Návrh uznesenia - B8-1080/2015Návrh uznesenia
B8-1080/2015

NÁVRH UZNESENIA o meraní emisií v automobilovom priemysle

21.10.2015 - (2015/2865(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0764/2015
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1075/2015

Postup : 2015/2865(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1080/2015
Predkladané texty :
B8-1080/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-1080/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o meraní emisií v automobilovom priemysle

(2015/2865(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku Komisii o meraní emisií v automobilovom priemysle (O-000113/ 2015 – B8 0764/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 18. septembra 2015 federálna Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia (US EPA) a Rada pre vzdušné zdroje štátu Kalifornia (California Air Resources Board, CARB) vydali spoločnostiam Volkswagen AG, Audi AG a Volkswagen Group of America (spoločne známym pod skratkou „VW“) oznámenie o porušení platných pravidiel týkajúcich sa znečistenia; keďže vyšetrovanie sa začalo v nadväznosti na výskum emisií oxidov dusíka (NOx) z dieselových vozidiel, ktorý uskutočnila mimovládna organizácia v spolupráci s univerzitnými výskumnými pracovníkmi a výsledky ktorého boli predložené agentúre EPA a rade CARB v máji 2014;

B.  keďže tieto výsledky výskumu boli zároveň sprístupnené Komisii a vnútroštátnym schvaľovacím úradom, ale na úrovni EÚ neboli v tom čase prijaté žiadne opatrenie;

C.  keďže znečistenie ovzdušia spôsobí v EÚ ročne predčasnú smrť vyše 430 000 ľudí a v dôsledku jeho vplyvov na zdravie sa jeho náklady odhadujú na 940 miliárd EUR ročne; keďže NOx je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia, ktoré okrem iného spôsobuje rakovinu pľúc, astmu a mnohé choroby dýchacieho ústrojenstva a tiež poškodzuje životné prostredie, napr. spôsobuje eutrofizáciu a acidifikáciu; keďže výfukové plyny z vozidiel na naftový pohon sú v Európe hlavným zdrojom NOx v mestských oblastiach; keďže vyše 20 členských štátov momentálne nespĺňa limity EÚ pre kvalitu ovzdušia, najmä z dôvodu znečistenia miest;

D.  keďže automobilový priemysel je hlavným hospodárskym odvetvím v Európe, ktoré poskytuje 12 miliónov pracovných miest a tvorí 4 % HDP EÚ a zároveň je najväčším investorom do výskumu a rozvoja v EÚ; keďže tomuto odvetviu sa v uplynulých desaťročiach podarilo vďaka vedeckému vývoju dosiahnuť celkové významné zlepšenie stavu znečisťujúcich emisií; keďže pokiaľ sa neprijmú rozhodné kroky, hrozí riziko, že súčasný škandál ohrozí povesť a konkurencieschopnosť celého odvetvia;

E.  keďže EÚ vyvinula veľké úsilie o odstránenie vplyvov hospodárskej krízy na automobilový priemysel za použitia dostupných nástrojov v oblasti štátnej pomoci; keďže tieto nástroje sa často spájajú s požiadavkami na investície do výskumu, vývoja a inovácií a na podporu rozvoja ekologických technológií;

F.  keďže v nariadení o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých vozidiel (nariadenie 715/2007/ES, na ktorom sa Parlament a Rada dohodli v decembri 2006), ktoré stanovuje emisné normy Euro 5 a Euro 6, sa od výrobcov vyžaduje, aby svoje vozidlá vybavili tak, aby spĺňali emisné požiadavky „pri bežnom používaní“ (článok 5 ods. 1);

G.  keďže v nariadení 715/2007/ES (článok 5 ods. 2) sa výslovne zakazuje používanie rušiacich zariadení, ktoré sú vymedzené ako „ktorýkoľvek konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora alebo zaťaženie motora, zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému regulácie emisií, ktorá znižuje účinnosť systému regulácie emisií za podmienok, ktoré sa môžu odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke a používaní vozidla“; keďže členský štát má povinnosť tento zákaz presadzovať; keďže nariadenie tiež obsahuje výslovnú výzvu, aby Komisia zaviedla testy a prijala opatrenia týkajúce sa používania rušiacich zariadení;

H.  keďže v nadväznosti na vyšetrovanie amerických orgánov spoločnosť VW priznala, že rušiace zariadenia nainštalovala do minimálne 11 miliónov naftových vozidiel predaných vo svete; keďže spoločnosť VW oznámila, že v nadväznosti na rozhodnutie nemeckého Spolkového úradu pre motorovú dopravu stiahne 8,5 milióna vozidiel značky VW na naftový pohon od používateľov v EÚ; keďže predmetné motory spoločnosti VW boli typovo schválené ako spĺňajúce normu Euro 5;

I.  keďže limitná hodnota podľa normy Euro 5 pre emisie NOx z dieselových vozidiel je 180 mg/km a uplatňuje sa na vozidlá, ktoré boli typovo schválené medzi 1. septembrom 2009 a 1. septembrom 2014, a na všetky vozidlá predané v období od 1. januára 2011 do 1. septembra 2015 a keďže zodpovedajúca hodnota podľa normy Euro 6 je 80 mg/km a uplatňuje sa na nové typy od 1. septembra 2014 a na všetky vozidlá predané od 1. septembra 2015; keďže vozidlá podľa normy Euro 6 zaregistrované skôr, než bola norma zavedená ako zákonný limit, čerpali v mnohých členských štátoch daňové úľavy; keďže výsledky nezávislých testov potvrdzujú v prípade oboch noriem výrazné nezrovnalosti medzi limitmi a skutočnými emisiami z vozidiel pri bežnom používaní;

J.  keďže zo záverov analýzy Spoločného výskumného centra Komisie (2011)[1] vyplýva, že emisie oxidov dusíka vypúšťané vozidlami na naftový pohon, ktoré sa merali pomocou prenosných systémov merania emisií (PEMS), výrazne prekročili príslušné emisné limity Euro 3 – 5, pričom v prípade celej testovacej trasy to bol v priemere 2- až 4-násobok emisií NOx a v prípade jednotlivých testovacích okien dokonca až 14-násobok; keďže z ďalšej správe Spoločného výskumného centra[2] uverejnenej v roku 2013 vyplýva, že vozidlá spadajúce pod normu Euro 6 môžu dokonca prekročiť úrovne emisií vozidiel spadajúcich pod normu Euro 5; keďže v nezávislej analýze z roku 2014 sa uvádza, že priemerné emisie NOx testovaných vozidiel na naftový pohon dosahujú počas jazdného cyklu sedemnásobok limitov stanovených normou Euro 6;

K.  keďže tento zaznamenaný rozdiel v emisiách môže byť zapríčinený nepresnosťou súčasného skúšobného postupu, ktorý sa používa v EÚ a ktorý nekopíruje bežné jazdné podmienky, ako aj používaním rušiacich zariadení; keďže spoľahlivosť a nespochybniteľnosť skúšobného postupu vozidiel má zásadný význam pre dosiahnutie emisných limitov, a teda aj pre ochranu verejného zdravia a životného prostredia v EÚ;

L.  keďže v článku 14 ods. 3 nariadenia 715/2007/ES sa Komisii ukladá povinnosť preskúmať skúšobné cykly používané na meranie emisií a v prípade, že sa dôjde k záveru, že tieto testy už nie sú primerané, prispôsobiť ich tak, aby primerane odrážali emisie vznikajúce pri skutočnej jazde na ceste; keďže táto úprava sa doposiaľ neuskutočnila; keďže však Komisia momentálne pripravuje prijatie nového skúšobného cyklu založeného na emisiách pri skutočných podmienkach jazdy;

M.  keďže skúšky zhody výroby a zhody v prevádzke nepodliehajú spoločným normám na úrovni EÚ napriek mandátu, ktorým bola Komisia poverená, aby stanovila osobitné požiadavky na takéto postupy prostredníctvom komitológie; keďže v dôsledku toho požiadavky na zhodu výroby a zhodu v prevádzke nie sú vo všeobecnosti primerane presadzované; keďže neexistuje povinnosť poskytovať informácie týkajúce sa testov, ktoré vykonáva príslušný schvaľovací orgán, a ich výsledkov Komisii, schvaľovacím orgánom iného členského štátu či iným zainteresovaným stranám;

N.  keďže v rámci súčasného systému typového schvaľovania EÚ nie je možné, aby Komisia či iné orgány členských štátov stiahli typové schválenia vozidiel alebo ich osvedčenia o zhode, stiahli vozidlá z trhu alebo zastavili ich uvádzanie na trh, ak ich typové schválenie vykonal iný členský štát; keďže podľa súčasného systému na testovaciu činnosť vykonávanú vnútroštátnymi schvaľovacími orgánmi nikto nedohliada, aby sa zabezpečilo, že všetky orgány budú dodržiavať spoločné pravidlá EÚ a nezapoja sa do nekalej hospodárskej súťaže znižovaním noriem;

O.  keďže Komisia momentálne skúma rámec typového schvaľovania;

P.  keďže je možné zlepšiť výkonnosť systémov na kontrolu emisií už nainštalovaných do vozidiel odstránením rušiacich zariadení, preprogramovaním a opätovnou kalibráciou;

Q.  keďže súčasný systém kontroly emisií NOx z osobných vozidiel na naftový pohon sa opiera o tri hlavné technológie: úpravu spaľovacieho priestoru spolu s recirkuláciou výfukových plynov (EGR),  absorbéry  NOx vznikajúcich pri  chudobnej zmesi (zachytávač NOx vznikajúcich pri chudobnej zmesi, resp. LNT) a selektívnu katalytickú redukciu (SCR); keďže na splnenie limitných hodnôt normy Euro 6 je väčšina vozidiel vybavená aspoň dvoma z uvedených troch technológií; keďže všetky tieto technológie možno deaktivovať prostredníctvom softvérových rušiacich zariadení;

R.  keďže rozpor medzi výsledkami testov a výkonom vozidiel pri bežnej prevádzke sa neobmedzuje iba na NOx, ale existuje aj v prípade ďalších znečisťujúcich látok a CO2; keďže ako uviedla nezávislá štúdia, rozdiel medzi oficiálnymi a skutočnými emisiami CO2 z osobných vozidiel v Európe v roku 2014 predstavoval 40 %;

S.  keďže prechod na celosvetovo harmonizované skúšobné postupy pre ľahké vozidlá (WLTP) v EÚ si vyžaduje, aby výrobcovia upravili platné ciele priemerných emisií CO2 pre vozidlá v súlade s novými skúšobnými postupmi; keďže postup pre túto koreláciu prebieha v rámci komitológie a mala by sa zachovať porovnateľná prísnosť pre výrobcov;

T.  keďže odhalenie prípadu vážneho podvodu a porušenia predpisov jedným z hlavných výrobcov EÚ v tretej krajine, pričom k tomuto porušovaniu dochádza aj v rámci EÚ, má následky pre dôveryhodnosť EÚ v medzinárodných rokovaniach;

1.  rozhodne odsudzuje podvod Volkswagenu a naliehavo žiada túto spoločnosť, aby za svoje konanie prevzala plnú zodpovednosť a aby v plnej miere spolupracovala s orgánmi pri vyšetrovaní; odsudzuje skutočnosť, že došlo k podvodu a zavádzaniu miliónov spotrebiteľov, ktorí získali falošné informácie o emisiách, ktoré produkujú ich vozidlá;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ musela čakať, kým USA zistí porušenie predpisov, ktoré sa týkalo aj jej vlastného automobilového trhu, a odsudzuje vážny nedostatok presadzovania regulácie vnútorného trhu EÚ, ktorý bol odhalený vďaka zásahu orgánov USA;

3.  považuje za rozhodujúce, aby Komisia a členské štáty rýchlo obnovili dôveru spotrebiteľov prostredníctvom konkrétnych krokov a aby vyvinuli všetko možné úsilie o zmiernenie situácie;

4.  je hlboko znepokojený zlyhaním orgánov členských štátov a Komisie, ktorí nezasiahli v reakcii na dôkazy o vážnych a pretrvávajúcich prekročeniach hodnôt emisných limitov, ktoré stanovujú právne predpisy EÚ v prípade vozidiel pri bežnom používaní; naliehavo žiada úplnú transparentnosť zo strany Komisie a členských štátov, pokiaľ ide o to, či o týchto porušeniach vedeli, a o to, aké opatrenia prijali na ich odstránenie;

5.  žiada dôkladné prešetrenie úlohy a zodpovednosti Komisie a orgánov členských štátov okrem iného so zreteľom na problémy, na ktoré upozornilo Spoločné výskumné centrum Komisie vo svojej správe z roku 2011;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite otvorili vyšetrovanie používania rušiacich zariadení, pokiaľ ide o limity znečisťujúcich látok a odporúčané hodnoty COg/km; domnieva sa, že toto vyšetrovanie by sa malo uskutočniť pod dohľadom a koordinácie Komisie a na základe údajov o vozidlách na trhu, ktoré zozbierajú a predložia schvaľovacie úrady členských štátov, a s využitím jazdných testov v reálnych podmienkach; trvá na tom, že takéto vyšetrovanie treba viesť úplne transparentne, pričom verejnosť musí mať úplný prístup k údajom;

7.  žiada, aby v prípade, že budú rušiace zariadenia nájdené, orgány členských štátov prijali všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie a uplatnili vhodné sankcie v súlade s článkom 30 smernice 2007/46/ES a článkom 10 nariadenia 715/2007/ES;

8.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne prijala a implementovala nový cyklus emisnej skúšky pri skutočných podmienkach jazdy a aby ho v horizonte šiestich mesiacov uviedla do účinnosti na účely regulácie; schvaľuje správu o znížení emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel (A8-0270/2015), ktorú prijal 23. septembra 2015 Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Parlamentu, a najmä stanovisko výboru, v ktorom žiada, aby Komisia zaviedla „emisnú skúšku pri skutočných podmienkach jazdy pre všetky vozidlá, ktoré boli typovo schválené alebo registrované od roku 2015, s cieľom zabezpečiť účinnosť systémov regulovania emisií a umožniť, aby vozidlo bolo v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, pričom faktor súladu odráža len možné tolerancie postupu merania emisií zavedeného do roku 2017“; naliehavo žiada členské štáty a Komisiu, aby na tomto základe urýchlene dospeli k dohode o rámci pre skúšobný cyklus;

9.  poznamenáva, že podľa súčasných plánov Komisie by sa emisné skúšky pri skutočných podmienkach jazdy používali iba na meranie emisií NOx; žiada, aby sa emisné skúšky pri skutočných podmienkach jazdy bezodkladne používali na meranie všetkých znečisťujúcich látok;

10.  odsudzuje nedostatočnú transparentnosť rokovaní v rámci komitologického postupu o návrhu týkajúceho sa testov emisií v skutočnej prevádzke, a najmä to, že Komisia neposkytla Parlamentu informácie v tom istom čase ako zástupcom členských štátov; žiada Komisiu, aby poskytla Parlamentu všetky náležité dokumenty a najmä aby uverejnila prípravný dokument pre Technický výbore pre motorové vozidlá týkajúci sa prijatia novej emisnej skúšky pri skutočných podmienkach jazdy;

11.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súčasný systém typového schvaľovania EÚ, a to i prostredníctvom väčšieho dohľadu EÚ a výraznejšej úlohy Komisie, najmä pokiaľ ide o dohľad nad trhom, koordináciu a prijímanie nadväzných opatrení pre vozidlá predávané v Únii;

12.  žiada preto zriadenie dohľadu na úrovni EÚ, ktorému by boli zverené minimálne tieto úlohy: dohľad nad vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi; nezávislé presadzovacie a vyšetrovacie právomoci a prostriedky na testovanie zhody vozidiel s normami EÚ; právomoc požadovať od členských štátov, aby otvorili kontrolné postupy na základe verejných výstrah; a schopnosť prijímať vhodné opatrenia v prípade porušenia práva EÚ;

13.  považuje za vrcholne dôležité, aby v rámci nových režimov typového schvaľovania EÚ mali príslušné orgány členských štátov právo prijímať všetky potrebné opatrenia prípade, že majú dôkazy o používaní rušiacich zariadení, ktoré nariadenie o normách Euro 5 a Euro 6 zakazuje, vrátane odobrania typového schválenia vozidla a osvedčenia o zhode a stiahnutia vozidiel, ktoré boli typovo schválené v inom členskom štáte, alebo zastavenia ich umiestňovania na trhu;

14.  domnieva sa, že v rámci blížiaceho sa preskúmania rámcovej smernice o typovom schvaľovaní sa musia rozšíriť a spresniť požiadavky na zhodu výroby, aby sa tak zabezpečilo každoročné testovanie dostatočnej a reprezentatívnej vzorky nových modelov, ktoré budú náhodne vybrané vo výrobných linkách, prostredníctvom emisných skúšok pri skutočných jazdných podmienkach s cieľom skontrolovať ich súlad s európskymi limitnými hodnotami pre znečisťujúce látky a pre CO2; požaduje lepšie skúšky v prevádzke, pokiaľ ide o vozidlá už používané na cestách – podobne ako na základe postupu pri skutočných jazdných podmienkach–, s cieľom overiť zhodu vozidiel v prevádzke s rôznym počtom najazdených kilometrov, ako sa to vyžaduje podľa nariadenia; žiada, aby sa prostredníctvom pravidelných technických kontrol zlepšil dohľad v cestnej premávke s cieľom identifikovať a opraviť vozidlá, v prípade ktorých sa zistilo porušenie právnych predpisov EÚ;

15.  nazdáva sa, že vnútroštátne orgány by mali mať v rámci svojho vyšetrovania prístup k zdrojovým kódom počítačových programov kontrolného systému vozidla, aby mohli preveriť prítomnosť softvéru rušiaceho zariadenia;

16.  zdôrazňuje, že spotrebitelia musia mať možnosť jednoducho uplatňovať svoje práva, ako je stanovené v smerniciach 1999/44/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ; žiada členské štáty a ich príslušné orgány, aby spotrebiteľom, ktorí sa chcú informovať o svojich právach, poskytli jasné poradenstvo; ďalej žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie týchto práv;

17.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, že informácie poskytnuté spotrebiteľom podľa smernice EÚ o označovaní automobilov (1999/94/ES) sú presné; nazdáva sa, že označenie by sa malo zakladať na hodnotách emisií a výkonnosti paliva, ktoré zodpovedajú skutočným jazdným podmienkam;

18.  je znepokojený nesúladom medzi emisiami CO2 uvedenými vo výsledkoch testov a tými, ktoré zaznamenali vodiči v cestnej premávke; žiada preto, aby sa urýchlene dospelo k dohode o korelácii WLTP pre ciele priemerných emisií CO2 pre vozidlá bez toho, aby sa uznávala nespravodlivá flexibilita súčasného skúšobného postupu, aby sa tak neoslabil cieľ na rok 2021;

19.  žiada Komisiu, aby prešetrila, či sa prostriedky štátnej pomoci vyčlenené na vývoj nízkoemisných technológií výrobcom, ktorí porušili právo EÚ, použili na iné než zamýšľané účely;

20.  žiada Komisiu, aby pri formulácii nových politík v oblasti udržateľnej dopravy zohľadnila tieto zistené skutočnosti; žiada Komisiu, aby prijala ďalšie kroky na posilnenie stratégie EÚ zameranej na udržateľné zdrojovo efektívne systémy pre cestnú dopravu a iné spôsoby dopravy; poukazuje na prístup vytýčený v bielej knihe Komisie z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje a zdôrazňuje jeho potenciálne vysoký prínos k účinnému zníženiu skutočných emisií z dopravy a k zlepšeniu mestskej mobility; naliehavo žiada Komisiu, aby vynaložila väčšie úsilie o rozvoj navrhovaných opatrení uvedených v bielej knihe, a povzbudzuje členské štáty k tomu, aby toto úsilie podporili;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.