Prijedlog rezolucije - B8-1080/2015Prijedlog rezolucije
B8-1080/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru

21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

podnesene nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0764/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1075/2015

Postupak : 2015/2865(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1080/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1080/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-1080/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru

(2015/2865(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji u vezi s mjerenjem emisija u automobilskom sektoru O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su 18. rujna 2015. savezna Agencija za zaštitu okoliša SAD-a (EPA) i Kalifornijski odbor za zaštitu zraka (CARB) izdali obavijest o kršenju važećih propisa o onečišćenju za Volkswagen AG, Audi AG i Američku Volkswagen grupu (poznati pod zajedničkim nazivom „VW”); budući da je istraga započela nakon istraživanja u vezi s emisijama dušikovih oksida (NOx) iz dizelskih vozila koje je provela jedna nevladina udruga u suradnji s istraživačima sa sveučilišta i da su rezultati tog istraživanja podneseni EPA-i i CARB-u u svibnju 2014.;

B.  budući da su rezultati istraživanja istovremeno bili dostupni i Europskoj komisiji i nacionalnim tijelima za homologaciju, ali da tada na razini EU-a nisu bili poduzeti nikakvi koraci;

C.  budući da je onečišćenje zraka svake godine uzrok preko 430 000 slučajeva preuranjene smrti u EU-u te da se troškovi njegova utjecaja na zdravlje procjenjuju na 940 milijardi EUR godišnje; budući da su dušikovi oksidi (NOx) jedni od najvećih uzročnika onečišćenja zraka koji između ostaloga uzrokuju rak, astmu i brojne bolesti dišnog sustava te propadanje okoliša pojavom procesa zakiseljavanja i eutrofikacije; budući da su ispušni plinovi dizelskih vozila glavni izvor dušikovih oksida (NOx) u urbanim područjima Europe; budući da 20 država članica trenutačno ne poštuje ograničenja EU-a u pogledu kvalitete zraka, posebno u urbanim područjima;

D.  budući da je automobilska industrija ključan gospodarski sektor u Europi koji zapošljava 12 milijuna ljudi, što predstavlja 4 % BDP-a EU-a, te da je najveći privatni ulagač u istraživanja i razvoj u EU-u; budući da je posljednjih desetljeća tehnološkim razvojem unutar sektora ostvaren znatan napredak u pogledu emisija onečišćujućih tvari; budući da bi trenutačno skandalozno stanje moglo ugroziti ugled i konkurentnost cijelog sektora ne poduzmu li se odlučni koraci;

E.  budući da je EU u nekoliko pokušaja uložio napore kako bi se ublažio učinak gospodarske krize na automobilski sektor korištenjem dostupnih instrumenata državnih potpora; budući da su ti instrumenti često uvjetovani zahtjevima za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije te podupiranje napretka zelenih tehnologija;

F.  budući da se u skladu s Uredbom o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila, (Uredba 715/2007/EZ koju su Europski parlament i Vijeće donijeli u prosincu 2016.), kojom se određuju norme emisija Euro 5 i Euro 6, od proizvođača zahtijeva da svoja vozila opreme kako bi ispunjavala uvjete „uobičajene upotrebe” u pogledu emisija (članak 5. stavak 1.);

G.  budući da se Uredbom br. 715/2007/EZ (članak 5. stavak 2.) izričito zabranjuje uporaba poremećajnih uređaja koji su definirani kao „svaki dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, brzinu vrtnje motora (RPM), stupanj prijenosa u mjenjaču, podtlak u cjevovodu, ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije nekog dijela u sustavu za kontrolu emisije, pri čemu se smanjuje djelotvornost sustava za kontrolu emisija, u uvjetima za koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenom radu i upotrebi vozila”; budući da su države članice obvezne zajamčiti provedbu ove zabrane; budući da se u Uredbi također izrijekom poziva Komisiju da uvede ispitivanja i donese mjere u vezi s uporabom poremećajnih uređaja;

H.  budući da je nakon istrage koju su provele američke vlasti VW priznao da je u najmanje 11 milijuna dizelskih vozila prodanih diljem svijeta ugradio poremećajne uređaje; budući da je VW objavio da će slijedom odluke njemačke Savezne agencije za cestovni promet povući 8,5 milijuna dizelskih vozila u EU-u; budući da je za dotične motore VW-a provedena homologacija tipa vozila u skladu s normom Euro 5;

I.  budući da u okviru norme Euro 5 granična vrijednost emisija dušikovih oksida (NOx) za dizelska vozila iznosi 180 mg/km i primjenjuje se na vozila homologirana u razdoblju između 1. rujna 2009. i 1. rujna 2014., kao i na sva vozila koja su prodana u razdoblju između 1. siječnja 2011. i 1. rujna 2015., dok odgovarajuća vrijednost za normu Euro 6 iznosi 80 mg i primjenjuje se od 1. rujna 2014. na nove tipove vozila te na sva vozila prodana nakon 1. rujna 2015.; budući da su vozila u okviru norme Euro 6 koja su registrirana prije nego što je ta norma uvedena kao zakonsko ograničenje imala koristi od poreznih olakšica u mnogim državama članicama; budući da rezultati neovisnih ispitivanja potvrđuju znatne razlike u ograničenjima i ostvarenim emisijama iz vozila u uobičajenoj upotrebi u okviru obiju normi;

J.  budući da se u analizi Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije[1] iz 2011. došlo do zaključka da emisije dušikovih oksida (NOx) dizelskih vozila koje su izmjerene prijenosnim sustavima za mjerenje emisija u znatnoj mjeri premašuju ograničenja emisija u okviru normi Euro 3 odnosno 5, i to između 2 i 4 puta za prosječne emisije dušikovih oksida (NOx) na cijelim ispitnim dionicama, odnosno do 14 puta na nekim dijelovima ispitnih dionica; budući da se u drugom izvješću Zajedničkog istraživačkog centra[2] objavljenom 2013. navode zaključci u vezi s činjenicom da vozila u okviru norme Euro 6 možda premašuju ograničenja za emisije vozila u okviru norme Euro 5; budući da su u okviru neovisnih analiza provedenih 2014. zabilježene prosječne cestovne emisije dušikovih oksida (NOx) iz testiranih dizelskih vozila u vrijednosti koja je sedam puta veća od ograničenja utvrđenih u okviru norme Euro 6;

K.  budući da se taj zabilježeni nesklad u vrijednosti emisija može pripisati i činjenici da su postupci ispitivanja trenutačno u uporabi u EU-u neadekvatni, te ne predstavljaju uobičajene uvjete vožnje, ali i korištenju poremećajnih uređaja; budući da su pouzdanost i utemeljenost postupaka ispitivanja vozila od ključne važnosti za dosezanje ograničenja emisija, a time i zaštitu javnog zdravlja i okoliša u EU-u;

L.  budući da u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe br. 715/2007/EZ Komisija ima obvezu revidirati cikluse ispitivanja koji se koriste za mjerenje emisija i, ako se utvrdi da više nisu adekvatni, prilagoditi ih na način da pokazuju vrijednosti emisija nastalih uslijed stvarne vožnje na cesti; budući da takva prilagodba još nije ostvarena; budući da Komisija trenutačno priprema usvajanje novog ciklusa ispitivanja koji se temelji na stvarnim uvjetima vožnje;

M.  budući da ispitivanja sukladnosti proizvodnje i sukladnosti u uporabi ne podliježu zajedničkim normama na razini EU-a, unatoč tome što je Komisija dobila mandat za utvrđivanje posebnih zahtjeva za te postupke u okviru postupka komitologije; budući da se kao rezultat toga zahtjevi za sukladnost proizvodnje i sukladnost u uporabi općenito ne primjenjuju na odgovarajući način; budući da ne postoji zahtjev da se Komisiji, nadležnim homologacijskim tijelima drugih država članica ili zainteresiranim stranama proslijede informacije u pogledu ispitivanja koja provode nadležna homologacijska tijela, a ni rezultati tih ispitivanja;

N.  budući da postojeći sustav za homologaciju EU-a ne dopušta Komisiji ili tijelima drugih država članica da ponište homologacije tipa vozila ili potvrde o sukladnosti, da povuku vozila s tržišta ili da obustave njihovo stavljanje na tržište ako je njihovu homologaciju provela druga država članica; budući da u okviru trenutnog sustava nema načina na koji bi se nadgledalo ispitivanje koje provode nacionalna tijela za homologaciju i kojim bi se zajamčilo da tijela poštuju zajednička pravila na razini EU-a te smanjivanjem normi ne sudjeluju u nepoštenom tržišnom natjecanju;

O.  budući da Komisija trenutno provodi reviziju homologacijskog okvira;

P.  budući da je sustave za kontrolu emisija koji su već ugrađeni u vozila moguće poboljšati uklanjanjem poremećajnih uređaja, reprogramiranjem i ponovnom kalibracijom;

Q.  budući da se postojeći sustavi za kontrolu emisija NOx iz osobnih dizelskih vozila temelje na tri osnovne tehnologije: modifikacijama u unutrašnjosti motora zajedno s povratom ispušnih plinova, amortizerima za slabo izgaranje NOx (odvajač NOx za siromašnu smjesu) i selektivnom katalitičkom redukcijom; budući da je većina vozila opremljena barem dvjema od te tri tehnologije kako bi zadovoljila granične vrijednosti u okviru norme Euro 6; budući da se sve te tehnologije mogu deaktivirati softverskim poremećajnim uređajima;

R.  budući da se nepodudarnost između rezultata ispitivanja i rada vozila u uobičajenoj uporabi ne odnosi samo na NOx, već je zabilježena i za ostale onečišćivače i CO2; budući da je, prema neovisnim studijama, razlika između službenih i stvarnih emisija CO2 iz osobnih vozila u Europi 2014. iznosila 40 %;

S.  budući da se izmjenom Svjetskog postupka testiranja za laka osobna i gospodarska vozila u EU-u zahtijeva da se ciljevi proizvođača u pogledu prosječnih emisija CO2 iz postojećeg voznog parka prilagode novom ispitivanju; budući da se postupak te korelacije trenutno provodi u okviru komitologije te da bi se njime trebala očuvati odgovarajuća strogost prema proizvođačima;

T.  budući da otkrivanje ozbiljne prijevare i kršenja propisa koje počini veliki europski proizvođač u trećoj zemlji, a kada se to kršenje također ponavlja i u EU-u, u pitanje dovodi kredibilitet EU-a u međunarodnim pregovorima;

1.  oštro osuđuje prijevaru Volkswagena i poziva ga da preuzme potpunu odgovornost za svoje djelovanje te da u okviru istraga u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima; žali zbog činjenice da su milijuni potrošača prevareni i obmanjeni lažnim informacijama o emisijama iz svojih vozila;

2.  žali zbog činjenice da je EU trebao čekati da američke vlasti otkriju kršenja koja su također utjecala na njegovo vlastito tržište vozila i žali zbog ozbiljnog nepoštovanja propisa unutarnjeg tržišta EU-a koje je razotkriveno zahvaljujući djelovanju američkih vlasti;

3.  smatra da je izrazito važno da Komisija i države članice konkretnim djelovanjem i poduzimanjem svih mogućih napora u cilju ublažavanja stanja što prije ponovno zadobiju povjerenje potrošača;

4.  veoma je zabrinut zbog toga što vlasti država članica i Komisija nisu reagirali na dokaze o ozbiljnom i opetovanom premašivanju graničnih vrijednosti emisija propisanih pravom EU-a za vozila u uobičajenoj upotrebi; poziva Komisiju i države članice na potpunu transparentnost u pogledu saznanja o takvim kršenjima i koracima koji su poduzeti kako bi ih se razriješilo;

5.  poziva na temeljitu istragu uloge i odgovornosti Komisije i tijela država članica, vodeći računa između ostalog o problemima iznesenim u izvješću Zajedničkog istraživačkog centra Komisije iz 2011.;

6.  poziva Komisiju i države članice da odmah pokrenu istragu o upotrebi poremećajnih uređaja u pogledu graničnih vrijednosti onečišćivača i dogovorenoj emisiji ugljikova dioksida u g/km; smatra da bi tu istragu trebala nadzirati i koordinirati Komisija te da bi se ona trebala provesti na temelju podataka o vozilima na tržištu koje su prikupila i podnijela tijela država članica za homologaciju provodeći ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje; ustraje na tome da bi se takva istraga trebala provesti potpuno transparentno i uz puni pristup javnosti podacima;

7.  zahtijeva da u slučaju otkrivanja poremećajnih uređaja tijela država članica poduzmu sve potrebne mjere kako bi se stanje poboljšalo te da provedu odgovarajuće sankcije u skladu s člankom 30. Direktive 2007/47/EZ i člankom 10. Uredbe br. 715/2007/EZ;

8.  poziva Komisiju da bez odgode donese i provede novi ciklus ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje te da zajamči da on za šest mjeseci stupi na snagu za regulatorne potrebe; skreće pozornost na izvješće o smanjenju emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila (A8-0270/2015) koje je Odbor Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane usvojio 23. rujna 2015., a posebice na stajalište odbora u kojem se od Komisije traži da „uvede ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana 2015. kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo da vozila budu u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama, uz faktor sukladnosti koji odražava samo moguća odstupanja postupka mjerenja emisija do 2017. godine.”; poziva države članice i Komisiju da na toj osnovi u kratkom roku postignu dogovor o okviru za ciklus ispitivanja;

9.  napominje da bi se s obzirom na trenutne planove Komisije ispitivanja na temelju stvarnih uvjeta vožnje koristila samo za emisije dušikovih oksida; poziva na to da se bez odgode provedu ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje za sve onečišćivače;

10.  žali zbog nedostatka transparentnosti u raspravama o prijedlogu ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje u okviru postupka komitologije, a posebno zbog toga što Komisija nije prenijela informacije Parlamentu u isto vrijeme kad i predstavnicima država članica; poziva Komisiju da Parlamentu na uvid da svu relevantnu dokumentaciju, a posebno da objavi pripremne dokumente za Tehnički odbor za motorna vozila u vezi s donošenjem novog ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje;

11.  ističe potrebu za znatnim poboljšanjem trenutačnog sustava za homologaciju u EU-u, između ostalog i provedbom većeg nadzora na razini EU-a te jačanjem uloge Komisije, posebno u vezi s praćenjem tržišta, usklađivanjem i kasnijim djelovanjem u pogledu vozila koja se prodaju u Uniji;

12.  poziva stoga na uspostavu nadzora na razini EU-a uz provedbu barem sljedećih zadaća: nadzora nacionalnih nadzornih tijela; uspostave neovisnih tijela za provedbu i istragu te pružanja sredstva za utvrđivanje sukladnosti vozila s normama EU-a; davanja ovlasti kojima se od država članica zahtijeva da pokrenu nadzorne postupke na temelju javnih upozorenja; i mogućnosti usvajanja odgovarajućih mjera u slučaju kršenja prava EU-a;

13.  smatra da je od iznimne važnosti u okviru novog sustava za homologaciju nadležnim tijelima država članica omogućiti da poduzmu sve potrebne mjere kada imaju dokaze o uporabi poremećajnih uređaja zabranjenih u skladu s Uredbom o normama Euro 5 i Euro 6, uključujući poništenje homologacije tipa vozila ili potvrde o sukladnosti te opoziv i zaustavljanje stavljanja na tržište vozila koja su prošla homologaciju tipa vozila u drugoj državi članici;

14.  smatra da se nadolazeća revizija Okvirne direktive o homologaciji mora proširiti te da je potrebno utvrditi zahtjeve o sukladnosti proizvodnje kako bi se zajamčilo da se dostatan i reprezentativan uzorak novih modela, nasumično odabran iz proizvodnih linija, provjeri godišnjim ispitivanjem emisije tijekom stvarnih uvjeta vožnje radi provjere njihove sukladnosti s graničnim vrijednostima onečišćivača u EU-u i ugljikova dioksida (CO2); nadalje poziva na poboljšano uporabno ispitivanje vozila koja se već koriste u cestovnom prometu, također na temelju postupka ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje radi provjere uporabne sukladnosti vozila ovisno o prijeđenoj kilometraži, kako je propisano Uredbom; poziva na poboljšanje cestovnog nadzora uz pomoć periodičnih tehničkih pregleda kako bi se identificirala i popravila vozila za koja se utvrdi da nisu u skladu s pravom EU-a;

15.  ističe da nadležna nacionalna tijela u okviru svojih istraga trebaju imati pristup izvornim kodovima računalnih programa upravljačkih sustava vozila kako bi mogla otkriti softver poremećajnih uređaja;

16.  ističe da potrošačima mora biti omogućeno da na jednostavan način ostvare svoja prava, kako je predviđeno direktivama 1999/44/EZ, 2005/29/EZ i 2011/83/EU; traži od država članica i njihovih nadležnih tijela da pružaju jasne savjete kupcima koji se raspituju o takvim pravima; nadalje zahtijeva od Komisije i država članica da zajamče poštovanje tih prava;

17.  traži od Komisije da zajamči točnost informacija koje se potrošačima pružaju u skladu s Direktivom EU-a o označavanju vozila (1999/94/EC); smatra da bi se (dodijeljena) oznaka trebala temeljiti na vrijednostima emisija i učinkovitosti goriva koje odgovaraju onima zabilježenima u stvarnim uvjetima vožnje;

18.  također je zabrinut zbog razlika u razini emisija CO2 navedenih u rezultatima ispitivanja i onih koje su vozači zabilježili u prometu; stoga poziva na brzo postizanje dogovora o korelaciji Svjetskog postupka testiranja za laka osobna i gospodarska vozila (WLTP) za prosječne ciljne vrijednosti emisija CO2 voznog parka, kojim se neće dopustiti nepošten manevarski prostor prisutan u postojećem postupku ispitivanja, kako bi se mogli održati ciljevi za 2021.;

19.  traži od Komisije da istraži jesu li se sredstva državne potpore za razvoj tehnologija s niskim razinama emisija dodijeljena proizvođačima koji su prekršili pravo EU-a koristila u druge svrhe osim onih za koje su namijenjena;

20.  poziva Komisiju da ova saznanja uzme u obzir pri osmišljavanju novih politika u području održivog prometa; traži od Komisije da poduzme daljnje korake kako bi se ojačala strategija EU-a za održive sustave u okviru kojih se na učinkovit način iskorištavaju resursi, a koji su namijenjeni korištenju u cestovnom prometu i svim ostalim vrstama prijevoza; upućuje na pristup iznesen u Bijeloj knjizi Komisije iz 2011. „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima” i ističe njegov potencijalno velik doprinos učinkovitom smanjenju stvarnih emisija iz prometa te poboljšanju urbane mobilnosti; potiče Komisiju na veće napore u ostvarivanju predloženih mjera iz Bijele knjige te države članice da to podrže;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.