Postopek : 2015/2865(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1080/2015

Predložena besedila :

B8-1080/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0375

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 148kWORD 95k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1075/2015
21.10.2015
PE570.912v01-00
 
B8-1080/2015

k vprašanju za ustni odgovor B8‑0764/2015

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP))  
B8‑1080/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo  o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju  (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Agencija Združenih držav za varstvo okolja (EPA) in kalifornijski odbor za zaščito zraka (CARB) 18. septembra 2015 izdala obvestilo, da so družbe Volkswagen AG, Audi AG in Volkswagen Group of America (skupaj: družba VW) kršile mejne vrednosti emisij; ker so preiskavo sprožili po raziskavi emisij dušikovih oksidov (NOx) dizelskih vozil, ki jo je v sodelovanju z univerzitetnimi raziskovalci izvedla nevladna organizacija, rezultati te raziskave pa so bili maja 2014 predloženi EPA in CARB;

B.  ker so dostop do rezultatov te raziskave istočasno dobili tudi Komisija in nacionalni homologacijski organi, na ravni EU pa takrat niso bili sprejeti ukrepi;

C.  ker onesnaženje zraka v EU vsako leto povzroči več kot 430 000 prezgodnjih smrti, strošek zaradi učinkov onesnaženja na zdravje pa letno ocenjujejo na 940 milijard EUR; ker so NOx med glavnimi onesnaževalci zraka, ki med drugim povzročajo pljučnega raka, astmo in mnoge druge bolezni dihal, kot tudi degradacijo okolja, na primer zaradi evtrofikacije in zakisljevanja; ker so izpusti dizelskih vozil glavni vir NOx na urbanih območjih v Evropi; ker 20 držav članic trenutno ne izpolnjuje mejnih vrednosti EU za kakovost zraka, zlasti zaradi onesnaženja v mestih;

D.  ker je avtomobilska industrija z 12 milijoni delovnih mest ključen gospodarski sektor v Evropi in predstavlja 4 % BDP EU, obenem pa je največji zasebni vlagatelj v raziskave in razvoj v EU; ker je sektor s tehnološkim razvojem v zadnjih desetletjih dosegel pomemben napredek pri emisijah onesnaževal; ker bi lahko sedanji škandal brez odločnega ukrepanja spodkopal ugled in konkurenčnost celotnega sektorja;

E.  ker je EU z dostopnimi orodji za državno pomoč sprejela več ukrepov, da bi odpravila učinke gospodarske krize na avtomobilsko industrijo;ker so bila ta orodja pogosto povezana z zahtevami o vlaganju v raziskave, razvoj in inovacije ter o podpori razvoju zelenih tehnologij;

F.  ker uredba o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih vozil (Uredba (ES) št. 715/2007, o kateri sta Parlament in Svet dosegla soglasje decembra 2006), ki določa emisijska standarda Euro 5 in 6, od proizvajalcev zahteva, da svoja vozila opremijo tako, da izpolnjujejo zahteve glede emisij „med normalno uporabo“ (člen 5(1));

G.  ker Uredba (ES) št. 715/2007 v členu 5(2) izrecno prepoveduje uporabo odklopnih naprav, ki so opredeljene kot „vsak del vozila, ki zaznava temperaturo, hitrost vozila, vrtilno frekvenco motorja, uporabljeno prestavo, podtlak v polnilnem zbiralniku ali kateri koli drug parameter z namenom aktiviranja, prilagajanja, zakasnitve ali prekinitve delovanja katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij, ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pod pogoji, pričakovanimi pri normalnem delovanju vozila in pri normalni uporabi“; ker so države članice dolžne uveljavljati to prepoved; ker uredba Komisijo tudi izrecno poziva, naj uvede preizkuse in sprejme zahteve glede odklopnih mehanizmov;

H.  ker je po preiskavi ameriških organov družba VW priznala, da je namestila odklopne naprave v vsaj 11 milijonov doslej prodanih vozil po svetu; ker je družba VW napovedala, da bo po odločitvi nemškega zveznega urada za motorna vozila v EU odpoklicala 8,5 milijona dizelskih vozil znamke VW; ker so bili zadevni motorji VW homologirani kot skladni s standardom Euro 5;

I.  ker mejna vrednost emisij NOx za dizelska vozila standarda Euro 5 znaša 180 mg/km ter velja za vozila, homologirana med 1. septembrom 2009 in 1. septembrom 2014, in vsa vozila, prodana med 1. januarjem 2011 in 1. septembrom 2015; ker mejna vrednost pri standardu Euro 6 znaša 80 mg/km in velja za vse nove tipe vozil od 1. septembra 2014 in za vsa vozila, prodana od 1. septembra 2015 dalje; ker so mnoge države članice omogočale davčne olajšave za vozila standarda Euro 6, ki so bila registrirana, preden je ta standard postal zakonska omejitev; ker so rezultati neodvisnih testov potrdili večja razhajanja med mejnimi vrednostmi in dejanskimi emisijami vozil obeh standardov med normalno uporabo;

J.  ker je Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC)(1) v svoji analizi leta 2011 zaključil, da emisije NOx dizelskih vozil, merjene s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS), znatno presegajo ustrezne mejne vrednosti emisij standardov Euro 3–5, in sicer povprečne emisije NOx, merjene na celotni testni progi, presegajo mejne vrednosti za dva- do štirikrat, medtem ko posamezna testna okna presegajo mejne vrednosti tudi do 14-krat; ker se je drugo poročilo JRC(2), objavljeno leta 2013, sklicevalo na zaključke, da vozila standarda Euro 6 morda celo presegajo ravni emisij vozil standarda Euro 5; ker neodvisne analize iz leta 2014 kažejo, da so izmerjene emisije NOx v preskušenih dizelskih vozilih na cesti, v povprečju približno sedemkrat višje od mejnih vrednosti, ki jih določa standard Euro 6;

K.  ker so izmerjene emisijske vrzeli lahko posledica neprimernosti veljavnih preskusnih postopkov v EU, ki ne ustrezajo normalnim pogojem vožnje, in uporabe odklopnih naprav; ker sta zanesljivost in robustnost preskusnega postopka za vozila izjemno pomembna za doseganje mejnih vrednosti emisij in posledično tudi za varovanje javnega zdravja in okolja v EU;

L.  ker je Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 715/2007 dolžna spremljati preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij, in jih prilagoditi, da ustrezno odražajo emisije, ki dejansko nastajajo med vožnjo na cesti, če se izkaže, da ti niso več ustrezni; ker Komisija te prilagoditve še ni izvedla, vendar pa pripravlja sprejetje novega preskusnega cikla, ki temelji na dejanskih emisijah, ki nastajajo med vožnjo (preskus RDE);

M.  ker testa skladnosti proizvodnje in skladnosti v prometu še nista bila deležna poenotenja na ravni EU, čeprav ima Komisija s postopkom komitologije že mandat za uvedbo posebnih zahtev za te postopke; ker se posledično zahteve glede skladnosti proizvodnje in skladnosti v prometu na splošno ne uveljavljajo ustrezno; ker pristojni homologacijski organi Komisiji, homologacijskim organom drugih držav članic ali drugim zainteresiranim stranem niso dolžni razkriti informacij o opravljenih preskusih in njihovih rezultatov;

N.  ker sedanja ureditev homologacij v EU Komisiji ali drugim organom držav članic ne dopušča, da odvzamejo homologacijo ali potrdilo o skladnosti vozila, da vpokličejo vozilo ali prekinejo njegovo dajanje na trg, če je bilo homologirano v drugi državi članici; ker v okviru veljavnega sistema ni nobenega nadzora nad preskusi, ki jih izvajajo nacionalni homologacijski organi, s katerim bi zagotovili, da vsi organi upoštevajo skupna pravila EU in ne ustvarjajo nelojalne konkurence z zniževanjem standardov;

O.  ker je Komisija sredi postopka revizije okvira za homologacijo;

P.  ker je z odstranitvijo odklopnih naprav, ponovnim programiranjem in kalibracijo mogoče izboljšati delovanje sistemov za uravnavanje emisij, ki so že nameščeni v vozilih;

Q.  ker temeljijo sedanji sistemi za uravnavanje emisij NOx dizelskih osebnih avtomobilov na treh najpomembnejših tehnologijah: prilagoditvi notranjosti motorja z vračanjem izpušnih plinov (EGR), varčnem absorberju NOx (varčni lovilniki NOx ali LNT) in selektivni katalitični redukciji (SCR); ker je večina vozil zaradi doseganja mejnih vrednosti standarda Euro 6 opremljena z vsaj dvema od teh tehnologij; ker je vse te tehnologije mogoče izklopiti s programsko opremo odklopnih naprav;

R.  ker razhajanja med rezultati preskusov in delovanjem vozil med normalno uporabo niso omejena na NOx, ampak zajemajo tudi druge onesnaževalce in CO2; ker je bila po podatkih neodvisnih raziskav leta 2014 vrzel med uradnimi in dejanskimi emisijami CO2 osebnih avtomobilov v Evropi 40 %;

S.  ker je zaradi prehoda na svetovne harmonizirane preskusne postopke za lahka vozila v EU potrebno prilagoditi veljavne cilje povprečnih emisij CO2 voznega parka za proizvajalce; ker postopek komitologije za takšno uskladitev še poteka in bi moral ohraniti primerljivo strogost za proizvajalce;

T.  ker ima odkritje primera, ko je večji proizvajalec iz EU v tretji državi huje goljufal in kršil predpise, obenem pa se je ta kršitev dogajala tudi v EU, resne posledice za verodostojnost EU v mednarodnih pogajanjih;

1.  ostro obsoja goljufijo družbe VW in jo poziva, naj sprejme polno odgovornost za svoja dejanja in v celoti sodeluje z organi, vključenimi v preiskavo; obsoja dejstvo, da so lažne informacije o emisijah vozil preslepile in zavedle milijone potrošnikov;

2.  obžaluje, da je morala EU za kršitve, ki zadevajo tudi njen trg vozil, izvedeti od organov ZDA, in obsoja resno pomanjkanje izvrševanja predpisov EU o notranjem trgu, ki ga je razkrilo ukrepanje organov ZDA;

3.  meni, da je bistveno, da Komisija in države članice s konkretnimi ukrepi hitro obnovijo zaupanje potrošnikov in si čim bolj prizadevajo za umiritev razmer;

4.  je zelo zaskrbljen, da organi držav članic in Komisija niso ukrepali, ko so se pojavili dokazi o resnih in vztrajnih prekoračenjih mejnih vrednosti emisij, določenih v zakonodaji EU za vozila med normalno uporabo; zahteva od Komisije in držav članic popolno preglednost glede tega, ali so vedele o teh kršitvah, in glede ukrepov, ki so jih sprejele za njihovo reševanje;

5.  zahteva temeljito preiskavo o vlogi in odgovornosti Komisije in organov držav članic, med drugim z upoštevanjem težav, ki jih je v svojem poročilu iz leta 2011 opredelil JRC;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj nemudoma sprožijo preiskavo o uporabi odklopnih naprav v zvezi z mejnimi vrednostmi onesnaževalcev in oglaševanega izpusta CO2 g/km; meni, da bi tako preiskavo morala nadzirati in usklajevati Komisija, izvesti pa bi jo bilo treba na podlagi podatkov, ki bi jih zbrali in predložili nacionalni homologacijski organi držav članic za vozila na trgu, in sicer s preskusi dejanske vožnje; vztraja, da je treba tako preiskavo opraviti popolnoma pregledno in s polnim dostopom javnosti do podatkov;

7.  zahteva, naj organi držav članic pri odkritju odklopnih naprav sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo tega stanja in uporabijo ustrezne sankcije v skladu s členom 30 Direktive 2007/46/ES in členom 10 Uredbe (ES) št. 715/2007;

8.  poziva Komisijo, naj brez odlašanja sprejme in izvaja nov preskusni cikel, ki temelji na preskusih RDE, ter naj ga za regulativne namene uveljavi v šestih mesecih; pozdravlja poročilo o zmanjšanju emisij onesnaževal iz cestnih vozil (A8-0270/2015), ki ga je 23. septembra 2015 sprejel Odbor Parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane, zlasti zahtevo odbora, da „Komisija za vsa homologirana ali po letu 2015 registrirana vozila uvede preskuse emisij pri dejanski vožnji in tako zagotovi, da so vozila zaradi učinkovitih sistemov za nadzor emisij skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, pri čemer faktor skladnosti od leta 2017 odraža samo možno toleranco postopka za merjenje emisij“; poziva države članice in Komisijo, naj se nemudoma sporazumejo o okviru za preskusne cikle na tej podlagi;

9.  je seznanjen, da obstoječi načrti Komisije predvidevajo uporabo preskusov RDE le za določanje emisij NOx; poziva, naj se preskusi RDE nemudoma uveljavijo tudi za vse druge onesnaževalce;

10.  obsoja pomanjkanje preglednosti v zvezi s posvetovanji o predlogu za preskuse RDE v okviru postopka komitologije in zlasti dejstvo, da je Komisija posredovala informacije predstavnikom držav članic, ne pa tudi Parlamentu; poziva Komisijo, naj Parlamentu razkrije vso ustrezno dokumentacijo in zlasti objavi pripravljalne dokumente za sprejetje novih preskusov RDE, ki jih je pripravila za Tehnični odbor za motorna vozila;

11.  poudarja, da je treba okrepiti veljavni sistem homologacij v EU, tudi z več nadzora EU in večjo vlogo Komisije, zlasti glede nadzora trga ter usklajevanja in spremljanja vozil, ki se prodajajo v Uniji;

12.  zato poziva, naj se vzpostavi nadzor na ravni EU, ki bo imel vsaj naslednje naloge: nadzor nacionalnih nadzornih organov, neodvisna pristojnost izvrševanja in preiskovanja ter sredstva za izvedbo preskusov skladnosti avtomobilov s standardi EU, pooblastilo, da od držav članic zahteva uvedbo nadzornih postopkov, ki temeljijo na javnih opozorilih, in zmožnost sprejemanja ustreznih ukrepov v primerih kršitev prava EU;

13.  meni, da je izjemno pomembno, da dobijo pristojni organi držav članic z novim homologacijskim sistemom v EU pravico sprejeti potrebne ukrepe, če imajo dokaze o uporabi odklopnih naprav, ki so prepovedane z Uredbo Euro 5/6, vključno z odvzemom homologacije in izjave o skladnosti ter vpoklicem in zaustavitvijo dajanja na trg vozil, ki so bila homologirana v drugi državi članici;

14.  meni, da je treba razširiti naslednji pregled okvirne direktive o homologaciji in opredeliti zahteve za skladnost proizvodnje, s katerimi bi zagotovili letno testiranje zadostnega in reprezentativnega vzorca novih modelov, ki se naključno izberejo s proizvodne linije, s preskusi RDE, da bi tako preverili njihovo skladnost z evropskimi mejnimi vrednostmi onesnaževalcev in CO2; nadalje poziva, naj se izboljša preskušanje vozil, ki so že v uporabi, v prometu – tudi na podlagi postopka RDE – da bi preverili skladnost vozil v prometu pri različnih številih prevoženih kilometrov, kot to zahteva uredba; poziva, naj se s periodičnimi tehničnimi pregledi izboljša nadzor v prometu, in sicer z odkrivanjem in popravilom vozil, ki niso skladna z zakonodajo EU;

15.  meni, da bi morali imeti nacionalni organi v sklopu svojih preiskav dostop do izvornih kod programske opreme sistemov krmiljenja vozil, s katerimi bi lahko preverili ali je nameščena programska oprema odklopnih naprav;

16.  poudarja, da morajo imeti potrošniki možnost enostavnega uveljavljanja svojih pravic, kot je določeno v direktivah 1999/44/ES, 2005/29/ES in 2011/83/EU; poziva države članice in njihove pristojne organe, naj potrošnikom, ki poizvedujejo o teh pravicah, dajo jasne nasvete; poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da bodo te pravice upoštevane;

17.  poziva Komisijo, naj zagotovi točnost informacij, ki jih potrošniki prejmejo na podlagi direktive EU o označevanju vozil (1999/94/ES); meni, da bi morala oznaka temeljiti na podatkih o emisijah in porabi goriva, ki ustrezajo dejanski vožnji;

18.  je zaskrbljen zaradi razhajanj med emisijami CO2, ki so jih zabeležili pri preskusih, in tistimi, ki jih opažajo vozniki med vožnjo; zato poziva, naj se brez upoštevanja nepoštenih odstopanj v obstoječem preskusnem postopku nemudoma doseže dogovor o prilagoditvi ciljev povprečnih emisij CO2 voznega parka za svetovne harmonizirane preskusne postopke za lahka vozila, da ne bi omajali ciljev za leto 2021;

19.  poziva Komisijo, naj razišče, ali so proizvajalci, ki so kršili zakonodajo EU, nenamensko porabili državno pomoč, ki jim je bila dodeljena za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami;

20.  poziva Komisijo, naj ta razkritja upošteva pri oblikovanju novih politik na področju trajnostnega prometa; poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe za krepitev strategije EU za trajnostne in gospodarne sisteme cestnega prometa in drugih vrst prevoza; se sklicuje na pristop iz bele knjige Komisije iz leta 2011 z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ in želi izpostaviti potencialno velik prispevek tega pristopa k učinkovitemu zmanjšanju dejanskih emisij prometa in izboljšanju mobilnosti v mestih; poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za uveljavitev predlaganih ukrepov iz bele knjige, in spodbuja države članice, naj to podprejo;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Analiza emisij lahkih gospodarskih vozil, izmerjenih med vožnjo s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS), JRC 2011.

(2)

Dopolnilno preverjanje emisij lahkih gospodarskih vozil: ocena tehnične izvedljivosti postopkov v presoji, JRC 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov