaa dynaamisemman ja innovatiivisemman autoalan; kehottaa komissiota tarkastelemaan tätä keskittymistä;

40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.