Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1080/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1080/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje

21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0764/2015
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1075/2015

Procedūra : 2015/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1080/2015

B8-1080/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje

(2015/2865(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Jungtinių Amerikos valstijų Aplinkos apsaugos agentūra (angl. EPA) ir Kalifornijos oro išteklių valdyba (angl. CARB) 2015 m. rugsėjo 18 d. paskelbė pranešimą apie taršos taisyklių, taikomų įmonėms „Volkswagen AG“, „Audi AG“ ir „Volkswagen Group of America“ (kartu „VW“) pažeidimą; kadangi buvo pradėtas tyrimas nevyriausybinei organizacijai kartu su universiteto mokslininkais atlikus mokslinį tyrimą dėl dyzelinių transporto priemonių išmetamo azoto oksidų (NOx) kiekio ir šio mokslinio tyrimo rezultatai 2014 m. gegužės mėn. buvo pateikti EPA ir CARB;

B.  kadangi tuo pačiu metu su mokslinio tyrimo rezultatais galėjo susipažinti Komisija ir nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos, tačiau tada ES lygmeniu nebuvo imtasi jokių priemonių;

C.  kadangi dėl oro taršos ES kasmet pirma laiko miršta daugiau kaip 430 000 žmonių ir su taršos poveikiu sveikatai susijusios išlaidos siekia apie 940 mlrd. EUR per metus; kadangi NOx yra didžiausias oro teršalas, nes, be kita ko, jis sukelia plaučių vėžį, astmą ir daugelį kvėpavimo ligų, taip pat dėl jo blogėja aplinkos būklė, pvz., vyksta eutrofikacija ir rūgštėjimas; kadangi pagrindinis NOx šaltinis Europos miestuose yra dyzelinių transporto priemonių išmetamos dujos; kadangi daugiau kaip 20 valstybių narių šiuo metu nesilaiko ES oro kokybės ribinių verčių, visų pirma, dėl miestų taršos;

D.  kadangi automobilių pramonė yra pagrindinis Europos ekonomikos sektorius, kuris suteikia 12 mln. darbo vietų ir sudaro 4 proc. ES BVP, ir didžiausias ES privatus investuotojas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; kadangi vykdant technologinę plėtrą šiame sektoriuje per paskutinius dešimtmečius pavyko pasiekti didelę bendrą pažangą; kadangi, jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, dabartinis skandalas gali pakenkti viso sektoriaus reputacijai ir konkurencingumui;

E.  kadangi ES dėjo daug pastangų ekonomikos krizės padariniams automobilių pramonei pašalinti, panaudodama turimas valstybės pagalbos priemones; kadangi šios priemonės dažnai buvo susijusios su reikalavimais investuoti į tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas ir remti žaliųjų technologijų srityje pasiektą pažangą;

F.  kadangi Reglamente dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių (Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba 2006 m. gruodžio mėn,), kuriame nustatyti Euro 5 ir Euro 6 išmetamųjų teršalų standartai, yra įtvirtintas reikalavimas gamintojams įrengti savo transporto priemones taip, kad „įprastai naudojama“ transporto priemonė atitiktų reikalavimus dėl išmetamųjų teršalų (5 straipsnio 1 dalis);

G.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (5 straipsnio 2 dalis) aiškiai uždraudžiama naudoti valdiklius, kurie apibrėžiami kaip „bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min –1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti“; kadangi valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio draudimo; kadangi šiame reglamente Komisija aiškiai raginama pradėti taikyti bandymus ir nustatyti reikalavimus, susijusius su valdikliais;

H.  kadangi po to, kai JAV valdžios institucijos atliko tyrimą, įmonė „VW“ pripažino, kad bent 11 mln. dyzelinių transporto priemonių, kurias ji pardavė visame pasaulyje, buvo įdiegti valdikliai; kadangi įmonė „VW“ paskelbė, kad atšauks 8,5 mln. dyzelinių transporto priemonių ES po Vokietijos federalinės automobilių transporto institucijos sprendimo; kadangi atitinkami įmonės „VW“ varikliai buvo patvirtinti kaip atitinkantys Euro 5 standartą;

I.  kadangi dyzelinėms transporto priemonėms nustatyta NOx Euro 5 ribinė vertė yra 180 mg/km, kuri taikoma transporto priemonių tipams, patvirtintiems laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ir visoms transporto priemonėms, parduotoms laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., ir kadangi atitinkama Euro 6 vertė yra 80 mg/km, taikoma naujiems tipams nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir visoms transporto priemonėms, parduotoms nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.; kadangi Euro 6 transporto priemonėms, užregistruotoms iki nustatant standartą kaip teisinę ribą, buvo daugelyje valstybių narių taikoma mokesčio atskaita; kadangi nepriklausomų tyrimų rezultatai patvirtina, kad faktinis transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis jas įprastai naudojant smarkiai skiriasi nuo abiejuose standartuose nustatytų ribinių verčių;

J.  kadangi Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. analizėje[1] padaryta išvada, kad dyzelinių transporto priemonių išmetamas NOx kiekis, išmatuotas naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas, smarkiai viršijo atitinkamas Euro 3–5 išmetamųjų teršalų ribines vertes – nuo 2–4 kartų matuojant vidutinį išmetamą NOx kiekį per visą bandymo kelią iki 14 kartų atskirais bandymų etapais; kadangi kitoje Komisijos Jungtinio tyrimų centro ataskaitoje[2], paskelbtoje 2013 m., pateikiama išvada, kad Euro 6 transporto priemonės gali viršyti Euro 5 transporto priemonių išmetamųjų teršalų lygius; kadangi 2014 m. spalio mėn. atliktoje nepriklausomoje analizėje nurodoma, kad vidutiniškai išbandytų dyzelinių transporto priemonių kelyje išmetamas NOx kiekis yra apie 7 kartus didesnis negu Euro 6 standartu nustatytos ribinės vertės;

K.  kadangi šie nurodyti skirtumai, susiję su išmetamaisiais teršalais, susidarė ir dėl netinkamos dabartinės ES taikomos bandymų procedūros, kuri neatspindi įprastinių važiavimo sąlygų, ir dėl valdiklių naudojimo; kadangi yra nepaprastai svarbu, kad transporto priemonių bandymų procedūra būtų patikima ir tvirta, norint pasiekti išmetamųjų teršalų ribines vertes ir sustiprinti visuomenės sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą ES;

L.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta prievolė Komisijai tikrinti išmetamiesiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus ir, nustačius, kad bandymai nebetinkami, pritaikyti juos taip, kad atspindėtų realiai išmetamus teršalus, atliekant bandymą keliuose; kadangi dar nebuvo atliktas toks pritaikymas; kadangi vis dėlto Komisija šiuo metu rengiasi patvirtinti naują bandymų ciklą, grindžiamą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu;

M.  kadangi gamybos atitikties bandymams ir eksploatacinės atitikties bandymams nebuvo taikomi bendri standartai ES lygiu, nepaisant Komisijai suteikto įgaliojimo taikant komiteto procedūrą nustatyti konkrečius reikalavimus tokioms procedūroms; kadangi dėl to gamybos atitikties ir eksploatacinės atitikties reikalavimai apskritai nėra tinkamai vykdomi; kadangi nėra reikalavimo Komisijai, kitoms valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ar kitiems suinteresuotiesiems subjektams atskleisti informaciją apie kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų atliktus bandymus ir jų rezultatus;

N.  kadangi pagal dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką Komisija ar kitos valstybių narių valdžios institucijos negali atšaukti transporto priemonių tipo patvirtinimų ar atitikties sertifikatų, susigrąžinti transporto priemonių iš rinkos arba sustabdyti jų pateikimo į rinką, jei jų tipą patvirtino kita valstybė narė; kadangi pagal dabartinę sistemą tipo patvirtinimo institucijų vykdoma bandymų veikla nėra prižiūrima siekiant užtikrinti, kad visos institucijos laikytųsi bendrų ES taisyklių ir neįsitrauktų į nesąžiningą konkurenciją patvirtindamos mažesnius standartus;

O.  kadangi šiuo metu Komisija persvarsto tipo patvirtinimo aktą;

P.  kadangi įmanoma patobulinti transporto priemonėse jau įmontuotas išmetamųjų teršalų kontrolės sistemas pašalinant valdiklius, jas perprogramuojant ir perkalibruojant;

Q.  kadangi dabartinės iš dyzelinu varomų keleivinių automobilių išmetamo NOx kiekio kontrolės sistemos remiasi trimis pagrindinėmis technologijomis: vidiniais variklio pakeitimais, derinamais su išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), taupaus deginimo NOx adsorberiais (mažos koncentracijos NOx gaudyklės, angl. LNT) ir selektyviąja katalizine redukcija (SCR); kadangi, siekiant laikytis Euro 6 standarte nustatytų ribinių verčių, daugelyje transporto priemonių naudojamos ne mažiau kaip dvi iš trijų technologijų; kadangi visas šias technologijas gali išjungti valdikliai;

R.  kadangi bandymų rezultatų ir transporto priemonių veikimo jas įprastai naudojant skirtumai susiję ne tik su NOx, bet ir kitais teršalais bei CO2; kadangi, nepriklausomų tyrimų duomenimis, keleivinių automobilių išmetamo CO2 oficialaus ir faktinio kiekio Europoje skirtumas 2014 m. buvo 40 proc.;

S.  kadangi, norint ES pereiti prie pasaulinės lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros (angl. WLTP), reikia gamintojams nustatytas esamo parko vidutines CO2 išmetimo normas pritaikyti naujam bandymui; kadangi dėl tokios atitikties šiuo metu vyksta komiteto procedūra ir turėtų būti išlaikyti gamintojams taikomi panašaus griežtumo reikalavimai;

T.  kadangi nustatyta, kad svarbiausias ES gamintojas sukčiavo dideliu mastu ir pažeidė reglamentus trečiojoje šalyje (tokių pažeidimų būta Europos Sąjungoje), ir šie pažeidimai turi poveikio ES patikimumui tarptautinėse derybose;

1.  griežtai smerkia įmonės „Volkswagen“ sukčiavimą ir primygtinai ragina ją prisiimti visą atsakomybę už savo veiksmus ir vykstant tyrimui visapusiškai bendradarbiauti su institucijomis; apgailestauja dėl to, kad milijonai vartotojų buvo nuvilti ir suklaidinti neteisingos informacijos apie jų transporto priemonių išmetamus teršalus;

2.  apgailestauja dėl to, kad ES teko laukti, kol JAV institucijos nustatė pažeidimus, kurie taip pat turi poveikio ES transporto priemonių rinkai, ir dėl to, kad labai trūksta ES vidaus rinkos taisyklių vykdymo užtikrinimo, ką atskleidė JAV valdžios institucijų veiksmai;

3.  mano, kad Komisija ir valstybės, imdamosi konkrečių veiksmų, būtinai privalo atkurti vartotojų pasitikėjimą ir dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų deeskaluota situacija;

4.  yra labai susirūpinęs dėl valstybių narių valdžios institucijų ir Komisijos nesugebėjimo imtis veiksmų tuo atveju, kai buvo pateikta įrodymų, kad buvo viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, numatytos ES teisės aktuose įprastai naudojamoms transporto priemonėms; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis visiško skaidrumo dėl turimos informacijos apie minėtus pažeidimus ir veiksmų, kurių imtasi siekiant išspręsti su šiais pažeidimais susijusius klausimus;

5.  ragina atlikti išsamų tyrimą dėl Komisijos ir valstybių narių valdžios institucijų vaidmens ir atsakomybės, atsižvelgiant, be kita ko, į 2011 m. Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. ataskaitoje paminėtas problemas;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant pradėti tyrimą dėl valdiklių naudojimo teršalų ribinių verčių ir reklamuojamų CO2 verčių (g/km) aspektais; mano, kad Komisija turėtų prižiūrėti ir koordinuoti tokį tyrimą, kuris turėtų būti atliekamas remiantis valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų surinktais ir pateiktais duomenimis apie rinkoje esančias transporto priemones, atliekant bandymus realiomis važiavimo sąlygomis; primygtinai ragina atliekant minėtą tyrimą užtikrinti visišką skaidrumą, suteikiant visuomenei visapusišką prieigą prie duomenų;

7.  prašo, kad, radus valdiklius, valstybių narių valdžios institucijos imtųsi visų reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti ir taikytų reikiamas sankcijas pagal Direktyvos 2007/46/EB 30 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2007 30 straipsnį;

8.  primygtinai ragina Komisiją daugiau nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti naują realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymų ciklą ir užtikrinti, kad reguliavimo tikslais jis įsigaliotų per šešis mėnesius; pritaria pranešimui dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (A8-270/2015), kurį 2015 m. m. rugsėjo 23 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ypač komiteto pozicijai, pagal kurią reikalaujama, kad Komisija nustatytų „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“; ragina valstybes nares ir Komisiją šiuo pagrindu greitai susitarti dėl bandymų ciklą reglamentuojančio akto;

9.  pažymi, kad pagal dabartinius Komisijos planus realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymai būtų naudojami tik matuoti išmetamą NOx kiekį; ragina realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus nedelsiant patvirtinti visiems teršalams;

10.  apgailestauja dėl to, kad svarstymuose pagal komiteto procedūrą dėl pasiūlymo dėl realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymo trūksta skaidrumo, ypač dėl to, kad Komisija neperdavė informacijos Parlamentui tuo pačiu metu kaip valstybių narių atstovams; ragina Komisiją pateikti visus reikiamus dokumentus Parlamentui ir visų pirma paskelbti Variklinių transporto priemonių techniniam komitetui skirtus parengiamuosius dokumentus, susijusius su naujo realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymo patvirtinimu;

11.  pabrėžia, kad būtina sustiprinti dabartinę ES tipo patvirtinimo sistemą, taip pat sustiprinant ir ES vykdomą priežiūrą bei Komisijos vaidmenį, visų pirma rinkos priežiūros, koordinavimo ir Sąjungoje parduotų transporto priemonių tolesnės priežiūros klausimais;

12.  todėl ragina numatyti ES lygiu vykdomą priežiūrą, kuri apimtų bent šias funkcijas: nacionalinių kontrolės instituciją priežiūrą; nepriklausomus tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus ir priemones patikrinti, ar automobiliai atitinka ES standartus; įgaliojimus reikalauti, kad valstybės narės pradėtų taikyti kontrolės procedūras, grindžiamas piliečių pranešimais, ir įgaliojimus priimti atitinkamas priemones ES teisės pažeidimo atvejais;

13.  mano, jog nepaprastai svarbu, kad pagal naują ES tipo patvirtinimo sistemą valstybių narių kompetentingoms institucijoms būtų suteikta teisė imti visų reikiamų priemonių, taip pat ir teisė panaikinti tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, atšaukti transporto priemones, kurių tipas patvirtintas, ir sustabdyti jų pateikimą į rinką kitoje valstybėje narėje, jei jos turi įrodymų, kad naudojami pagal Euro 5 ir Euro 6 reglamentą uždrausti valdikliai,

14.  mano, kad ateityje persvarstant Tipo patvirtinimo pagrindų direktyvą būtina išplėsti ir patikslinti gamybos atitikties reikalavimus siekiant užtikrinti, kad atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų paimta pakankama ir pavyzdinė naujų modelių imtis kasmet būtų tikrinama atliekant realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus, skirtus patikrinti, ar jis atitinka ES nustatytas teršalų ir CO2 ribines vertes; be to, ragina patobulinti keliuose jau naudojamų transporto priemonių eksploatacinius bandymus, taip pat remiantis realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo procedūra, siekiant patikrinti skirtingos ridos transporto priemonių eksploatacinę atitiktį, kaip reikalaujama pagal reglamentą; ragina pagerinti stebėjimą keliuose atliekant periodines technines apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti transporto priemones, kurios neatitinka ES teisės aktų reikalavimų;

15.  mano, kad nacionalinėms institucijoms turi būti prieinami transporto priemonių valdymo sistemų kompiuterinių programų pirminiai programos tekstai, kad jos galėtų patikrinti, ar nėra įdiegta valdiklių programinė įranga;

16.  pabrėžia, kad vartotojai turi turėti galimybę lengvai naudotis savo teisėmis, kaip numatyta direktyvose 1999/44/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES; ragina valstybes nares ir jų kompetentingas institucijas vartotojams, kurie teiraujasi apie tokias teises, aiškiai patarti; be to, ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad šios teisės būtų gerbiamos;

17.  prašo Komisijos užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama tiksli informacija pagal ES automobilių ženklinimo direktyvą (1999/94/EB); mano, kad ženklinimas turėtų būti grindžiamas realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų vertėmis ir degalų naudojimo efektyvumu;

18.  yra susirūpinęs dėl to, kad bandymų rezultatuose nurodytas išmetamas CO2 kiekis neatitinka to, ką vairuotojai pastebi keliuose; todėl ragina kuo skubiau susitarti dėl pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūros (angl. WLTP) atitikties transporto priemonių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio aspektu, neperimant nesąžiningų dabartinės bandymų procedūros lankstumo nuostatų siekiant nesusilpninti 2021 m. tikslo;

19.  prašo Komisijos ištirti, ar valstybės pagalbos lėšos, kurios buvo skirtos su tikslu kurti mažataršes technologijas gamintojams, pažeidusiems ES teisės aktus, buvo panaudotos kitiems nei buvo numatyta tikslams;

20.  ragina Komisiją formuojant naują politiką tvaraus transporto srityje atsižvelgti į šią informaciją; prašo Komisijos imtis tolesnių veiksmų, kad būtų sustiprinta ES tvaraus ir efektyviai išteklius naudojančio kelių ir kitų rūšių transporto sistemos strategija; remiasi strategija, numatyta 2011 m. Komisijos baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, ir pažymi, kad ji galėtų labai padėti efektyviai sumažinti realių transporto priemonių išmetamus teršalus ir pagerinti judumą mieste; primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų pristatytos baltojoje knygoje pasiūlytos priemonės, ir skatina valstybes nares tai paremti;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.