ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 60k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αποκαλούμενη «υποβοηθούμενη αυτοκτονία»


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποκαλούμενη «υποβοηθούμενη αυτοκτονία» Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
B8-1090/2015

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καλιφόρνια νομιμοποίησε για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο μίας ανίατης νόσου τη δυνατότητα να επιλέγουν τη λεγόμενη υποβοηθούμενη αυτοκτονία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η συζήτηση σχετικά με την αποκαλούμενη υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι πολύ έντονη και ότι υπάρχουν διαφορετικές και αντιφατικές μεταξύ τους γνώμες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωπική και ατομική ελευθερία επιλογής αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της ΕΕ η προστασία των πολιτών από το σωματικό άλγος·

1.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μία νέα δημοσκόπηση η οποία να συγκεντρώνει τις απόψεις των πολιτών επί του θέματος αυτού και να λαμβάνει υπόψη το τελικό πόρισμά της για την κατάρτιση, ενδεχομένως, κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τον σεβασμό της βούλησής τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου