PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 57k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


OECD:n ehdotuksista verovilpin torjumiseksi


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys OECD:n ehdotuksista verovilpin torjumiseksi  
B8-1081/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että OECD on vahvistanut useita, kymmenien maiden hyväksymiä toimenpiteitä, joilla torjutaan verovilppiä;

B.  katsoo, ettei kyseisissä toimenpiteissä mennä tarpeeksi pitkälle maakohtaisten tietojen julkistamisen avoimuudessa, joka rajoittuisi hallintojen väliseen tietojenvaihtoon, eikä veropäätösten avoimuudessa, sillä ne olisivat edelleen salaisia;

C.  ottaa huomioon, ettei teollis- ja tekijänoikeuksista saatuja tuloja suosivan verojärjestelmän (”patenttiboksi”) luomaa vääristymää ole ratkaistu;

D.  katsoo, että Joseph E.Stiglitzin sanoin OECD yrittää korjata järjestelmää, joka ei ole korjattavissa, koska OECD pitää kiinni täysimääräisen kilpailun periaatteesta, mistä seuraa siirtohinnoittelun arviointiin liittyviä väärinkäytöksiä;

1.  pyytää komissiota antamaan jäsenvaltioille mahdollisuuden valita voitonjakomenetelmää noudattava verotus, jonka avulla saman yrityksen eri tytäryhtiöiden voitot voidaan jakaa useiden maiden kesken, sekä lisäämään veropäätösten ja maakohtaisten tietojen julkistamisen avoimuutta saattamalla tiedot jäsenvaltioiden kansalaisten saataville ennaltaehkäisevän vaikutuksen vahvistamiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö