FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om s.k. assisterade självmord


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om s.k. assisterade självmord  
B8-1090/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2 och 5 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av ingressen till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I Kalifornien har det blivit lagligt för patienter i livets slutskede att välja att begå ett s.k. assisterat självmord.

B.  I många europeiska länder pågår en livlig debatt om s.k. assisterade självmord, och det råder vitt skilda meningar i denna fråga.

C.  Personlig frihet och valfrihet hör till EU:s grundläggande värden.

D.  EU bör i sina åtgärder prioritera att skydda medborgarna från fysiskt lidande.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till en uppdaterad opinionsundersökning om medborgarnas åsikter i frågan. Denna opinionsundersökning skulle eventuellt kunna ligga till grund för riktlinjer som tar hänsyn till medborgarnas önskemål.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy