Postupak : 2015/2865(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1079/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1079/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 168kWORD 124k
21.10.2015
PE570.910v01-00
 
B8-1079/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0764/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP))


Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP))  
B8‑1079/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 333/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 radi utvrđivanja načinâ za postizanje cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila do 2020.(5),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru  (O-000113/2015 – B8‑0764/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su 18. rujna 2015. savezna Agencija za zaštitu okoliša SAD-a (EPA) i Kalifornijski odbor za zaštitu zraka (CARB) izdali obavijest o kršenju važećih propisa o onečišćenju za Volkswagen AG, Audi AG i Američku Volkswagen grupu (poznati pod zajedničkim nazivom „VW”); budući da je istraga započela nakon što je istraživanje u vezi s emisijama dušikovih oksida (NOx) iz dizelskih vozila koje je provelo Međunarodno vijeće za čisti prijevoz podneseno EPA-i i CARB-u u svibnju 2014.;

B.  budući da su rezultati istraživanja Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz bili dostupni Europskoj komisiji i nacionalnim tijelima za homologaciju u isto vrijeme kad i američkim vlastima;

C.  budući da se Uredbom o normama Euro 5 i Euro 6 o graničnim vrijednostima emisija iz osobnih vozila (Uredba (EZ) br. 715/2007) od proizvođača zahtijeva da vozila opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima u pogledu emisija „u uobičajenoj uporabi” (članak 5. stavak 1.) te se izričito zabranjuje uporaba poremećajnih uređaja (članak 5. stavak 2.) koji su definirani kao „svaki dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, broj okretaja motora (RPM), stupanj prijenosa u mjenjaču, podtlak u usisnoj grani, ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije, pri čemu se smanjuje djelotvornost sustava za kontrolu emisija, u uvjetima koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenom radu i upotrebi vozila”; budući da se u Uredbi (EZ) br. 715/2007 također izrijekom poziva Komisiju da uvede ispitivanja i donese mjere koje se odnose na uporabu poremećajnih uređaja;

D.  budući da je nakon istrage koju su provele američke vlasti VW priznao da je u najmanje 11 milijuna prodanih dizelskih vozila ugradio poremećajne uređaje; budući da je od 2009. osam milijuna tih vozila prodano na europskom tržištu; budući da su motori VW-a koji se prodaju na tržištu EU-a homologirani u skladu s normom Euro 5;

E.  budući da je Komisija u izvješću Zajedničkog istraživačkog centra iz 2013. upozorena na moguću prisutnost nezakonitog softvera u dizelskim vozilima korporacije Volkswagen te da nije upozorila nadležna nacionalna tijela država članica na učinak „poremećajnih uređaja” na pouzdanost mjerenja emisija iz dizelskih vozila;

F.  budući da odgovornost za prijevaru snose glavni direktori Volkswagena, a ne radnici Volkswagena, Škode Auta, Seata i Audija, radnici zaposleni preko agencija za privremeno zapošljavanje te zaposlenici trgovaca automobilima u Češkoj, Španjolskoj, Portugalu i Njemačkoj;

G.  budući da u okviru norme Euro 5 granična vrijednost emisije NOx za dizelska vozila iznosi 180 mg/km i primjenjuje se na vozila homologirana u razdoblju između 1. rujna 2009. i 1. rujna 2014., kao i na sva vozila prodana u razdoblju između 1. siječnja 2011. i 1. rujna 2015., dok odgovarajuća vrijednost za normu Euro 6 iznosi 80 mg/km i primjenjuje se od 1. rujna 2014. na nove tipove vozila te na sva vozila prodana nakon 1.  rujna 2015.; budući da su vozila u okviru norme Euro 6 koja su registrirana prije nego što je ta norma uvedena kao zakonsko ograničenje imala koristi od poreznih olakšica; budući da rezultati neovisnih ispitivanja potvrđuju znatne razlike u emisijama iz vozila tijekom uobičajene uporabe s obzirom na obje norme;

H.  budući da su savezne norme SAD-a i kalifornijske norme za emisiju dušikovih oksida (NOx) iz dizelskih vozila znatno strože od graničnih vrijednosti norme Euro 6, da se ispituju s pomoću reprezentativnijeg ciklusa ispitivanja te da su pritom ipak tehnički provedive;

I.  budući da se u analizi Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije iz 2011. došlo do zaključka da emisije dušikovih oksida (NOx) dizelskih vozila koje su izmjerene prijenosnim sustavima za mjerenje emisija u znatnoj mjeri premašuju odgovarajuća ograničenja emisija propisana u okviru normi Euro 3 – 5, od 2 do 4 puta ako se u obzir uzimaju prosjeci ostvareni na cijelim ispitnim dionicama, odnosno do 14 puta na nekim dijelovima ispitnih dionica; budući da se u drugom izvješću Zajedničkog istraživačkog centra iz 2013. iznose zaključci da vozila u okviru norme Euro 6 možda premašuju ograničenja za emisije vozila u okviru norme Euro 5; budući da se u analizi Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz iz listopada 2014. bilježe cestovne emisije NOx iz ispitanih dizelskih vozila u vrijednosti koja je u prosjeku oko sedam puta veća od ograničenja utvrđenih u okviru norme Euro 6;

J.  budući da ispitivanja sukladnosti proizvodnje i uporabne sukladnosti ne podliježu zajedničkim normama na razini EU-a, unatoč tome što je Komisija dobila mandat za utvrđivanje posebnih zahtjeva za te postupke u okviru postupka komitologije; budući da se kao rezultat toga zahtjevi za sukladnost proizvodnje i uporabnu sukladnost općenito ne primjenjuju na odgovarajući način; budući da ne postoji zahtjev da se Komisiji, nadležnim tijelima za homologaciju u drugim državama članicama ili drugim zainteresiranim stranama proslijede informacije u pogledu ispitivanja koje provode nadležna tijela za homologaciju, a ni u pogledu rezultata tih ispitivanja;

K.  budući da u nekoliko država članica nadležna tijela za homologaciju nisu neovisna o automobilskoj industriji te u velikoj mjeri ovise o financijskim sredstvima te industrije, što, među ostalim, izaziva zabrinutost zbog potencijalnih sukoba interesa;

L.  budući da postojeći sustav za homologaciju na razini EU-a ne dopušta Komisiji ili tijelima drugih država članica da povuku potvrde o homologaciji vozila i potvrde o sukladnosti, da povuku vozila s tržišta ili da obustave njihovo stavljanje na tržište ako je njihovu homologaciju provela druga država članica; budući da proizvođači vozila mogu izabrati bilo koje tijelo za ispitivanje u EU-u, što rezultira nepoželjnim tržišnim natjecanjem između tijela za ispitivanje; budući da se ispitivanja koja provode tijela za homologaciju ne nadziru;

M.  budući da Komisija trenutno provodi reviziju homologacijskog okvira;

N.  budući da se Uredba Euro 5 i 6 izravno primjenjuje u državama članicama i budući da, ovisno o pravnim sustavima država članica, potrošači mogu preko nacionalnih sudova zatražiti naknadu od proizvođača u slučaju bilo kakvog kršenja uvjeta;

O.  budući da u skladu s Direktivom o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pripadajućim jamstvima (1999/44/EZ) potrošači imaju pravo na najmanje dvogodišnje jamstvo nakon kupnje proizvoda te da je prodavatelj obvezan potrošaču dostaviti proizvod koji je u skladu s ugovorom o prodaji; budući da postoji pretpostavka o usklađenosti ako ta roba, između ostalog „odgovara opisu koji je dao trgovac i ima osobine robe koju je trgovac predao potrošaču kao uzorak ili model” i „pokazuje kakvoću i funkcionalnost [...] koje potrošač može razumno očekivati [...] uzimajući u obzir bilo koju od javnih tvrdnji koje je o specifičnim osobinama robe dao trgovac, proizvođač ili njegov predstavnik, posebno prilikom reklamnog oglašavanja ili na etiketama”; budući da potrošač, u slučaju da ne postoji takva usklađenost, ima pravo na pravna sredstva koja su mu dostupna u okviru relevantnog nacionalnog prava, a koja svakako uključuju besplatan popravak ili zamjenu i/ili, ovisno o zemlji i okolnostima, popust na cijenu ili poništenje ugovora o prodaji i povrat sredstava u visini kupovne cijene;

P.  budući da se u Direktivi o pravima potrošača (2011/83/EU) zahtijeva da se podaci o glavnim značajkama proizvoda moraju pružiti prije sklapanja ugovora na mjestu prodaje ili izvan njega ili pak ugovora na daljinu te se od država članica u slučajevima neispunjavanja odredbi Direktive zahtijeva da raspolažu učinkovitim, razmjernim kaznama s učinkom;

Q.  budući da se u Direktivi o nepoštenoj poslovnoj praksi (2005/29/EZ) naročito zabranjuje svaka praksa koja „bitno narušava ili je vjerojatno da će narušiti gospodarsko ponašanje prosječnog potrošača do kojeg dopire odnosno kojem je namijenjena, u odnosu na proizvod” te se predviđa da se trgovačkim praksama koje se u svim okolnostima smatraju nepoštenima smatra „[T]vrdnja da je trgovca (uključujući njegovu poslovnu praksu) ili proizvod odobrilo ili preporučilo ili potvrdilo neko javno ili drugo tijelo, iako to nije slučaj, odnosno takva tvrdnja u slučaju kada on ne udovoljava zahtjevima za izdavanje tog odobrenja, preporuke ili dopuštenja” i da se od država članica zahtijeva donošenje učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih kazni; budući da je u Direktivi 2005/29/EZ navedeno da se poslovna praksa smatra „zavaravajućom ako sadrži lažne informacije te je stoga neistinita ili ako na bilo koji način, uključujući sveukupno predstavljanje, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača, čak i ako je informacija činjenično točna”;

R.  budući da je u Direktivi o javnoj nabavi (2014/24/EU) predviđeno da se ugovori dodjeljuju na temelju načela najbolje vrijednosti za novac, što uključuje kriterije zaštite okoliša, te da su, shodno tome, ugovori u automobilskom sektoru možda dodijeljeni na temelju lažnih informacija o ekološkoj učinkovitosti vozila; budući da je tom Direktivom također predviđeno da se gospodarski subjekti mogu isključiti ako su počinili težak poslovni prekršaj koji dovodi u pitanje njihov integritet; budući da je Direktivom o postupcima pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi (2007/66/EZ) predviđena mogućnost revizije odluka koje je donio javni naručitelj i to na temelju sumnji da se takvim odlukama možda prekršilo pravo Zajednice u području javne nabave ili nacionalna pravila kojima se prenosi to pravo;

S.  budući da je onečišćenje zraka 2011. dovelo do prerane smrti 430 000 osoba u EU-u te da gubitak u pogledu produktivnosti godišnje iznosi 940 milijardi EUR; budući da više od 20 država članica ne poštuje ograničenja EU-a u pogledu kvalitete zraka utvrđena u Direktivi 2008/50/EZ; budući da je dušikov dioksid (NO2) opasan onečišćivač, ali i da prethodi nekolicini drugih onečišćivača kao što su ozon i čestične tvari; budući da NOx i njegovi derivati uzrokuju rak pluća, astmu i razne bolesti dišnog sustava, a naročito utječu na ranjive skupine kao što su djeca i starije osobe; budući da NOx također ima snažan utjecaj na okoliš te da je odgovoran za zakiseljavanje, eutrofikaciju i degradaciju materijala; budući da su ispušni plinovi dizelskih vozila glavni izvor NOx u urbanim područjima Europe; budući da dušikovi oksidi (NOx) djeluju kao neizravni staklenički plinovi;

T.  budući da je 2012. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka u okviru WHO-a (IARC) ispušne plinove dizelskih motora klasificirala kao kancerogene te da je s obzirom na dodatne utjecaje čestica dizela na zdravlje preporučila smanjenje izlaganja mješavini ispuštenih kemikalija diljem svijeta;

U.  budući da se postojeći sustavi za kontrolu emisija NOx iz osobnih dizelskih vozila temelje na trima osnovnim tehnologijama: modifikaciji u unutrašnjosti motora zajedno s povratom/ponovnom cirkulacijom ispušnih plinova, apsorberima za slabo izgaranje NOx (odvajač NOx za siromašnu smjesu) i selektivnoj katalitičkoj redukciji; budući da je većina vozila opremljena barem dvjema od tih triju tehnologija kako bi zadovoljila granične vrijednosti u okviru norme Euro 6; budući da se sve te tehnologije mogu deaktivirati softverskim poremećajnim uređajima;

V.  budući da će se, kako bi se zajamčila sukladnost s normama za emisije, s vozila u koja su ugrađeni poremećajni uređaji ti uređaji morati ukloniti zajedno sa softverskim modifikacijama sustava kontrole emisija te da će se ovisno o tehnologiji motora provesti mehaničke izmjene;

W.  budući da je sustave za kontrolu emisija koji su već ugrađeni u vozila moguće poboljšati uklanjanjem poremećajnih uređaja, reprogramiranjem i ponovnom kalibracijom;

X.  budući da se nepodudarnost između rezultata ispitivanja i rada vozila u uobičajenoj uporabi ne odnosi samo na NOx, već je zabilježena i za ostale onečišćivače i CO2; budući da je prema Međunarodnom vijeću za čisti prijevoz (rujan 2015.) razlika između službenih i stvarnih emisija CO2 iz osobnih vozila u Europi 2014. iznosila 40 %;

Y.  budući da se izmjenom Svjetskog postupka testiranja za laka osobna i gospodarska vozila u EU-u zahtijeva da se ciljevi proizvođača u pogledu prosječnih emisija CO2 iz postojećeg voznog parka prilagode novom ispitivanju; budući da se postupak te korelacije trenutno provodi u okviru komitologije te da bi se njime trebala očuvati odgovarajuća strogost prema proizvođačima;

Z.  budući da se posljednjih godina u EU-u odvija neobičan proces koncentracije robnih marki i vlasništva nad automobilskom industrijom; budući da Komisija odbija reagirati primjenom alata za tržišno natjecanje u tom procesu koncentracije koji, naravno, ima golem utjecaj na ravnotežu rizika u industriji;

1.  smatra da je vrijedno žaljenja to što su te prekomjerne emisije uzrokovale preuranjene gubitke života koje je bilo moguće izbjeći, štetne posljedice za ljudsko zdravlje i onečišćenje okoliša;

2.  ne odobrava ozbiljno nepoštovanje propisa unutarnjeg tržišta EU-a, koje je razotkriveno zahvaljujući djelovanju vlasti SAD-a;

3.  duboko je zabrinut zbog toga što vlasti država članica i Komisija nisu reagirali na dokaze o tome da su premašene granične vrijednosti emisija propisane pravom EU-a (Uredba 715/2007/EZ o normi Euro 5 i normi Euro 6) za vozila u uobičajenoj uporabi; uključujući izvješća Zajedničkog istraživačkog centra iz 2011. i 2013. koja su sadržavala dokaze o znatnim razlikama u performansama vozila na cesti u usporedbi s rezultatima ispitivanja te su kao objašnjenje ukazali na uporabu poremećajnih uređaja;

4.  stoga poziva na osnivanje istražnog odbora koji bi istražio odgovornost Komisije i vlasti država članica za neuspješno jamčenje pravilne provedbe i primjene relevantnog prava EU-a;

5.  poziva Komisiju i države članice da odmah pokrenu istragu o uporabi poremećajnih uređaja u svim markama vozila koja se prodaju u EU-u te performansama vozila u uobičajenoj uporabi u pogledu graničnih vrijednosti onečišćivača i službenih vrijednosti emisije ugljikovog dioksida u g/km; smatra da bi tu istragu trebala nadzirati Komisija te da bi se ona trebala provesti na temelju podataka o vozilima na tržištu koje su prikupila i podnijela tijela država članica za homologaciju vozila na tržištu koristeći testove vožnje u stvarnom cestovnom prometu; ustraje u tome da bi se takva istraga trebala provesti potpuno transparentno i uz puni pristup javnosti podacima; zahtijeva od Komisije da pisanim putem izvijesti Parlament o rezultatima te istrage do 31. ožujka 2016.;

6.  zahtijeva od vlasti država članica da u slučajevima gdje su pronađeni ili prisutni poremećajni uređaji povuku homologaciju i potvrdu o sukladnosti takvih vozila u skladu s člankom 30. Direktive 2007/46/EZ i člankom 10. Uredbe 715/2007/EZ, da primijene odgovarajuće sankcije i zahtijevaju obvezno povlačenje vozila u cilju uklanjanja svih poremećajnih uređaja te jamčenja usklađenosti s relevantnom regulativom te zahtijeva da se od proizvođača zatraži da potrošačima isplate naknadu; apelira na Komisiju da započne postupak zbog kršenja propisa protiv relevantnih tijela država članica koja nisu provela odredbe Uredbe 715/2007/EZ; zahtijeva da se troškovi naknada ili kazni pokriju na način kojim se neće naštetiti postojećim radnim mjestima u tim korporacijama i/ili prouzročiti otpuštanje radnika;

7.  duboko je zabrinut zbog činjenice da države članice čiji je dohodak bio smanjen zbog oporezivanja automobila na temelju emisija onečišćivača sada mogu tražiti naknadu te ustraje u tome da potrošači ni u kojem slučaju ne bi smjeli snositi taj trošak;

8.  zahtijeva da u slučajevima pronalaska ili prisutnosti poremećajnih uređaja vlasti država članica zahtijevaju od proizvođača da vrate sve subvencije, porezne povlastice i druge vrste fiskalnih poticaja koje su primili zahvaljujući navodnoj ekološkoj učinkovitosti; smatra da bi u suprotnome došlo do narušavanja tržišnog natjecanja te da bi to predstavljalo nezakonitu državnu potporu, zbog čega bi Komisija bila primorana pokrenuti postupak zbog nezakonite državne potpore; predlaže da se vraćene subvencije dodijele projektima smanjenja emisija ugljika namijenjenima poboljšanju kvalitete zraka i održivom prijevozu u gradovima diljem EU-a;

9.  poziva sektor automobilske industrije koji je provodio nepoštene prakse da financira i podrži ažuriranje nezavisnih rang-lista cestovnih vozila na temelju ekološke učinkovitosti;

10.  poziva države članice da zajamče bolju provedbu obveznih pravila u pogledu obmanjujućeg oglašavanja i nepoštenih reklamnih praksi u automobilskom sektoru te da zajamče da sve tvrdnje u vezi s performansama vozila budu popraćena objašnjenjem u kojem se izričito navodi da postojeći rezultati službenih ispitivanja u EU-u ne odražavaju stvarne rezultate ostvarene u vožnji;

11.  ističe da potrošači moraju moći lako ostvariti svoja prava, kako je predviđeno direktivama 1999/44/EZ, 2005/29/EZ i 2011/83/EU; traži od država članica i njihovih nadležnih tijela da pružaju lako dostupne informacije i jasne savjete kupcima koji se raspituju o tim pravima; nadalje, zahtijeva od Komisije i država članica da zajamče poštovanje tih prava;

12.  poziva na reviziju Direktive 2005/29 kako bi se lažne tvrdnje o ekološkoj učinkovitosti dodale na popis nepoštenih trgovinskih praksi te kako bi se državama članicama omogućilo da na taj popis uvrste dodatne prakse ili da na njemu zadrže određene prakse;

13.  vjeruje da ovaj slučaj ukazuje na potrebu za sustavom za kolektivno traženje naknade na razini EU-a te poziva Komisiju da podnese zakonodavni prijedlog kako bi zajamčila postojanje mehanizama na razini EU-a kojim bi se potrošačima u EU-u isplatila naknada;

14.  naglašava da je potrebno zajamčiti da nadležna tijela EU-a i država članica u potpunosti provode propise o javnoj nabavi i o postupcima preispitivanja u javnoj nabavi;

15.  zahtijeva od Komisije da pomno prati organizaciju postupaka povlačenja s tržišta kako bi se zajamčilo da vozila koja ne zadovoljavaju standarde ne ostanu u prometu na teritoriju EU-a;

16.  poziva na neovisnu provjeru planiranih modifikacija kako bi se zajamčilo da vozila nakon tih izmjena budu sukladna s relevantnim normama; zahtijeva od proizvođača da potrošačima pruži jasne i pouzdane informacije o učinkovitosti vozila u pogledu goriva te o performansama i razini emisija vozila nakon modifikacija;

17.  skreće pozornost na Dessovo izvješće (A8-0270/2015) o smanjenju emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila koje je parlamentarni Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane usvojio 23. rujna 2015. sa 66 glasova za i dva glasa protiv, a posebno na poziv Komisiji da „uvede ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana od 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo vozilima da budu usklađena s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine.”; potiče Vijeće i Komisiju da se na temelju toga što prije dogovore oko okvira za ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje te da ga žurno usvoje u okviru postupka komitologije nakon dogovora o zakonodavnom prijedlogu;

18.  žali zbog nedostatka transparentnosti u raspravama o prijedlogu ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje u okviru postupka komitologije, a posebno zbog toga što Komisija nije prenijela informacije Parlamentu istovremeno kad i predstavnicima država članica;

19.  naglašava potrebu za znatnim jačanjem postojećeg sustava za homologaciju vozila u EU-u, uključujući veće ovlasti EU-a u pitanjima nadzora i provedbe, posebno u pogledu praćenja tržišta, usklađivanja i režima kontrole te preispitivanja potvrdi u slučaju ozbiljnih sumnji; stoga poziva na osnivanje neovisnog tijela EU-a za homologaciju, među ostalim, u cilju dosljednijih normi i postupaka diljem EU-a za ispitivanje emisija onečišćivača zraka, potrošnje goriva i emisije CO2;

20.  smatra iznimno važnim da Komisija i sva nadležna tijela država članica imaju pravo povući potvrde o homologaciji i potvrde o sukladnosti, zatražiti povlačenje proizvoda s tržišta i prekid stavljanja vozila na tržište ako posjeduju dokaze o nepoštovanju graničnih vrijednosti emisija u EU-u u smislu Uredbe Euro 5 i 6, ako postoji dokaz o znatnom odstupanju između homologacijskih vrijednosti potrošnje goriva ili vrijednosti CO2 i stvarnih performansi ili bilo kakvog drugog uvjeta iz sustava za homologaciju;

21.  smatra da se nadolazeća revizija Okvirne direktive o homologaciji mora proširiti te da je potrebno utvrditi sukladnost proizvodnih uvjeta kako bi se zajamčilo da se dostatan i reprezentativan uzorak novih modela nasumično odabere iz proizvodnih linija i neovisno provjeri godišnjim ispitivanjem emisije u stvarnim uvjetima vožnje radi provjere njihove sukladnosti s graničnim vrijednostima onečišćivača u EU-u te da se ta ispitivanja moraju dodatno proširiti u svrhu provjere sukladnosti s homologacijskim vrijednostima CO2 i potrošnje goriva;

22.  nadalje, poziva na poboljšano uporabno ispitivanje vozila koja se već rabe u cestovnom prometu, također na temelju postupka ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje radi provjere uporabne sukladnosti vozila ovisno o prijeđenoj kilometraži, kako je propisano Uredbom; poziva na poboljšanje cestovnog nadzora uz pomoć periodičnih tehničkih pregleda kako bi se identificirala i popravila vozila koja nisu u skladu s pravom EU-a; osobito napominje da se sustav automatske dijagnostike u vozilu lako može programirati tako da ne prepoznaje kvarove te poziva na poduzimanje odgovarajućih mjera za istragu i rješavanje tog problema;

23.  naglašava da rezultati ispitivanja ekološke učinkovitosti vozila moraju biti javno dostupni;

24.  ističe da je potrebno zajamčiti da nadležna tijela EU-a i država članica imaju pristup izvornim kodovima računalnih programa upravljačkih sustava vozila kako bi mogla otkriti softver poremećajnih uređaja; u tom smislu mišljenja je da bi pristup računalnim sustavima i izvornom kodu trebao biti transparentan i otvoren, slično kao inspekcija mehaničkih dijelova i pristup njima;

25.  ističe da bi korisnici, znanstvenici i razvojni stručnjaci trebali imati neograničeno pravo, tehnološka sredstva i pravnu zaštitu u pogledu provjere, ispitivanja i analize funkcioniranja IT sustava u vozilima te u pogledu provođenja forenzičke analize radi pronalaženja neprijavljenih funkcija ili funkcija namijenjenih obmanjivanju javnosti ili vlasti; poziva Komisiju da ukloni pravne prepreke za korisnike, znanstvenike i razvojne stručnjake u pogledu provjere, analize i rastavljanja digitalnih usluga i IT sustava ugrađenih u vozila te da spriječi donošenje zakonodavstva namijenjenog zaštiti zlouporabe legitimnih interesa u cilju prikrivanja zavaravajućih poslovnih praksi;

26.  poziva na reviziju Direktive EU-a o označavanju vozila (1999/94/EZ) radi poboljšanja preciznosti, relevantnosti, neovisnosti, jasnoće i usporedivosti informacija koje se pružaju potrošačima; smatra da bi se oznake trebale temeljiti na vrijednostima potrošnje goriva i CO2 utvrđenih ispitivanjima emisija u stvarnim uvjetima vožnje;

27.  potiče EU da uvede označavanje vozila koja proizvode više razine emisije čestica kako bi se iz zdravstvenih razloga u gradovima mogao ograničiti pristup tih vozila gusto naseljenim i iznimno posjećenim područjima;

28.  također je zabrinut zbog razlika u razini emisija CO2 navedenih u rezultatima ispitivanja i onih koje su zabilježili vozači u prometu; stoga poziva na brzo postizanje dogovora o prilagodbi ciljnih vrijednosti prosječnih emisija CO2 za vozni park Svjetskom postupku testiranja za laka osobna i gospodarska vozila (WLTP) kojom će se zatvoriti nepošten manevarski prostor prisutan u postojećem postupku ispitivanja i omogućiti postizanje ciljeva za 2021. godinu; smatra da ovaj skandal u vezi s emisijama iz vozila predstavlja jasan dokaz da nadležna tijela javne vlasti moraju ostati neovisna o sektoru koji reguliraju te da su na razini EU-a potrebne veće ovlasti za praćenje provedbe i primjene zakonodavstva; poziva Komisiju da pokaže građanima EU-a da je cilj postupka bolje regulative pružanje djelotvornih zakona i njihova provođenja diljem EU-a za dobrobit svih građana EU-a;

29.  poziva Komisiju da preispita informacije iz svojeg priručnika o procjeni vanjskih troškova u sektoru prijevoza na temelju novih saznanja o stvarnim emisijama i onečišćenju zraka koje uzrokuju cestovna vozila;

30.  smatra da je vrijedno žaljenja to što je automobilska industrija stekla povlašteni pristup postupcima odlučivanja o pravilima kojima bi se ta industrija trebala regulirati, uključujući i komitologiju; sumnja u uravnoteženost načina provedbe takvih postupaka odlučivanja; zahtijeva veću transparentnost objavljivanjem svih dokumenata koje su Komisija i Vijeće razmijenili s automobilskom industrijom od 2004. godine;

31.  poziva Komisiju i Europsku investicijsku banku (EIB) da istraže financijska sredstva, uključujući zajmove i bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj koje su odobrili EIB i EU, dodijeljena automobilskoj industriji za potrebe razvoja čišćih motora, da ocijene učinkovitost iskorištavanja tih sredstava te da utvrde je li bilo zlouporabe tih sredstava u cilju razvoja poremećajnih uređaja za ispitivanje emisija; stajališta je da u takvim slučajevima treba vratiti sredstva;

32.  žali zbog činjenice da bi odluke uprava proizvođača da prekrše pravne norme mogle imati ozbiljan učinak na radnike, uključujući činjenicu da tisućama zaposlenika sada prijeti otkaz nakon nedavnih priznanja korporacije Volkswagen;

33.  naglašava da proizvođači moraju upotrijebiti vlastita financijska sredstva, uključujući zadržanu dobit umjesto raspodjele dividendi, kako bi pokrili najveći mogući dio troškova koji proizlaze iz kršenja mjerodavnog prava prije nego što počnu razmatrati otpuštanja; ističe da poduzeće i njegovi dioničari moraju pokriti najveći mogući dio gubitaka prije korištenja sredstvima poreznih obveznika na razini države članice ili na razini EU-a, a kako bi se izbjegao moralni rizik;

34.  poziva Komisiju da ispita koja je sredstva EU-a moguće mobilizirati radi pružanja podrške obuhvaćenim radnicima te naglašava da takve mjere pomoći ne bi trebale zamijeniti odgovornost države članice ili određenog poduzeća te da bi trebale biti u skladu s pomakom prema održivom gospodarstvu u kojemu se učinkovito iskorištavaju resursi;

35.  uvjeren je da će očuvanje konkurentnosti europske automobilske industrije u budućnosti ovisiti o stvaranju ciklusa koji će pozitivno utjecati na inovacije, zapošljavanje, zdravlje, okoliš i mobilnost; poziva automobilski sektor da uskladi investicijsku i razvojnu strategiju s potrebama društva za čišćim okolišem otpornim na klimatske promjene, među ostalim, proizvodnjom energetski učinkovitih i čistih vozila, uključujući električna vozila;

36.  podržava osmišljavanje dosljednog i usklađenog europskog odgovora kako bi se zajamčilo da industrijska politika i investicijske strategije budu usmjerene na pružanje sigurnih, čistih, održivih i pouzdanih sustava prijevoza;

37.  naglašava da međunarodni sporazumi o slobodnoj trgovini ne smiju dovesti do snižavanja normi zaštite klime, već trebaju pridonijeti podizanju tih normi u EU-u i u drugim dijelovima svijeta;

38.  naglašava činjenicu da bi tekući pregovori o TTIP-u utemeljeni na usklađivanju tih različitih kontrolnih sustava „uzajamnim priznavanjem” mogli rezultirati većim rizikom u pogledu emisija iz putničkih vozila te poziva na trenutačni prekid pregovora o TTIP-u;

39.  žali zbog visoke koncentracije u automobilskom sektoru te naglašava da bi se raznolikijom, teritorijalno uravnoteženom i manje koncentriranom automobilskom industrijom moglo doprinijeti dinamičnijem i inovativnijem automobilskom sektoru; poziva Komisiju da istraži tu visoku koncentraciju;

40.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(2)

SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(3)

SL L 309, 27.11.2001., str. 22.

(4)

SL L 152, 11.6.2008., str. 1.

(5)

SL L 103, 05.04.2014., str. 15.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti