ONTWERPRESOLUTIE
PDF 123kWORD 58k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de voorstellen van de OESO ter bestrijding van belastingontwijking


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de voorstellen van de OESO ter bestrijding van belastingontwijking  
B8-1081/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de OESO een aantal door tientallen landen goedgekeurde maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking in overweging heeft genomen;

B.  overwegende dat dit pakket niet ver genoeg gaat qua transparantie van de publicatie van informatie per land, die beperkt zou zijn tot de uitwisseling van informatie tussen administraties, noch van de fiscale rulings, die geheim blijven;

C.  overwegende dat er geen regeling bestaat voor de vertekening ten gevolge van de stelsels van belastingsheffing tegen een preferentieel tarief voor opbrengsten uit intellectuele eigendom ("patent box");

D.  overwegende dat volgens Joseph E. Stiglitz de OESO "een systeem tracht te herstellen dat er geen kan zijn", omdat de OESO vasthoudt aan het zakelijkheidsbeginsel dat aanleiding geeft tot misbruik bij de beoordeling van verrekenprijzen;

1.  vraagt de Commissie de lidstaten voor belastingheffing volgens het winstdelingssysteem te laten kiezen, waardoor de winsten van filialen van dezelfde onderneming kunnen worden verdeeld over verschillende landen, en verzoekt de Commissie de transparantie over fiscale rulings en de publicatie van informatie per land te verhogen door deze toegankelijk te maken voor burgers van de lidstaten teneinde het afschrikwekkend effect te versterken.

Juridische mededeling - Privacybeleid