Предложение за резолюция - B8-1080/2015Предложение за резолюция
B8-1080/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

  21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0764/2015
  съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

  Гербен-Ян Гербранди, Дита Харанзова, Гезине Майснер, Фредрик Федерлей от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1075/2015

  Процедура : 2015/2865(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-1080/2015
  Внесени текстове :
  B8-1080/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-1080/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно измерването на емисиите в автомобилния сектор

  (2015/2865(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

  –  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси издадоха предупреждение за нарушение на разпоредбите относно замърсяването, което се отнася за „Фолксваген“, „Ауди“ и „Фолксваген Груп ъф Америка“ (под общото наименование „VW“); като има предвид, че разследването започна след изследване на емисиите на азотни оксиди (NOx) от дизелови превозни средства, проведено от неправителствена организация в сътрудничество с университетски изследователи и резултатите от това изследване бяха предоставени на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ и на Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси през май 2014 г.;

  Б.  като има предвид, че едновременно с това резултатите от изследването бяха предоставени на Комисията и на националните органи по одобряването на типа, но по това време не бяха предприети никакви действия на равнище ЕС;

  В.  като има предвид, че замърсяването на въздуха води до преждевременната смърт на над 430 000 души годишно в ЕС и причинява разходи за около 940 млрд. евро годишно вследствие на последиците му за здравето; като има предвид, че NOx са основен замърсител на въздуха, който причинява, наред с другото, рак на белите дробове, астма и множество дихателни заболявания, както и влошаване на състоянието на околната среда, като например еутрофикация и подкиселяване; като има предвид, че отработените газове от дизелови двигатели са основен източник на NOx в градските зони в Европа; като има предвид, че понастоящем над 20 държави членки не отговарят на пределно допустимите стойности на ЕС по отношение на качеството на въздуха, по-конкретно поради замърсяването в градовете;

  Г.  като има предвид, че автомобилната промишленост е ключов икономически сектор в Европа, който осигурява 12 милиона работни места, има 4% дял от БВП на ЕС и представлява най-големият частен инвеститор в научноизследователска и развойна дейност в ЕС; като има предвид, че в резултат на технологичното развитие секторът успя да постигне значително цялостно подобрение по отношение на емисиите на замърсителите през последните десетилетия; като има предвид, че ако не се предприемат решителни действия, настоящият скандал рискува да накърни репутацията и конкурентоспособността на целия сектор;

  Д.  като има предвид, че ЕС е положил редица усилия за отстраняване на последиците от икономическата криза за автомобилната промишленост, използвайки наличните инструменти за държавна помощ; като има предвид, че тези инструменти често бяха обвързани с изисквания за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации, както и за подкрепа на развитието на „зелените“ технологии;

  Е.  като има предвид, че Регламентът за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства (Регламент 715/2007/ЕО, договорен от Парламента и Съвета през декември 2006 г.), в който се определят нормите за емисии Евро 5 и Евро 6, изисква от производителите да оборудват своите превозни средства така, че да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1);

  Ж.  като има предвид, че в Регламент 715/2007/ЕО (член 5, параграф 2) изрично се забранява използването на измервателно-коригиращи устройства, определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че държавите членки имат задължението да приведат тази забрана в изпълнение; като има предвид, че регламентът изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме изисквания относно измервателно-коригиращите устройства;

  З.  като има предвид, че след разследването от страна на органите на САЩ „VW“ призна, че в най-малко 11 милиона от продадените от него в цял свят дизелови моторни превозни средства са монтирани измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че дружеството обяви, че ще изтегли от пазара 8,5 милиона дизелови превозни средства в ЕС вследствие на решение на Германската федерална служба за моторни превозни средства; като има предвид, че въпросните двигатели на „VW“ са били типово одобрени като отговарящи на норма Евро 5;

  И.  като има предвид, че граничната стойност по Евро 5 за емисии NOx от дизелови превозни средства е 180 mg/km, приложима за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички превозни средства, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че стойността по Евро 6 е 80 mg/km и се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. насам и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам; като има предвид, че отговарящите на норма Евро 6 превозни средства, регистрирани преди въвеждането на нормата като законоустановено ограничение, са се ползвали с данъчни облекчения в много държави членки; като има предвид, че резултатите от независимите изпитвания потвърждават наличието на значителни несъответствия между граничните стойности и реалните емисии от превозните средства при нормална експлоатация и за двете норми;

  Й.  като има предвид, че анализ на Съвместния изследователски център[1] на Комисията през 2011 г. стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS), значително превишават съответните гранични стойности на емисиите по Евро 3–5, варирайки от коефициент 2–4 за средните емисии на NOx през цялото изпитване до коефициент 14 в отделни етапи на изпитването; като има предвид, че в друг доклад на СИЦ[2], публикуван през 2013 г., се заключава, че превозните средства по норма Евро 6 могат дори да превишават нивото на емисиите от превозните средства по норма Евро 5; като има предвид, че проведените през 2014 г. независими анализи установяват, че емисиите на NOx от изпитаните дизелови превозни средства са средно около седем пъти по-големи от граничните стойности, определени с норма Евро 6;

  К.  като има предвид, че тази установена разлика по отношение на емисиите може да се дължи както на неадекватността на понастоящем използваната в ЕС процедура за изпитване, която не осигурява нормални условия на движение, така и на използването на измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че надеждността и устойчивостта на процедурата за изпитване на превозните средства е от решаващо значение за постигането на граничните стойности на емисиите, а оттам и за опазването на общественото здраве и околната среда в ЕС;

  Л.  като има предвид, че член 14, параграф 3 от Регламент № 715/2007/ЕО задължава Комисията да прави преглед на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите и, ако се установи, че изпитванията вече не са задоволителни, да ги адаптира по начин, позволяващ реално отразяване на емисиите, отделяни от движещите се по пътищата автомобили; като има предвид, че все още не е осъществено подобно адаптиране; като има предвид, че въпреки това Комисията понастоящем подготвя приемането на нов цикъл на изпитване въз основа на емисиите при реални условия;

  М.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са били предмет на общи стандарти на равнище ЕС, въпреки дадения на Комисията мандат за установяване на специални изисквания за тези процедури посредством процедурата на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация като цяло не се прилагат адекватно; като има предвид, че липсва изискване за оповестяване на информация на Комисията, на органите по одобряването на типа на другите държави членки или други заинтересовани страни относно каквито и да било изпитвания, прилагани от компетентните органи по одобряването на типа, и относно резултатите от тях;

  Н.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на други държави членки да оттеглят одобренията на типа или сертификатите за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства или да преустановят тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че при настоящата система не се упражнява надзор върху изпитванията, извършвани от националните органи по одобряването на типа, с цел да се гарантира, че всички органи спазват общите правила на ЕС и не извършват нелоялна конкуренция чрез занижаване на стандартите;

  О.  като има предвид, че Комисията е в процес на преразглеждане на рамката за одобряване на типа;

  П.  като има предвид, че е възможно да се подобри ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозните средства, посредством отстраняването на измервателно-коригиращите устройства, препрограмиране и повторно калибриране;

  Р.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки автомобили се основават на три основни технологии: вътрешнодвигателни модификации в съчетание с рециркулация на отработените газове (EGR), филтри за NОx с ниска концентрация и селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да отговорят на граничните стойности по Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от тези три технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат дезактивирани от софтуерни измервателно-коригиращи устройства;

  С.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и показателите на превозните средства при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а съществуват и за други замърсители и за CO2; като има предвид, че според независими изследвания разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили в Европа е възлизала на 40% през 2014 г.;

  Т.  като има предвид, че преминаването в ЕС към хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) изисква адаптиране на целите за средна стойност на емисиите на CO2 от съществуващия автомобилен парк по отношение на производителите към новото изпитване; като има предвид, че процедурата за такава корелация е понастоящем предмет на процедурата на комитет и че следва да се запазят съпоставимо строги изисквания към производителите;

  У.  като има предвид, че разкриването на случай на сериозна измама и нарушение на разпоредбите от основен европейски производител в трета държава, когато това нарушение се извършва също и в рамките на ЕС, има последици за доверието в ЕС при международните преговори;

  1.  решително осъжда измамата от страна на „Фолксваген“ и настоятелно призовава дружеството да поеме пълна отговорност за своите действия и да сътрудничи изцяло на органите при провеждането на разследванията; изразява съжаление относно факта, че милиони потребители са били измамени и подведени от невярна информация относно емисиите от превозните си средства;

  2.  изразява съжаление относно факта, че ЕС е трябвало да научи от органите на САЩ за нарушенията, които засягат собствения му пазар на превозни средства, както и относно сериозната липса на прилагане на разпоредбите на ЕС относно вътрешния пазар, която стана явна благодарение на действията на органите на САЩ;

  3.  счита, че е наложително Комисията и държавите членки да възстановят бързо доверието на потребителите чрез конкретни действия и да положат всички възможни усилия за успокояване на ситуацията;

  4.  изразява дълбока загриженост относно факта, че органите на държавите членки и Комисията не са предприели действия във връзка с доказателствата за сериозно и системно превишаване на граничните стойности на емисиите, предвидени в законодателството на ЕС за превозните средства при нормална експлоатация; настоятелно призовава за пълна прозрачност от страна на Комисията и държавите членки относно осведомеността им за тези нарушения и действията, които са предприели за справяне с тях;

  5.  призовава за щателно разследване на ролята и отговорността на Комисията и органите на държавите членки, като се вземат предвид, наред с другото, проблемите, установени в доклада на Съвместния изследователски център на Комисията от 2011 г.;

  6.  призовава Комисията и държавите членки да започнат незабавно разследване на използването на измервателно-коригиращи устройства както по отношение на граничните стойности на замърсителите, така и по отношение на обявените стойности за CO2 g/km; счита, че такова разследване следва да се наблюдава и координира от Комисията и да се извърши въз основа на данните, събрани и представени от органите по одобряването на типа на държавите членки, за превозни средства на пазара, като се използват реални изпитвания; настоява, че такова разследване трябва да се извърши в условията на пълна прозрачност и при пълен публичен достъп до данните;

  7.  настоява, че при откриването на измервателно-коригиращи устройства органите на държавите членки следва да предприемат всички необходими действия за коригиране на ситуацията и да приложат подходящи санкции в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент 715/2007/ЕО;

  8.  настоятелно призовава Комисията да приеме и приложи новия цикъл на изпитване на емисиите при реални условия без допълнително забавяне и да го приведе в сила за регулаторни цели в шестмесечен срок; подкрепя доклада относно намаляването на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства (A8-0270/2015), приет от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента на 23 септември 2015 г., и по-специално позицията на комисията, която изисква от Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава държавите членки и Комисията въз основа на това да постигнат бързо споразумение относно рамка за цикъла на изпитване;

  9.  отбелязва, че според настоящите планове на Комисията изпитванията на емисиите при реални условия ще бъдат използвани само за емисиите на NOx; призовава за незабавно въвеждане на изпитвания на емисиите при реални условия за всички замърсители;

  10.  изразява съжаление поради липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедурата на комитет относно предложението за изпитване на емисиите при реални условия, и в частност факта, че Комисията не е предала информацията на Парламента едновременно с предоставянето ѝ на представителите на държавите членки; призовава Комисията да оповести всички приложими документи на Парламента, и по-конкретно да публикува подготвителните документи за Техническия комитет по моторните превозни средства, свързани с приемането на новото изпитване на емисиите при реални условия;

  11.  подчертава необходимостта от укрепване на настоящия режим за ЕС за одобряване на типа, включително чрез повече надзор от страна на ЕС и засилена роля на Комисията, по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване на превозните средства, продавани в Съюза;

  12.  поради това призовава за установяването на надзор на равнище ЕС най-малко със следните задачи: надзор на националните контролни органи, независими правомощия за привеждане в изпълнение и разследване и средства за изпитване на автомобили за съответствието им с нормите на ЕС, правомощието да изискват от държавите членки да стартират процедури за контрол въз основа на публични предупреждения, както и възможността за приемане на подходящи мерки в случай на нарушения на правото на ЕС;

  13.  счита, че е изключително важно новият режим на ЕС за одобряване на типа да дава на компетентните органи на държавите членки правото да предприемат всички необходими действия, когато разполагат с доказателства за използването на измервателно-коригиращи устройства, които са забранени съгласно Регламента за Евро 5 и Евро 6, включително да отнемат одобренията на типа и сертификатите за съответствие, както и да изтеглят и да спират пускането на пазара на превозни средства, които са типово одобрени в друга държава членка;

  14.  счита, че предстоящият преглед на Рамковата директива за типово одобрение трябва да разшири и уточни изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява на годишна база, като се използват изпитвания на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с граничните европейски стойности по отношение на замърсителите и CO2; призовава, освен това, за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозните средства, които вече се използват в пътното движение, въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриване и ремонт на превозни средства, за които е установено, че не са в съответствие с правото на ЕС;

  15.  счита, че националните органи следва да имат достъп в рамките на своите разследвания до изходните кодове за компютърните програми на системата за управление на превозното средство, за да могат да проверяват дали е налице софтуер за измервателно-коригиращи устройства;

  16.  подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС; отправя искане към държавите членки и техните компетентни органи да предоставят ясни съвети на потребителите, които отправят запитвания относно тези права; призовава Комисията и държавите членки освен това да гарантират, че тези права се спазват;

  17.  призовава Комисията да гарантира, че предоставяната на потребителите информация съгласно Директивата за етикетиране на леки автомобили в ЕС (1999/94/ЕО) е точна; счита, че етикетът следва да се базира на стойностите на емисиите и горивната ефективност, които отговарят на реалните условия;

  18.  изразява загриженост във връзка с несъответствието между емисиите на CO2, заявени в резултатите от изпитването, и тези, наблюдавани от водачи на пътя; поради това призовава за бързото постигане на споразумение относно корелация за хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на CO2 за автомобилния парк, без да се осигуряват несправедливи възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, с цел да не се отслабва целта за 2021 г.;

  19.  отправя искане към Комисията да проучи дали държавните помощи, отпуснати за развитието на технологии с ниски емисии на производители, които са нарушили правото на ЕС, са били използвани за цели, различни от предвиденото;

  20.  призовава Комисията да вземе настоящите разкрития предвид при изработването на нови политики в областта на устойчивия транспорт; отправя искане към Комисията да предприеме допълнителни действия за укрепване на стратегията на ЕС за устойчиви транспортни системи с ефективно използване на ресурсите за автомобилния и другите видове транспорт; позовава се на подхода, изложен в Бялата книга на Комисията от 2011 г. „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, и припомня потенциално големия му принос за ефективното намаляване на реалните емисии от транспорта и за подобряването на градската мобилност; настоятелно призовава Комисията да положи по-големи усилия за изпълнение на предложените в Бялата книга мерки и насърчава държавите членки да подкрепят това;

  21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.