Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1080/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1080/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0375

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 172kWORD 104k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.912v01-00
 
B8-1080/2015

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0764/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))  
B8-1080/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και το Συμβούλιο Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση σχετικά με την παραβίαση των κανόνων περί ρύπανσης που όφειλαν να εφαρμόζουν οι Volkswagen AG, Audi AG και Volkswagen Group of America (συλλογικά VW)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διερεύνηση άρχισε ύστερα από έρευνα σχετικά με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) εκ μέρους των οχημάτων με ντιζελοκινητήρα, από μη κυβερνητικό οργανισμό σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές, τα αποτελέσματα της οποίας υποβλήθηκαν στην EPA και στο CARB, τον Μάιο 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας κατέστησαν συγχρόνως διαθέσιμα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου (ΑΕΤ), χωρίς όμως να αναληφθεί τότε καμία δράση από πλευράς ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο και το κόστος της εκτιμάται σε 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω των επιπτώσεων στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΝΟx συνιστούν μείζονα ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί, μεταξύ άλλων, καρκίνο των πνευμόνων, άσθμα και πολλές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ευτροφισμό και οξίνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξατμίσεις των οχημάτων με ντιζελοκινητήρα αποτελούν κύρια πηγή NOx στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 κράτη μέλη δεν έχουν μπορέσει επί του παρόντος να ανταποκριθούν στις οριακές τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ιδίως λόγω της αστικής ρύπανσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασικό οικονομικό τομέα στην Ευρώπη, επειδή προσφέρει 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύει το 4 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτή στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος αυτός έχει κατορθώσει να επιτύχει σημαντική συνολική βελτίωση όσον αφορά τις ρυπογόνες εκπομπές κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση το παρόν σκάνδαλο κινδυνεύει να υπονομεύσει τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία με τη βοήθεια των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά συχνά συνδέονται με απαιτήσεις για επενδύσεις στην ΕΑΚ (έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία) και στην ανάπτυξη του τομέα των «πράσινων» τεχνολογιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά οχήματα (κανονισμός 715/2007/ΕΚ, που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2006), που καθορίζει τα πρότυπα εκπομπών Euro 5/6, υποχρεώνει τους κατασκευαστές να εξοπλίζουν τα οχήματα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών σε «κανονική χρήση» (άρθρο 5, παράγραφος 1)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός 715/2007/ΕΚ (άρθρο 5, παράγραφος 2, απαγορεύει ρητώς την χρήση συστημάτων αναστολής, δηλαδή «οιουδήποτε στοιχείου σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επιβάλουν αυτή την απαγόρευση. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός καλεί επίσης ρητώς την Επιτροπή να θεσπίσει δοκιμές και να εγκρίνει απαιτήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς αναστολής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της έρευνας που διεξήγαγαν οι αρχές των ΗΠΑ, η Volkswagen παραδέχτηκε ότι εγκατέστησε συστήματα αναστολής σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που έχει πωλήσει ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η VW ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει 8,5 εκατ. οχήματα με ντιζελοκινητήρα στην ΕΕ μετά την απόφαση που έλαβε η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κινητήρες Volkswagen είχαν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο Euro5·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Eur5 για εκπομπές NOx από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα είναι 180 mg/km και ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή Euro6 είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα Euro6 που ταξινομήθηκαν πριν τη θέσπιση του προτύπου ως νόμιμου ορίου έχουν τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα ανεξάρτητων δοκιμών επιβεβαιώνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των νομίμων ορίων και των εκπομπών των οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και για τα δύο πρότυπα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών(1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές NOx από τα οχήματα με ντιζελοκινητήρα, όπως υπολογίζονται από φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS), υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όρια εκπομπών Euro 3-5, με υπέρβαση που κυμαίνεται από 2-4 τάξεις μεγέθους για τις μέσες εκπομπές NOx για δοκιμές στο σύνολο διαδρομών και που φτάνει έως και 14 τάξεις μεγέθους σε επιμέρους φατνία δοκιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη έκθεση του ΚΚΕρ(2), δημοσιευθείσα το 2013, κάνει λόγο για συμπεράσματα βάσει των οποίων τα οχήματα Euro6 ενδέχεται να υπερβαίνουν ακόμη και τα επίπεδα εκπομπών των οχημάτων Euro5· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη ανάλυση του 2014 τεκμηριώνει μέσες εκπομπές NOx στα υπό δοκιμή οχήματα με ντιζελοκινητήρα που είναι σχεδόν 7 φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει το πρότυπο Euro6·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω τεκμηριωμένο χάσμα εκπομπών μπορεί να οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας δοκιμών που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, η οποία δεν βασίζεται σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, όσο και στην χρήση συσκευών αναστολής της λειτουργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα της διαδικασίας δοκιμών στα οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των οριακών εκπομπών και, ως εκ τούτου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14, παράγραφος 3 του κανονισμού 715/2007/ΕΚ υποχρεώνει την Επιτροπή να επανεξετάζει τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών και, εάν διαπιστωθεί ότι οι δοκιμές δεν είναι πλέον κατάλληλες, να τις προσαρμόζει ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή αυτή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να προετοιμάζει την έγκριση ενός νέου κύκλου δοκιμών με βάση τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές για τη συμμόρφωση της παραγωγής και τη συμμόρφωση εν χρήσει δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ, παρά την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή να θεσπίζει τις ειδικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες αυτές μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής και περί συμμόρφωσης εν χρήσει δεν εφαρμόζονται, σε γενικές γραμμές, επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή, στις αρχές έγκρισης τύπου άλλων κρατών μελών ή σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου και τα αποτελέσματα των δοκιμών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ, η Επιτροπή ή άλλες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχημάτων, να ανακαλούν οχήματα ή να αναστέλλουν τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά εάν αυτά έχουν λάβει έγκριση τύπου από άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του ισχύοντος συστήματος, δεν υπάρχει εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλες οι αρχές τηρούν τους κοινούς κανόνες της ΕΕ και δεν επιδίδονται σε αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω υποβάθμισης των προτύπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το πλαίσιο χορήγησης έγκρισης τύπου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι επιδόσεις των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών με τα οποία είναι ήδη εξοπλισμένα τα οχήματα μέσω αφαίρεσης των διατάξεων αναστολής, επαναπρογραμματισμού και αναβαθμονόμησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου των εκπομπών NOx από τα επιβατικά αυτοκίνητα με ντιζελοκινητήρα βασίζονται σε τρεις κύριες τεχνολογίες: τροποποιήσεις εσωτερικού κινητήρα σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), απορροφητές NOx φτωχού μείγματος (παγίδες NOx φτωχού μείγματος ή LNT), και επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές Euro 6, τα περισσότερα οχήματα είναι εξοπλισμένα με δύο τουλάχιστον από αυτές τις τρεις τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις αυτές τεχνολογίες μπορούν να απενεργοποιηθούν με λογισμικό συστημάτων αναστολής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των επιδόσεων του οχήματος κατά την κανονική χρήση δεν περιορίζεται στα NOx αλλά υφίσταται επίσης για άλλους ρύπους και για το CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, η διαφορά μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη ανήλθε σε 40 % το 2014·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην ΕΕ απαιτεί οι στόχοι για τις μέσες εκπομπές CO2 των υφιστάμενων οχημάτων για τους κατασκευαστές να προσαρμοστούν στη νέα δοκιμή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για την εν λόγω συσχέτιση βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της επιτροπολογίας και θα πρέπει να διατηρηθεί ανάλογη αυστηρότητα για τους κατασκευαστές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εντοπισμός μιας περίπτωσης απάτης και σοβαρής παραβίασης των κανονισμών της ΕΕ από έναν κατασκευαστή σε τρίτη χώρα, παραβίασης που έχει επίσης διαπιστωθεί εντός της ΕΕ, επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις·

1.  καταδικάζει έντονα την απάτη που διέπραξε η Volkswagen και καλεί την εταιρία να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές της και να συνεργασθεί ανεπιφύλακτα με τις αρχές όσον αφορά τις έρευνες· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εκατομμύρια καταναλωτές έχουν εξαπατηθεί και παραπλανηθεί από ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές των οχημάτων τους·

2.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΕ χρειάστηκε να περιμένει να ανακαλύψουν οι αρχές των ΗΠΑ τις παραβιάσεις που έθιξαν επίσης την δική της αγορά αυτοκινήτων και στιγματίζει τις σοβαρές ελλείψεις που χαρακτηρίζουν εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και οι οποίες ήλθαν στο φως χάρη στη δράση των αρχών των ΗΠΑ·

3.  κρίνει ότι επιβάλλεται για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν ταχέως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω συγκεκριμένων δράσεων και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση της κατάστασης·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή αμέλησαν να αναλάβουν δράση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές και επανειλημμένες υπερβάσεων των οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης· απαιτεί πλήρη διαφάνεια εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με το τι γνωρίζουν για τις εν λόγω παραβάσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπισή τους·

5.  ζητεί ενδελεχή έρευνα σχετικά με το ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών, έχοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην έκθεση του 2011 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινήσουν αμέσως έρευνα σχετικά με τη χρήση συστημάτων αναστολής, όσον αφορά τις οριακές τιμές ρύπων και τις διαφημιζόμενες τιμές CO2 (g/km)· θεωρεί ότι η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να συντονισθεί από την Επιτροπή, βάσει δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται από τις αρχές έγκρισης τύπου των κρατών μελών, και τα οποία αφορούν οχήματα που διατίθενται στην αγορά και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· επιμένει ότι μια τέτοια έρευνα πρέπει να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια και με πλήρη πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα·

7.  ζητεί όπως, όταν ανακαλύπτονται διατάξεις διακοπής της λειτουργίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης και να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγία 2007/46/ΕΚ και το άρθρο 10 του κανονισμού 715/2007/ΕΚ·

8.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να εφαρμόσει τον νέο κύκλο δοκιμών των εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και να τον θέσει σε ισχύ για κανονιστικούς σκοπούς εντός έξι μηνών· εγκρίνει την έκθεση σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα (A8-0270/2015) την οποία ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, και, ειδικότερα, το αίτημα να εισαγάγει η Επιτροπή 'δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015 για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και παρέχει τη δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί στον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017'· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο για τον κύκλο δοκιμών σε αυτή τη βάση·

9.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια της Επιτροπής, οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις εκπομπές NOx· ζητεί να εφαρμοσθούν οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλους τους ρύπους χωρίς καθυστέρηση·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαβουλεύσεις, κατά τη διαδικασία επιτροπολογίας σχετικά με την πρόταση για δοκιμή RDE, και ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ενημερώνει το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, και ειδικότερα να δημοσιεύσει τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την τεχνική επιτροπή σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ), όσον αφορά την έγκριση των νέων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

11.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί το υφιστάμενο καθεστώς έγκρισης τύπου στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επίβλεψης σε επίπεδο ΕΕ και την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση·

12.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ με τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: εποπτεία των εθνικών αρχών ελέγχου· ανεξάρτητες εξουσίες έρευνας και εκτέλεσης και τα μέσα για τη δοκιμή οχημάτων προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της ΕΕ· την εξουσία απαίτησης από τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν διαδικασίες ελέγχου που θα βασίζονται σε δημόσιες προειδοποιήσεις· και την ικανότητα θέσπισης των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ·

13.  κρίνει μείζονος σημασίας το γεγονός ότι το νέο καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το δικαίωμα να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που διαθέτουν τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των διατάξεων αναστολής που απαγορεύονται δυνάμει του κανονισμού Euro5/6, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, καθώς και της απόσυρσης και της διακοπής της διάθεσης στην αγορά οχημάτων που έχουν λάβει έγκριση τύπου στο άλλο κράτος μέλος·

14.  κρίνει ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας - πλαίσιο για την έγκριση τύπου πρέπει να διευρυνθούν και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η τυχαία λήψη επαρκούς και αντιπροσωπευτικού δείγματος νέων μοντέλων από τις γραμμές παραγωγής, σε ετήσια βάση, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές ρύπων και CO2 της ΕΕ μέσω δοκιμών RDE· ζητεί, επιπλέον, να βελτιωθούν οι διαδικασίες για τη δοκιμή εν χρήσει των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων - μεταξύ άλλων βάσει της διαδικασίας RDE - προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση εν χρήσει οχημάτων με διαφορετικούς αριθμούς διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό· ζητεί να βελτιωθεί η επιτήρηση στο οδικό δίκτυο μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό και την επισκευή οχημάτων που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ·

15.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των ερευνών τους, οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση στους πρωτογενείς κώδικες των ηλεκτρονικών προγραμμάτων του συστήματος ελέγχου των οχημάτων, ώστε να μπορούν να ελέγχουν το λογισμικό των συστημάτων αναστολής·

16.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προβλέπονται στις οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις οικείες αρμόδιες αρχές να παρέχουν σαφείς συμβουλές στους καταναλωτές που ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα αυτά· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές βάσει της οδηγίας σχετικά με την επισήμανση των οχημάτων της ΕΕ (1999/94/ΕΚ) είναι ακριβείς· θεωρεί ότι η επισήμανση θα πρέπει να βασίζεται σε τιμές εκπομπών και ενεργειακής απόδοσης που αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για την απόκλιση μεταξύ των εκπομπών CO2 που δηλώνονται στα αποτελέσματα των δοκιμών και εκείνων που παρατηρούνται από τους οδηγούς σε πραγματικές συνθήκες· ζητεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία όσον αφορά τη συσχέτιση με το πρότυπο WLTP όσον αφορά τους στόχους μέσου όρου εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου, χωρίς να πριμοδοτούνται αθέμιτες διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας δοκιμής, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ο στόχος του 2021·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν τα κονδύλια των κρατικών ενισχύσεων που διατίθενται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών σε κατασκευαστές που έχουν παραβιάσει το δίκαιο της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους πλην των προβλεπομένων·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω αποκαλύψεις κατά την χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά ένα βιώσιμο, αποδοτικό ως προς τη χρήση πόρων σύστημα μεταφορών για τις οδικές μεταφορές και τις λοιπές μεταφορές· αναφέρεται στην προσέγγιση που εκτίθεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» και επισημαίνει τη δυνητικά σημαντική συμβολή της στην αποτελεσματική μείωση των πραγματικών εκπομπών από τις μεταφορές και την βελτίωση της αστικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση των μέτρων που προτείνονται στην Λευκή Βίβλο και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον στόχο αυτό·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

Ανάλυση των εκπομπών ελαφρών οχημάτων με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS), ΚΚΕρ 2011.

(2)

Συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα: Αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας των προβλεπομένων διαδικασιών, ΚΚΕρ 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου