ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής  
B8-1081/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ ενέκρινε μια σειρά μέτρων που είχαν εγκριθεί από δεκάδες χώρες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων δεν προχωρεί αρκετά ούτε στον τομέα της διαφάνειας όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών ανά χώρα, η οποία θα περιορίζεται στις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ διοικήσεων, ούτε στις φορολογικές αποφάσεις τύπου "tax rouling" που θα παραμείνουν απόρρητες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ρυθμίζεται η στρέβλωση που δημιουργείται από τα καθεστώτα προτιμησιακής φορολόγησης στα έσοδα που προκύπτουν από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ("patent box")·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ "επιχειρεί να διορθώσει ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί", όπως σημειώνει ο Joseph E. Stiglitz, διότι εμμένει στην αρχή του πλήρους ανταγωνισμού που οδηγεί σε καταχρήσεις κατά την εκτίμηση των τιμών μεταβίβασης·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιλέξουν μια φορολόγηση σύμφωνα με την μέθοδο του επιμερισμού των κερδών, που επιτρέπει την κατανομή των κερδών των θυγατρικών εταιριών της ίδιας επιχείρησης μεταξύ περισσότερων χωρών, και την αύξηση της διαφάνειας των φορολογικών αποφάσεων τύπου "tax rouling", καθώς και την δημοσίευση πληροφοριών ανά χώρα καθιστώντας αυτές προσβάσιμες στους πολίτες των κρατών μελών προκειμένου να ενισχυθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου