Návrh usnesení - B8-1080/2015Návrh usnesení
B8-1080/2015

NÁVRH USNESENÍ o měření emisí v automobilovém odvětví

21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0764/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1075/2015

Postup : 2015/2865(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1080/2015
Předložené texty :
B8-1080/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑1080/2015

Usnesení Evropského parlamentu o měření emisí v automobilovém odvětví

(2015/2865(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně měření emisí v automobilovém odvětví (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v pátek 18. září 2015 zaslaly Agentura USA pro ochranu životního prostředí (EPA) a kalifornská agentura pro čistotu ovzduší (California Air Resource Board, CARB) oznámení o porušení platných pravidel v oblasti znečišťování ovzduší společnostem Volkswagen AG, Audi AG a Volkswagen Group of America (kolektivně označovaným jako VW); vzhledem k tomu, že vyšetřování bylo zahájeno na základě zkoumání emisí oxidů dusíku (NOx) produkovaných vozidly s dieselovými motory, které provedla nevládní organizace ve spolupráci s univerzitními výzkumnými pracovníky a jehož výsledky byly v květnu 2014 předloženy agenturám EPA a CARB;

B.  vzhledem k tomu, že výsledky tohoto zkoumání byly současně zpřístupněny Komisi a vnitrostátním schvalovacím orgánům (TAA), nicméně žádná opatření na úrovni EU v dané době přijata nebyla;

C.  vzhledem k tomu, že znečištění ovzduší má v EU ročně na svědomí více než 430 000 předčasných úmrtí a že celkové roční náklady spojené s jeho dopadem na zdraví činí podle odhadů 940 miliard EUR; vzhledem k tomu, že oxidy dusíku jsou látky výrazně znečišťující ovzduší, které způsobují mimo jiné rakovinu plic, astma a mnoho dalších onemocnění dýchacích cest, jakož i zhoršování stavu životního prostředí v důsledku eutrofizace a acidifikace; vzhledem k tomu, že výfukové plyny z dieselových vozidel jsou hlavním zdrojem oxidů dusíku v evropských městských oblastech; vzhledem k tomu, že více než 20 členských států v současnosti nedodržuje limity EU pro kvalitu ovzduší, a to zejména v městských oblastech;

D.  vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je klíčovým ekonomickým odvětvím Evropy, které zajišťuje 12 milionů pracovních míst a generuje 4 % HDP Evropské unie, přičemž je zároveň v EU největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje; vzhledem k tomu, že toto odvětví dokázalo prostřednictvím technologického vývoje dosáhnout za poslední desetiletí významného celkového snížení emisí znečišťujících látek; vzhledem k tomu, že nebudou-li přijata razantní opatření, hrozí, že současný skandál poškodí reputaci a konkurenceschopnost celého tohoto odvětví;

E.  vzhledem k tomu, že EU učinila řadu opatření v zájmu kompenzace dopadu ekonomické krize na automobilový průmysl prostřednictvím využití dostupných nástrojů státní podpory; vzhledem k tomu, že použití těchto nástrojů bylo často podmíněno investicemi do výzkumu, vývoje a inovací a podporou investic do ekologických technologií;

F.  vzhledem k tomu, že nařízení o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (nařízení č. 715/2007/ES sjednané Parlamentem a Radou v prosinci 2006), které stanovuje emisní normy Euro 5 a Euro 6, požaduje, aby výrobci vybavovali vozidla tak, aby vyhovovala požadavkům na emise „při běžném použití“ (čl. 5 odst. 1);

G.  vzhledem k tomu, že nařízení 715/2007/ES (čl. 5 odst. 2) výslovně zakazuje používání odpojovacích zařízení, která jsou definována jako konstrukční prvky vozidla, které snímají teplotu, rychlost vozidla, otáčky nebo zatížení motoru, zařazený rychlostní stupeň, podtlak v sacím potrubí nebo jakýkoli jiný parametr, aby se aktivovala, měnila, zpomalovala nebo deaktivovala činnost jakékoli části systému regulace emisí, která snižuje účinnost systému regulace emisí za podmínek, jejichž výskyt lze očekávat při běžném provozu a používání vozidla; vzhledem k tomu, že členské státy mají povinnost dodržování tohoto zákazu prosazovat; vzhledem k tomu, že toto nařízení rovněž výslovně vybízí Komisi k zavedení odpovídajících zkoušek a k přijetí požadavků týkajících se používání odpojovacích zařízení;

H.  vzhledem k tomu, že po vyšetřování ze strany úřadů USA skupina VW přiznala, že prodala do celého světa nejméně 11 milionů dieselových vozidel, do nichž nainstalovala odpojovací zařízení; vzhledem k tomu, že skupina VW oznámila, že na základě rozhodnutí německého federálního úřadu pro motorovou dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt) svolá k servisní opravě v EU 8,5 milionu dieselových vozidel; vzhledem k tomu, že inkriminované motory VW byly typově schváleny jakožto vyhovující normě Euro 5;

I.  vzhledem k tomu, že mezní hodnota emisí NOx z dieselových vozidel činí u normy Euro 5 180 mg/km a platí pro typy vozidel schválené v období od 1. září 2009 do 1. září 2014 a pro všechna vozidla prodaná v období od 1. ledna 2011 do 1. září 2015, a vzhledem k tomu, že odpovídající hodnota emisí podle normy Euro 6 dosahuje 80 mg/km a platí pro nové typy vozidel schválené od 1. září 2014 a pro všechna vozidla prodaná od 1. září 2015; vzhledem k tomu, že vozidla odpovídající normě Euro 6, která byla zaregistrována před zavedením právně závazného limitu v rámci této normy, získala v mnoha členských státech slevy na dani; vzhledem k tomu, že nezávislé testy potvrzují s ohledem na obě normy závažné rozdíly mezi prahovými a skutečnými hodnotami emisí vozidel při běžném použití;

J.  vzhledem k tomu, že Společné výzkumné středisko Komise dospělo ve své analýze[1] z roku 2011 k závěru, že emise NOx dieselových vozidel naměřené pomocí přenosných systémů pro měření emisí výrazně překračují příslušné prahové hodnoty emisí stanovené normami Euro 3–5, přičemž emisní faktor se u průměrných emisí NOx za celou testovací trasu pohybuje v rozmezí 2–4, zatímco v jednotlivých testovacích oknech dosahuje faktor hodnoty 14; vzhledem k tomu, že v jiné zprávě[2] z roku 2013 dospělo Společné výzkumné středisko k závěru, že vozidla splňující normu Euro 6 někdy dokonce překračují úroveň emisí vozidel řídících se normou Euro 5; vzhledem k tomu, že nezávislé analýzy provedené v roce 2014 dokládají, že emise NOx z dieselových vozidel testovaných v silničním provozu jsou v průměru přibližně sedmkrát vyšší než limity stanovené normou Euro 6;

K.  vzhledem k tomu, že tento doložený rozdíl v emisích je potenciálně způsoben jak zkušebními postupy, které se v současnosti v EU používají a které jsou nevhodné, protože neodrážejí stav za běžného provozu, tak používáním odpojovacích zařízení; vzhledem k tomu, že spolehlivost a solidnost zkušebních postupů u automobilů je naprosto zásadním faktorem pro dodržování prahových hodnot emisí a tedy i pro ochranu veřejného zdraví a životního prostředí v EU;

L.  vzhledem k tomu, že čl. 14 odst. 3 nařízení 715/2007/ES zavazuje Komisi k tomu, aby přezkoumávala zkušební cykly používané k měření emisí a aby je v případě zjištění, že již nejsou adekvátní, upravila tak, aby řádně odrážely hladinu emisí produkovaných za reálného silničního provozu; vzhledem k tomu, že tyto úpravy dosud neproběhly; vzhledem k tomu, že Komise nicméně v současnosti připravuje zavedení nového zkušebního cyklu založeném na měření emisí za skutečného provozu;

M.  vzhledem k tomu, že na zkoušky shodnosti výroby a shodnosti v provozu se nevztahovaly společné normy na úrovni EU, ačkoliv Komise byla pověřena tím, aby postupem projednávání ve výborech stanovila specifické požadavky vztahující se na tyto postupy; vzhledem k tomu, že v důsledku této situace nejsou požadavky na shodnost výroby a shodnost v provozu odpovídajícím způsobem vymáhány; vzhledem k tomu, že příslušné subjekty nejsou povinny poskytovat Komisi, schvalovacím orgánům dalších členských států ani jiným zainteresovaným stranám informace o zkouškách prováděných příslušnými schvalovacími orgány a o jejich výsledcích;

N.  vzhledem k tomu, že současný systém EU pro schvalování typu nedovoluje Komisi ani jiným orgánům členských států odebrat udělené schválení typu vozidla nebo prohlášení o shodě ani svolat vozidla na opravu nebo pozastavit jejich uvádění na trh, jestliže byla typově schválena jiným členským státem; vzhledem k tom, že v rámci stávajícího systému neexistuje dohled nad zkouškami prováděnými vnitrostátními schvalovacími orgány, který by zajistil, že všechny orgány dodržují společná pravidla EU a nedopouštějí se nekalé soutěže snižováním norem;

O.  vzhledem k tomu, že Komise provádí v současné době přezkum rámce pro schvalování typu;

P.  vzhledem k tomu, že odstraněním odpojovacích zařízení, přeprogramováním a opětovnou kalibrací je možné zlepšit výkonnost systémů pro regulaci emisí, které jsou již namontovány ve vozidlech;

Q.  vzhledem k tomu, že současné systémy pro kontrolu emisí NOx z dieselových osobních vozidel vycházejí ze tří hlavních technologií: vnitřní úpravy motoru spojené s recirkulací výfukových plynů, adsorbéry NOx vznikajících při chudém spalování (zachycovač chudých NOx – LNT) a se selektivní katalytickou redukcí; vzhledem k tomu, že většina vozidel je vybavena alespoň dvěma z těchto tří technologií, aby splnila limitní hodnoty normy Euro 6; vzhledem k tomu, že všechny tyto technologie lze vyřadit z provozu prostřednictvím softwarového odpojovacího zařízení;

R.  vzhledem k tomu, že nesrovnalosti mezi výsledky testů a výkonností vozidel při běžném použití se nevyskytují pouze u NOx, ale i u dalších znečišťujících látek a u CO2; vzhledem k tomu, že z nezávislých studií vyplývá, že v roce 2014 činil rozdíl mezi oficiálními a skutečnými emisemi CO2 z osobních automobilů v Evropě 40 %;

S.  vzhledem k tomu, že přechod EU na celosvětově harmonizovaný zkušební postup testování lehkých vozidel (WLTP) si žádá, aby byly cíle výrobců stanovené pro průměrné emise CO2 produkované vozidly přizpůsobeny novému testu; vzhledem k tomu, že postup pro zajištění této korelace je předmětem stávajícího projednávání ve výborech a pro výrobce by měl být srovnatelně striktní;

T.  vzhledem k tomu, že odhalení závažného podvodu a porušení předpisů ze strany významného výrobce EU, které bylo učiněno ve třetí zemi v situaci, kdy k tomuto porušování předpisů docházelo zároveň v rámci EU, má důsledky pro věrohodnost EU při mezinárodních jednáních;

1.  razantně odsuzuje podvod, kterého se dopustila skupina Volkswagen, a vyzývá ji, aby přijala plnou odpovědnost za své kroky a plně spolupracovala s orgány při vyšetřování; odsuzuje skutečnost, že miliony spotřebitelů byly podvedeny a mystifikovány falešnými informacemi o emisích produkovaných jejich vozidly;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že EU musela čekat, až porušení předpisů odhalí úřady USA, ačkoli se záležitost týkala i jejího vlastního automobilového trhu, a ostře kritizuje nedostatky ve vymáhání předpisů vnitřního trhu EU, na něž upozornily právě kroky úřadů USA;

3.  domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby Komise a členské státy obnovily prostřednictvím konkrétních opatření důvěru spotřebitelů a aby se pokusily veškerými možnými způsoby uklidnit nastalou situaci;

4.  je hluboce znepokojen tím, že orgány členských států a Komise nedokázaly reagovat na důkazy závažného a přetrvávajícího překračování mezních hodnot emisí předepsaných právními předpisy EU pro vozidla v režimu běžného používání; naléhavě vyzývá k transparentnosti ze strany Komise a členských států, pokud jde o jejich informovanost o případech tohoto porušování předpisů a opatřeních, která přijaly k jejich nápravě;

5.  vyzývá k důkladnému prošetření úlohy a odpovědnosti Komise a orgánů členských států s přihlédnutím mj. k problémům zjištěným ve zprávě Společného výzkumného střediska Komise z roku 2011;

6.  vyzývá Komisi a členské státy, aby okamžitě zahájily vyšetřování ohledně využívání odpojovacích zařízení u vozidel, pokud jde o mezní hodnoty znečišťujících látek a udávané hodnoty CO2 (g/km); domnívá se, že toto vyšetřování by mělo probíhat koordinovaně pod dozorem Komise a na základě údajů o vozidlech uvedených na trh, které shromáždí a předloží schvalovací orgány členských států, přičemž by se měly provést zkoušky v podmínkách reálného provozu; trvá na tom, aby takové vyšetřování probíhalo zcela transparentně a aby veřejnost měla zajištěn neomezený přístup ke všem údajům;

7.  požaduje, aby, bude-li zjištěno používání odpojovacích zařízení, přijaly orgány členských států veškeré nutné kroky k nápravě situace a uplatnily vhodné sankce v souladu s článkem 30 směrnice 2007/46/ES a článkem 10 nařízení 715/2007/ES;

8.  naléhavě vyzývá Komisi k tomu, aby bezodkladně přijala a zavedla nový zkušební cyklus založený na měření emisí za skutečného provozu a aby jej z právního hlediska uvedla v platnost do šesti měsíců; vyslovuje svůj souhlas se zprávou o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (A8-0270/2015), kterou dne 23. září 2015 přijal jeho Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a zejména na to, že Komise byla v této zprávě požádána, aby „zavedla test emisí při skutečném provozu pro všechna vozidla, jejichž typ je schválen nebo registrován od roku 2015, aby se zajistila účinnost systému kontroly emisí a umožnilo se vozidlům splnit požadavky tohoto nařízení a jeho prováděcích opatření, přičemž faktor shody bude odrážet pouze přípustné tolerance postupu měření emisí platného od roku 2017“; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby urychleně dosáhly dohody o rámci pro zkušební cyklus fungující na tomto základě;

9.  konstatuje, že podle stávajících plánů Komise by se za skutečného provozu měřily pouze emise Nox; vyzývá k tomu, aby se měření emisí za skutečného provozu začalo bezodkladně provádět u všech znečišťujících látek;

10.  odsuzuje nedostatečnou transparentnost jednání v rámci postupu projednávání návrhu o zjišťování emisí za skutečného provozu ve výborech, a zejména to, že Komise neposkytla Parlamentu informace ve stejný okamžik jako zástupcům členských států; vyzývá Komisi, aby Parlamentu umožnila přístup k veškeré dokumentaci, a zejména aby zveřejnila přípravné dokumenty pro technický výbor pro motorová vozidla, které se týkají zavedení nového způsobu zjišťování emisí za skutečného provozu;

11.  zdůrazňuje, že je zapotřebí podstatného posílení stávajícího systému EU pro schvalování typu, včetně posílení dohledu EU a úlohy Komise, zejména pokud jde o dozor nad trhem, koordinaci a přijímání návazných opatření u vozidel prodávaných v Unii;

12.  vyzývá proto ke zřízení mechanismu dohledu na úrovni EU, který by měl přinejmenším: vykonávat dohled nad vnitrostátními kontrolními orgány; disponovat nezávislými donucovacími a vyšetřovacími pravomocemi a prostředky pro testování vozidel s ohledem na jejich soulad s normami EU a pravomocí požadovat od členských států, aby na základě upozornění z řad veřejnosti zahájily kontrolní postupy; a být schopen přijímat vhodná opatření v případě porušení právních předpisů EU;

13.  domnívá se, že je kriticky důležité, aby nový režim schvalování typu dával příslušným orgánům členských států právo přijímat všechna potřebná opatření v případech, že budou mít důkazy o používání odpojovacích zařízení zakázaných nařízením Euro 5/6, přičemž tato opatření by měla zahrnovat i odnětí schválení typu a osvědčení o shodě, či svolání vozidel typově schválených v jiném členském státě k servisní opravě a zákaz jejich uvádění na trh;

14.  domnívá se, že v rámci příštího přezkumu rámcové směrnice o schvalování typu je nutné rozšířit a upřesnit požadavky týkající se shodnosti výroby, aby se zajistilo provádění každoročních namátkových kontrol dostatečného a reprezentativního vzorku nových modelů stažených z výrobní linky, jejichž součástí bude zjišťování emisí za skutečného provozu, které ověří soulad s evropskými mezními hodnotami znečišťujících látek a CO2; dále vyzývá ke kvalitnějšímu testování vozidel, která jsou již provozována na pozemních komunikacích, a to rovněž na základě postupu zjišťování emisí za skutečného provozu, s cílem ověřit provozní shodu vozidel s různým kilometrovým nájezdem s hodnotami stanovenými v nařízení; žádá, aby se zlepšil prostřednictvím pravidelných technických kontrol dozor v silničním provozu s cílem identifikovat a opravit vozidla, u nichž byl zjištěn nesoulad s právními předpisy EU;

15.  domnívá se, že by příslušné orgány členských států měly mít přístup ke zdrojovým kódům počítačových programů řídících jednotek vozidel, a mohly tak ověřit, zda nebyl využit software odpojovacího zařízení;

16.  zdůrazňuje, že jak je stanoveno ve směrnicích 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, spotřebitelům musí být umožněno uplatňovat svá práva snadno; žádá členské státy a jejich příslušné orgány, aby spotřebitelům, kteří se chtějí o svých právech informovat, poskytly jednoznačné poradenství; dále žádá Komisi a členské státy, aby zajistily dodržování těchto práv;

17.  žádá Komisi, aby zajistila přesnost informací poskytovaných spotřebitelům na základě směrnice o označování automobilů (1999/94/ES); domnívá se, že označení automobilu by mělo vycházet z emisních hodnot a spotřeby paliva při jeho skutečném provozu;

18.  vyjadřuje své znepokojení nad rozdílem mezi emisemi CO2 uváděnými ve výsledcích zkoušek a emisemi, které zaznamenávají řidiči v provozu na pozemních komunikacích; žádá proto, aby bylo urychleně dosaženo dohody o provázanosti celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) s průměrnými cílovými hodnotami CO2 u vozového parku, přičemž by se neměla zohledňovat nepřijatelná flexibilita zkušebních postupů, aby se neoslabil cíl pro rok 2021;

19.  žádá Komisi, aby prošetřila, zda fondy státní podpory přidělené na vývoj nízkoemisních technologií výrobcům, kteří porušili právní předpisy EU, nebyly použity pro jiné než kýžené účely;

20.  vyzývá Komisi, aby zohlednila stávající odhalení při vymezování nových politik v oblasti udržitelné dopravy; žádá Komisi, aby přijala další opatření na posílení strategie EU pro budování systémů účinně využívajících zdroje i s ohledem na silniční a jinou dopravu; poukazuje na přístup vymezený v bílé knize Komise z roku 2011 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ a zdůrazňuje jeho potenciálně významný přínos k faktickému snížení reálných emisí z dopravy a ke zvyšování mobility v rámci měst; naléhavě vyzývá Komisi, aby opatření navrhovaná v této bílé knize houževnatěji prosazovala, a vybízí členské státy, aby její úsilí podpořily;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.